Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Den andre psykiatriske rapporten om Anders Behring Breivik

Den andre psykiatriske rapporten om Anders Behring Breivik

Ratings: (0)|Views: 461|Likes:
Published by Fredrik Walløe
Rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas ble oppnevnt som nye sakkyndige etter en halvannen måned lang debatt om den første rapporten. De gjennomførte observasjon av Anders Behring Breivik i fengselet.

Denne rapporten skal være identisk med den som ble publisert av VG 06.06.2012 - forskjellen er at dette er en PDF versjon, hvor du kan søke etter ord eller hoppe til spesifikke sider.
Rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas ble oppnevnt som nye sakkyndige etter en halvannen måned lang debatt om den første rapporten. De gjennomførte observasjon av Anders Behring Breivik i fengselet.

Denne rapporten skal være identisk med den som ble publisert av VG 06.06.2012 - forskjellen er at dette er en PDF versjon, hvor du kan søke etter ord eller hoppe til spesifikke sider.

More info:

Published by: Fredrik Walløe on Jun 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2012

pdf

text

original

 
Tilleggserfclæringen - Tørrissen/Aspaas2/11
Det vises til brev fra den rettsmedisinske kommisjon av 23. april 2012 hvor detframkommer følgende bemerkninger til rettspsykiatrisk erklæring av 10. april 2012:1. De sakkyndige har ikke i tilstrekkelig grad tatt forbehold om mulig falsk negativkonklusjon ved vurdering av realitetsbrist, jfr. observandens mulighet for atilpasse sine utsagn til undersøkelsessituasjonen. Det er vist til at det tilliggerretten å ta stilling til observandens ulike forklaringer.2. Den rettsmedisinske kommisjon har problemer med a se at de generellekriterier for personlighetsforstyrrelse etter ICD-10 er oppfylt ut fra de premisserde sakkyndige har lagt til grunn, og det er bedt om ny vurdering av validiteten iobservandens svar på de tester som legges til grunn.3. Det er uheldig at de sakkyndige ikke selv har innhentetkomparentopplysninger om observandens funksjon i barne-, ungdoms- ogtidlig voksen alder og de arene han i voksen alder bodde hos sin mor.4. Det ønskes en vurdering av hvilken betydning diskrepans mellomobservandens beskrevne sosiale fungering i observasjonssammenheng og defølelsesmessige reaksjoner han viser overfor de paklagede handlinger, har forden diagnostiske vurdering.5. Det ønskes en vurdering av den betydning som struktur under varetekts- ogobservasjonsperiode, har for den diagnostiske vurdering.De sakkyndige vil innledningsvis uttrykke forståelse for de problemstillinger somreises av kommisjonen. Den aktuelle saken har vist seg å representere uvanligediagnostiske og rettspsykiatriske utfordringer. Nedenfor utdypes og de nevnteproblemstillingene:
Ad 1 - mulig falsk negativ konklusjon:
Det er ikke tvil om at observanden i samtaler med de sakkyndige, til en viss grad haruttalt seg strategisk, dvs. at han har tilpasset sine utsagn til det han til en hver tid harsett seg best tjent med. Dette gjelder særlig hans omtale av organisasjonen KnightsTemplar. I den tidlige etterforskningsfasen ga han en storslått framstilling av denpåståtte organisasjon og sin egen posisjon i denne.
VG har endret typografi, rettet skrivefeil og strøket enkelte opplysninger om tredjeperson.
 
TilleggserWæringen - Tørrissen/Aspaas
3/11
Fra og med avhør av 181011 har han tonet ned beskrivelsene når det gjelder KnightsTemplars omfang og posisjon. Han har imidlertid hele tiden holdt fast vedgrunnidéene om Knights Templars mai og struktur, men har understreket atorganisasjonen er under etablering og at mange av hans beskrivelser må anses somforslag til en framtidig struktur.Når det gjelder konspirasjonsidéer om en kulturmarxistisk sammensvergelse, har hanvært nokså konsistent. Det samme gjelder hans uttalelser om vaktsomhet ogmistanke om mulig politiovervåkning.Nar det gjelder personlighetstrekk, har man merket seg at han den første tiden etterpågripelse, uttalte seg om sine egenskaper og prestasjoner pa en grandios mate.Senere har han tonet ned beskrivelsene og holdt fast ved en mer moderatframstilling. Når det gjelder personlighets-trekk ellers, synes han hele tiden pa mangepunkter, å ha hatt et ønske om å framstille seg i et heldig lys. Denne tendens er bl.a.sett ved MMPI-2 testing i januar 2012 v/ psykologspesialist og deter angitt meget høy skare pa validitetsskalaen, slik at testen som helhet ikke ansesvalid.Pga hans tendens til å avgi strategiske svar har derfor vært apenbart for desakkyndige, at dersom man kun skulle legge til grunn de utsagn som harframkommet i samtaler, ville dette innebære risiko for underdiagnostisering avpsykiske lidelser. De sakkyndige har derfor hele tiden mattet vurdere observandensutsagn opp mot det han har uttalt tidligere, særlig den første tiden etter pågripelse, ogman har vurdert maten han har uttalt seg pa. Det foreligger omfattendedokumentasjon fra 22. juli og framover, både i form av skriftlige avhørsreferater oglyd- og biiled-opptak av avhør. Dessuten foreligger fyldige helseopplysninger frafengselshelsetjenesten som har hatt kontakt med ham siden 260711, DPS-Bærummed kontakt fra 090911, samt referat fra samtaler i forbindelse med rettspsykiatriskobservasjon ved Torgeir Husby og Synne Sørheim, i tiden 100811 til 21111. Desakkyndige har således hatt et bredt grunnlag for å vurdere observandens uttalelserog hvordan han fremstod rett etter de påklagede handlinger, og frem til desakkyndige begynte sine egne undersøkelser.
VG har endret typografi, rettet skrivefeil og strøket enkelte opplysninger om tredjeperson.
 
Tilleggserfclæringen - Tørrissen/Aspaas
4/11
Pa dette grunnlag har man vurdert hans ulike uttalelser om mulige psykotiskesymptomer, slik det framgar av erklæringen i kapittel 19.5 (SCID-I) og 21.5 (vurderingav psykoselidelser hos observanden). På samme måte er personlighetstrekk drøftet ikapittel 19.10 (SCID-II).Det er ingen tvil om at det er retten som gjør bevisvurderinger i saken, herunderobservandens ulike forklaringer, slik kommisjonen påpeker. De sakkyndige menerimidlertid at det har vært nødvendig å ta stilling til de av observandens utsagn somhar direkte betydning for diagnostikk. Det er ikke mulig å gjøre en vurdering aveventuelle vrangforestillinger, uten a ta stilling til en rekke av observandensuttalelser, særlig nar det gjelder mistenksomhet, konspirasjonsideer og omorganisasjonen Knights Templar. De sakkyndige har derfor, slik det framkommer i denevnte kapitler, benyttet seg av den mulighet som følger av mandatets punkt 1, tredjeavsnitt, om å ta stilling til fakta i saken. Man ser imidlertid at denne stillingstagenburde vært poengtert tydeligere enn det som framkommer implisitt i erklæringen, ogutydeligheten beklages.Andre deler av observandens tankeverden, særlig hans politiske tanker,kjennetegnet av idéer om konspirasjon fra politikere, journalister mm, og omnødvendigheten av en terroraksjon for å redde norsk og europeisk kultur, har værtstabile, vurdert både ved tidlige avhør og det han har uttalt i sitt «kompendium». Dethar ikke vært nødvendig å veie mot hverandre gamle og nye utsagn pa disseomrader.De vurderinger som er skissert ovenfor av observandens ulike utsagn til politi ogsakkyndige, innebærer utvilsomt en viss usikkerhet. De sakkyndiges fant det derforavgjørende at vurderingsgrunnlaget ble supplert med observasjon i institusjon etterstraffeprosessloven § 167, omtalt i erklæringen i kapittel 15. Observasjonsrapport fraregional sikkerhetsavdeling Dikemark har vært meget klar og entydig nar det gjelderfravær av psykosesymptomer. Erfaringsmessig er det lite sannsynlig at enpsykosepasient klarer a skjule psykosesymptomer i tre uker under observasjon av ethøyt kvalifisert, tverrfaglig psykiatrisk team. Resultatet av observasjon anses som etså robust supplement til de sakkyndiges egne undersøkelser, at man ikke har funnetgrunn til å ta et eksplisitt forbehold i spørsmål om psykose.
VG har endret typografi, rettet skrivefeil og strøket enkelte opplysninger om tredjeperson.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->