Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
563/2009 - Daňový poriadok, účinný od 1. 3. 2012

563/2009 - Daňový poriadok, účinný od 1. 3. 2012

Ratings: (0)|Views: 170 |Likes:
Published by Zákony pre ľudí
Je vykonávaný
542/2011 Z. z., 541/2011 Z. z., 540/2011 Z. z., 539/2011 Z. z., 378/2011 Z. z.

Je menený
69/2012 Z. z., 546/2011 Z. z., 384/2011 Z. z., 332/2011 Z. z., 331/2011 Z. z.

Nepriamo ruší
119/2008 Z. z., 114/2003 Z. z., 233/2002 Z. z., 493/2001 Z. z., 171/2001 Z. z., 240/2000 Z. z., 367/1999 Z. z., 219/1999 Z. z., 146/1995 Z. z., 367/1994 Z. z., 187/1994 Z. z., 173/1994 Z. z.

Mení
504/2009 Z. z., 466/2009 Z. z., 83/2009 Z. z., 563/2008 Z. z., 514/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 289/2008 Z. z., 358/2007 Z. z., 215/2007 Z. z., 122/2006 Z. z., 584/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 68/2005 Z. z., 679/2004 Z. z., 523/2004 Z. z., 443/2004 Z. z., 350/2004 Z. z., 222/2004 Z. z., 215/2004 Z. z., 191/2004 Z. z., 609/2003 Z. z., 595/2003 Z. z., 526/2002 Z. z., 291/2002 Z. z., 215/2002 Z. z., 12/1998 Z. z., 386/1996 Z. z., 304/1995 Z. z., 58/1995 Z. z., 374/1994 Z. z., 249/1994 Z. z., 172/1994 Z. z., 254/1993 Z. z., 253/1993 Z. z., 165/1993 Z. z., 511/1992 Zb., 92/1991 Zb.

Ruší
511/1992 Zb.
Je vykonávaný
542/2011 Z. z., 541/2011 Z. z., 540/2011 Z. z., 539/2011 Z. z., 378/2011 Z. z.

Je menený
69/2012 Z. z., 546/2011 Z. z., 384/2011 Z. z., 332/2011 Z. z., 331/2011 Z. z.

Nepriamo ruší
119/2008 Z. z., 114/2003 Z. z., 233/2002 Z. z., 493/2001 Z. z., 171/2001 Z. z., 240/2000 Z. z., 367/1999 Z. z., 219/1999 Z. z., 146/1995 Z. z., 367/1994 Z. z., 187/1994 Z. z., 173/1994 Z. z.

Mení
504/2009 Z. z., 466/2009 Z. z., 83/2009 Z. z., 563/2008 Z. z., 514/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 289/2008 Z. z., 358/2007 Z. z., 215/2007 Z. z., 122/2006 Z. z., 584/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 68/2005 Z. z., 679/2004 Z. z., 523/2004 Z. z., 443/2004 Z. z., 350/2004 Z. z., 222/2004 Z. z., 215/2004 Z. z., 191/2004 Z. z., 609/2003 Z. z., 595/2003 Z. z., 526/2002 Z. z., 291/2002 Z. z., 215/2002 Z. z., 12/1998 Z. z., 386/1996 Z. z., 304/1995 Z. z., 58/1995 Z. z., 374/1994 Z. z., 249/1994 Z. z., 172/1994 Z. z., 254/1993 Z. z., 253/1993 Z. z., 165/1993 Z. z., 511/1992 Zb., 92/1991 Zb.

Ruší
511/1992 Zb.

More info:

Published by: Zákony pre ľudí on Jun 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2012

pdf

text

original

 
 
Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zo dňa01.12.2009Čiastka193/2009Účinnosť od01.01.2010
Zaradené v právnych oblastiach
Dane a poplatkyDaň z pridanej hodnotyDane z príjmuDaňové orgánySpráva daní a poplatkovDražbyHospodárstvo a hospodárenie, ekonomikaSpráva a privatizácia národného majetku
Znenie 01.03.2012
Obsah
Čl. I
(§ 1 - § 167)
PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(§ 1 - § 35)
PRVÁ HLAVA - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
(§ 1 - § 12)
DRUHÁ HLAVA - PODANIA
(§ 13 - § 18)
Spôsob podania
(§ 13 - § 18)
TRETIA HLAVA - ÚKONY ZABEZPEČUJÚCE PRIEBEH A ÚČEL SPRÁVY DANÍ
(§ 19 - § 26)
ŠTVRTÁ HLAVA - LEHOTY
(§ 27 - § 29)
PIATA HLAVA - DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ
(§ 30 - § 35)
DRUHÁ ČASŤ - ČINNOSTI SPRÁVCU DANE
(§ 36 - § 54)
PRVÁ HLAVA - PRÍPRAVA DAŇOVÉHO KONANIA
(§ 36 - § 54)
PRVÝ DIEL - VYHĽADÁVACIA ČINNOSŤ
(§ 36)
DRUHÝ DIEL - MIESTNE ZISŤOVANIE, ZABEZPEČENIE VECI A PREPADNUTIE VECI
(§ 37 - § 43)
TRETÍ DIEL - POSTUP PRI DAŇOVEJ KONTROLE
(§ 44 - § 47)
ŠTVRTÝ DIEL - POSTUP PRI URČENÍ DANE PODĽA POMÔCOK
(§ 48 - § 49)
PIATY DIEL - OSTATNÉ ČINNOSTI SPRÁVCU DANE
(§ 50 - § 54)
TRETIA ČASŤ - PLATENIE DANE
(§ 55 - § 57)
ŠTVRTÁ ČASŤ - DAŇOVÉ KONANIE
(§ 58 - § 153)
PRVÁ HLAVA - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(§ 58 - § 66)
DRUHÁ HLAVA - OSOBITNÉ DAŇOVÉ KONANIA
(§ 67 - § 78)
PRVÝ DIEL - REGISTRAČNÉ KONANIE
(§ 67)
DRUHÝ DIEL - VYRUBOVACIE KONANIE
(§ 68 - § 70)
TRETÍ DIEL - OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
(§ 71 - § 78)
§ 71 - NámietkaOdvolacie konanie
(§ 72 - § 78)
TRETIA HLAVA - DAŇOVÉ PREPLATKY A DAŇOVÉ NEDOPLATKY
(§ 79 - § 87)
PRVÝ DIEL - DAŇOVÉ PREPLATKY
(§ 79)
DRUHÝ DIEL - DAŇOVÉ NEDOPLATKY
(§ 80 - § 87)
ŠTVRTÁ HLAVA - DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE
(§ 88 - § 153)
PRVÝ DIEL - ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(§ 88 - § 97)
DRUHÝ DIEL - VÝKON DAŇOVEJ EXEKÚCIE
(§ 98 - § 148)
§ 98 - Spôsoby vykonávania daňovej exekúciePRVÝ ODDIEL - DAŇOVÁ EXEKÚCIA ZRÁŽKAMI ZO MZDY A Z INÝCH PRÍJMOV
(§ 99 - § 106)
DRUHÝ ODDIEL - DAŇOVÁ EXEKÚCIA PRIKÁZANÍM POHĽADÁVKY
(§ 107 - § 111)
TRETÍ ODDIEL - DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM HNUTEĽNÝCH VECÍ
(§ 112 - § 126)
ŠTVRTÝ ODDIEL - DAŇOVÁ EXEKÚCIA ODOBRATÍM PEŇAZÍ V HOTOVOSTI A INÝCH VECÍ, PRI KTORÝCH NEDOCHÁDZA KPREDAJU
(§ 127 - § 128)
PIATY ODDIEL - DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM CENNÝCH PAPIEROV
(§ 129)
ŠIESTY ODDIEL - DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI, BYTU ALEBO NEBYTOVÉHO PRIESTORU
(§ 130 - § 146)
SIEMDY ODDIEL - DAŇOVÁ EXEKÚCIA PREDAJOM PODNIKU ALEBO JEHO ČASTI
(§ 147)
ÔSMY ODDIEL - DAŇOVÁ EXEKÚCIA POSTIHNUTÍM MAJETKOVÝCH PRÁV SPOJENÝCH S OBCHODNÝM PODIELOMSPOLOČNÍKA V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI
(§ 148)
TRETÍ DIEL - NÁKLADY DAŇOVEJ EXEKÚCIE
(§ 149 - § 150)
Exekučné náklady a hotové výdavky
(§ 149 - § 150)
ŠTVRTÝ DIEL - VÝŤAŽOK Z DAŇOVEJ EXEKÚCIE A JEHO ROZDELENIE
(§ 151 - § 152)
Piaty diel
(§ 153)
PIATA ČASŤ - ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
(§ 154 - § 157)
 
§ 154 - Správne deliktySankcie
(§ 155 - § 157)
ŠIESTA ČASŤ - OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIU
(§ 158 - § 159)
SIEDMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(§ 160 - § 167)
Novelizačná časťPrílohy
 
Znenie 01.03.2012
563ZÁKONz 1. decembra 2009o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonovNárodná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
KLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIAPRVÁ HLAVAZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet a rozsah pôsobnosti
(1)
Tento zákon upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní.
(2)
Podľa tohto zákona sa postupuje, ak osobitné predpisy
1
)
neustanovujú inak.
(3)
Ak tak ustanovuje osobitný predpis,
1a
)
ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na osobitný odvod vybraných finančnýchinštitúcií.
1b
)§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
správou daní postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti podľa tohto zákona aleboosobitných predpisov,
1
)b)
daňou daň podľa osobitných predpisov
1
)
vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov
2
)
a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu,
3
)c)
daňovým konaním konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov,
d)
daňovým preplatkom suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň,
e)
daňovou pohľadávkou pohľadávka správcu dane na dani do lehoty splatnosti dane, ak tento zákon neustanovuje inak,
f)
daňovým nedoplatkom dlžná suma dane po lehote splatnosti dane,
g)
oznamovacou povinnosťou povinnosť daňového subjektu oznamovať skutočnosti alebo ich zmeny podľa tohto zákona aleboosobitných predpisov.
1
)§ 3
Základné zásady správy daní
(1)
Pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom nazachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.
(2)
Správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom a inými osobami a poskytuje im poučenie o ichprocesných právach a povinnostiach, ak tak ustanoví tento zákon. Správca dane je povinný zaoberať sa každou vecou, ktorá jepredmetom správy daní, vybaviť ju bezodkladne a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemuurčeniu a vyrubeniu dane.
(3)
Správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritomprihliada na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo.
(4)
Správa daní je neverejná okrem úkonov, ktorých povaha to neumožňuje.
(5)
Správca dane je povinný vykonať úkony pri správe daní aj z vlastného podnetu, ak sú splnené zákonné podmienky pre vznik aleboexistenciu daňovej pohľadávky, a to aj vtedy, ak daňový subjekt nesplnil riadne alebo vôbec svoje povinnosti.
(6)
Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnostirozhodujúcej pre vyrubenie alebo vybratie dane.
(7)
Daňové subjekty majú pri správe daní rovnaké práva a povinnosti.
(8)
Právom aj povinnosťou daňových subjektov a iných osôb podľa§ 4 ods. 2 písm. d)pri správe daní je úzko spolupracovať so správcomdane.
(9)
Správca dane dbá na to, aby pri rozhodovaní v skutkovo zhodných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
(10)
Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa primerane vzťahujú aj na Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)
 
a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak postupujú podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.
1
)§ 4
Správca dane a osoby zúčastnené na správe daní
(1)
Správcom dane je daňový úrad, colný úrad a obec.
(2)
Osobami zúčastnenými na správe daní sú:
a)
zamestnanec, ktorého zamestnávateľom alebo služobným úradom je finančné riaditeľstvo alebo obec (ďalej len „zamestnanecsprávcu dane“),
b)
druhostupňový orgán, ktorým je
1.
finančné riaditeľstvo vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje správca dane,
2.
ministerstvo vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje finančné riaditeľstvo,
c)
daňový subjekt, ktorým je osoba, ktorej tento zákon alebo osobitné predpisy
1
)
ukladajú povinnosti alebo priznávajú práva,
d)
iná osoba ako daňový subjekt, ktorá má práva a povinnosti pri správe daní alebo ktorej práva a povinnosti sú správou danídotknuté.
§ 5
Používanie jazyka pri správe daní
(1)
Pri správe daní sa používa štátny jazyk a písomnosti správcu dane sa vyhotovujú a podania daňového subjektu musia byť v štátnom jazyku.
(2)
Písomnosti daňového subjektu vyhotovené v inom ako štátnom jazyku musia byť na výzvu správcu dane predložené spolu s úradneovereným prekladom do štátneho jazyka.
(3)
Fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie, zaobstarátlmočníka na svoje náklady správca dane.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú, ak osobitné predpisy
4
)
neustanovujú inak.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa primerane vzťahujú aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo, ak postupujú podľa tohto zákona aleboosobitných predpisov.
1
)§ 6
Vecná príslušnosť
(1)
Na správu daní je vecne príslušný správca dane podľa osobitných predpisov.
1
)
Ak tento zákon alebo osobitné predpisy
1
)
neustanovujú, ktorý správca dane je vecne príslušný, na správu daní je vecne príslušný daňový úrad.
(2)
Ak vzniknú pochybnosti o určení vecnej príslušnosti medzi daňovým úradom a colným úradom, rozhoduje o vecnej príslušnostifinančné riaditeľstvo.
§ 7
Miestna príslušnosť
(1)
Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi, ak tento zákon alebo osobitné predpisy
5
)
neustanovujú inak, u fyzickej osoby miestom jejtrvalého pobytu
6
)
a u právnickej osoby jej sídlom.
(2)
Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odseku 1, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľaObchodného zákonníka,
7
)
inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.
(3)
Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odsekov 1 a 2, je príslušný Daňový úrad Bratislava, ak ide o daň, na ktorej správu súpríslušné daňové úrady alebo Colný úrad Bratislava, ak ide o daň, na ktorej správu sú príslušné colné úrady.
(4)
Ak vzniknú pochybnosti o určení miestnej príslušnosti medzi daňovými úradmi alebo ak vzniknú pochybnosti o určení miestnejpríslušnosti medzi colnými úradmi, rozhoduje o miestnej príslušnosti finančné riaditeľstvo.
§ 8
Delegovanie
(1)
Na návrh daňového subjektu alebo na podnet správcu dane môže druhostupňový orgán delegovať miestnu príslušnosť na správu danena iného správcu dane, ak považuje takýto návrh za opodstatnený.
(2)
Rozhodnutie o delegovaní druhostupňový orgán doručí daňovému subjektu a príslušným dotknutým správcom dane. Proti tomutorozhodnutiu nie sú prípustné opravné prostriedky.
§ 9
Zastupovanie
(1)
Fyzická osoba, ktorá nemôže pri správe daní vystupovať samostatne, musí byť zastúpená svojím zákonným zástupcom. Akopatrovník nie je ustanovený súdom, ustanoví na účely správy daní zástupcu rozhodnutím správca dane.
(2)
Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná vrozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Ak má zástupca trvalý pobyt alebo sídlo mimoúzemia členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len„členský štát“), musí si zvoliť zástupcu na doručovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky; inak sa budúpísomnosti ukladať u správcu dane s účinkami doručenia v deň ich vydania.
(3)
Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa také plnomocenstvo za všeobecné. Ak to vyplýva z obsahuplnomocenstva, môže za zástupcu, ktorým je daňový poradca alebo advokát konať aj iná osoba; na také konanie udelí zástupca inejosobe plnomocenstvo. Konanie inej osoby sa považuje za konanie zástupcu. V tej istej veci môže mať daňový subjekt, zákonnýzástupca alebo opatrovník len jedného zástupcu. Ak je zástupcom právnická osoba, koná za zástupcu jej štatutárny orgán alebo osoba,ktorú tento orgán poveril.
(4)
Plnomocenstvo je voči správcovi dane účinné odo dňa jeho doručenia správcovi dane alebo odo dňa jeho udelenia do zápisnice usprávcu dane.
(5)
Odvolanie plnomocenstva daňovým subjektom alebo výpoveď plnomocenstva zástupcom sú účinné odo dňa ich doručenia správcovidane alebo odo dňa uvedenia týchto skutočností do zápisnice u správcu dane.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->