Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jonathan Livginston seagull - Marathi

Jonathan Livginston seagull - Marathi

Ratings:

4.0

(3)
|Views: 237|Likes:
Published by Neelambari

More info:

Published by: Neelambari on Dec 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

 
1
jaaonaaqana ilaivhMgsTna saIgala jaaonaaqana ilaivhMgsTna saIgala jaaonaaqana ilaivhMgsTna saIgala jaaonaaqana ilaivhMgsTna saIgala ircaD- baaK sakaL JaalaI haotI.samaud`acyaa fosaaL%yaa laaTaMvar saU ya-ikrNao camacamat haotI. iknaa 
-
yaapasaUna qaaoDyaa AMtravar maicCmaarIcaI ek baaoT yao}na ]BaI raihlaI. samaud`pxyaaMcaa ek qavaa maaSaaMcyaa tukDyaaMsaazI itkDo Qaavalaa AaiNa  Aapapsaat BaaMDU laagalaa.yaa sagaLyaa kaolaahlaapasaUna dU r ..ekTaca 
,
ek pxaI ]DNyaacaa sarava krIt haota.SaMBar fUT ]Mca jaa}na %yaanaoAaplao daonhI paya jauLivalao
,
caaoca var kolaI AaiNa vaa 
-
yaacyaa vaogaanao tao KalaI Jaopavalaa.%yaacyaa DaoLyaat ek AagaLotoja JaLkt haoto. hvaot ]DNyaacyaa eka AvaGaD p`karacaa tao sarava krIt haota.prMtu eka CaoTyaa caukImauLo %yaacaopMK qarqa$ laagalao. hvaotca %yaacaa taola gaolaa AaiNa eKadyaa inajaI-va dgaDasaarKa tao samaud`at kaosaLlaa. vaastivak  samad`pxaI Asao kQaI pDt naahIt.]Dta ]Dta ASaa p`karo pDNaohI %yaaMcyaasaazI laaijarvaaNaI gaaoYT Asato.prMtu yaa pxyaavar %yaa pDNyaacaa yai%kMicathI pirNaama Jaalaa naahI.taopMK fOlaavaUna AakaSaat ]DNyaacaa baarka[-naoAByaasa krt haota.taokaoNaI saamaanya pxaI navhta. taohaota ..jaaonaaqana  jaaonaaqana jaaonaaqana jaaonaaqana ilaivhMgsTna saIgala.ilaivhMgsTna saIgala.ilaivhMgsTna saIgala.ilaivhMgsTna saIgala.sava-saamaanyat: samaud`pxyaaMnaa ]DNao farsao maaihtI nasato
 –
iknaa 
-
yaava$na Anna imaLvaNyaasaazI jaaNaoAaiNa prt yaoNao.basa\ . ]DNyaat %yaaMnaa farsao svaarsya nasato.kovaL Anna imaLivaNao haca %yaaMcyaa ]DNyaacaa hotU Asatao. prMtu yaa samaud`pxyaalaa nausato KaNyaaipNyaat $caI navhtI 
,
%yaalaa ]DNao savaa-t jaast mah<vaacao vaaTt haoto. AaiNa yaaamauLoca [tr pxaI AaiNa %yaacao Aa[-vaiDla doKIla %yaacyaavar naaraja haoto. samaud` acyaa laaTaMnaa samaaMtr ]McaIvar ]DNyaat kaya fayada 
?
 
yaa vaoL GaalaivaNyaatUna kaya saaQya haoNaar 
?
 
“tU [tr samaud`pxyaaMsaarKa ka vaagat naahIsa jaa^na 
?”
 
%yaacaI Aa[- ivacaart Asao. “]DNao ibaDNao dusa 
-
yaaMvar saaopva. tU naIT Kat jaa.p`kRtIcaI kaLjaI Gao. tU iktI ASa@t Jaalaa Aahosa.”%yaacao vaiDla saaMgat 
,
“ho baGa jaa^na 
,
Aata qaMDI sau$ hao[-la. ]qaL paNyaatIla maasao Kaola paNyaat jaatIla. tulaa KraoKr kahI iSakayacao Asaola tr maasaopkDayalaa iSak. ]DNao ha ek caaMgalaa SaaOk Aaho. pNa %yaamauLo tU PaaoT Ba$ Saktaosa ka 
?
 
AapNa Anna imaLivaNyaasaazIca ]Dtao ho ivasa$ nakaosa.”jaaonaaqananao maana DaolaavalaI. %yaanaMtr kahI idvasa [tr samaud`pxyaaMp`maaNaoca %yaanao Annaacyaa SaaoQaat maicCmaarIcyaa naavaa palaqyaa Gaatlyaa. pNa %yaacyaa svaBaavaalaa to maanavat navhto.“maaJyaakDUna Asao saacaobaMd kama haoNaar naahI. maI ]Dona. malaa AjaUna baroca kahI iSakayacao Aaho”.%yaanaMtr qaaoDyaaca vaoLat jaaonaaqana ekTaca dUr samaud`at ]Dayalaa laagalaa. tao ]paSaI haota pNa AanaMdat haota.tao]DNyaacyaa navaIna lakbaI iSakt haota.tao Aata [tr kaoNa%yaahI samaud`pxyaapoxaa vaogaanao]DU Sakt haota.
 
2
 samaud`sapaTIpasaUna hjaar fUT ]McaIva$na %yaanao Aaplao pMK fDfDivalao AaiNa Kalacyaa idSaonao saurkaMDI maarlaI.saha saokMdat tao sa<ar maOlaacyaa vaogaanao KalaI yao} laagalaa. yaa vaogaalaa taola saaMBaaLNao ho AitSaya AvaGaD kama haoto.%yaanaovaarMvaar p`ya%na kolao haoto.pNa sa<ar maOlaacyaa vaogaanao varcyaa idSaonao ]Dayalaa laagatanaa %yaacaa taola jaa}na tao samaud`acyaa inaLyaa laaTaMvar AadLayacaa.Aaolao pMK vaaLivatanaa taomanaaSaI ivacaar krIt Asao
 –
maI kaya k$ 
?
 
vaogaat Asatanaa pMK Aijabaat na hlaivata p`ya%na k$ ka 
?
 
%yaavaoLI SarIr Acala Avasqaot AaNaU ka 
?”
 
yaanaMtr %yaanao daona hjaar fUT }McaIva$na saurkaMDI maarlaI. maagacyaavaoLcaoQaDo%yaacyaa caaMgalaoca laxaat haoto. yaavaoLI taoyaSasvaI Jaalaa.dha saokMdatca tao navvad maOlaacyaa vaogaanao]Dayalaa laagalaa. %yaasaazI p`caMD baL laagalao..pNa tao yaSasvaI Jaalaa haota.samaud`pxaI iktI vaogaanao ]DU Saktat yaacaa %yaanao ivak`ma sqaapna kolaa haota.prMtu yaSa kovaL kahI  xaNaca iTklao. jyaaxaNaI %yaanao pMKaMcaa kaona badlalaa %yaacaxaNaI taola jaa}na tao samaud`at jaa}na kaosaLlaa. ra~ JaalaI haotI.gailatgaa~ hao}na ksaatrI paoht taoiknaa 
-
yaavar Aalaa. %yaacao SarIr zNakt haoto ..pMKaMmaQyaotakd navhtI. praBavaacao AaoJao %yaalaa sahna haot navhto. “maI jar samaud`at bauDUna maolaaoAsataotr baroJaalaoAsato”. tao manaaSaI ivacaar krt haota. PaaNyaat DubakI maartanaa AatIla Aavaaja %yaalaa eokU Aalaa..
AKorIsa maI kaya k$ Saktao
?
 
maI ek saamaanya samaud`pxaI Aaho. maI maaJyaa mayaa-daMmaQyaoADklaao Aaho.maI jar caaMgalao ]DNyaasaazI janmaalaa Aalaao Asatao tr maaJyaa bauiwcaI p`t vaogaLI AsalaI AsatI. maI vaogaanao]DNyaasaazI janmaalaa Aalaao Asatao tr maaJoa pMK CaoToAsato va maI maaSyaMaeOvajaI ]MdIr Kallao Asato. maaJao vaiDla yaaogya toca saaMgat haoto..malaa maaJaa ha  ]DNyaacaa maUK- hT\T saaoDayalaa hvaa. malaa maaJyaa qavyaat prt jaa}na maI jaao kahI Aaho %yaat samaaQaana maanaayalaa hvao. maI ek saaQaarNa AaiNa mayaa-Midt kuvatIcaa samaud`pxaI Aaho.”Aata %yaanao ek saaQaa samaud`pxaI mhNaUna jagaayacaa inaEcaya kolaa.%yaacao Aa[- vaiDla va qavyaatIla [tr pxaI sauwa yaa inaNa-yaavar KUYa Jaalao Asato.tao eka saamaanya samaud`pxyaasaarKa ]Dt iknaa 
-
yaakDo inaGaalaa. taoAata pMK fOlaavaNao
,
 ]Mca ]DNao ho sava- saaoDUna doNaar haota. Aata kaoNatohI Aavhana navhto mhNaUnaca ApyaSaacaI BaItI sauwa navhtI.ra~ JaalaI haotI AaiNa tao ]Dt haota. prt %yaalaa AatIla Aavaaja eOkU Aalaa “ samaud`pxaI kQaIca ra~I ]Dt naahIt. tsao Asatotr %yaaMcao DaoLo GaubaDasaarKo maaozo Asato AaiNa pMK parvyaasaarKo CaoToAsato. %yaaMnaa idSaocao&ana  doNaaro Daoko Asato”.hvaot SaMBar fUTaMvar Asatanaa jaaonaaqanacaoDaoLo camaklao. %yaacao duKNao gaayaba Jaalao. “ CaoTo pMK..parvyaasaarKo CaoTo pMK ..”hoca ]<ar Aaho.“maI pNa iktI maUK- Aaho.]DNyaasaazI malaa CaoTopMK hvaot.vaogaanao ]Dtanaa malaa baahorcao kllao imaTUna Gao}na AatIla CaoTo pMK vaap$na ]Dayalaa hvao. CaoTo pMK 
!”
 
 
3
 %yaanaokaLyaaBaaor samaud`ava$na daona hjaar fUT ]Mca ]D\DaNa kolao.ApyaSa ikMvaa maR%yacaoU Baya Aata %yaacyaa manaat  navhto. %yaanao baahorIla kllao mauDplao AaiNa AatIla CaoTyaa pMKaMnaI vaa 
-
yaacyaa vaogaanao tao ]DU laagalaa. vaogaanao %yaanaoKalacyaa idSaonao saurkaMDI maarlaI. sa<tr maOla..navvad ..ekSaovaIsa AaiNa AjaUnaca jaaorat..taSaI ekSao caaLIsa maOla. yaa vaogaamauLo doKIla %yaacyaa baahorIla pMKaMnaa kahIca ~asa haot navhta. paNyaajavaL yao}na %yaanao pMK hlaivalaoAaiNa ek plaTI Gao}na tao prt caMd`akDo Jaopavalaa. %yaacyaa )dyaat navaIna AaSaa pllaivat Jaalyaa hao%yaa. tao KUp AanaMdat haota. ekSaocaaLIsa maOlaacaa vaoga AaiNa sava- gaaoYTI %yaacyaa khyaat..%yaacaa svat:varca ivaSvaasa basat navhta. daonacyaa izkaNaI paca hjaar fUTaMva$na ]Dtanaa kaya vaaTola 
?
 
tao AaEcaya-caikt haot haota.kahI xaNaaMpUvaI- %yaanao kolaolaa inaEcaya tao ivasa$na gaolaa. tI svat:laa idlaoolaI vacanao taoDNyaat %yaalaa kahIhI du:K haot navhto. AsalaI vacanao saamaanya samaud`pxyaaMsaazI Asatat. jaao sava-EaoYz Aaho %yaacao Asalyaa vacanaaMXaI kahIca doNaoGaoNaonavhto.Aqak pirEama AaiNa Apar maohnat Gao}na tao AjaUna caaMgalao ]DNyaacao p`ya%na krt raihlaa.dusa 
-
yaaca idvaSaI %yaacaa vaoga daonaSaocaaOda maOla haota. yaa vaogaalaa CaoTyaaSaa caukInaodoKIla %yaacyaa SarIracyaa icaMQaDyaa Jaalyaa Asa%yaa. pNa vaogaat  takd haotI..vaogaat AanaMd haota..vaogaanao ]DNao AlaaOikk haoto.taSaI daonaSao caaOda maOla. samaud`pxyaaMcyaa jagaat ha ek eOithaisak xaNa haota.prMtu jaaonaaqana ekTaca puZo jaat  raihlaa.Aata tao pTkna hvaa tsaa vaLU Sakt haota. qavyaatIla [tr pxyaaMnaa Aaplyaa yaSaacaI khaNaI saaMgaayalaa jaaNyaaeovajaI jaaonaaqana hvaot ]Dtanaacyaa ivaivaQa kramatIMcaa sarava krt raihlaa. hvaot igarkI GaoNyaasaar#yaa ik`yaaMcaa  tao baarka[-naoAByaasa k$ laagalaa.ra~I tao ekdma qakUna Aaplyaa qavyaat paohaocalaa.%yaalaa vaaTlaokI [tr pxaI %yaacyaa saahsaacaI va %yaacyaa p`ya%naaMcaI p`SaMsaa krtIla.Aata AayauYya jagaNyaalaa iktItrI karNaohaotI.idvasaBar saDlaolyaa maaSaaMcyaa tukDyaaMsaazI BaaMDt rahNyaapoxaa AayauYyaalaa p`yaaojana haoto. Aata samaud`pxaI A&anaacyaa AMQa:karatUna baahor yao}na ]DNyaacao&ana imaLvaU  SakNaar haoto. ivaivaQa kaOSalyao Aa%masaat k$ SakNaar haoto. Aata samaud`pxaI mau@t haoNaar haoto.to sava- ]DU SakNaar haoto. samaud`pxyaaMcao BaivaYya Aata ]jvala haoto.samaud`pxyaaMnaI ek sava-saaQaarNa saBaa AamaMi~t kolaI.to sava-jaaonaaqanacaI p`tIxaa krt haoto.jaaonaaqanalaa saBaot savaa-Mcyaa  maQyaBaagaI yaoNyaasa saaMigatlao gaolao. hI kaoNa%yaahI samaud`pxyaasaazI A%yaMt SarmaocaI baaba haotI. samaud`pxyaaMcyaa pMcaayatInao Aaplaa inaNa-ya saunaavalaa.“jaaonaaqana ilaivhMgsTna saIgala 
,
tulaa ek idvasa tuJyaa baojabaabadarpNaacaI jaaNaIva hao[-la.tU jao kahI kolaosa tI ek maaozI caUk haotI.Aaplyaalaa yaa jagaat cairtaqaa-saazI Anna imaLivaNaova jaastIt jaast ijavaMt rahNaoyaasaazI pazivalaogaolao Aaho. toca Aaplyaa AayauYyaacao saaqa-k Aaho.”pMcaaMnaa Aajavar kaoNa%yaahI AaraopInao ]<ar idlao navhto. pNa jaaonaaqana maaozyaanao AaorDlaa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->