Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Life Threat to Ven. Monks

Life Threat to Ven. Monks

Ratings: (0)|Views: 344|Likes:
Published by Bauddha Kandaayama

More info:

Published by: Bauddha Kandaayama on Jun 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
url:
 
දන ද ට එහ ැගෙ එසලමා
 
ලන ළ
79
 ා න.
 
Muslim Spying Attack on Ven. Monks in Poson Eve:
ොසොන ස බස වෝධා ණ හරනට එහ ඉසාමඔතසේ ා ා
 
ග
25
ා හ අ ඉාම  ඝාාාවෝ ෑ අ 
 
හ  ාත  අි ා අව වන උාව භ 
 
ා න හ
 
නේ පන ත ැ  ම
 
ැාන ැාරථා  .
 
එ ැා න ජාඩ ඔතන  ජා වනන අර ක  ම ප අප  ය.
 
ඉන ඇ ජාඩ ප ි අා:
 
 
Salaams to all,
අප හ ව 
,
දය  අ 
25
ා වාාධ ල රාෝ ා න  උ න
 
අක ාත
 
හ වන ත   ද. ය 
 
අක ාත
 
හේ  ්ධ න  අථා. ාේ වෂත ක
?
 
 
අ ඔත ා ාරථා අ
 
 ්ා  ා ඹලා.  ා න ම
 
ක ොය ාල ත එහ උ්ඝෝෂ .
 
ම හ 
5' 6''
උය
,
 ඹ 
,
ල ො ශක න කත 
,
ම
 
ා ා  ො. ත ාා නැන න.
 
ාස ාරථත ා ඔේණාක  ැණ.
 
 
 
ඹල
 
ාී ැේ අා ො න  ඉාසහ
,
ඉාන
 
ා අ   අ ල ම හ ා ා. ො එා ය න ා
 
ෑ ැස.
 
ත ා අ
 
ඔත ැ ැෝ ො ගා
.
 

 
්ා හ  අා ාත  නැැ. එො අ ඔත
 
 ැැ. ැය එොොා ම   . හ න 
"
අනාීන"ා ෑැා. අප ත වව (ෆ ඉාම
,
ාබ
 
ඉාම)
 
ඉා ය අන ඒ අනාීන න ඉන ො ැැ .
 
අ
 
ඒ ඉාම ප ගොත අපය ය   එය වා 
 
එය ් .  අා ා
,
ඒද අ උන ස පළ
 
නා ඉාම ය .ඊ  අ ට ක ා  ද
 
 එකඅ උනේ අන ල
?
 
ැන  ැ න  න ජාඩ ්ෂාක ඉන(අා් ා ඌා ) ෝ ේ ්ධ  පළ  ෑ .
 
ම අප ොෝ ොල ඇ ා න ෙ මා.
 
May Allah Guide all the Muslms.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->