Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rats - Marathi

Rats - Marathi

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 7,492|Likes:
Published by Neelambari

More info:

Published by: Neelambari on Dec 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

 
 1
 ]MdIr ]MdIr ]MdIr ]MdIr jao.baI.esa.hlDona kaoNaoeko kaLI ismaqa naavaacaa ek manauYya laMDnamaQyao @la^mah^ma yaoqaorahat haota.taoBaajaIpalaa ivakayacaa. %yaalaa  caar maulaohaotI. %yaatIla savaa-t maaozyaa maulaacao naava jaa^ja- haoto jaorajaacyaa naavaava$na zovalao haoto. jaa^ja- vaiDlaaMcyaa  maagao vaarsaah@kanao BaajaIcao dukana caalaivaNaar ASaI vyavasqaa krNyaat AalaI haotI.%yaamauLo SaaLot tao vanasptISaas~acyaa ivaSaoYa SaaKot iSakt haota AaiNa dIDSao p`karcao kaobaI va 44 p`karcao laoTyaU sacao p`kar  AByaasat Asao.tsaoca taop`aiNaSaas~acyaa vagaa-t kaobaIt rahaNaaro 77 p`karcaosaurvaMT AaiNa koabaIvar jar saabaNaacao  paNaI fvaarlao tr baahor yaoNaar ihrvaoo tsaoca Ka 
-
yaa paNyaatIla tMbaaKUcyaa rsaasaar#yaa roGaa Asalaolao tpikrI saurvaMyaaMcaahI AByaasa krIt Asao.%yaamauLo tao maaoza Jaalyaavar laMDnamaQaIla savaao-%kRYT BaajaIivako`ta banalaa AaiNa %yaacyaa kDIla kaobaIt kaoNaalaahI kQaIhI eKada sauwa saurvaMT saapDt nasao.pNa ismaqa yaaMcao BaajaIcao ekca dukana AsalyaamauLo baakIcyaa itnhI maulaaMnaa svat:cyaa ]drinavaa-hacaI trtUd krNao Baaga haoto.dusa 
-
yaa maulaacaonaava jaomsa haoto AaiNa Aqaa-tca %yaalaa ijama yaa naavaanaohak maarIt Asat.tao SaaLot jaa} laagalaa AaiNa [Mga`jaI inabaMQalaoKnaat %yaanaosava- baxaIsaopTkavalaI.tao SaaLocyaa fUTbaa^la TImacaa kPtana haota AaiNa  hafba^k yaa pwtInaoKoLt Asao.taoAnaok p`karcyaa @laRP%yaa krNyaat trbaoja haota AaiNa iSaxakaMvar va [tr  laaokaMvar tao %yaa vaaprt Asao.ek idvasa %yaanao kaDopoTIcyaa kaDIcao Taok KDU t Gausaivalao. tI kaDI Krotr  saurixat navhtI.sava-saamaanya inaLyaapaMZ 
-
yaa kaDyaa 
,
jyaa kSaavarhI AadLtat %yaatIlaca tI haotI.%yaanaMtr iSaxakaMnaI jaovha KDUnao fLyaavar ilahayalaa sau$vaat kolaI tovha puZcaI paca imainaTokaoNaIca farsaokahI  k$ Saklao naahI.dusa 
-
yaa eka idvaSaI %yaanao imaiqalayau@t isprIT Saa[-cyaa baaTlyaaMmaQyao Aaotlao AaiNa Saa[- ponalaa icakTtca navhtI.iSaxakaMnaa sava- baaTlyaatIla Saa[- badlaayalaa AQaa- tasa laagalaa AaiNa %yaa idvaSaI maga fo`Mcacaa tasa hao}ca Saklaa naahI…tsaohI ijamalaa fo`Mca AavaDt navhtoca mhNaa. PaNa %yaanao ikllaIcyaa Baaokat laaMbaI BarNao ikMvaa iSaxakaMcyaa Tobalaavar maolaolao ]MdIr zovaNaoAsalyaa saamaanya KaoDyaa kQaIca kolyaa naahIt. itsara maulagaa mhNajao caalsa-
,
tao gaiNat AaiNa [ithasa yaat saaQaarNa haota.AaiNa ik`koTcyaa 11 jaNaaMcyaa saMGaat DavaKura maMdgatI gaaolaMdaja mhNaUna %yaacaI inavaD JaalaI haotI.pNa ekmaova ivaYayaat tao trbaoja haota to mhNajao
,
 rsaayanaSaas~. tao%yaacyaa SaaLotIla ikMvaa malaa maahIt Asalo alyaa [tr maulaaMmaQyao doKIla ekmaova haota jyaanao  p^raiDmaoiqalaAmaayanaaobaoMJalaiDha[-D ikMvaa AgadI AaribaTa^la banaivalaohaoto
,
jao banavaayalaa KraoKr far AvaGaD Asato AaiNa jyaacaa ]MdraSaI kahI saMbaMQa nasatao.jar %yaalaa vaaTlao Asato tr %yaanao BayaMkr vaasaacaod`vya banaivalao 
 
 2
 Asato karNa to %yaalaa jamat haoto.pNa taoek caaMgalaa maulagaa haota AaiNa %yaanao tsao kolaonaahI.Aqaa-t %yaacabaraobar  mah<vaacaokarNa mhNajao [trjaNa %yaamauLo %yaacao rsaayanaSaas~ iSakNaoqaaMbavaU Saklao AsatoAaiNa to %yaalaa nakao  haoto.karNa %yaalaa AayauYyaBar to iSakayacaohaoto.caaOqyaa maulaacao naava haotoja^k.tao AByaasaat farsaa huSaar navhta AaiNa KoLatdoKIla.tao caoMDUlaa eKadI sarLpNao  laaqa maa$ Sakt nasao AaiNa ik`koT KoLtanaa %yaalaa Jaaop yao[-.%yaalaa ]<ama jamaNaarI ekmaova gaaoYT mhNajao  ibanatarI.GaratIla vhalvh saaoDUna Anaok vastU %yaanao caaMgalyaa p`karobanaivalyaa hao%yaa. Aaplyaa kqaolaa sau$vaat haot Asatanaa tao vhalvh banaivaNao iSakt  haota.%yaacaI maaiTlDa naavaacaI ek kakU haotI,tI [tkI mhatarI haotI kI laMDnapasaU na DaovhrcaI rolvaolaa[-na baaMQalaI  jaat Asatanaacyaa itcyaakDoAazvaNaI hao%yaa.itlaa caalata yaot navhto AaiNa tI satt AMqa$Naavar pDUna Asao.ja^knaoitcyaasaazI kanaacaofaonsa banaivalao haoto AaiNa tI %yaacyaavar KU p KuYa haotI. tI mhNat Asao kI raNaI  ivh@Taoiryaacyaa kaLapasaU na itlaa [tka AanaMd kQaIca Jaalaa navhta. ja^k [tr [laoi@T/kla vastU banaivaNyaat  doKIla far huSaar haota.%yaanao Aaplyaa Garat ivajaocao Asao]pkrNa banaivalaojyaaWaro Garat vaIjap`vaah caalaU rahI pNa maITrvar %yaacaI naaoMdca  haot nasao.eka AazvaDyaanaMtr %yaacyaa vaiDlaaMnaa yaacaa p<aa laagalaa AaiNa to mhNaalaokI “AapNa Asao krayalaa nakao. ho mhNajaovaIja kMpnaIkDUna vaIja caaorNyaasaarKo Aaho”. “malaa naahI vaaTt hI caaorI Aaho”. ja^k mhNaalaa.“kMpnaI mhNajaoek maaNaU sa navho .tsaoca AaplyaakDo vIaja yaoto
,
idvao laagatat AaiNa prt mau#ya izkaNaI jaatat.AapNa tI kahI AaplyaakDo zovat naahI.AapNa f@t ]sanaI Gaotao”o.pNa %yaacyaa vaiDlaaMnaI to]pkrNa %yaalaa kaZayalaa laavalao. %yaaMnaI vaIja kMpnaIkDo maQalyaa AazvaDyaacao pOsaodoKIla Barlao
,
karNa to pa`maaiNak haoto.EaI.ismaqa yaaMnaa lyaU isala naavaacaI ek maulagaI haotI.pNa sava-jaNa itlaa pogaI mhNat Asat. Aaplyaa yaa kqaot tI farSaI naahI %yaamauLo maI SaovaTpya-Mt itcyaaba_la farsaosaaMgaNaar naahI. Aqaa-t ek gaaoYT saaoDUna 
,
tI mhNajao
,
 itcao puZcao dat lahana Asatanaa baahor Aalao haoto pNa SaovaTI toAat ZklaNyaat tI yaSasvaI JaalaI. saQyaa laMDnacyaa gaaodIt ]MdraMcyaa PlaogacaI BayaMkr saaqa caalaI haotI.to p`amau#yaanao BayaMkr ]MdIr haoto.%yaaMcao PaU va-ja  ha^Mgaka^MgahUna caha 
,
Aalao
,
roSaIma va taMdU L yaaMcyaasaaobat jahajaMavar Aalao haoto. ho]MdIr laMDnalaa yaoNaarosava-  p`karcao Qaanya Kat Asat.karNa AamhI laMDnamaQyao savaa-Mnaa purosao Qaanya inamaa-Na k$ Sakt navhtao.tok^naDatUna  yaoNaaro gahU 
,
ha^laMDhUna yaoNaaro caIja 
,
nyaU JaIlaMDhU na yaoNaaromaTNa AaiNa Ajao-MiTnaahUna yaoNaaro baIf Kat.%yaaMcaI ibaLo  banaivaNyaasaazI to[raNaI gaailacao kurtDt AaiNa caInacyaa roSamaalaa to paya pusaayacao.Aata laMDnamaQalyaa sava- gaaodamaaMcaa p`mauK ha paoT- Aa^f laMDna Aa^qaairTIcaa AQyaxa mhNaivalaa jaayacaa AaiNa tao KraoKrca ek maaoza maaNaUsa haota.%yaacao Ta^var ihlajavaL baMikgah^macyaa rajavaaDyaa[tko maaozoAa^ifsa haoto. tao 
 
 3
 ]Mdravar p`caMD ragaavalaolaa haota karNa jahajaaMvar yaoNaa 
-
yaa vastU puZo pazivaNyaacyaa yaM~Naocaa tao mau#ya haota. yaa vastU jahajaava$na AalyaanaMtr T/
,
rolvao,
,
GaaoDagaaDyaaMmaQaUna puZopaocaivalyaa jaa[-pya-MtcaI sava- jabaabadarI %yaacaI haotI AaiNa ]MdraMnaI Kallaolyaa vastMU cao PaOsao %yaalaa Baravao laagat.]MdIr pkDNaarI ]<amaao<ama maaNasao %yaanaoyaa kamaalaa  laavalaI.pNa %yaaMnaI f@t SaokDao ]MdIr pkDlaokarNa ]MdIr far QaUt-haoto.%yaaMcaa ek rajaa haota jaao eka Kaola  ibaLat rahat Asao.sava- ]MdIr ivaSaoYat: %yaacyaasaazI caaMgalao Kadya Gao}na yaot.to isva%Jala-MDcaocaa^kaolaoT 
,
f`ansacaI TkI-
,
AljaIAsa-hUna KjaUr [.Kadyapdaqa- AaNat. AaiNa tao [tr ]MdraMnaa kaya kaya kra to saaMgat Asao.eKada ]MdIr saapLyaat ADklaa tr tao%yaacyaa Kasa Kba 
-
yaaMtf-o Qaao@yaacaI saU canaa doNaaro inaraop pazvaIt Asao.%yaacyaakDo dha hjaar t$Na va huSaar ]MdraMcaI faOja haotI AaiNa to %yaaMcyaaiva$w kaoNa%yaahI p`aNyaabaraobar laZU  Sakt.ek Toiryar jaatIcaa ku~a ek daona ]MdIr sahja maa$ Saktao pNa SaokDao]MdIr %yaacyaavar eka vaoLI tuTUna  pDlao…tr tao %yaatIla caarpaca jaNaaMnaa maarolahI 
,
pNa AKorIsa to sava-jaNaca %yaalaa maarNaar ho]GaD Aaho.majabaU t datacyaa ]MdraMnaa AiBayaM%yaacao p`iSaxaNa idlyaamauLo saapLyaacyaa laaoKMDI tara kurtDUna Aat  ADklaolyaa ]MdraMnaa to sahja baahor kaZU Sakt.tr ekUNa yaa ]MdraMnaI eka maihnyaat 181 maaMjaro
,
49 ku~o
,
95 GauSaIMcaa fDSaa paDlaa.AaiNa AnaokaMnaa %yaaMnaI ASaa p`karo jaKmaI kolao kI du$na ]MdraMcaa vaasa Aalaa trI to pLU na jaat.AaiNa %yaaMnaI 742 kOdI ]MdraMnaa  618 saapLyaaMmaQaU na mau@t kolao.%yaamauLo ]MdIr pkDNaarolaaok %yaaMcyaakDIla ]<amaao<ama ku~yaaMnaa maaMjaraMnaa va GauSaIMnaa  mauklao. AaiNa du:Kanao%yaaMnaI naaokrI saaoDU na idlaI.gaaodItIla laaokManaI koimasTkDUna ]MdIr maarayacao savaa-t jahala ivaYa  AaNalao AaiNa sava- p`karcyaa AaimaYaMamaQyao imasaLUna to sava-~ psarlao.pNa rajaa ]Mdranao hukUma idlaa kI eKadyaa Kao@yaatUna ikMvaa puD@yaatUna qaoT Aalaolao Anna f@t Kayacao.yaamauLo Aa&aQaark nasalaolyaa kahI ]MdraMnaa f@t ivaYabaaQaa JaalaI.AaiNa [tr %yaatUna vaacalao.AaiNa to ivaYa ku~o
,
GauSaI AaiNa saapLyaaMasaazI kamaalaa Aalao.maga paoT- Aa^f laMDna Aa^qaairTIcaa AQyaxaanao AiQaka 
-
yaaMcaI %yaacyaa Aa^ifsamaQyaoek baOzk Aayaaoijat kolaI. tao mhNaalaa ]MdraMcaa baMdaobast ksaa kravaa yaabaabat tumacyaa kahI saUcanaa Aahot ka 
?
maga ]paQyaxaaMnaI vat-maanap~at jaaihrat dyaavaI Asao saucaivalao.puZcyaa AazvaDyaat sava- vat-maanap~at ek jaaihrat AalaI.tI saMpUNa-panaBar  AaiNa maaozyaa AxaraMmaQyao CaplaolaI haotI jyaayaaogaolMaDnamaQaIla sava-jaNa tI vaacaU Saklao. ismaqa kuTuMbaatIla maaiTlDa  AajaI jaI vat-maanap~ kQaIhI vaacat nasao
(
karNa tI sava- baatmyaa roiDAaovar eokt Asao
)
tI saaoDUna savaa-MnaI hI jaaihrat vaacalaI.yaa jaaihratIpuZo[tr sava- spQaa- ekdma tucC Baasat hao%yaa.karNa paoT- Aa^f laMDna Aa^qaairTIcaa AQyaxaanao  gaaodItIla sava- ]MdIr maarNaa 
-
yaa maaNasaasaazI 100 hjaar paOMD va svat:cyaa maulaIcao %yaacyaaSaI lagna ..Asao baxaIsa 

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
ahridhar liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
atulbhogare7 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->