Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
vishnu tamil

vishnu tamil

Ratings: (0)|Views: 274|Likes:

More info:

Published by: முரளி கிருஷ்ணன் on Jan 04, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2012

pdf

text

original

 
à
 
®Ó´ÙÆ
 
µ¸µÙ¬¨ßª
 
µÙ½§ß§Ù¬ªÙ
vishnu.dochttp://srivaishnavam.comPage 1 of 15
 
àªß²Ù
 
½®¢Ù¡¥
 
¨ß§ß
2
¬Ù«
:
¡®Ó§ß¬Ù¡Ô¡
 
½¡µ¬Ö
 
½®§ß
3
¨Ù§ß
 
£ß¬Ù«
 
®¬Ù½«ß½ª
 
µ¨Ù¨Ó§
4
§Ù§ßªÙ
 
µ§ß
3
¸Ù̧Ô
3
 
³ä¡Ù-ߪÙ
 
©
3
¤
4
¬ªÙ
 
®Ó´ÙƪÙ
 
³³Ó®¬Ù¦ªÙ
 
£Ç¬ÙÉ
4
¹ªÙ
 
©Ù¬µ¨Ù¨
 
®§
3
¨ªÙ
 
§Ù
4
«ß½«§Ù
 
µ¬Ù®
 
®Ó¡Ù
4
½¨ß©
 
³ß¨Ù§½«
1 
«µÙ«
 
§Ù
3
®Ó¬§
3
 
®¡Ù§Ù¬ß§Ù
3
«ß
:
©ß¬Ó´§Ù
3
«ß
:
©¬³Ù³§ªÙ
 
®Ó¡Ù
4
¨ªÙ
 
¨Ó¡Ù
4
¨¨Ù§Ô
 
µ§§ªÙ
 
®Ó´Ù®¡Ù½µ¨ªÙ
 
§ªß³Ù¬½«
2 
®Ù«ßµªÙ
 
®µÓ´Ù¥
2
 
¨©Ù§ß¬ªÙ
 
³¡Ù½§
:
¼©°§Ù¬ª
 
¡-Ùª´ªÙ
 
©¬ß³¬ß§Ùª¹ªÙ
 
®¨Ù½§
3
 
³ä¡§ß§ªÙ
 
§½©ß¨Ó§Ô
4
ªÙ
3 
®Ù«ßµß«
 
®Ó´ÙÆ
 
Ìê©ß«
 
®Ù«ßµ
 
Ìê©ß«
 
®Ó´Ù¦½®
 
¨½ªß
 
¾®
 
©Ù
3
¬¸Ùª
 
¨Ó§
4
½«
 
®ßµÓ´Ù¥ß
2
«
 
¨½ªß
 
¨ª
: 4 
ó®Ó¡ß¬ß«
 
³ä§Ù
3
§ß
4
«
 
¨Ó§Ù«ß«
 
©¬ªß§Ùª½² 
 
µ¾§
3
¡
 
Ìê©
 
Ìê©ß«
 
®Ó´Ù¦½®
 
µ¬Ù®
 
¹Ô´Ù¦½®
5 
«µÙ«
 
µÙª¬¦
 
ªß§Ù½¬¦
 
¹¨Ùª
 
µªÛµß¬
 
©
3
¨Ù§
4
¨ß§Ù
 
®ÓÊ£Ù«½§
 
¨ªµÙ§µÙ¾ª
 
®Ó´Ù¦½®
 
©Ù¬©
4
®Ó´Ù¦½®
6 
À
 
¨½ªß
 
®Ó´Ù¦½®
 
©Ù¬©
4
®Ó´Ù¦½®
 
à
 
¾®³ªÙ©ß«² 
 
÷®ß£
 
³Ù̧ٮß
 
§
4
¬Ùªß¨
 
½³½´¦
 
©ß®¨ß²Ó
 
£
 
µ¬Ù®³
: 
˧Ô
4
´Ù¥Õ
2
¬
:
³ß¨Ù§¨®ªÙ
 
ɨ½¬®ß©Ù
4
«
 
©ß
4
´§
7 
˧Ô
4
´Ù¥Õ
2
¬
 
÷®ß£
 
¡Ô½ª¡ªÙ
 
¾§
3
®§ªÙ
 
½-ß½¡
 
¡ÔªÛ®©Ù½«¡ªÙ
 
©¬ß«¦ªÙ
 
µÙÇ®¨Ù§
:
¡ªÙ
 
¡ª¬Ù£¨Ù§
:
©Ù¬ß©ÙÈˬÙ
 
ªß¨®ß
:
³ä©
4
ªÙ
8 
½¡ß
 
§
4
¬Ùª
:
µ¬Ù®
 
§
4
¬ÙªßæªÙ
 
©
4
®§
:
©¬½ªß
 
ª§
: 
¡ÔªÛ
 
¹©²Ù
 
Ê£Ù«½§
 
¹¨ÙǬÙ
 
¹¨Ùª
 
µªÛµß¬
 
©
3
¨Ù§
4
¨ß§Ù
9 
à
 
©Ö
4
´Ùª
 
÷®ß£
: 
¹¡
3
§
 
©Ù¬É
4
ªÙ
 
½§
3
½®½§
3
®
 
ª¨¨Ù§ªÙ
 
É̽´ß§Ù§ªªÙ
 
µÙÇ®¨Ù
 
¨ßª
 
µ¸µÙ½¬¦
 
ÉÌ´
:
µ§½§ß§Ù§Ô
2
§
: 10
 
à
 
®Ó´ÙÆ
 
µ¸µÙ¬¨ßª
 
µÙ½§ß§Ù¬ªÙ
vishnu.dochttp://srivaishnavam.comPage 2 of 15
 
§½ª®
 
£ß¬Ù£«¨Ù
 
¨Ó§Ù«ªÙ
 
©
4
¡Ù§Ù«ß
 
ÉÌ´
 
ª®Ù««ªÙ
 
§Ù
4
«ß«²Ù
 
µÙÇ®¨Ù
 
¨ªµÙ«ªÙ
 
³Ù£
 
«¹ªß¨
 
µÙ§½ª®
 
£
11 
ó¨ß§Ô
3
¨Ó§
4
¨ªÙ
 
®Ó´ÙƪÙ
 
µ¬Ù®½-ß¡
 
ª½¸³Ù®¬ªÙ
 
½-ߡߧÙ
4
«ºªÙ
 
µÙÇ®¨Ù
 
¨Ó§Ù«ªÙ
 
µ¬Ù®
 
Ç
3
:
¡ß
2
§Ô½¡ß
3
 
©
4
½®§Ù
12 
©Ù
3
¬¸Ùª¦Ù«ªÙ
 
µ¬Ù®
 
§
4
¬Ùª¹Ü¤ªÙ
 
½-ߡߨߪÙ
 
¡×¬Ù§Ô
 
®¬Ù§
4
¨ªÙ
 
½-ß¡¨ß§
2
ªÙ
 
ª¸§Ù
3
é 
4
§ªÙ
 
µ¬Ù®é 
4
§
 
©
4
½®ß§Ù
3
©
4
®ªÙ
13
ú´
 
½ª
 
µ¬Ù®
 
§
4
¬ÙªßæªÙ
 
§
4
¬Ù½ªß§Ô
4
¡§½ªß
 
ª§
:
«§Ù
3
©
4
¡Ù§Ù«ß
 
ɦ٥
3
¬Ö¡ßºªÙ
 
µÙ§¾®¬¬Ù½£¨Ù
 
¨¬
:
µ§ß
3
14
©¬ªªÙ
 
½«ß
 
ª¸§Ù½§¹
:
©¬ªªÙ
 
½«ß
 
ª¸§Ù§©
:
©¬ªªÙ
 
½«ß
 
ª¸§Ù
3
 
©Ù
3
¬¸Ùª
 
©¬ªªÙ
 
«
:
©¬ß«¦ªÙ
15
©®Ó§Ù¬ßæªÙ
 
©®Ó§Ù¬ªÙ
 
½«ß
 
ª¢Ù¡
3
°ß¨ßªÙ
 
£
 
ª¢Ù¡
3
°ªÙ¾§
3
®§ªÙ
 
½§
3
®§ß¨ßªÙ
 
£
 
é 
4
§ß¨ßªÙ
 
½«ß®Ù««
:
©Ó§ß
16
Ǥ
:
µ¬Ù®ß¦Ó
 
é 
4
§ß²Ó
 
©
4
®¨Ù§Ù«ß§Ô
3
Ë¡ß
3
¡
3
½ª«µÙªÓªÙ
 
³Ù£
 
©Ù¬-«ªÙ
 
«ß¨Ù§Ô
 
ɨ½¬®
 
Ë¡
3
º½«
17
§µÙ«
 
½-ß¡
 
©Ù¬§ß
4
¨µÙ«
 
¹¡
3
¨Ù¨ß§
2
µÙ«
 
é 
4
©½§®Ó´Ù½¦ß¬Ù
 
¨ßª
 
µ¸µÙ¬ªÙ
 
½ª
 
³ÙÌÆ
 
©ß©©
4
«ß©¸ªÙ
18
«ß²Ó
 
¨ßªß²Ó
 
¼¡°
3
æ²Ó
 
®Ó¡Ù
2
«ß§ß²Ó
 
ª¸ß§Ùª² 
:
Ì´Ô©Ó
4
:
©¬Ó¡×
3
§ß²Ó
 
§ß²Ó
 
®ºÙ«ßªÓ
 
é 
4
§½«
19
Ì´Ô¬Ù
 
¨ßªÙ¨ßªÙ
 
µ¸µÙ¬µÙ«
 
½®§
3
®Ù«ß½µß
 
ª¸ßʨÓ
:
£
2
¨Ù½§ß
3
È´ÙÅ©Ù
 
§§ß
2
 
½§
3
½®ß
 
©
4
¡
3
®ß²Ù
 
½§
3
®¡×µä§
: 20
óªÙ̧ߪÙ
 
³í§Ù
3
©
4
½®ß
 
©Ö
3
¹ªÙ
 
³¡Ù§Ô¬Ù
 
½§
3
®¡×
 
¨¨Ù§
3
² 
:
§Ù¬Óµßªß
 
¸Ù̧
3
«ªÙ
 
§µÙ«
 
³ß¨Ù§Ù«¬Ù½§
2
 
®Ó¨Ó˹٫½§
21
®Ó´ÙƪÙ
 
¹Ô´ÙƪÙ
 
ª¸ß®Ó´ÙƪÙ
 
©Ù¬©
4
®Ó´ÙƪÙ
 
ª½¸³Ù®¬ªÙ󽨡Ìê©
 
¾§
3
§Ù«ß¨Ù§ªÙ
 
¨ªßªÓ
 
É̽´ß§Ù§ªªÙ
22
óµÙ«
 
à
 
®Ó´Ù½¦ß¬Ù
 
§Ô
3
®Ù«
 
µ¸µÙ¬¨ßª
 
µÙ½§ß§Ù¬
 
ª¸ßª¨Ù§Ù¬µÙ«à½®§
3
®Ù«ß½µß
 
©
4
¡
3
®ß¨ÙÌ´Ô
:
óÈ´ÙÅ
2
©Ù
 
£
2
¨Ù§
3
:
à
 
ª¸ß®Ó´ÙÆ
:
©¬ªß§Ùªß
 
નÙ
 
¨ß¬ß«½¦ß
 
½§
3
®§ßóªÙ̧ߪÙ
 
³í§Ù
3
©
4
½®ß
 
©ß
4
ȬӧÔ
 
©Ö
3
¹ªÙ½§
3
®¡×
 
¨¨Ù§
3
² 
:
µÙ¬´Ù½¥§Ô³¡Ù§Ô
:
 
à
 
®Ó´ÙÆ
 
µ¸µÙ¬¨ßª
 
µÙ½§ß§Ù¬ªÙ
vishnu.dochttp://srivaishnavam.comPage 3 of 15
÷§Ù
3
©
4
®
:
½ºß©
4
½¦ß
 
½§
3
®
 
õ§Ô
 
©¬½ªß
 
ª¨Ù§Ù¬
:
³¢Ù¡
2
©Ù
4
̨Ù
 
¨¨Ù§
3
¡×
 
£¡Ù¬Ö§Ô
 
¡×-¡ªÙ³ß¬Ù¢Ù¡
3
 
§
4
¨Ù®ß
 
¡
3
§ß
3
§
4
¬
 
õ§Ù«µÙ§Ù¬ªÙ¬§ß
2
¢Ù¡
3
 
©ß¦Ó
 
¬½ºß©Ù
4
«
 
õ§Ô
 
½¨§Ù¬ªÙ§Ù¬Óµßªß
 
µßª¡
3
:
µß½ª§Ô
 
¡®£ªÙô¨¨Ù§
3
ªÙ
 
©¬©Ù
3
¬¸Ù½ª§Ô
 
½«ß¨Ó
:
ÌÇ
:
µä§
3
¬Ù³² 
:
¡ß-
 
õ§Ô
 
§Ô
3
¡Ù
3
©
3
¨Ù§
4
:
à
 
®Ó³Ù®Ìê©
 
õ§Ô
 
§Ù
4
«ß¨ªÙà
 
ª¸ß®Ó´ÙÆ
 
©Ù¬Ö§Ù«¬Ù½§
2
 
µ¸µÙ¬
 
¨ßª
 
¹½©
 
®Ó¨Ó½«ß¡
3
:
§Ù
4
«ß¨ªÙ
ºÖ½¬ß§
3
¨Ù®§Ù
 
©Ù¬½§
3
½³
 
³ä£Ôª¦Ó
 
®Ó-µ§Ù
 
¾µ¡½§
 
¼ª°¡Ù§Ô¡ß¨ßªÙªß-ß¡ÜÍ©Ù§ß
 
µ¨µÙ§
2
:
µÙ©
2
¥Õ¡ª¦Ó
 
¨Ó¾©
4
¬Ù
 
¼ª°¡Ù§Ô¾¡¬Ù
 
ª¦Ù¥Õ
3
§ß¢Ù¡
3
:
³ä©Ù
4
¾¬ìÙ
 
ó©Ù
4
¾¬ìÙ
 
ó§
3
©Ù
4
¾¬ìÙ
 
÷©¬Ó
 
®Ó¬£Ô¾§¬Ù
 
Ê¡Ù§©Ö«â´
 
®¬Ù¾´
:
ô¨¨Ù§×
3
 
² 
:
ɨ֫ߧ
3
¬Ó¨-Ô¨
 
¡
3
§ß
3
 
³¢Ù¡
2
©ß¦Ó¬Ù
 
ÊÁ¨Ù§
3
:
é 
4
:
©ß¼§°
3
 
«µÙ«
 
¨ß©Ó
4
¬Ù
 
®Ó«§
3
 
µä¬¨Ó-³Ù
 
£¨Ù§Ù
3
¬
 
µí¬Ù¼«°
 
£
 
½¨§Ù½¬¡¬Ùæ®ß³ß
:
³Ó½¬ß
 
§Ù
3
¼«°¬Ù
 
Ê¡
2
ª©Ó
 
§
3
¸½²ß
 
«µÙ«
 
®ßµÙ½§«ª©Ù
3
§Ô
4
:
ó¨Ù§
:
µÙ§
2
ªÙ
 
«µÙ«
 
®Ó³Ù®ªÙ
 
µä¬¨¬
 
¡
2
¡
3
½¡ß
3
½©ß
4
¡Ô
3
 
¡
3
¨Ù§
4
¬Ù®
 
¾§
3
§Ù¾«
:
£Ô§Ù¬ªÙ
 
¬ªÛ¬ªÙ«
 
½§§ªÙ
 
§Ù¬ÓÉ
4
®² 
 
®É´ªÙ
 
®Ó´ÙƪֳªÙ
 
¨ªßªÓ³ß¨Ù§ß¡ß¬ªÙ
 
É
4
¹¡
3
³«¨ªÙ
 
©§Ù
3
ª¨ß©
4
ªÙ
 
µä½¬³ªÙ®Ó³Ù®ß§ß
4
¬ªÙ
 
¡
3
¡
3
¨
 
µ§Ù
3
̳ªÙ
 
½ª¡
4
®¬Ù¦ªÙ
 
³ä©ß
4
¢Ù¡
3
ªÙ-ºÙªÖ¡ß¨Ù§ªÙ
 
¡ª-
 
¨«¨ªÙ
 
½«ß¡Ô
3
¸Ù̧Ù
3
§Ù
4
«ß¨
 
¡
3
ªÙ«ªÙ®¨Ù½§
3
 
®Ó´ÙƪÙ
 
©
4
®©
4
«
 
¸¬ªÙ
 
µ¬Ù®
 
½-ß¾¡¡
 
¨ß§
2
ªÙ½ª¡
4
³Ù«ßªªÙ
 
©Ö§
 
¼¡°½³«®ßµªÙà
 
®§Ùµß¢Ù¡ªÙ
 
¼¡°µÙǽ©ß
4
§Ù
3
 
©ß
4
µÓ§ß¢Ù¡
3
ªÙɦٽ«ß½©§ªÙ
 
ɦ٥
3
¬Ö¡ß«§ßºªÙ®Ó´ÙƪÙ
 
®¨Ù½§
3
 
µ¬Ù®
 
½-ß¾¡¡
 
¨ß§
2
ªÙµ³¢Ù¡
2
 
£¡Ù¬ªÙ
 
µ¡Ô¬Ö¥
 
Á¦Ù¥
3
-ªÙµ©Ö§®µÙ§Ù¬ªÙ
 
µ¬µÖ̽¸º¦ªÙµ¸ß¬®º
:
µÙ§
2
-½³ß©Ó
4
 
¼¡°µÙÇ©
4
ªÙ¨ªßªÓ
 
®Ó´ÙƪÙ
 
³Ó¬µß
 
£Ç¬ÙÉ
4
¹ªÙ£ß
2
«ß«ßªÙ
 
©ß¬Ó¹ß§µÙ«
 
½¸ª
 
µÓªÛ¸ßµ
 
½¨ß©¬ÓôµÖ¨ªÛ
 
óªÙÉ
3
§
3
³Ù«ßªÛ
 
ô«§ßºªÛ
 
ó-¢Ù¡Ù̧ªÙ

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gkanmani liked this
josphinvalar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->