Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Govinda's E-Nieuwsbrief 2012 JUNI

Govinda's E-Nieuwsbrief 2012 JUNI

Ratings: (0)|Views: 126|Likes:
Published by govinda1008

More info:

Published by: govinda1008 on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2015

pdf

text

original

 
Govinda’s e 
-Nieuwsbrief  
 
juni 2012 
pagina 
1
 
GOVINDA’S NIEUWSBRIEF
 
juni 2012
Deze nieuwsbrief iseen uitgave van hetVedisch CultureelCentrum GovindaAntwerpen
 
03-237 00 37
 
www.govinda.beantwerpen@pamho.net
ROUTE
 
OPTOCHT
:
GROENPLAATS - MEIRBRUG
-
HUIDEVETTERSSTRAAT
-
LANGE
 
GASTHUISSTRAAT
-
LEOPOLDPLAATS
-
MECHELSESTEENWEG
-
VAN
 
BREESTRAAT
-
VAN
 
EYCKLEI
-
QUINTEN
 
MATSIJSLEI
- MARIA-THERESIALEI -
FRANKRIJKLEI
-
KIPDORPBRUG
-
JEZUSSTRAAT
-
MEIR
-
GROENPLAATS
 
TOT ZIENS OP HET FESTIVAL EN NEEM JE VRIENDEN MEE!
 
Govinda’s e 
-Nieuwsbrief  
 
juni 2012 
pagina 
2
 
B 
este vriendenZoals jullie al hebben kunnen lezen vindt op 23 juni om
13.00 u. op de Groenplaats in Antwerpen, de 20e editie
van het jaarlijkse INDIA FESTIVAL plaats. Zoals invoorgaande jaren zal ook dit jaar de traditionele Indiasepraalwagenstoet door het stadscentrum van onze Schelde-stad gaan.Het
Ratha Yatra
festival, de verering door miljoenenmensen van Heer Jagannatha (de Heer van het univer-sum), Heer Baladeva (Hij die spirituele kracht en gelukschenkt) en Subhadra Devi (de Godin van het fortuin -ook Yogamaya genoemd) is zoals sommigen onder jullie alweten, een van de grootste culturele festivals die jaarlijksin India gehouden worden. Dit festival wordt inmiddels jaarlijks in vele grote wereldsteden gevierd zoals o.a: NewYork, Washington, San Francisco, Tokio, Moskou, Dur-ban, Melbourne, Parijs, Amsterdam en Antwerpen. InIndia komen voor dit festival miljoenen pelgrims naar dekuststad Puri in de staat Orissa, om dit gezellige en in-drukwekkende feest te kunnen meevieren. Het feest duurtenkele dagen en hierbij worden door duizenden mensen inprocessie, drie huizenhoge praalwagens (ongeveer 11 me-ter hoog) aan touwen door de straten voortgetrokken. Hetgeheel wordt opgeluisterd met uitbundige dans en muziek,terwijl aan de vele omstanders lekkernij wordt uitgedeeld.De tempel in Jagannatha Puri (een van de oudste hindoe-tempels ter wereld) heeft negen keukens. De tempel is be-kend om de overheerlijke vegetarische maaltijden.
 
Sindsmensenheugenis maken religieuze processies in India deeluit van haar kleurrijke culturele traditie waar iedereenveel inspiratie en geluk uit kan putten. Op zijn Vlaamsgezegd; men kan ermee (zonder alcohol natuurlijk) eensuit de bol gaan en ook eens even al de wereldbolse proble-men vergeten, die per slot van rekening toch maar tijde-lijk en zéér relatief zijn!
Antwerpen voor Heer Jagannatha, voor eenheid en vrede
De spirituele kennis van de Indische cultuur biedt eenstad als Antwerpen met haar multi-culturele verscheiden-heid aan inwoners een mogelijkheid om tussen al die ver-scheidenheden stevige bruggen te bouwen. Dit komt om-dat er filosofisch van uitgegaan wordt dat alles waar levenin zit, bezield is en dat al deze spirituele zielen universeelgelijkwaardig zijn.
De heilige boeken van India ‘de Veda’s’
onderrichten ons dat wij allen zielen
(atma’s) zijn en eeuwig deel uitmaken van
de Superziel, van God. Uiterlijk kan menblank, geel of bruin zijn; men kan van nati-onaliteit Chinees, Belg of Afrikaan zijn;men kan vanuit religieus standpunt jood,christen, moslim of hindoe zijn; de zieldraagt van binnen echter niets van datsoort etiketjes met zich mee, dus geen
‘Made in Taiwan, China of Italy’. Volgensde Veda’s zijn wij van nature allemaal spi-
rituele familie van elkaar zijn. Moeder aar-de is ons aller moeder en God is de Vadervanwaaruit al het leven voortkomt, inclu-sief dat van de dieren en de planten. Godals Heer van het universum wordt ook welde Paramatma, de Superziel genoemd. Opbasis van een algeheel respect voor iedereenkan er voor Antwerpen, voor België, voorde gehele wereld, voor everybody vrede en geluk zijn. Datis tevens ook de reden van het vegetarische dieet dat inIndia door velen wordt gevolgd.Men kan zich afvragen dat, als de zaak zo simpel ligt,waarom is er dan zoveel onderlinge strijd bij de mensen enwaarom is er dan zoveel oorlog en strijd in de wereld? De
Veda’s geven hierop het antwoord: dit komt vanwege hettijdperk waarin wij momenteel leven, ‘Kali
-
yuga,’ het
tijdperk van twist, onenigheid en hypocrisie. Wij kunnenhier iets dieper op ingaan door te stellen dat er zich, speci-aal in deze tijd van Kali-yuga, bepaalde elementen zijndie zich roeren; personen die totaal niet in een vredige enharmonische samenleving geïnteresseerd zijn, integendeel.Deze goddeloos en materialistisch ingestelde personenhebben er alle belang bij dat er op de wereld oorlogenplaatsvinden. Onder dekmantels en lidmaatschappen vandiverse organisaties, die op het eerste gezicht naar eenheiden vrede in de wereld streven, zoals o.a. de V.N. laten zijhet aan de buitenwereld voorkomen alsof zij streven naarvrede en rechtvaardigheid. Achter die dekmantels zijn zijechter druk bezig om zichzelf te verrijken; het zijn juist degrootmachten met hun uitgebreide en vernuftig opgezettewapenindustrieën die er alle baat bij hebben dat er oorlo-gen en conflicten gaande zijn. Zo kunnen zij klanten wer-ven aan wie ze hun dood en verderf zaaiende oorlogsma-terieel kwijt kunnen. En wat te doen als er geen oorlogenmeer dreigen te zijn? Dan zullen zij er wel voor zorgen dat
die er komen want ‘
the bussiness has to go on
’! Het voldoen
 
van deze ongebreidelde verlangens naar zinsbevredigingkost aan vele honderden en duizenden argeloze en on-schuldige wereldburgers het leven.In hoofdstuk 16 van de Bhagavad-
gita getiteld ‘De god-delijke en de demonische aard’ geeft Heer Krishna Zelf 
een uitgebreide beschrijving van de mentaliteit van dezepersonen die, tevens zeer bedreven zijn in het misleidenvan het onschuldige publiek. Via het media-propaganda-apparaat dat zij over het algemeen onder hun bestuurhebben verspreiden zij valse theorieën waarmee zij demensheid op het verkeerd been zetten. Zelf door illusieovermand zetten zij de mensheid op een dwaalspoor datregelrecht naar de laagste regionen van het bestaan leidt.Zij houden de mensheid van het werkelijke doel van hetleven af. Het werkelijke doel van het menselijke leven isom terug te keren naar huis, naar de spirituele wereldwaar wij als spirituele wezens werkelijk thuishoren,
’Backto home back to Godhead’ 
zoals Srila Prabhupada dit
 
Govinda’s e 
-Nieuwsbrief  
 
juni 2012 
pagina 
3
 
noemt. Bovengenoemde materialisten hebben hier echtergeen oren naar, geen boodschap aan; evenmin willen zijdat hun medemens, de onschuldige burger hierover wordtingelicht.Hun propaganda is geheel gericht om op basis van econo-mische groei de mensen te inspireren om zoveel mogelijkte genieten van deze wereld. Beloften naar groter zinnelijkgenot en een nog beter leven moeten het argeloze publiekgerust stellen zodat men hard voor hen blijft werken; datis de manier waarop zij de oneindige stroom van hun ma-terialistische begeerten kunnen blijven bevredigen. Hoe-wel de economie hier in Europa en elders in de wereld lijktte verslechteren zien wij dat de wapenwedloop gestaag
doorgang vindt. Er worden nog steeds miljarden euro’s
gepompt in de aankoop van oorlogsmaterieel en overbodi-ge strijdkrachten. Dit is het onderwerp waarmee SrilaPrabhupada de verschijning van Heer Jagannatha in dewereld aankondigt en waarmee hij tevens het Krishna-boek aanvang laat nemen.Lang geleden zwoegde de wereld onder de last van over-bodige strijdkrachten van verschillende vorsten, die inwerkelijkheid demonische individuën waren maar zichvoordeden alsof ze van koninklijke bloede waren. In dietijd raakte de gehele wereld van streek. De heersende god-heid (ziel) van onze moeder aarde, bekend als Bhumi devinam via haar mystieke vermogens de gedaante aan vaneen koe en verscheen met tranen in haar ogen voor heerBrahma (naast heer Siva en Heer Visnu is hij een van dedrie hoofdbestuurders binnen het universum). Ze verteldehem over de rampspoed welke door deze demonische vors-ten teweeg werd gebracht. Toen hij dit allemaal had aan-gehoord was hij zeer bedrukt. Onmiddellijk ging hij sa-men met alle andere belangrijke universele bestuurderszoals heer Indra en Agni deva naar de kust van de oceaanvan melk. Daar vroegen zij aan de Heer van het univer-sum (Heer Jagannatha) om Zijn hulp. In die oceaan vanmelk is er namelijk een eiland, Sweta-dvipa geheten,waarop de Heer van het universum, Heer JagannathaZijn residentie heeft. Toen Heer Jagannatha het probleemhad vernomen waar moeder aarde mee te kampen hadbeloofde Hij Zelf te verschijnen om Zijn taak als Heer enordehandhaver van het universum te vervullen. In de
Bhagavad gita
hoofdstuk 4 verzen 7,8 staan de belangrijk-ste redenen van de komst van de Heer naar de aarde be-schreven.Waar en wanneer ook maar de dienst van God in vervalraakt en goddeloosheid de overhand neemt, daar en tedien tijde daal Ik Zelf neer. Om de toegewijde te bevrijdenen de goddelozen te verdelgen en om de beginselen van degodsdienst te herstellen, verschijn Ik Zelf tijdperk na tijd-perk. (Bg. 4.7,8)
Er wordt in de Veda’s duidelijk beschreven dat moeder
aarde geen klomp dode materie is, maar dat zij een heelwarm, gevoelig, integer en verantwoordelijk persoon is; zijkan er net als elke andere moeder niet tegen als haar kin-deren onnodig leed wordt aangedaan. Evenmin vindt zijhet prettig dat zij overladen wordt met goddeloos inge-stelde personen die er gretig naar zijn om haar voor zelf-zuchtige doeleinden uit te buiten en te exploiteren. Eenvan de ergste dingen die haar kunnen worden aangedaanis het geven van leed aan de koeien. Moeder aarde geeft,zoals het een goede moeder beaamt, aan ons, haar kinde-ren, via het medium van het gras en de koeien haar moe-dermelk. Moeder aarde schenkt het gras wat door de koei-en gegeten wordt en dat zij op hun beurt omzetten tot hetheerlijke en voedzame product wat wij melk noemen. Demeeste onder ons zijn hiermee grootgebracht. Door de koeen stier leed te berokkenen raakt moeder aarde gestres-seerd wat zich dan uit in de voor ons waarneembare aard-schokken; aardbevingen die naarmate moeder aarde meergestresseerd raakt in hoeveelheid en sterkte zullen toene-men. Materialistisch ingestelde wetenschappers proberenhier met hun theorieën een mooie draai aan te geven doorde natuurelementen de schuld van dit alles te geven; toe-gewijden van de Heer die de werkelijke reden van dit on-heil kennen laten zich hierdoor echter niet misleiden. 5000Jaar geleden riep moeder aarde in de gedaante van eenkoe de hulp in van Heer Jagannatha. Soms gebeurt hetechter dat zijzelf stappen onderneemt. In mei van dit jaarnog was er een aardbeving in Europa, in Italië waar min-stens 300 mensen de dood vonden. Moeder aarde zal zichsterker laten voelen en gelden naarmate de mensheid nietrespectvoller met haar en haar genade in de vorm van dekoeien omgaat. Moeders zijn over het algemeen, wat hunkinderen betreft zeer tolerant maar ergens is voor moederaarde de maat vol en voelt zij zich genoodzaakt om onszelf eens flink wakker te schudden!
5000 Jaar geleden kwam de Heer naar de wereld, niet al-
leen om de orde te herstellen, dat was eigenlijk maar bij-zaak. De hoofdzaak was echter dat Hij speciaal voor Zijntoegewijden naar de wereld kwam om Zijn liefdevolle spelen vermaak, waar Hij zich in de spirituele wereld mee be-zighoudt, te tonen. Door het lezen uit het Krishna boekkunnen wij Gods werkelijke liefelijkheid en Zijn onvoor-waardelijke liefde voor, Zijn eigen eeuwige deeltjes lerenkennen. Geen strijd maar liefde is ons ideaal.Heer Jagannatha ki jaya.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->