Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Leg Og Virke 2-2012 Web

Leg Og Virke 2-2012 Web

Ratings: (0)|Views: 212|Likes:
Published by duiadm

More info:

Published by: duiadm on Jun 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2012

pdf

text

original

 
LEG og VIRKE
NR. 2 - 2012
Landsmøde 212
side 4-6 o side 11
 
 N y  l e d e l s e
 s ide  6
Øsebo adelin
side 8-9
Medlemsblad for DUI-LEG og VIRKE
STAR-MODEL:
Regenerering ogafdelingsportræt
Side 7-10
 
På landsmødet i bededagsferienblev jeg valgt som ny forbundsfor-mand for DUI-LEG og VIRKE. Jeg erglad og stolt, men også ydmyg overfor den llid, der i den forbindelseer vist mig og vil gerne bruge denneplads l at takke for det og fortællelidt om de visioner og planer jeg harfor mit formandskab sammen meddet øvrige forretningsudvalg. Vi ergået i gang med holdarbejdet.DUI-LEG og VIRKE skal værebørnenes llidsmand – både i Dan-mark og ude i den store verden.Indsatsen for at nå derhen skal ståpå to ben:For det første skal vi lbyde men-ingsfyldte akviteter for børn, ungeog hele familier i vores lokale afde-linger og på landsplan. Vi har mangetradioner når det kommer l delandsdækkende ak-viteter. JUBI-lejren hvertfemte årer en ak-
 
Deadline for medlemsbladet LEG og VIRKE:
Stof l næste blad skal være redakonen i hændesenest den 20. august 2012. Arkler l bladet måfylde max. 400 ord. Små notser og billedforklaringer20-40 ord. Dee nummer af LEG og VIRKE er aeve-ret l postomdeling den 4. juni 2012.LEG og VIRKE udgives af 
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE
Mågevej 22, 2650 HvidovreTelefon 36 17 72 00E-mail:
dui@dui.dk
-
 
Hjemmeside:
www.dui.dkRedakon:
Sg Møller (ansvarshavende redaktør)Jonas Bakkendrup LarsenJakob Horn JensenJoachim Lærke Lyager
Tryk:
HgraphicTelefon: 86 22 66 06
Oplag:
3500Forbundskontoret har åbent:
Mandag
kl. 9.00 - 16.00
Tirsdag
kl. 9.00 - 16.00
Onsdag
kl. 9.00 - 17.00
Torsdag
kl. 9.00 - 16.00
Fredag
kl. 9.00 - 12.00
Jonas Bakkendrup Larsen
Forbundssekretær
Allan Sten Svendsen
Regnskabskonsulent
Side 2
- LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2012
Joachim Lærke Lyager
Webmaster og graker
Jakob Horn Jensen
Informationskonsulent
Vi skal også fortsæe den demokra-ske tradion, vi har i vores fore-ning. Jeg har i mange år på afstandfulgt arbejdet i LandsUngdomsUd-valget og LandsBørneUdvalget.Mange spændende iniaver ertaget og mange børn og unge erblevet personligt udviklet via akvdeltagelse i udvalgets arbejde. Detarbejde skal naturligvis forsæe.Det vil jeg bakke op om.Jeg vil slue af med at takke den af-gående ledelse, Morten og Camillaog det dligere forretningsudvalgsamt medarbejderne på forbund-skontoret, for deres indsats oghårde arbejde, som har båret frugt iform af en ot fremgang i medlems-tallene. Jeg håber, at vi i de kom-mende år kan bygge videre pådenne udvikling og blive en endnustørre og bedre organisaon.
DUI – akv frid forbørn, unge og familier!
vitet, vi alle ser frem l. Den skalbevares og udvikles og Akvitetsfes-valen skal gøres endnu bedre.Men vi har brug for ere årlige lba-gevendende begivenheder, der kansamle medlemmerne på tværs af generaonerne. Et årligt familie-træf på Bisnapgård i en bestemtuge er en mulighed og et påskekur-sus, hvor vi samles for at dygggøreos, skal der også l. Tradionerneskal bevares, men de skal løbendefornyes og udvikles.For det andet skal vi formulere ogfremsæe klare poliske krav og ini-aver l forbedring af forholdenefor samfundets svageste – herunderspecielt børn, unge og deres fami-lier. Især de udsae børn har brugfor DUI.DUI skal være på den børnepoliskedagsorden. Det skal vi alle sammenbidrage l, og vi skal sammen sørgefor en synlig prolering af vores or-ganisaon dag ud og dag ind.
Alexander van Deurs
organisationskonsulent
Jette Gjerulff 
Kontorassistent
Af Stg Møller, forbundsformand 
Vi skal værebørnenes llidsmand
Svend Erik Jensen
Projektmedarbejder
 
LEG og VIRKE nr. 2 - juni 2012 -
Side 3
DUI har fået ny hjemmeside
Som du måske har opdaget, har DUI fået en splinterny hjemmeside i ethelt nyt system. I første omgang er det kun forbundets side og nogle fåandre, som er kommet over på det nye system, men planen er, at alleafdelinger, regioner og andre undersider i løbet af de næste månederskal yes over.I den forbindelse vil der i første omgang blive lavet videokurser, så manløbende kan få kyndig vejledning l at lære systemet og alle de mangenye muligheder det åbner at kende, mens man arbejder på afdelingenshjemmeside.
 
Jonasfortsæer
Alt tyder på, at DUIs for-bundssekretær også fremad-reet kommer l at heddeJonas Bakkendrup Larsen.I hvert fald bad hovedbe-styrelsen på et møde umid-delbart eer landsmødetden nye ledelse om at for-længe Jonas’ kontrakt. Jonasblev oprindeligt ansat freml landsmødet, da det pådaværende dspunkt ikkestod klart, om sllingen somforbundssekretær skullenedlægges og erstaes meden lønnet formand. Det blevimidlerd ikke lfældet, ogderfor er der åbent for, at Jo-nas kan fortsæe.
Ny ansatog nye ltag
I midten af maj beslut-tede Forretningsudvalget atopree et pilotprojekt påforbundskontoret. Projek-tet handler om at arrang-ere events mod betaling oghenvender sig primært landre dele af arbejderbev-ægelsen. Til det formål er Sv-end Erik Jensen blevet ansatl at varetage projektet, somi øvrigt støes økonomisk af LO. Svend Erik Jensen har deseneste 20-25 år arbejdet iSocialdemokraet og LO mednetop denne type akviteter.
På LBU-træet i uge 46, skal vibesøge de gamle nordiske guder.Turen går l Valhalla, hvor du blandtandet kan lave din egen dragt, dit egetdrikkehorn og besk og meget mere.Spis som vikingerne og tag på eventyr iAsgård og mød Thor, Odin og de an-dre guder fra den nordiske mytologi.Hjælp Thor med at tage kampen opmod jæerne og den store Fenrisulv. Se ere infor-maoner om træet i næste udgave af LEG og VIRKE.
G     l     æ   d      d     i      g          l     e       e   r    å     r    e   t    s     b     ø    r    n   e   t    r    æ   f     

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->