Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MORELLA_Edgar a Poe_Tel Translation

MORELLA_Edgar a Poe_Tel Translation

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Naresh Nunna

More info:

Published by: Naresh Nunna on Jun 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

 
1
yÓTT¬s\¢  
`m&ÜZsY n˝…Hé`m&ÜZsY n˝…Hé b˛`m&ÜZsY n˝…Hé `m&ÜZsY n˝…Hé b˛
ªª ªª ªª ªª‘êqT, ‘·q+‘· ≥ ‘êqT e÷Á‘·y˚T eTìwæ nqX¯«s¡T&ÉT, ˇ+≥]µ µµ µ 
µ µµ µ 
`ù|¢{À: dæ+b˛õj·TyéT`ù|¢{À: dæ+b˛õj·TyéT`ù|¢{À: dæ+b˛õj·TyéT `ù|¢{À: dæ+b˛õj·TyéTHê ùdïVæ≤‘· Tsê\T yÓTT¬s\¢n+fÒ, nbÕsêú\≈£î, Ç‘·πs‘·s¡ nq´sêú\≈£î ‘êe⁄˝Òì >±&ÛÉyÓTÆq Äù|ø£åHê≈£î. mH√ï @fi¯fl ÁøÏ‘·+ ‘·\eì ‘·\+|ü⁄>± ÄyÓT Äes¡D˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ ‘·qì ‘=*kÕ] #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT n+‘·≈£î eTT+<Óqï&É÷ nqTuÛÑe+ ø±ì j·÷‘·q˝À Ä‘·à yÓ*–+~. nsTT‘˚ n<˚MT ø±eTTì s¡>∑&É ø±<äT. qqTï n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚dæq Är|æj·÷‘·q\ nkÕ<Ûës¡D‘·ì m+‘· e÷Á‘·+ ìs¡«∫+#·˝Òqì, nì]›wüºyÓTÆq <ëì rÁe‘·øÏ |ü>±Z\T y˚j·T˝Òqì Áø£y˚ TD qqTï H˚qT düeTT<ësTT+#·T≈£îHêïqT. $∫Á‘·+>± @ #·+<äq#·s¡Ã\ ñã˝≤≥+ ˝Ò≈£ î+&ÜH˚, ªÁù|eTµ nqï uÛ≤e+ >∑ T]+∫ jÓ÷∫+#·≈£î+&ÜH˚ y˚TeTT ø£*XÊeTT, $~Û eTeTà*ï ø£˝≤´D eT+≥bÕìøÏ q&ç|æ+∫+~. Hê Ç+{Ïì dü«s¡Z<ÛëeT+ #˚j·T&ÜìøÏ ÄyÓT ‘·q ˝À–*ì, ‘·q yêfi¯flì e~* Hê‘√ e#˚Ãdæ+~. n<√ dü+ÁuÛÑe÷X¯Ãs¡´+... n<=ø£ ªø£\µø£\+! yÓTT¬  s\¢bÕ+&ç‘·´+ #ê˝≤ ˝À‘Ó  ’q~. y˚{Ïì kÕ~Û+#ê\ì H˚qT ‘·|æ+#êH√, n≥Te+{Ï nqq´ Á|ü‹uÛ≤ $X‚cÕ\T ÄyÓT kı‘·TÔ. ÄyÓT Ä˝À#·q\ ã\+ Á|ü#·+&É+. H˚q~ ns¡+ #˚düTø√e&É+ e\¢mH√ï $wüj·÷˝À¢ÄyÓT •wüß´&çï, uÛ  Ñ≈£îÔ&çï nsTTb˛j·÷qT. ãVüQXÊ Áô|dü“sYZ˝À kÕ–q ÄyÓT #·<äTe⁄\ kÕúsTT e\¢ø±uÀ\T e÷]àø£yÓTÆq s¡#·q˝…H√ï #˚düTÔ+&˚~. Hê eT≥T≈£î Hê≈£î n$ ÁbÕNq »s¡àHékÕVæ≤‘·´+˝Àì |üìøÏe÷*q n<Ûë´j·÷˝≤¢‘√#˚$. ø±s¡D+ Hêø£sTT‘˚ ‘Ó*j·T<äT >±ì, Ä ÁbÕNq kÕVæ≤‘ê´˝Ò ÄyÓTøÏ Á|æj·T ì‘·´bÕsêj·TD≤\T. nsTT‘˚  eTT+<äTeTT+<äT n$ Hê≈£î ≈£ L&Ü Çwü  ºyÓTÆq$ ø±e&É+ yÓqø£ @¬ø’ø£, |ü]D≤eTo\yÓTÆq Á|üuÛ≤e+ Hê düVü≤#·]<˚.Hê sT÷ yÓ TT‘·Ô+ e÷s¡ TŒ˝À, ìdü‡+<˚Vü≤+>±, Hê $y˚ø£+ bÕÁ‘· @eT+‘·˝Ò<äT. n˝≤π>, Ä<äs¡Ù+>±ì, H˚HÓ+‘√ n<Ûä´j·Tq+ #˚dæq|üŒ{Ïø°Hê #˚‘·\øÏ, Ä˝À#·q\øÏ (H˚H˚MT |òüTÀs¡+>± bıs¡ã&Éø£b˛‘˚ ) Ç+ø± n+≥e\ùd ñqï e÷]àø£ ˝Ò|üq+ >±˙ Hê $XÊ«kÕ\ (b˛˙ ªHêµ nqï düŒèVü ≤ $düà]kÕÔ ) ø£e[ø£*ï >=|üŒ>± e÷]Ã+~ @MT˝Ò T. á düŒwüºyÓTÆq ms¡ Tø£‘√ Hê uÛ≤s¡´ e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+˝ÀøÏ qqTï H˚qT bÕπsdüT≈£îHêïqT, nHÓ’∫äø£+>±. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ÄyÓT n<Ûä´j·THê\ ÄqTbÕHê˝À¢øÏìX¯ Ã\ Vü ≤è<äj· T+‘√ Á|üy˚•+#êqT. n|ü⁄Œ&˚ dü]>±ZÄ ìwæ<ä  |ü⁄≥˝À¢øÏ ˇ*øÏb˛sTTq|ü⁄Œ&˚, Á|ü‹wæ  Ä‘·à @<√ Hê˝À Á|ü»«*+∫q uÛ≤eq bı+~q|ü⁄Œ&˚ yÓTT¬s\¢‘·q #·\¢ì <äj·÷Vü≤kÕÔìï Hê ‘·\ô|’ñ+∫, y˚{Ï $|üØ‘êsêú\T Hê düàè‹ HÓ>∑fi¯fl˝À
 
2
X¯\uÛ≤˝…  ’ø±*b˛‘êjÓ÷ n≥Te+{Ï @y√ ø=ìï n\ŒyÓTÆq @ø±øÏ |ü<ë*ï ˇø£ eTè‘· ‘ê‹«ø£ ã÷&ç≈£î|üŒ˝À¢+∫ πs|ü⁄‘·T+~. <ë+‘√ >∑+≥\T >∑&ç#˚ ø=B›ÄyÓ T #·T≥÷º]ÁuÛÑ$Tdü÷Ô, ÄyÓ T dü«s¡e÷<ÛäTs¡´+ uÛÑj·÷qø£eTsTT´ ø£\Twæ‘·eTj˚T´+‘· es¡≈£L Ä >=+‘·Tø£˝Àì »+Á‘· dü+^‘·+˝À z\˝≤&˚yê&çì. Vü≤sƒê‘·TÔ>± dü+uÛÑ$+∫q eTÚœø£ uÛÑjÓ÷‘ꌑ·+ e\¢Hê Ä‘·àMT<ä ˇø£˙&É  ø£˝≤&ç, H˚qT ì\TyÓ˝≤¢bÕ*b˛sTT, á eT{Ï  ºH˚\\≈£î m+‘·e÷Á‘·+ #Ó+<äì Ä |üsêsTT dü«s¡ rÁe‘· e÷≥Tq q≈£îÿ‘êqT. n|ü⁄Œ&ÉT ÄVü‰¢+ ˇø£ ÿ e÷≥Tq ;Û‘êeVü≤yÓTÆb˛‘·T+~. n$T‘· kÂ+<äs¡´+ n‹ $ø±s¡eTe⁄‘·T+~, Hêø£+... qs¡ø£eTsTTq≥Tº` düTBs¡È+>±, ‘Ó+|ü⁄˝Ò≈£î+&Ü, |ü⁄+U≤qT|ü⁄+ø£+>± kÕπ> e÷ Ç<ä›] dü+uÛ≤wüD\ dü+yê<ë\ dü«uÛ≤ey˚T$T{À Ç<ä$T‘·ú+>± ‘˚˝≤Ã\ì #·÷&É≥+ nqedüs¡+. Ä dü+yê<ë\kÕsêìï ôd’<ë+‹ø£ HÓ’‹ø£‘· ù|]≥ Á>∑Væ≤kÕÔs¡T |ü+&ç‘·T\T, bÕeTs¡T˝…  ’‘˚ Ä nìï |òüT≥q˝À¢+∫ ≈£ L&Üns¡ú+ #˚düT≈£îH˚~ n‹ dü«\Œ+. <˚e⁄&çs¡«»„ ‘·ì Á|ü‹bÕ~+∫q ô|ò∫à rÁe bÕHérsTT»+,  ô|’<∏ë>∑s¡dt nqTj· ÷j·TT\ es¡D dæ<ë+‘ê\T, nìï+{Ï˙, $T+∫ ô|ò+>¥ eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ãq ndæÔ‘·« uÛ ≤eq\T e+{Ïy˚>=|üŒ }Vü‰XÊ* yÓTT¬s\¢#·s√Ã|ü#·s¡Ã\øÏ n<äq|ü⁄ Äø£s¡¸D\T #˚≈£LπsÃn+XÊ\T. e´øÏÔ>∑‘·+>± ù|s=ÿH˚ Ä ndæÔ‘ê«ìï, ãVüQXÊ ˝≤ø˘ nqT≈£î+≥÷, ùV≤‘·Tã<ä  e÷qe⁄&ç‘Ó*$&ç˝ÀH˚ñ+≥T+<äì dü‘· ´ìs¡«#·q+ #˚XÊ&É T. ø±ãfÒº$y˚ø£+ ñqï ãT~kÕsêH˚ï  eTq+ e´øÏ  Ô>± ns¡ú+ #˚düT≈£î+{≤+. m\¢|ü⁄Œ&É÷ jÓ÷#·q‘√ »‘·>∑÷&çq #˚‘·q ñ+≥T+~ ø£qTø£H˚, Ä #˚‘·H˚ eTq*ï eTq+ >∑T]Ô+#·T≈£îH˚˝≤, Ç‘·s¡ ãT~Je⁄\ qT+∫ eTq*ï  y˚s¡T|ü]#˚˝≤ #˚dæ eTqø=ø£e´øÏÔ>∑‘· ÄdæÔ‘ê«ìï ÄbÕ~düTÔ+~. eTè‘·T´e⁄‘√ >±˙, eTπs $<Ûä+>±q÷ mqï{Ïø° n+‘·+ø±ì ñìøÏ nH˚eT÷\ ndæÔ‘·«uÛ ≤e+ Hê≈£î m\¢y˚fi¯˝≤ n|ü]$T‘· ÄdüøÏÔs¡–*+#˚ n+X¯y˚T>±˙, n+‘·Tã≥ºì, ñ<˚«>∑uÛÑ]‘·yÓTÆq <ëì $|ü]D≤e÷\ ø£+fÒ, m+‘√ Á|ü‘˚ ´ø£ XË’*˝À ø£~*b˛sTT yÓTT¬s\¢yê{Ïì Á|ükÕÔ$+#˚ rs¡Tì $T+∫ ≈£î‘·÷Vü≤\+ ø£*–+#˚<˚+ ø±<äT.ø±˙, Hê nsêú+– e´eVü‰s¡XË’* e÷≥Tq ì>∑÷&ÛÉ+>± ñ+&˚n+‘·Tã≥ºì‘·q+ eT+Á‘·yÓTÆqqT |”&ç+∫, nD>∑<=≈£ îÿ‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT <äTs¡TàVüQsêÔ˝Òy√ eTT+#·Tø=#êÃsTT. ìkÕ‡s¡eTe⁄‘·Tqï ÄyÓ T eTTìy˚fi¯fl düŒs¡Ù, ø°åDÏ+∫ |”\>± e÷]q ÄyÓT e÷<ÛäTs¡´ e#·q+, ‘·q $cÕ<ä Á‘ê˝À¢ø=&ç>∑&ÉT‘·Tqï B|üø±+‹... uÛÑ]+#˚ ôdú  Ìs¡´+ ø√˝ÀŒj·÷qT. Hê <Ís¡“\´+ n+‘ê ‘Ó*dæ ≈£L&Ü ‘·qT qqTï ì+~+#·˝Ò<äT, Hê ã\V”≤q‘·\T, eT÷s¡â‘ê«\ |ü≥¢ÄyÓT düŒèVü≤˝ÀH˚ ñqï≥Tº‘√düTÔ+~. n+<äTπø #Ó<äs¡ì ∫s¡ïe⁄«‘√ #ÓãT‘·T+~, n+‘ê $~Û *œ‘·eTì. ‘·q‘√ Hê≈£î Áø£y˚TD <ä÷s¡+ @s¡Œ&É{≤ìøÏ ø±s¡D+, Hê≈£î uÀ<Ûä|ü&É˝Ò<äT >±˙, ÄyÓTøÏ düŒwüºeTsTT+<äH˚nì|æ+∫+~. nsTT‘˚ <ëìï, ˝Ò<ë <ëì dü«uÛ≤yêìï>±˙ ©˝≤e÷Á‘·+>± ≈£L&Ü Hê≈£î‘Ó*j·T|ü]#˚ Á|üj· T‘·ï+ #˚j·T˝Ò<äT. ø±˙, m+‘· _+ø£+>± ñHêï ÄyÓT ˇø£ Ád”Ô, n+<äTπø
 
3
u…+>∑‘√, ~>∑T\T‘√ HêHê{Ïø° X¯ówæÿ+∫b˛sTT+~. s√E\T >∑&ç#˚ ø=B›¬ø+|ü⁄s¡+>∑T eT#·Ã ÄyÓT ãT>∑  ZMT<ä Á|üdü TŒ¤≥eTsTT´, bÕ*b˛sTTq qT<äT{Ï MT<ä˙* qsê\T düŒwüº+>± ø£ì|æ+#·kÕ>±sTT. á $|ü]D≤e÷\‘√ ˇø£ÿ ô|≥Tºq Hê˝À C≤* ‘·qTïø=#˚Ã~, eT] n+‘·˝ÀH˚ ì>∑ ÷&ÛÜsêú\ ÄyÓT #·÷|ü⁄\‘√ uÛ  Ò{ÏnsTTq|ü⁄Œ&ÉT Hê Ä‘·à s¡TC≤Á>∑düÔyÓTÆ, ;Ûø£s¡yÓTÆq nq+‘·n>±<Ûä|ü⁄ ˝À‘·T˝À¢øÏ #·÷düTÔqï|ü ⁄Œ&ÉT ø£*π  > >∑>∑TsêŒ≥T‘√ $Vü≤«\T&Éïe⁄‘êqT. Ä ∫Á‘·Væ ≤+dü\ qs¡ø£+ qT+∫ yÓTT¬s\¢$&ÉT<ä\j˚ T´ n+‹eT |ò  üT&çj·T\T ‘√dü T≈£ îeùdÔ  u≤>∑T+&Éqï ã©j·TyÓTÆq ø√¬  sÿ Ä u≤<Ûëdü+<äsꓤ\˝À ‘=*#˚ùd<ë? ne⁄qT!, ø±˙, Hê eTqdüTMT<ä ≈£  å î_Û‘· qsê\T ô|‘·Ôq+ #˚dæ, »s¡T>∑T‘·Tqï C≤|ü´+ |ü≥¢Hê˝À ÄÁ>∑Vü≤+ ù|ÁfÒ–, bı<äT›>∑T+≈£î‘·Tqï ø=B›bı&Éej˚ T´ ˙&É˝≤¢ÄyÓT ˇ~› ¬ø’q J$‘·+ ≈£î+∫+#·T≈£î b˛j˚T ø=B›  Bs¡ÈeTe⁄‘·Tqï <äTs¡“s¡ø£åD≤\T, >∑T≥º\T>± ù|s¡T≈£î+≥Tqï |òü T&çj·T\T, $|òüT&çj·T\ MT<ä X¯Á‘·Te⁄˝≤ $<˚«wü+ ø£π  øÿ+‘· es¡≈£L ≈£L&Ü ÄyÓT <äTs¡“\ Ä‘·à ‘·q Çdü Tø£>∑÷fi¯flH˚  n+{Ïô|≥Tºø=ì ñ+&çb˛sTT+~, mH√ï s√E\T, yêsê\T, m+‘·≈£L ‘Ó>∑ì, ‘ÓeT\ì HÓ\\|üs¡´+‘·+.z ••s¡ kÕj·T+ø±\+ |üP≥, ‘ÓyÓTàs¡\T Ç+ø± dü «s¡Z+˝ÀH˚ ìX¯Ã*+∫ ñqï|ü⁄Œ&ÉT,‘êqT n+≥T≈£îb˛sTTq |ü&Éø£ <ä>∑Zs¡øÏ |æ*∫+~ qqTï. eTdüø£ eT+#·T‘Ós¡\T uÛÑ ÷ ñ|ü]‘·\+ MT<ä Jsê&ÉT‘·THêïsTT, ˙{Ï MT<ä @<√ qT* yÓ#·Ãì yÓ\T‘·Ts¡T. <ä≥ºyÓTÆq n&É$˝À sê\&ÜìøÏ dæ<ä+>± ñqï >∑TãTs¡T Ä≈£î˝À¢+∫ yÓTs¡TdüTÔqï Ç+Á<ä#ê|ü+, @y√ neTs¡˝Àø±˝À¢+∫ C≤]|ü&çq≥T¢.H˚qT yÓTT¬s\¢øÏ <ä>∑  Zs¡>± ≈£ Ls¡TÃHêïqT. ªªÁã‘·ø£&ÜìøÏ, ˝Ò<ë #êe&Üì¬ø’Hê ñ<˚›•+∫q nH˚ø±H˚ø£ s√E˝À¢á s√E ≈£L&Ü ˇø£{Ï. <Ûäs¡D° |ü⁄Á‘·T\øÏ ì+&ÉT J$‘·+ ø±qÿ nj˚T´ düT~q$T~. |tÃ! neTs¡˝Àø£|ü⁄ Ä&É|ü&ÉT#·T\øÏ eTè‘·T´e⁄ dü+ÁbÕ|æ  Ô+#˚<äT]›q+ ≈£L&Ü Ç<˚!µµ H˚HêyÓT qT<äT{Ïì eTT<ë›&ÜqT, ÄyÓT ø=qkÕ–+∫+~.ªªH˚qT #·ìb˛‘· THêïqT, nsTTHê ã‹πø ñ+{≤qT...µµªªyÓTT¬s˝≤¢...µµªªqqTï qTe⁄« >±&ÛÉ+>± Áù|$T+∫q Hê{Ï s√E\T eT∞flsêe⁄. nsTT‘˚ ˇø£ÿ $wüj·T+` Áã‘·Tø£+‘ê rÁe+>± ndüVæ≤´+#·T≈£îø√ã&ɶeTìôw’Hê, #êe⁄ eTT+–{À¢e÷Á‘·+ ÄyÓT |ü≥¢  n_Ûe÷q+, Äsê<Ûäq ø£*–rs¡T‘êsTTµµªªyÓTT¬s˝≤¢µµªªeT∞fl #ÓãT‘· THêïqT, H˚qT #·ìb˛uÀ‘·THêïqT. qTe⁄« Hê|ü≥¢, á yÓTT¬s\¢MT<ä #·÷|æq ìX¯ Ã˝≤qTsê>∑+ ˇø£ ∫{Ï  ºn+≈£îs¡yÓTÆHê˝À ô|s¡T>∑T‘·T+~. m|ü⁄Œ&ÉT Vü≤+dü Hê˝À+∫ m–]b˛‘·T+<√ n|ü⁄Œ&˚ eTì<ä›], ˙` yÓ TT¬s˝≤¢\ Áù|eT|òü\yÓTÆq Ä ∫Hêï] }|æ]

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->