Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoekse Krant week 23

Hoekse Krant week 23

Ratings: (0)|Views: 625 |Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Jun 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/20/2013

 
15e Jaargang nummer 720 • Donderdag 7 juni 2012
Gratis huis aan huis blad met nieuws enadvertenties uit Hoek van Holland
De
Hoekse Krant
 5  3 
UitneembaarEK ProgrammaBouw Parquipark nuecht van start
Colofon
 
11
Jeugd Beachrugbyweer grandioos
10 
Langewegweer open
Hortensiastraat 4-8, Monster 
     
 
                     
Voor het centrum, en dan hebben wehet voornamelijk over de Prins Hen-drikstraat, de Rietdijkstraat en hetBrinkplein, zal een Masterplan wor-den opgesteld, waarover de raad op 24mei is geïnformeerd.“Er is door het bureau BDO een on-derzoek gedaan naar het detailhan-delsbeleid in Hoek van Holland. Daar-in is onderzocht wat er momenteel aandetailhandel is, en welke mogelijk-heden er voor de komende jaren zijn.Daarin zijn we tot de conclusie geko-men dat er voor Hoek van Holland nogmogelijkheden zijn voor wat betreftuitbreiding van het winkelaanbod. Erwordt in het rapport aangegeven dateen kleine uitbreiding van het bood-schappencentrum in combinatie metdaghoreca en enige funshopping voorrecreanten mogelijk moet zijn. Eensoort mix waarbij de aantrekkelijk-heid van het centrum voor bezoekeren winkelend publiek echt verbeterdkan worden. Dat gaat niet van zelf, jezal er als overheid ook het nodige aanmoeten doen”, aldus Wim de Groot,portefeuillehouder Buitenruimte enEconomie.“Overigens is het zo dat de Prins Hen-drikstraat toch op de schop moet voorde aanleg van een nieuw riool en gas-leiding. Het Dagelijks Bestuur steltvoor een uitwerking van het Master-plan in een Inrichtingsplan te makenom daarmee het centrum qua inrich-ting te upgraden om zo een goed enaantrekkelijk winkelcentrum te krij-gen”. Om van Masterplan naar Uit-werkingsplan te komen zullen er eenaantal onderzoeken opgepakt worden.Deze zomer zal op verschillende tijd-stippen, zowel dag en nacht bijvoor-beeld gekeken worden hoe groot deparkeerdruk is in het centrum. Nietalleen voor eigen inwoners, maar ook voor toeristen. Ook komt er een onder-zoek naar de verkeerscirculatie in hetcentrum. Deze twee elementen zijnerg belangrijk om vast te stellen hoe enwaar je parkeren het best kan facilite-ren en hoe je door de verkeerscircula-tie aan te passen een optimalisatie vanfuncties krijgt van de buitenruimte.Bijvoorbeeld als je het Brinkplein ende Rietdijkstraat meer wil verbindendan moet je eigenlijk de Rietdijkstraatvoor een deel voor evenementen of opzaterdagen in de zomer kunnen afslui-ten. Dan moet de verkeerscirculatiewel zo zijn dat dat kan. We willen nietminder parkeerplaatsen, maar er tocheen aantal verplaatsen zodat er eenbetere inrichting van het Brinkpleinkomt. De aanleg van de Langeweggeeft die extra mogelijkheden voorparkeerplaatsen op het Pastoor Onder-waterhof. Aan de andere kant wordtgekeken in hoeverre het bouwplanLangeweg extra parkeerplekken meekunnen worden genomen”.Een van de zaken die De Groot niet inde hand heeft is de ontwikkeling vanhet Bertus Bliekhuis. “Dat blijft he-laas nog steeds een blinde vlek, waar-van we niet weten wat er uit komt.Maar we hebben wel aangegeven dathet bouwplan absoluut niet ten kostemag gaan van openbare parkeerplek-ken, als dat wel zo is moeten ze in dezeer directe omgeving terug komen”,vervolgt De Groot. Overigens geeftWim de Groot aan dat met betrekkingtot het parkeren er ook een verzoek isvan de ondernemersvereniging: “Dezeheeft gevraagd of er gekeken kan wor-den of er in de Prins Hendrikstraat eenblauwe zone aangelegd kan worden,zodat de doorstroming voor wat be-treft het parkeren van het winkelendpubliek beter gaat”.Het betekent volgens De Groot dat hetplan in fases uitgevoerd zal moetenworden. “Er komt een totaalplan, watook een eis van de Raad was, maar hetzal in fases worden uitgevoerd. Omtweede redenen: we weten niet hoe hetbouwplan Bertus Bliek er uit ziet endaarnaast is er de druk van de vervan-ging van riool en gasleidingen. Er zalper onderdeel bekeken worden wat eraan geld nodig is en hoe we met be-paalde locaties, zoals het Brinkpleinom gaan”, vervolgt De Groot.Overigens ziet De Groot meerderemogelijkheden om het Brinkplein eenandere invulling te geven. “De marktzoals die nu functioneert is geen marktte noemen, vijf, zes kramen dan houdthet op. We zullen in de komende tijdeen besluit moeten nemen of de marktblijft waar hij is, of op een andere plek komt, of dat er misschien wel hele-maal geen toekomst is voor de markt.We gaan met de vereniging voor am-bulante handel en de nog aanwezigemarktkooplui gesprekken voeren of demarkt nog een toekomst in ons dorpheeft. Zelf ben ik voorstander de marktniet meer op het plein te hebben omdatwe dan het Brinkplein een andere in-vulling kunnen geven met meer groenen gezelligheid die beter bij het cen-trum past. De markt zou in mijn optiek dan beter in de Rietdijkstraat kunnenstaan, of met standplaatsen gaan wer-ken. Ook met de ondernemersvereni-ging wil ik gaan kijken wat er nu nietin Hoek van Holland te koop is enwaar bij bewoners wel behoefte aanis. Hiervoor kan dan een standplaatsvoor worden ingericht en die op meer-dere dagen in de week door een andereondernemer in laten vullen. Maar nuloop ik heel erg vooruit, zo ver is hetnog lang niet, eerst maar kijken hoede markt zelf reageert. Eerst onder-zoek doen naar bijvoorbeeld waarombepaalde verkopers wel naar de marktkomen en hun collega’s niet”.Ook een reden om de markt eventu-eel op een andere locatie te krijgen ishet feit dat de deelgemeente voor hetplein in de toekomst toch ook dagho-reca mogelijk wil maken. :Eén van dezaken waar we over denken is om dehuidige winkelpanden op het plein(naast de winkelbestemming) ook een horecabestemming te geven. Alser een winkel leeg komt kan daar eenmogelijkheid voor daghoreca wordengegeven, waarbij je dus ook over ter-rassen praat”, aldus De Groot die denadruk legt op het feit dat het om dag-horeca gaat en het aanvullend op hetwinkelaanbod moet zijn.De Groot geeft aan dat het plein nogsteeds geschikt moet blijven voor eve-nementen. “Daarvoor kun je bijvoor-beeld denken om het bestratingsni-veau van de Rietdijkstraat op gelijkehoogte te maken met het Brinkplein,zodat je de evenementen wat flexibelerneer kan zetten”Resumerend geeft Wim de Groot aan:We willen het Centrum met name hetBrinkplein een meerwaarde geven tenopzicht van wat het nu is. Meer ver-groening, betere kwaliteit van functiesen gebruik”. We gaan met de onder-zoeken aan de gang, er zal zeker metondernemers en bewoners gesprokenworden. Dat moet leiden tot een in-richtingsplan met financiële onder-legger dat door de raad moet wordenvastgesteld.Overigens zal er weinig geld uit Rot-terdam komen: “De deelgemeente zalhet ontwikkelen van het centrum zelf moeten financieren, er zullen dus pri-oriteiten gesteld moeten worden waarde raad over moet besluiten. 21 junizal de Raad over het Masterplan eenbesluit nemen. Het parkeeronderzoek zal dan vervolgens medio novemberaan de raad ter discussie en besluitvor-ming worden voorgelegd”, besluit DeGroot.
Masterplan aanzet totaantrekkelijker maken centrum
De deelgemeente is volop bezig mette onderzoeken hoe Hoek van Hol-land een aantrekkelijker centrumkan krijgen waardoor naast deinwoners meer bezoekers richtingons dorp zullen trekken en onder-nemers daar de vruchten van kun-nen plukken.
 Man onwel
Op zondag 3 juni omstreeks 01:30uur, kreeg politiepersoneel de mel-ding dat een man op het fietspadvan de Harwichweg zou liggen.Ter plaatse trof men inderdaadeen man aan met verwondingen.Vermoedelijk was hij van zijn fietsgevallen en had het bewustzijn ver-loren. Vanwege het slechte weeris de man, die inmiddels weer bijbewustzijn was, overgebracht naarhet politiebureau. Daar heeft am-bulancepersoneel de man de manonderzocht en overgebracht naarhet ziekenhuis in Delft
 Voor meer informatie www.deboetzelaer.nl
Madeweg 36 te Monster
Telefoon 0174-28 66 10
 JARIG?! 
Vier gezellig je kinderfeestjebij ons. Heerlijk zwemmen enervoor of erna lekker patatjesof pannenkoeken eten metnog meer lekkers enverrassingen. Ook hebben weleuke cadeaubonnen die jekunt vragen als cadeautje voor jouw verjaardag.
Optreden blaasorkest Amsterdam
MuziekVerenigingAmsterdam treedtzaterdag 9 juni en zondagmiddag 10 juni op twee locaties in Hoek vanHolland op. Zaterdagmiddag op deHoekse Brink. Van 13:00 -15:00 uurZondagmiddag in de Torpedoloods.Van 14:00 - 16:00 uur Dit populaireblaasorkest laat een zomers pro-gramma horen: composities van ondermeer Santana, Freddy Mercury, Ste-vie Wonder en andere Top-100 num-mer4s. Ook Zuid-Amerikaanse ritmesstaan op het programma.
www.bakkerijvdberg.nlHEEL DE MAAND JUNIzie redaktioneel artikelelders in deze krant.
 Het Brinkplein zou meer eén geheel moeten gaan vormen met de Rietdijkstraat 
 
29 September 2011De Hoekse Krantpagina 2
Voor al uwmoderne & klassiekerouwarrangementen
”Omdat ’t gewoon goed moet zijn” 
Madeweg 1 bis, Monster, Tel. 0174-247713, www.flower-art.nl
Bloemen- en plantencentrum
 
7 juni 2012De Hoekse Krantpagina 2
 
BEGRAFENISSEN EN CREMATIES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
 
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandighedentellen alleen persoonlijke wensen.
 
Marja van DijkWilleke den HollanderLilly ter LaakTelefoon (dag en nacht):(0174) 623456horizon@kabelfoon.nlwww.horizonuitvaart.nl

Met eentraan eneen lach
FAMILIE BERICHTEN
 BliekSchilders
voor kleur & kwaliteit
Schilderwerk 
Wandafwerking
Hoek van Holland
0174 - 38 59 29
info@bliekschilders.nl
 
 Degene die ik lief heb, verlaat ik om degene die ik lief had terug te vinden.
Temidden van haar gezin, dat haar zo lief was en dat zij altijdmet veel zorg en toewijding omgaf, is overleden onze lieve,zorgzame moeder, schoonmoeder en oma (Paul)
Iefke Johanna Wilhelmina Boon-Korfmaker
~Wil~
sinds 8 april 1984 weduwe van Piet Boon* 20 mei 1931 2 juni 2012Piet Boon,
in liefdevolle herinnering
Ankie en GerritBryan en JohannekeNaomi en MarcelSkipMobiIggiHenk en AnitaNikki en HerbertDennisBono
D
Ellen en MarcoJustinCorrespondentieadres:President van Heelstraat 51, 3151 SK Hoek van HollandDe rouwdienst wordt gehouden vrijdag 8 juni om 14.00 uurin de aula van begraafplaats Beukenhage, Naaldwijkseweg101a te ’s-Gravenzande. Aansluitend zal de begrafenis plaats-vinden op de Algemene Begraafplaats, Kerkhofweg 6,3151 TN Hoek van Holland.Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samen-zijn in restaurant `De Mollige Meeuw`, Hoekse Brink 249,3151 GB Hoek van Holland.
 Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen,gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.
dankbetuigingVoor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij vanu mochten ontvangen na het overlijdenvan onze oom en vriend
Adrianus Benard
zeggen wij u hartelijk dank.Anita en Henk  Piet en TillyHoek van Holland, juni 2012In liefdevolle herinnering
Fred Beumer
 06-06-2011 - 06-06-2012 Een jaar is er al voorbij gegaan,maar in onze harten en gedachten blijf je altijd bestaan.We missen je.LiefsBianca, Carmen, Lars en Jayden.
Bedankt allemaal!
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor delieve kaartjes, bezoekjes, telefoontjes, sms-jes, face-book-berichtjes, reacties, presentjes en bloemen die ik mocht ontvangen gedurende en na mijn verblijf in hetziekenhuis. Ik heb dit bijzonder gewaardeerd en hetgaat overigens elke dag beter met mij.Rob Voogd
Gedipl. pedicure& manicureLaura Dekkers
 
Hèt adresvoor hand- envoetverzorging
0174 - 387283
b.g.g. 06 - 45750535
Autorijden vanaf 16,5 jaar?AutorijschoolEpoqueness
tel. 0174-388066of 06-14277768www.epoqueness.nl
 www.okidoki-kdv.nl
RijschoolDe 3-Hoek 
vanaf 16,5 jaarTel. 06-14439455
Erkend RDW-inleveradresvoor uw sloopauto, -bus
 
 AUTOBEDRIJF DE VOEGHT 
Veilingweg 30, 2675 BR Honselersdijk,de Honsel Noord, Tel. 0174-630938 
www.devoeght.nl 
OOK OPHAALSERVICE
direct vrijwaringsbewijs
!!
Bezoek onze vernieuwde websites
www.schildersbedrijfvollebregt.nl www.vollebregtathome.nl
s-Gravenzande
Tel. 0174 - 421221
www. schildersbedrijfvollebregt.nl
www.vollebregtathome.nl
 
LAAT GRATIS UW BUITENSCHILDERWERK NAKIJKEN
EN ONTVANG
GRATIS OFFERTE!
WONING VERKOPEN?? VERKOOPSTYLING VANVOLLEBREGT AT HOME!!
 
15 december 2011De Hoekse Krantpagina 3
 
7 juni 2012De Hoekse Krantpagina 3
WATERSTANDEN
Hoogwater Laagwater
vr. 8 juni 06.02 18.35 14.36 23.45za. 9 juni 06.56 19.35 15.26 ---.---zo. 10 juni 07.56 20.25 00.45 16.15ma. 11juni 08.56 21.20 01.44 14.45di. 12 juni 09.55 22.15 02.54 15.50wo. 13 juni 11.16 23.46 04.05 17.06do. 14 juni 12.15 ---.--- 05.14 17.55
Uw activiteit in deze rubriek: hk.nieuws@thuisbladen.nl
Redding- en Veerdienst-museum Jan Lels. Badweg 2a
Zaterdag en zondag van heteerste weekend van de maandopen van 13.30 tot 16.30 uur eniedere woensdagmiddag van13.00 tot 16.30 uur. Groepsbe-zoeken buiten de openingstijdenzijn mogelijk. Info: 0174-383802.
Atlantikwall museum:
1e zo. april-nov. rondleidingenvoor meer info en openingenzie www.atlantikwall-museum.nl
Fort a.d. Hoek van Holland
zie www.forthvh.nl
Museum RockArt
Elke do/vr/za van 13.00 – 17.00.Elke 1e zondag vd maand: 13.00-17.00. toegangsprijs 5 euro. InSchoolvakantie ook op woens-dagmiddag geopend. Groepenop afspraak. www.rockart.nl,Zekkenstr. 42. t/m 2 dec. exposi-tie 50 jaar Rolling Stones
Keringhuis PubliekscentrumWater bij Stormvloedke-ring
 Toegang gratis. Voor infoen res.
 
 Tel. 0174-511222
za. 9 juni 12.00 instaprondleiding,13.00 English Tour, 14.00 uur Kin-derrondleiding zondag 11 juni13.00 en 15.00 uur Instaprond-leiding,. 13.00 English Tour,14.00 Kinderrondleiding
Boek viawww.keringhuis.nl

Speeltuin Prins Hendrikstraat
Open: elke woensdag t/mzaterdag van 10.00-18.00 uur

Zaterdag 9 juni13.00-15.00 uur
optreden Muziek VerenigingAmsterdam op Brinkplein

13.00 uur
deeln. 4 eurostruintocht vanaf Zeetoren14.30 uur: entree gratisShantykoor Barend Fox bijHumanitas

Zondag 10 juni14.00-16.00 uur
optreden Muziek VerenigingAmsterdam in Torpedoloods

Woensdag 13 juni
Vertr. 09.00 deeln 5 euroFietsen met Pedaalridders vanaf Dienstencentrum

Zaterdag 16 juni
15.00 en 19.30 uuruitvoering Balletschool Domin-gos in Hoekstee. Kaarten bijballetschool verkrijgbaar.
Uit inHoek vanHolland
RK.Kerk H.Egbertus, De Cordesstraat 25
Zondag 10 juni Sacramentsdag11.00 uur: EucharistievieringPater B. ten Berge s.j.
PKN gemeente Dorpskerk, Prins Hendrikstraat 191
Zondag 10 juni09.30 uur: ds. P.J. v.d. Ende
Ev.Gemeente, De Bazuin, Hoekstee, Mercatorweg 50
Zondag 10 juni10.00 uur: R. Bulsing
 Telefoon ...............................................................
0900 - 8844
Misdaad anoniem: ................................
0800-7000 gratis
Voor het anoniem melden van misdaden als moord,doodslag, drugshandel etcAangifte kan ook via www.politie.nlDeelgemeente HvH ...................................................
315151
Alleen op afspraak ....................................
010 - 4360144
 Telefoon .........................................................
010 - 2744220
DCMR ...............................................................
(0888) 333 555
Werkgroep Westland ...........................
628870 / 621853
bijeenkomsten: maandagavond van 19.45 tot22.00 uur in gebouw De Hunselaer, Hunselaer 1,Honselersdijk 
ARTSENNUMMER ......................................
 
385300Voor zaken die directe tussenkomst van eenhuisarts vragen zoals ernstige verwondingen,botbreuken, acute problemen met hart, adem-haling of bloedsomloop. ma t/m vr. van 08.00-17.00 uurAvonddiensten & Weekenddiensten
via Centrale Huisartspost Naaldwijk, Middelbroek-weg 2a, 2e etage,Behandelcentrum Naaldwijk .............................
638 738
Uitsluitend op afspraak op werk dagen van 17.00 -08.00 uur. Weekend: vrijdag van 17.00 tot maandag08.00 uur en dag en nacht op zon- en feestdagen
alleen voor spoedgevallen die niet tot het volgendespreekuur van de huisarts kunnen wachten
Telefoonnummers praktijken
voor uw normale afspraak in
Huisartsencentrum Overduin Hoekse Brink 219
Dr. de Blooy:
 ...........................................................
382202Dr. Spijker:
.............................................................
382627Dr. van Dijk 
............................................................
386769Dr. v.Vugt:
...............................................................
382900
 
Voor herhaalrecepten:
.....................................
383915www.vlietland-ziekenhuis.nl.
Buitenpoli M’sluis: ........................................
010 - 5921822
Lokatie Schiedam:
Algemeen: .......................................................
010 - 8939393
Bloedafname:.........................ma. t/m do 08.30-10.00 uurin LCC de Hoekstee Mercatorweg 50info bloedafname ...............................................
010 - 2493003
Bloedafname Hoek van Hollandvrijdag 08:15 – 09:00 uurRestaurant de Mollige MeeuwBrink Toren. Hoekse brink 219Overige locaties: WWW.RDGG.NLPr.Hendrikstr. 400 .......................................................
382632
ma - vr. van ................................................... 08.00-18.00 uurzaterdag van ................................................. 10.00-12.00 uurDienstdoende apotheek buiten normale urendagelijks tot 23.00 uur
Apotheek Naaldwijk 
Naaldwijk. Stokdijkkade 15 ......................................
628488
Dagelijks van 23.00-08.00 uur info over dienstdoendeapotheek via tel 0800 - APOWEST of 
0800-2769378
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg zorg in delaatste levensfase ........................................
06 - 12471661
Wijkverpleegkundige, thuiszorg en uitleen vanhulpmiddelen, Johan Mauritsstraat 32,
0174-711901 b.g.g. 088-1239988
(lokaal tarief)Hoekse Brink 219 ....................................................
315600
Rijpstraat 24, telefoon ..............................
010-2010110
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)Aanmelden voor AMW hulpverlening kan opmaandag t/m vrijdag tussen 09:00 - 17:00 uur. Tel:
010-5914499.
Mail: info@mdnw.nl
Deelname aan activiteiten in het dienstencentrum,kijk op www.vitiswelzijn.nl. De ouderenadviseur, vooradvies en ondersteuning. U kunt haar bereiken via
0174 – 630358
of via
0174 – 387 235
of tijdens hetspreekuur, maandag 9.30 tot 11.00 uur in Humanitas enwoensdag 9.30 – 11.00 uur in de Hoekstee. VIP, onder-steuning vrijwilligerswerk, kunt u terecht op maandagt/m donderdag van 9.00 – 12.00 uur, via t.0174–383744of via de mail vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl.
Welzijn E25 Jongerenwerk 
.................
06-53116977OK Bank HvH
.............................................................................info:
383222
......................................... thlewin@hetnet.nlof 
384184
....................................blaauwjh@hotmail.comsecr.tel./fax ................................................
386666/385451
spreekuur: op afspraak bellen tussen 10.00 en 16.00uur e-mail astrid@thomenastrid.nlPlanciushof 75, ma. t/m vr. 08.30 -16.30 uur
389940
Woensdag van 20:00 – 21:00 uur en iedere 1e zaterdagvan de maand tijdens 10:00 – 11:30 uur. Tel.
388155
, fax. 388085 huurders@houdtzicht.nl Telefoon .........................................................
0900-1120000Dr. Opmeer dierenarts
Schoolstraat 38a .........................................................
386443
Behandeling
uitsluitend
na telefonische afspraak.Op werkdagen bij voorkeurbellen tussen 13.30 - 15.00 uur bgg. dierenklinikek ‘s-Gravenzande ...........................................
414098Dierenartsen van Dijk en Hoynck van Papendrecht
Pr.Hendrikstraat 221a ..............................................
387555Ook in weekeinde en bij spoed:
spreekuur volgensafspraak maandag en vrijdag 15.00-18.00 uur
 J. LEEZER, dierenarts
(Gezelschapsdieren)Eikenlaan 139 – ’s-Gravenzande – Tel. (0174) 418262Grof vuil afspraak .......................................................
14010
Eneco storing.....................................................
0800-9009
UPC stroring (E 0,10 p.m.) .............................
0900-1580
Openbaar vervoer info .................................
0900-9292
Hoekstee ...................................................................
384588
Zwembad ..................................................................
383444Tandzorg Hoek van Holland
Pr.Hendrikstraat 243A ................................0174-712000
Tandartspraktijk De Hoek 
Postpaertstraat 21 .......................................0174-383862
Voor spoed- en weekeinddiensten belt u uw eigen tandarts.
Voor al uw vragen op het gebied van zorg, welzijnen wonen. Bezoekadres: Prins Hendrikstraat 161.Bezoektijden: ma, di en do 08.30 - 14.30 uur, wo18.00 - 20.00 uur en vrij 09.00 - 12.00 uur. Telefoon: .....................................................
010-2671234
.E-mail: vraagwijzerhoekvanholland@rotterdam.nl.

POLITIE

DEELGEMEENTEBURO SLACHTOFFERHULP

VREEMDELINGENDIENST

 
KLACHTEN STANK, VUIL OF GELUID

ANONIEME ALCOHOLISTEN

HUISARTSEN

VLIETLANDZIEKENHUIS

REINIER DE GRAAF GROEP

APOTHEEK

TERMINALE ZORG

CAREYN

HUMANITAS A/Z & THUISZORG

ANBO

 
CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG)

MAATSCHAPPELIJKE DIENST-VERLENING NIEUWE WATERWEG

 
VITIS WELZIJN LOCATIE HOEKSTEE

 
WELZIJN E25

STICHTING PLATFORM GEHANDI-CAPTEN EN CHRONISCH ZIEKEN
HOEK VAN HOLLAND
SERVICEPAGINA
ALARMNUMMER 112
ALS
 
ELKE
 
SECONDE
 
TELT

WBV HOEK VAN HOLLAND

HUURDERSVER. HOUDT ZICHT

DIERENAMBULANCE

DIERENARTSEN

HANDIGE NUMMERS

TANDARTSEN

VRAAGWIJZER
Maar daar wil ik het nu niet overhebben, ik merkte verleden week dat ook een geschreven stukjemet een foto compleet verkeerdkan overkomen.Het betrof dit keer de foto metstukje op de voorpagina van destadswacht die zo op het oog naarhet verbodsbord stond te kijkendat aangaf dat erg een fietsen enbrommers geparkeerd mochtenworden. En dit terwijl het dus bom-vol stond met die rijwielen. De kopwas ‘Ik weet het ook niet meer’. Hetstukje was bedoeld om de, in onzeogen, nutteloosheid van het bordaan te geven. Dit omdat de fietsen,brommers en motoren er al sinds jaar en dag gestald worden en nie-mand zich iets van het bordje aanlijkt te trekken. Ik heb nòg een foto,zonder stadswacht er op, maar ik vond het wel leuk om juist die enete nemen, juist om de nadruk ophet bord te leggen.Maar kennelijk waren er toch men-sen die dachten dat ik het deed omde stadswacht voor paal te zetten.Ik kreeg er de afgelopen week welwat commentaar op. Nou ben ik niet iemand die snel bang is voorcommentaar, maar wel als het isvoor iets dat niet zo bedoeld was.En dat betreft dus dit geval.Wat voor nut heeft het om zo’nstadswacht voor paal te zetten of om over zijn rug lollig te zijn? Ik krijg de laatste tijd juist van aller-lei instanties door dat de samen-werking met de stadswachtenuitstekend is. Met Hemelvaartdagbijvoorbeeld, was iedereen vol lof over de samenwerking met elkaar,of dat nu ging om EHBO, ambulan-cepersoneel, politie, verkeersrege-laars, beveiligers of stadswachten,iedereen droeg zijn of haar steen-tje bij en was tevreden over eennagenoeg perfect verlopen dag.Bovendien was er bij dat bord datin de krant stond geen sprake vaneen gevaarlijke situatie of puin-hoop: alles stond keurig netjes inrijtjes opgesteld.Kijk ik ben ook wel eens niet blijmet een stadswacht, erger me erook wel eens aan. Maar ja aan deandere kant, als ik iets fout doe benik met een politieagent die eenbekeuring uitschrijft ook niet blij.En dat is het misschien wel. Stads-wachten staan te dichtbij, de pak-kans als je iets fout doet is veel gro-ter dan bij een polieagent, die nogveel meer zaken heeft dan overtre-dingen. En als die pakkans dan zogroot is dat we inderdaad tegeneen prent op lopen, is dat natuur-lijk balen. In het verkeer heb ik hetme ook al voorgenomen: zo lang ik niet te hard rij, loop ik er geen be-keuring voor op. En zo is het maarnet: als je geen overtreding maakt,krijg je ook geen prent.Maar nog even over het voor paalzetten: In deze krant zullen wenooit proberen iemand voor paalte zetten, zeker niet op zo’n ma-nier. Als je er echt om vraagt, zijn ermet de sociale media van tegen-woordig manieren genoeg.
De Uitkyk 
Postbus 24, 3140 AA Maassluis ........................................
010 - 5912823
 T. van Ooijen, Planciushof 14, 3151 GC Hoek van Holland Telefoon .....................................................................................
06 - 21842088
Fax ................................................................................................
0842 - 299513
Email ...............................................................
hk.nieuws@thuisbladen.nl
Aanleveren Redaktionele artikelen uiterlijk maandag voor 16.00 uur
 Telefoon .....................................................................................
0174 - 280921
Fax ...............................................................................................
0174 - 280922
Email .....................................................
hk.advertentie@thuisbladen.nl
Aanleveren advertenties ............. uiterlijk tot dinsdag voor 12.00 uurAdvertentietarieven (los) ......................................................... 0,30 per mm
Contractprijzen op aanvraag
Inleveren Hoekzoekers dinsdag voor 10.00 uur.
(uitsluitend àcontant) Foto Quickly, Prins Hendrikstraat 259www.thuisbladen.nlHaal de krant bij Foto Quickly Pr. Hendrik straat 259 én geef hetdoor aan
Broos Verspreiding .................................0174 - 514508of bezorginghoeksekrant@gmail.com
Colofon
 
De Hoekse Krant
Uitgever en Administratie pieterdeGroot/druk bv
Redaktie
Advertenties
Hoekzoekers
Hoekse Krant op internet
Geen krant ontvangen...
‘t Kraayenest
 Je hebt wel eens van die zaken die compleet verkeerd overkunnen komen. Een opmerking, een blik, een beweging, hetzijn dingen die wel eens voor een misverstand kunnen zor-gen en soms tot de grootste ruzies kunnen leiden, terwijl ereigenlijk helemaal geen aanleiding voor is. We hebben hetallemaal wel eens gehad dat we, als we in de stad of zo lie-pen en per ongeluk oogcontact met iemand maakten er opagressieve toon gevraagd wordt ‘ Moet je dan, moet je dan”.Wat kennelijk betekent ‘Wat moet je dan’.
Kerkdiensten

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->