Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
114Activity
×
P. 1
MGA KARAPATAN NG MAMAYANG PILIPINO

MGA KARAPATAN NG MAMAYANG PILIPINO

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 30,599|Likes:
Published by weng
MGA KARAPATAN NG MAMAYANG PILIPINO
MGA KARAPATAN NG MAMAYANG PILIPINO

More info:

Published by: weng on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

12/04/2013

 
NEK FKTK]K_KA AE NKNKYKAE ]IHI]IA@
 Akae aihkhkae Oiy`| kae tk`( }iakefkh``dka aiyk it` ae fkhkykka z}kaenkfk}knzbky akae nkhzukhbkti! Kae nek fkk}ktkae it` ky akdidihkae |k hkbi ae tk` fkykhkbkt ae }knkbkhkka ky akkk}kt ak iekhkae kae nek it`! \k }knkbkhkkae ojn`fktif` kyieiakekhkae kt }iakaekaekhkekka ae }knkbkhkka kae nek fkk}ktka kt fkhkykka it`!I|k |k nkbkhkekae |jf|y`a ae \khiekae Dktk| kae fkti}zaka ae nek Fkk}ktka! Ak}k}kh``d oit` kae nek fkk}ktka ae tk` ak }iakaekaekhkekka ae }knkbkhkka!
Fktk}kka |k Nkfkktzaekae ]ke}k}kitkh ae Dkk|
I|iak|kko ae \khiekae Dktk| ak kae nek tk` ky biaoi nkkiae khi|ka ae dzbky(fkhkykka kt ki.kika nkhidka fzae |k }kkkae }iakbibiatzhztka ae dktk|!Bkhindkuk( kae i|kae tk`ae akaeztkae kt biaoi akfkdkyko |k tkfokae }kakb`a kybiaoi nki}kkktkae ak akefk|khk fkyk biaoi |iyk nk}kzz|kbka! Ok}kt nzak |iykaeiojnkaok( okf}ia( ibkk} |k bzfznka( hiti|ia kt |kfk }kz|kbka fzae ak}ktzakykaeakefk|khk!
Fktkka |k Dzbky( Fkhkykka( k Kti.ktika
Kae dkukt tk` ky nky fkk}ktka |k dzbky! Fkihkaeka |ihkae dieyka ae }kefkfktk`ae nkdzbky! Fkihkaeka oia dieyka }`tjf|y`a kae hkbkt ae dkbkei ae fkaihkaefktkuka( nkeiae kae fkaihkae i|i}! Fk|knk it` kae }kedidieky }`tjf|y`a |k |kae`h akak|k |iak}z}zaka }k hknkae!Kae nek }`eknk ae }knkbkhkka zf`h |k fkhz|zeka kt azti|y`a( fkkyz|ka ktfktkbinifka kt }kebkbkak} ky nek tze`a |k fkk}ktka ae tk` |k dzbky! ]kukae akfktz`akae nek it` |k }kaekaekhkek( }`tjf|y`a kt }ke}k}kzahko ae dzbky!Nkbkhkek }kk |k nknkykae ]ihi}ia` kae nkdzbky akae Nkhkyk! Fkk}ktka aiykit`! Fkk}ktka oia it` nkeiae ae nek okyzbka |k dka|k! \k }keieiae Nkhkyk( akekeknit aetk` kae fkaykae nek fkhkykka |k ihkhin ae }knkbkhkkae ojn`fktif`! Biaoi nkkiaefznih`| kae |iaznka akae akky`a hknkae |k |kihiae fkez|tzbka kt fk}kfkaka! Ok}ktaihkae i|kkhkae khkae kae fkez|tzbka kt fk}kfkaka ae idk!
]kfifi}kehkdka ae nek Nknknkbkyke ak ]ihi}ia`!
_zhko ae nek akzakae nkazazhkt ak ]ihi}ia` ekyk aiak Tiskh( ojh ]ihk kt H`}jsCkjak( kae nek nkazazhkt a``ae ]kakb`a ae Knjifka` ky aktzt` iae hznkdka! Bkykekaaihkae i}iakfitk kae }ketzt`h |k }kakakf`} ae nek Knjifka` |k }knknkeitka ae }kbkykeka! I|iazhkt aihk kae }ke.kkdz|`ae eiakekuk ae }knkbkhkkae Knjifka`!Fkdihkae |k nek nkazazhkt ak ]ihi}ia` |iak \jei` @|njûk ak aketktke ae
 Jh  Azjw` Oik
|k Ljdz kt |i Tkgkjh ]khnk ak ake}khkdk| ae nek }kbkykekae
 Jh Tjaklinijat`
kt
 Nzhiae ]ke|ihkae!
Biaoi |ihk |kae ky`a |k eiakekuk ae nek `}i|ykh kt nkaekaekhkfkhak Knjifka` |k dka|k! Diaktif`| aihk kae nek it` |k fkaihkae joit`ikh!Biaoi akeiae nkekaok kae jkf|y`a ae nek Knjifka` |k joit`ikh ak
 Kwj| oj Tk}iûk
! I}iakokfi} aihk kae nek nkazazhkt ak |iak Nktia @lkn}` kt _j`o`` Fkhku! Akbktzhka |ihkae nkdihkaee` kt }iakedkyko ae bkhkekae ]b} 7=(===! Ak}ihitkae i}kedihiaiak @lkn}` kt Fkhku kae fkaihkae }zdhifk|y`a z}kae nkfkdkyko! Biaoi |ihk akdihkae`okbih }iaktkuko |ihk ai E`djako`.Bjajkh Gkali| Dzt`a Bki|`a! Okbih aknka |kozhkae
_kaifkhkae Eiat`
( |i Czka Kdko ky iakfk|zbka oia ae |joi|y`a!
 
Nkkni }kae nek nkazazhkt ak ]ihi}ia` kae ake}kbkyke ae fkai.fkaihkae |kh``dia tzaef`h |k }kae kkdz|` ae nek Knjifka`! _zhko aiak @lkn}` kt Fkhku oia |ihk ktak}kz|kbka!
NEK DK_K\ ZF@H \K FKHKYKKA AE ]IHI]IAK\
Eznkuk ae }kkka kae nek Knjifka` z}kae zati.zatiae nkibkaok kae ]ihi}iak||k |kihiae }knknkbkhk ` }ke|k|kihi! It` ky |k }knknkeitka ae }ktkfkka ]ihi}ia|k|y`a!Hkyzaia ait` ak zati.zatiae }khitka ae nek ]ihi}ia` kae nek Knjifka`ae akazazaefzhka|k }knkbkhkka! Okhkukae f`ni|y`a kae nkefk|za`o ak diaz` ai ]kaezh`ae UihhiknNlFiahjy z}kae nk}kdihi| kae }keekuk ae nek }ktkfkka3 kae f`ni|y`ae \lbznka ktkae F`ni|y`ae _kgt! _kth`ae dktk| oia kae }iaketidky z}kae nk}khkukf kae }kfifihkb`f ae nek ]ihi}ia` |k }knkbkhkka3 ";) Dktk| ]ihi}iak| ae ;9=4 ` kae Dktk| L``}j( "4) Dktk|C`aj| ae ;9;7 kt "<) Dktk| _Yoiae|.NlOzggij! 
Kae Zakae F`ni|y`a
Diazdz` ai ]kaezh`ae Uihhikn NlFiahjy a``ae Jaj` 4=( ;299 kae fkzak.zakbkae f`ni|y`a ae ]ihi}iak|( kae F`ni|y`ae \lbznka! Oznktiae it` a``ae Nk|` ?(;299 ak }iaknzazka ai Ckl`d E! \lbznka! Kae nek }kaezakbiae tzaefzhia ait` ky kaenek |znz|za`o3;! I}kdktio kae nkdztiae }kfifi}ke fk}uk ae nek Knjifka` |k nek ]ihi}ia`!4! Khknia kae fkhkekyka |k idk’t.idkae dkbkei ae ]ihi}iak|6 kt<! Nkenzaefkbi |k ]kaezh` ae J|tko`| Zaio`| tzaef`h |k zi ae }knkbkhkka akakdkdkeky |k ]ihi}iak|!Iaizhkt ae F`ni|y`ae \lbznka |k }kaezh` ae J|tko`| Zaio`| ak biaoi }k bkaokkae nek ]ihi}ia` |k }ke|k|kihi! Fkihkaeka nkaktihi }k kt tzzka ae nek Knjifka` kaenek ]ihi}ia` |k }knknkbkhk! Idiaieky ait` kae |znz|za`o ak nzaefkbi3;! ]ketktke ae }knkbkhkka |k dka|k ak diazdz` ae okhkukae fk}zhzaeka ktkae Nkdkdkae Fk}zhzaeka kt kae Nktkk| ak Fk}zhzaeka!4! ]ke.kkhi| ae }knzazkkae nihitky kt }ke tktke ae }knkbkhkkae |idih |k nek }``f ak nk}kyk}kae tiaktkaek} kae Knjifka`!<!]kaekaekhkek |k nek hifk| ak yknka ae dka|k?! ]ketktke ae nek nzai|}y`ae ake|k|kihi kt nek }knkbkhkkae }kahkhkuieka!:! ]kedzdzfk| ae nek hidjae }kkkhkae }kae.jhjnjatkyk kt7! ]kebikae ae nek fkfkykbkae ]ihi}ia` |k nkbkbkhkekae tzaefzhia |k }knkbkhkka!
 
Kae Ifkhkukae f`ni|y`a
Fihkhk |k tkuke ak F`ni|y`ae _kgt kae ifkhkukae f`ni|y`a ak itiaktke a``aeNk|` ;7( ;9==! \i Uihhikn B`uko _kgt kae tkek }kaezh` ait`! Akfkbibieit fky|kF`ni|y`a \lbznka kae fk}kaeykibka ae F`ni|y`ae _kgt! It` kae tkekekuk ae nek dktk| kt tkek}ke}kekak} |k nek it`! Nky ??= dktk| ak aki}ktz}ko it` nzhk \jtyjndj ;9==bkaeekae Ke`|t` ;9=4! Ihka oit` kae nek |znz|za`o3;!]kehifbk |k |i|tjnkae |jdi|y` |idih64!]ketktke ae nek }knkbkhkkae }kae nzai|i}y` kt }kahkhkuieka6<!]ketkfok ae nek f`oif` }kk |k }knkkkae |idih6?!]ke.ky`| ae nek Bzfd`ae \kaoktkbkae ]kahz}k6:!]kehifbk ae nek Zakae fkekukka }kah``d67!]kedieky ae hidjae }ke.kkkh kt65!]ketktke ae }knkbkhkkae ae Djaezjt!\k }knknkeitka ae }ktkfkkae ]ihi}iai|k|y`a( akdieyka ae }kefkfktk`a kae nek]ihi}ia` ak nkfkhkb`f |k }knkbkhkka! Nkkni kae akdieyka ae nkbkhkekae tzaefzhiaei}iakefkit ae nek J|}kû`h |k nek ]ihi}ia`! Akeiae }za`ae nkbi|tko` ae F`tj \z}jnk( kae fktkktkk|kae bzfznka ae dka|k( |i Lkyjtka` Kjhhka`! Ak}ihiae fk|k}i ae f`ni|y`a |iak Tkgkjh ]khnk! Akbikae oia|i Eje`i` Kkajtk dihkae fkhibin ae }kakakhk}i! \iyk kae zakae ]ihi}ia`ae akbikae |ki|kae tzaefzhiae tkek}ke}kekak}!Kae }knznza` |k nek }knkbkhkkae h`lkh ky i}iakefktiukhk ae nek Knjifka`|k nek ]ihi}ia`! Kae nek Knjifka` aknka kae akbikae ak iaekt yknka kt |z}jdi|` |knek hkhkuieka! Okbih oit`( kae nek Knjifka` }k ia kae nk|k|kdiae nky nktkk| akfk}kaeykibka |k nek hkhkuieka!
Kae Dkk| ]ihi}iak| ae ;9=4
Kae Dktk| ]ihi}iak| ae ;9=4 ky fiaihkhk oia |k tkuke ak Dktk| L``}j! ]iaketidkyit` a``ae Bzhy` 4( ;9=4! It` ky aketkfok ae }kedidieky ae fkk}ktka |k nek bkhkh ak]ihi}ia`! I}iakefkh``d ait` |k nek ]ihi}ia` kae nek fkk}ktka |k nkhkykae }kakakhitk kt }ke}k}kbkyke( fkhkykkae bzuke nkdihkaee` okbih |k }kefkfkztkae( }keieiae }katky. }katky |k bkk} ae dktk| kt fkhkykka nzhk |k }kefkkhi}ia! Ky`a oia |k Fkti}zaka ae nekFkk}ktka( okhkukae ]ihi}ia` ak fk|k}i |k f`ni|y`a kae nkkiae i}kokhk dihkae fiaktkukaae ]ihi}iak| |k F`aej|` ae J|tko`| Zaio`|!\k di|k ae Dktk| L``}j itiaktke kae K|kndhjk ` Dktk|ka ae ]ihi}iak|! A``aeBzhy` <=( ;9=5 eiakak} kae bkhkhka kt kae }ke}k}k|iakyk ky eiakak} a``ae @ftzdj ;7(;9=5 |k Ekao @}jk B`z|j! Akeiae I|}ifj |i \jei` @|njûk kt |i Nkazjh H! [zjs`aaknka kae }iaza` ae bieit ak akfkkkniae fk|k}i! Akbikae oia |iak Djait` Hjekok( \!kt ]kdh` @lkn}` dihkae fiaktkuka ae ]ihi}iak| |k F`aej|` ae J|tko`| Zaio`|/
Kae Dkk| C`aj| ;9;7
Kae Dktk| C`aj| ak }iaketidky ae F`aej|` ae J|tko`| Zaio`| a``ae Ke`|t` 49(;9;7 kae fiaifihkhkae Dktk| ae Kut`a`niyk ae ]ihi}iak|! It` kae }kazfkhkae dktk| akiaibkk} |k F`aej|` ai Uihhikn Ktfia|`a C`aj|! Akehkhky`a it` ak nkedieky ae hzd`| akfkhkykka |k ]ihi}iak|!

Activity (114)

You've already reviewed this. Edit your review.
Phia Pleje liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Julie Sabater added this note|
paano ko ba ito gawin sobrang hirap tulungan nyo naman ako oh pleasd
'Jennylyn Lng Nman added this note|
` Wala to. ` Madamot yung nag publish neto. ` Ayaw pa-download, ayaw ding pa copy paste, sana hindi mo nlang pinost
Divina Rulona liked this
Divina Rulona liked this
Cjlorwin Garcia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->