Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zdrowo Jeść -Michael Sharon

Zdrowo Jeść -Michael Sharon

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 10,099 |Likes:
Published by inciam

More info:

Published by: inciam on Dec 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

 
MICHAEL SHARON
 
Zdrowo je
ść
 
(Nutrients A to Z A User’s guide to foods, herbs,vitamins, minerals & supplements)
Ż
ywno
ść
i substancje leczniczeod A do Z
(t
ł
umaczy
ł
a Anna Tabaczy
ń
ska)
 
GDZIE ZNALE
ŹĆ
ZDROWE PO
Ż
YWIENIE
Sk 
ł
adniki pokarmowe i produkty opisane na kartach tej ksi
ąż
ki - owoce, warzywa, oleje,zio
ł
a, sk 
ł
adniki mineralne i preparaty od
ż
ywcze - mo
ż
na kupi
ć
w bardzo ró
ż
nych, mniej lub bardziej oczywistych miejscach. Wiele rodzajów pokarmów, zió
ł
i przypraw, niegdy
ś
 uznawanych za rarytas, przy minimum wysi
ł
ku
ł
atwo znale
źć
w sklepach i supermarketach,które obecnie gromadz
ą 
produkty z ca
ł
ego
ś
wiata. Kiedy zdrowie staje si
ę
tak wa
ż
ne, wsklepach spo
ż
ywczych coraz cz
ęś
ciej pojawia si
ę
 
ż
ywno
ść
o w
ł
a
ś
ciwo
ś
ciach zdrowotnych.Aby kupi
ć
specjalne produkty, wystarczy wyprawi
ć
si
ę
do pobliskiego sklepu ze zdrow
ą 
 
ż
ywno
ś
ci
ą 
, gdzie ponadto mo
ż
na znale
źć
pomoc i rad
ę
. Poza po
ż
ywnym jedzeniem s
ą 
tam te
ż
 rozmaite preparaty witaminowe, mineralne i od
ż
ywcze w formie kapsu
ł
ek, z
ł
o
ż
one z ró
ż
nychsk 
ł
adników, skomponowane wed
ł
ug ró
ż
nych formu
ł
, cz
ę
sto dostosowane do stanu zdrowia izapotrzebowania. Tak 
ż
e apteki oferuj
ą 
coraz wi
ę
cej produktów zdrowej
ż
ywno
ś
ci zzawarto
ś
ci
ą 
witamin, sk 
ł
adników mineralnych i dodatków od
ż
ywczych. Sklepy ze zdrow
ą 
 
ż
ywno
ś
ci
ą 
oczywi
ś
cie ró
ż
ni
ą 
si
ę
mi
ę
dzy sob
ą 
wielko
ś
ci
ą 
i niektóre bardziej specjalistyczne produkty dost
ę
 pne s
ą 
tylko w tych wi
ę
kszych.Trudniej znale
źć
niektóre zio
ł
a, w szczególno
ś
ci
ś
wie
ż
e. I chocia
ż
sklepy ze zdrow
ą 
 
ż
ywno
ś
ci
ą 
na naszych ulicach s
ą 
czym
ś
ju
ż
bardzo znajomym i proponuj
ą 
nam szerokiezestawy produktów zio
ł
owych, miejsca, w których sprzedaje si
ę
zio
ł
a
ś
wie
ż
e, wci
ąż
s
ą 
 rzadko
ś
ci
ą 
.Has
ł
a zawieraj
ą 
informacj
ę
o tym, w jaki sposób dotrze
ć
do danego sk 
ł
adnika, ziela itp. Abyzastosowa
ć
w
ł
a
ś
ciwe dozowanie, zawsze trzeba dok 
ł
adnie przeczyta
ć
instrukcj
ę
naopakowaniu, a w szczególnych sytuacjach - poprosi
ć
o rad
ę
znaj
ą 
cego si
ę
na rzeczy lekarza.
Wyt 
ł 
uszczenia w tek 
 ś
cie odsy
ł 
aj
ą 
do osobnych hase
ł 
.
 
AAGAR 
Galaretowata substancja wyrabiana z pewnych gatunkówjapo
ń
skich
wodorostów*,
g
ł
ównie zrodzaju
Gelidium.
Poniewa
ż
wodorosty s
ą 
bogatym
ź
ród
ł
em minera
ł
ów i witamin, agar dostarcza du
ż
ej porcji sk 
ł
adników od
ż
ywczych, a nie jest trawiony przez
enzymy.
Cz
ę
stou
ż
ywa si
ę
go jako
ś
rodka stabilizuj
ą 
cego (E406) do produkcji lodów i innych potraw. WJaponii stosowano go tradycyjnie zamiast
ż
elatyny. Przewy
ż
sza
ż
elatyn
ę
pochodzeniazwierz
ę
cego, poniewa
ż
jest niskokaloryczny, ma delikatniejsz
ą 
struktur 
ę
i nie zmienia
 
konsystencji. Jest lekko strawny, dlatego zaleca si
ę
go w szczególno
ś
ci ludziom chorym idzieciom. Stosuje si
ę
go te
ż
jako
ś
rodek przeczyszczaj
ą 
cy, poniewa
ż
z
ł
atwo
ś
ci
ą 
ch
ł
onie
wod
ę
 
i p
ę
cznieje.Dost
ę
 pny w sklepach ze zdrow
ą 
 
ż
ywno
ś
ci
ą 
w p
ł
atkach lub tabliczkach; rozpuszcza si
ę
 
ł
atwowe wrz
ą 
tku.
AKACJA (ACACIA)
Kolczaste drzewo lub krzew z rodziny mimozowatych, rosn
ą 
ce w strefie mi
ę
dzy-zwrotnikowej i podzwrotnikowej.Z soku drzew akacji rosn
ą 
cych w pó
ł
nocnej Afryce
(Acacia senegal)
otrzymuje si
ę
substancj
ę
 znan
ą 
jako guma arabska. Tradycyjnie u
ż
ywano jej do
ł
agodzenia stanów zapalnych drógoddechowych, pokarmowych i moczowych. Z gumy arabskiej rozpuszczonej w
wodzie
(1-4
ł
y
ż
eczek na fili
ż
ank 
ę
wody) otrzymuje si
ę
kleik, który przynosi ulg
ę
w bólu gard
ł
a, kaszlu, biegunce i czerwonce. Poza zastosowaniami medycznymi gumy arabskiej u
ż
ywa si
ę
te
ż
w przemy
ś
le do produkcji s
ł
odyczy, zw
ł
aszcza pochodz
ą 
cych z krajów
Ś
rodkowego Wschoduowoców kandyzowanych, oraz jako substancji zag
ę
szczaj
ą 
cej (E414) do wyrobu niektórych potraw.Dost
ę
 pna w wi
ę
kszych sklepach ze zdrow
ą 
 
ż
ywno
ś
ci
ą 
oraz w sklepach zielarskich.W Polsce nazw
ą 
 
akacja
okre
ś
la si
ę
b
łę
dnie robini
ę
(red.).
ALERGIA POKARMOWA
Jest to zaburzona reakcja uk 
ł
adu odporno
ś
ciowego na substancje zawarte w po
ż
ywieniu. Je
ś
lido krwi przedostanie si
ę
substancja szkodliwa, to uk 
ł
ad odporno
ś
ciowy w zdrowymorganizmie rozpoznaje j
ą 
 jako obc
ą 
i natychmiast odpowiada wzmo
ż
onym wytwarzaniem bia
ł
ych cia
ł
ek krwi oraz przeciwcia
ł
, której
ą 
rozk 
ł
adaj
ą 
i niszcz
ą 
. W alergii uk 
ł
adodporno
ś
ciowy reaguje z tak 
ą 
sam
ą 
wrogo
ś
ci
ą 
na substancje nieszkodliwe, uwalniaj
ą 
chistamin
ę
. Mo
ż
e to spowodowa
ć
wiele ró
ż
nych objawów, pocz
ą 
wszy od zwyk 
ł
ej wysypki czy bólu g
ł
owy na podwy
ż
szonym ci
ś
nieniu t
ę
tniczym krwi sko
ń
czywszy.Przyczyny alergii nie s
ą 
do ko
ń
ca poznane przez nauk 
ę
, cho
ć
wiadomo,
ż
e odczynyalergiczne mog
ą 
wywo
ł
ywa
ć
zarówno
bia
ł
ka
zawarte w po
ż
ywieniu, jak i
py
ł
ki
ro
ś
lin.Powszechn
ą 
przyczyn
ą 
alergii pokarmowych s
ą 
: niski poziom kwasu
ż
o
łą 
dkowego i niedobór  pewnych
enzymów
trawiennych trzustki. Trzustka wydziela enzymy, które rozk 
ł
adaj
ą 
bia
ł
kona prostsze sk 
ł
adniki, tzn.
aminokwasy.
 Niedobór enzymów powoduje,
ż
e cz
ęś
ciowo

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
moofar80 liked this
moofar80 liked this
juszy_442915852 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->