Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Лепила

Лепила

Ratings: (0)|Views: 115|Likes:
Published by Spase Janevski

More info:

Published by: Spase Janevski on Jun 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/08/2012

 
 
<+
 
Пьтжшпьзп шидвжџ аи гнпгити
 
Аиџьтишпжт жзид ди ъжтшнми аи гнпгити итпши ж шн жзжгъ 288 888 кжпап! зинзибнапжт вшв аи зжџнтж мпг дигнна аи швнаи шифзи ьж зитшиа жмпна ж зжши жмшнди! шжаиџна вж щнатшигаи Птигпџи+ Гннлнтж аи зибнажт аи зжџнтж ди шифзити ьжгнпгж ж мпгзп н шжаиџнаж п шн 48 888 кжпап вж нятншити Ьпмъъ
 
вж ЏъйаиИюшпзи+ Гннапжт фжвнз зжшпьтнг мшндпаи ьбжги зизж гниз ди ьвжнтж жшъйџн шнжзжгъ =:88 кжпап+ Ди вшнбн аи шнвапжт Вивпгжа шн 9888 кжпап ди гннлн аизншибпзи мпгн зжшпьтнап гнпги ж йпвжтпаьзп зжьзп! и ди зибнап ьтитъп ьн зжшпьтнгиьюигтжт+ Жшн жзжгъ =888 кжпап Ьъбншптн зжшпьтнгн гнпгж жмпнаж ж йпвжтпаьзизжйи! ятж жжщаи мпгж шнвднбнаж ж Нкпџиаптн ди гннлн аи бнмнг! ьгжажви зжьзи
 
п ипшъь! и жзшиџ тжи тпн зжшпьтнгн п вжьжз ди пдшимжтзи аи гнпгж+ Бжакжгптн кпзжшпьтнгн гнпгити ди пдшимжтзи аи ьвжптн зшитзп гизжвп! и жбжшжаптн Ибншпзиащпаи пьтжфапжт ЬИО зжшпьтнгн бняивпаи ж ьбшнзпаи ьбжги п биьт ди шжпдвжьтвж аигниз! ьнщпџигаж ъжтшнмгпви ди пдшимжтзи аи вжжжтжшна папџиаьзп зиаъ фибнщ+
 
Вж Ьшнапжт внз вж Нвшжи ьн зжшпьтнгн йжгфзптн ж џиџщити ди и ьн аишивит нзж
-
шитпвап ншкибнатп ьж дгитап гпьтжвп+ Жшвжтж впьтпаьзж шжпдвжьтвж аи гнпгждижфаигж вж <?
-
тп внз вж Эжгиапџи+ Вж пдшимжтзити аи гнпгити ьн зжшпьтнгн шидапбитншпџигп! зизж ятж ьн7 зжьзптн! ьзшжмжт! шпмџити зжйи! зиднпа / бгнфап шжтнпап% пш+ Л ьшнпаити аи <5
-
тп внз дижфаъвиит и ьн зжшпьтит югиьтншптн вж бнпщпаити!гнпгж вшд жьажви аи шпшжаи къби /зиъфъз%! и
 
вж <585 н аишивнаж швжтж гнпгж жьпатнтпфзп жгпбнш+
 
Жжџивити аи ажви кшъи аи гнпги т+н+ гнпги вшд миди аи ьпатнтп
-
фзп ьбжгп п шъкп битншпџигп н жшип тжи ятж шпшжаптн гнпги ан ьн жтжшап аивгики п ьгпфап вгпџиапџи! и апваити шпбнаи н жкшиапфнаи+
 
 
 
Шидвжџжт аи бжншаптн жгпбншап гнпги п дитпвап биьп / гжбмп% дижфаъви вжпьтж вшнбн зизж п паъьтшпџити аи жгпбншптн! жажьаж вж жфнтжзжт аи <588 ‚
 
тптн+Паъьтшпьзпжт шидвжџ аи жгпбншаптн п нгиьтжбншаптн ьбжгп н вж тньаи вшьзи ьжпаъьтшпьзпжт шидвжџ аи гнпгити+ Жжџивити аи бжншаптн гнпги н шн <5<8 кжпаиьж жџивити аи швжтж ьпатнтпфзж гнпгж! ждаитж зизж юнажгюжшбигнэп! зжн аиџкж
-
гнби шпбнаи тжкия пбигж вж паъьтшпџити ди шжпдвжьтвж аи пвншпщп+ Даифптнгнажшиьт аи гнпгити ьн џивъви п вж ншпжжт аи <5>8
 
тптн п <5=8 ‚
 
тптн ьж жџивити аизжаьтшъзтпваптн гнпги! зжп жшип пдвжашнаити щвшьтпаи ьн шпбнаъвигн вжвжнаптн ивпжап п жятж вж вждъяаити паъьтшпџи+ Вж тимнгити н ина шнкгн аипьтжшпьзпжт шидвжџ аи
 
гнпгжтж ж <588
-
тптн ж нань+
 
Жшпмгпйаи нзии аизжбншщпџигаи жьтиажьт
 
Вп гнпгж
 <5<8-
 
Юнажгюжшбигнэп
 -
 
Зиднпа /бгнфаж шжтнпаьзп %гнпги
 <5:8-
 
Жжгпэгжшжшна
 -
 
Ъшни ‚
 
Южшбигнэп
 -
 
Гнпги фъвьтвптнгап аи шптпьжз
 -
 
Юнажгап ьбжгп
 -
 
Жжгпвпапг ищнтит ‚
 
гнпгж ди швж
 <5>8-
 
Аптшпг ‚
 
Юнажгпз
 -
 
Эгжшпшиаи къби
 -
 
Бнгибпа ‚
 
Южшбигнэп
 -
 
Впапг ‚
 
Юнажгпз
 -
 
Изшпгпз
 -
 
Жжгпъшнтиа
 <5=8-
 
Нжзьпп
 -
 
Щпиажизшпгит
 -
 
Иаиншжмап гнпги
 -
 
Нжзьпап гнкъшп
 <598-
 
Жжгпбп
 <548-
 
Втжши кнаншищпџи Изшпгпз
 -
 
Изшпгпз фъвьтвптнгна аи шптпьжз
 -
 
Ьтшъзтъшна жгпъшнтиа
 <5?8-
 
Тншбжьнт ьбжгп
 -
 
Вжнап нжзьпп
 -
 
Вжнап зжатизтап гнпги
 -
 
Тжгпвп гнпги
 <558-
 
Жжгпъшнтиа пдбнант ьж нжзьп
 -
 
Жжгпъшнтиа ьж пдвгнзъвиф аи вгики
 -
 
Пдгнфгпвп тжгпвп гнпги
 2888 # -
 
Ьнщпџигап гнпги
 
 
 
2+
 
Згиьпюпзищпџи аи гнпгити
 
Ьжшн аибнаити
!
гнпгити ьн згиьпюпщпшиит аи гнпги 7
 -
 
ди швж!
 -
 
ди бнтигп!
 -
 
ди жгпбншап битншпџигп!
-
 
ди жяти ъжтшнми/ эиштпџи! ьтизгж! тнзьтпг% п шъки аибнаи+
 
Ьжшн жмгпзжт вж зжџ ьн пьжшифъвиит гнпгити бжйн и мпит7
 -
 
вж тнфаи пгп щвшьти ьжьтжџми!
-
 
жанзжкия п вж жмгпз аи шияжз пгп иьти+
 
Ьжшн тнбншитъшити аи зжџи ьн жьтвишъви дигннаити вшьзи! ьн шидгпзъвиит гнпгиди7
 -
 
апьзп тнбншитъшп! жапьзп ж 28
¸J!-
 
ьжмаи тнбншитъши! 28 ж :8 ¸J
!-
 
ди ьшнаи тнбншитъши! ж <88¸J
!-
 
ди дкжгнбнаи тнбншитъши! шнзъ <88
¸
Ьжшн аифпажт аи гннлн! ъьгжвптн аи жьтвишъвилн аи дигннаити вшьзи! гнпгитибжйн и мпит7
 -
 
мнд шпбнаи аи шптпьжз п тнбншитъши! шп жгкж пгп зшитзж вшнбн
!-
 
вшд жьажви аи энбпьзи вшьзи
!-
 
ьж шпбнаи аи шиьтвжшъвифп
!-
 
ьж нџьтвж аи шптпьжз п ьпги
+
Ьжшн
 
жтнзгжтж! гнпгити бжйн и мпит7
 -
 
йпвжтпаьзп п шиьтптнгап!
 -
 
ьпатнтпфзп! жшкиаьзп п анжшкиаьзп+
 
Ьжшн аифпажт аи ьждивилн аи вшьзити ьж гннлн7
 -
 
шнизтпвап гнпги / вшьзити ьн ьждиви ьж энбпьзи шнизщпџи вж гнпгжтж! ьжятж жиои ж анкжвж ьтвшаъвилн%
 -
 
юпдпфзп шжбнагпвп гнпги /ьж жбжя аи шиьтвжшъвиф! вжи пгп шиьтж
-
ъвилн! гнпгжтж ьтиаъви тнфаж п ж аианьъвилнтж ж анкж пьишъвиит ж
-
инаптн зжбжанатп пгп ьж гинлн из ьн ьтвшаъви ьж ятж ьн южшбпшидигннаити вшьзи%
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->