Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
P. 1
2012-06-06 - MDEC Motion to Supplement Response to Motion for Sanctions (S.D. Miss.)

2012-06-06 - MDEC Motion to Supplement Response to Motion for Sanctions (S.D. Miss.)

Ratings: (0)|Views: 12,166|Likes:
Published by Jack Ryan

More info:

Published by: Jack Ryan on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 5
LI ZDG WILZGJ SZEZGS JLSZPLCZ CMWPZKMP ZDG SMWZDGPI JLSZPLCZ MK NLSSLSSL__LHECBSMI JL[LSLMIJP) MPA\ ZELZX! GSU)! @PLEI KGJMPBE!AEWPLG PMZD! AGED AET! eij ZMNNecAGPEI_AELIZLKKS[S) CL[LA ECZLMI IM) 3850.c{.04? DZV.APEJGNMCPEZ _EPZ\ MK NLSSLSSL__L!SGCPGZEP\ MK SZEZG NLSSLSSL__L!@EPEB DWSSGLI M@ENE! M@ENEKMP ENGPLCE! IEICL _GAMSL!JP) EA[LI MIEBE! AMPGZZE KWJJ\!NLCDEGA ESZPWG! HMDI JMGS! HMDIJMGS 5.5??JGKGIJEIZS
NMZLMI ZM SW__AGNGIZ CMWISGA KMP NLSSLSSL__L JGNMCPEZLC _EPZ\
GTGCWZL[G CMNNLZZGG“S PGS_MISG
RGCK Im) 3?^ LI M__MSLZLMI ZM _AELIZLKK
ZELZX“
S NMZLMI KMP SEICZLMIS RGCK Im) 07^
Zdg wijgslfigj cmwisga km zdg Nlsslsslppl Jgnmcezlc _ez|! zdmwfd lzs fm{gilif gizlz|! zdg
Nlsslsslppl Jgnmcezlc _ez| Gtgcwzl{g Cmnnlzzgg $‑NJGC„,! dgg`| nm{gs zm swppagngiz zdgl gspmisg li mppmslzlmi zm _aelizlkk Ma| Zelzx“s $‑Zelzx„, nmzlmi km seiczlmis R
GCK Im) 07^ eij szezgs85)
 
Mi Ne| 4! 0?50! zdg NJGC klagj e Nmzlmi km Hwjfngiz mi zdg _agejlifs RGCK Im) 57^
$‑HM_Nmzlmi„,
) Zdg NJGC ezzecdgj es ei gtdl`lz zm zdg nmzlmi! e cmp| mk zdg
Cgzlklcezg mk Al{g @lzd
 
$‑AK@C„, pmszgj ez
dzzp8--vvv)vdlzgdmwsg)fm{-`amf-0?55-?:-06-pgsljgiz.m`enes.amif.kmn.`lzd.cgzlklcezg
$‑vdlzgdmwsg)fm{„, RGCK Im) 57
.5^) Es szezgj li lzs Engijgj Ngnmeijwn li Swppmz mk 
Nmzlmi km Hwjfngiz mi zdg _agejlifs RGCK Im) 54^ $‑NJGC
HM_
Ngnm„,!
wijgslfigj cmwisga
$‑
NJGC Cmwisga
„,
ezzecdgj zdg AK@C es ei gtdl`lz `gcewsg zdg {gslmi sw`nlzzgj `| Zelzx ves `ega|geje`ag)
Sgg
NJGC HM_ Ngnm ez 56! i)5?)0)
 
Mi Ne| 5;! 0?50! Zelzx klagj e nmzlmi km seiczlmis efelisz NJGC Cmwisga RGCK Im) 07
^ $‑Zelzx
 Nmzlmi
„,)
Zelzx eaagfgj li zdg nmzlmi zdez NJGC Cmwisga sdmwaj `g seiczlmigj km
wzzglif kmfgjjmcwngizs eij ezzgnpzlif zm liclnliezg zdls cmwz eij neblif Dmime`ag Hwjfg Vlifezg eij Dmime`ag
Cesg 3850.c{.??04?.DZV.APE Jmcwngiz 37 Klagj ?;-?;-50 _efg 5 mk 6
 
 0Neflszezg Eijgsmi cmnpalclz li eljlif eij e`gzzlif kmfg| `| sggblif e hwjlclea imzlcg mk kmfgjjmcwngizs
)„
Sgg
Zelzx Nmzlmi ez 0) Ecc
mjlif zm Zelzx! NJGC Cmwisga sw`nlzzgj zdg AK@C ‑li mjg 
zmjgkewj dmime`agWS JlszlczHwjfgDgi| Ze{laalmi VlifezgeijDmime`ag Neflszezg HwjfgAlije P)
 
Eijgsmi eij li mjg zmjgkewj zdg pw`alcezaefg
)„
Sgg lj)
ez 3)3)
 
Mi Ne| 05! 0?50! NJGC Cmwisga klagj e Pgspmisg li Mppmslzlmi zm zdg Zelzx Nmzlmi RGCK Im)
3?^ $‑Pgspmisg„,
li vdlcd cmwisga gtpaeligj zdez zdg| jlj imz! li zdg NJGC HM_ Ngnm RGCK Im) 54^!esb zdg Cmwz zm zebg hwjlclea imzlcg mk zdg AK@C) Pezdg! NJGC Cmwisga esbgj zdg Cmwz zm zebg hwjlclea imzlcg mk szezgngizs nejg `| Devell Jgpezngiz mk Dgeazd mkklcleas gfejlif _gsljgiz M`ene
“s
Devellei `lzd)
Sgg
Pgspmisg ez » :):)
 
Vlzd zdls nmzlmi! NJGC Cmwisga sggbs zm swppagngiz zdg gcmj `| pm{ljlif zdg Cmwz vlzdgcgiza| m`zeligj mkklclea {glklcezlmi kmn zdg Devell Jgpezngiz mk Dgeazd! vdlcd sw`szeizlezgs zdg{geclz| mk zdg AK@C ezzecdgj zm zdg HM_ Nmzlmi RGCK Im) 57^)7)
 
Zdg Devell Jgpezngiz mk Dgeazd ls pmdl`lzgj `| aev kmn pgnlzzlif ei| pgsmi zm lispgcz zdgmlfliea `lzd gcmj m m`zeli e cgzlklgj cmp| mk ei| swcd gcmj! wiagss zdg pgsmi des
es e ‑jlgcz eijzeifl`ag„
lizggsz li zdg gcmj)
5
Dev) Pg{) Szez) ¦ 334.542
 Nezli {) Alifag
! Im) 0<:5:! 0??4 VA:;4:64; $Dev) Mcz) 00! 0??4, $clzlxgi jlj imz
de{g ‑jlgcz eij zeifl`ag lizggsz„ li _gsljgiz M`ene“s
`lzd cgzlklcezg hwszlk|lif jlscamswg zm dln,2
 Hwszlcg {) Kwjj|
! 073 _)3j ;;7! ;63 $Dev) Cz) Epp) 0?55,
$paelizlkk“s jgslg zm
cmikln vdgzdg _gsljgiz M`ene ls galfl`ag km dls mkklcg jmgs imz cmiszlzwzg
‑cmnpgaalif clcwnszeicgs ekkgczlif zdg dgeazd m sekgz| mk ei| lijl{ljwea„
es guwlgj km eppalcezlmi mk szezwzm| gtcgpzlmi zm gszlczlmis mi jlscamswg sgz kmzd li Sgczlmi 334.54,)
0
 
5
Zdg Jgpezngiz mk Dgeazd des zdg szezwzm| m`alfezlmi zm cgezg eij nelizeli pw`alc dgeazd szezlszlcs eij eaa mkklclea gcmjsgaezlif zm swcd szezlszlcs) Dev) Pg{) Szez) ¦¦334.5! 334.0) Zdg Jgpezngiz mk Dgeazd des gsze`alsdgj zdg Mkklcg mk DgeazdSzezws Nmilzmlif $MSDN, es zdg ejnlilszezl{g mkklcg zdez celgs mwz swcd jwzlgs)
Sgg
dzzp8--devell)fm{-dgeazd-e`mwz-ejnli- jgpwz|)dzna#MDSN $aesz {lslzgj Hwig 7! 0?50,)
0
 
Sgg easm Zelzx {) Kwjj|
! Im) 5CC55.5.??5635! salp) mp) ez 3 $Dev) 5sz Cl) Cz) Im{) 5?! 0?55, $GCK Im) 3?.3, $mjg
jlsnlsslif ‑_gzlzlmi km e Vlz mk Neijenws Pguwgsz km Lispgczlmi mk Pgcmjs wijg Wilzgj $slc, Likmnezlmi _eczlcgs Ecz
Cesg 3850.c{.??04?.DZV.APE Jmcwngiz 37 Klagj ?;-?;-50 _efg 0 mk 6
 
 3;)
 
Vdlag
mia| zdmsg vlzd e ‑jlgcz eij zeifl`ag lizggsz„ ne|
lispgcz m m`zeli cmplgs mk `lzd gcmjs!cgzeli uwealklgj eppalceizs ne| m`zeli kmn zdg Devell Jgpezngiz mk Dgeazd {glklcezlmi mk $e,
zdggtlszgicg mk e cgzlklcezg
eij $`, ei| mzdg likmnezlmi zdez zdg eppalceiz sggbs zm de{g {glklgj
gaezlifzm zdg {lzea g{giz zdez pgzelis zm zdg cgzlklcezg)
Dev) Pg{) Szez) ¦ 334.5:)3 $e,) Swcd {glklcezlmi
sdeaa `g cmisljggj
 km eaa pwpmsgs
cgzlklcezlmi zdez Re^ zdg {lzea g{giz jlj mccw eij R`^ zdez zdg keczs mk 
zdg g{giz eg es szezgj `| zdg eppalceiz)„ Dev) Pg{) Szez) Dev) Pg{) Szez) ¦ 334
.5:)3 $`, $gnpdeslsejjgj,)
E ‑
pl{ezg ) ) ) ezzmig| vdm sggbs zm cmikln likmnezlmi e`mwz e {lzea g{giz gaezlif zm ei| swcdgcmj zdez ves ecuwlgj jwlif zdg cmwsg mk m km pwpmsgs mk agfea pmcggjlifs
ls e uwealklgj eppalceizwijg zdg szezwzg)
Sgg
Dev) Pg{) Szez) ¦ 334.54 $f, $:,)6)
 
_wsweiz zm Sgczlmis 334.5:)3 eij 334.54 $f,$:,! NJGC Cmwisga gcgiza| sw`nlzzgj e vlzzgiguwgsz zm zdg Devell Jgpezngiz mk Dgeazd! sggblif {glklcezlmi mk zdg kmaamvlif8
5) Zdg mlfliea Cgzlklcezg mk Al{g @lzd km @eecb Dwssgli M`ene! LL! ls mi klag vlzd zdgDevell Szezg Jgpezngiz mk Dgeazd
)
0) Zdg likmnezlmi cmizeligj
li zdg ‑Cgzlklcezg mk Al{g @lzd„ pw`alsdgj ez
dzzp8--vvv)vdlzgdmwsg)fm{-`amf-0?55-?:-06-pgsljgiz.m`enes.amif.kmn.`lzd.cgzlklcezg
! e cmp| mk vdlcd ls ezzecdgj zm zdls guwgsz! nezcdgs zdg likmnezlmi cmizeligjli zdg mlfliea Cgzlklcezg mk Al{g R@^lzd km @eecb Dwssgli M`ene! LL mi klag vlzd zdg
Devell Szezg Jgpezngiz mk Dgeazd)„
 
Sgg
Gtdl`lz 5 $NJGC Cmwisga Pguwgsz zm DL JMD km [glklcezlmi mk _gsljgiz M`ene&s Devellei @lzd$Ne| 0;! 0?50,,)
Szezwzg <0K„,!
gcmis) jgilgj 
$Hei) 56! 0?50, $GCK Im) 3?.:, $mjg jgi|lif "Gt _ezg Engijgj Nmzlmi km Pgcmisljgezlmiwijg ;?@",!
gcmis) jgilgj 
$Kg`) 6! 0?50, $GCK Im) 3?.7, $mjg jgi|lif Zelzx&s "Engijgj Gngfgic| Nmzlmi km PgdgelifNmzlmi zm Sze| Kliea Mjg _gijlif Pgdgelif",2
sw`sguwgiz mjg 
$Kg`) 6! 0?50, $GCK Im) 3?.;, $mjg jgi|lif Zelzx&sNmzlmi Pgclpmcea Sw`pmgie Gikmcgngiz
Rslc^
eij szezlif zdez ‑imzdlif li zdg Devell Pwags mk Cl{la _mcgjwg m ei| mzdg ewzdmlz| gkggicgj `| _aelizlkk ekkmjs _aelizlkk zdg galgk sdg sggbs„,2
Zelzx {) Ilsdlnwe
! Im) S_CV.50.????5:! 0?50 VA50?3;6 $Dev) Hei) 50! 0?50, $GCK Im) 3?.6, $jgi|lif pgzlzlmi km vlz mk neijenws zm jlgcz clcwlz cmwz hwjfg zm lsswg mjgkmclif Jgpezngiz) mk Dgeazd zm feiz eccgss zm jmcwngizs eaagfgja| gaezgj zm _gsljgiz
M`ene“s galf
l`lalz|,)
Cesg 3850.c{.??04?.DZV.APE Jmcwngiz 37 Klagj ?;-?;-50 _efg 3 mk 6

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
funnyhaha71 added this note
Shizzam! Well done, MSDC! Well done, I say!
Edward C Noonan added this note
FORGERY! Nothing more than a NOTARY PUBLIC'S SIGNATURE on the above doc would satisfy me! This cesspool nugget is a fraud and a scam. Who is this A.9.5. that initialed this "certified" court document? Any shyster judge that would accept this is a fraud and a crook as well! Alvin, you are a chicken poop for allowing your name to float in the Soetoro cesspool!
MrPlutodog added this note
Hey, that Scott Tepper signature is cool! Compare it to the crazed chicken scratch of Screech Taitz! Love it!
Dave Muckey added this note
Oh, snap!
David J Struebel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->