Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Disp 161

Disp 161

Ratings: (0)|Views: 583|Likes:

More info:

Published by: Ferent Daniela Mihaela on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
ROMANIA
JUDETUL IASICOMLINA RUGINOSAPRIMARIA COMUNEIRUGINOASAPRIMAR.
DISPOZITIAxT.t6t
din
3
martil
zot
t
privind
aprobarea
procedurilor
de
management/control
intern
prevdzute
de
OrdinulMinistrului
Finan{elor
Publice
nr.94612005pentru
aprobarea
Codului
controlului
intern. cuprinz6nd standardele
de
management/control
intern
la
entitdtilepublice
gi
pentrudezvoltareasistemelor
de
control
matragerial.
cu
modificdrile
qi
completdrile
ulterioare
Primarul
comunei Ruginosa
,
judetul
Iasi
.
Ydzdnd
Referatul
Compartimentului
Financiarcontabil
privind
aprobarea
procedurilor
dt
management/control
intern
prev[zute
de
Ordinul
Ministrului
FinanlelorPublicenr.94612005
pentrt
aprobarea
Codului
controlului
intern.cuprinzdnd
standardelede
management/control
intem
la
entitdtil(
publice
gi
pentru
dezvoltarea
sistemelor
de
control
managerial,
cu
modificdrile
qi
completdrilt
ulterioare;
Av6nd in
vedere
dispoziliile:
-
Legiiprivind
finanfele
publice
locale m.27312006,
cu
modificdrile
qi
completdrile
ulterioare;
-
OrdonanleiGuvernului
nr.
11911999
privind
controlul
intern
qi
controlulfinanciar
preventiv
republicatd.
cu
modificdrile
gi
complet5rile
ulterioare;
-
Ordinului
Ministrului
FinanfelorPublice
nr.
94612005
pentru
aprobarea
Coduluicontrolului
intern
cuprinzdnd
standardele
de
management/control
intern
la
entitdtilepublice
qi
pentru
dezvoltareisistemelor
de
control
managerial,
cu
modificdrile
qi
completirile
ulterioare;
in
temeiuldrepturilor
conferite
de
art.
68
alin.(1)din
Legea
administralieipublice
locale
nr.
275
12001,
republicata.
cu
modificdrile
qi
complet5rile
ulterioare;
DISPUNE:Art.1.(l)
Seaprobi
procedurile
de
management/control
intern
prevdzute
de
Ordinu
Ministrului
FinanlelorPublice
rv.
94612005
pentru
aprobarea
Codului controlului
intern,
cuprinzdn<
standardele
de
management/control
intem
la
entitdlilepublice
gi
pentru
dezvoltarea sistemelor
dt
control
managerial,cu
modific[rile
gi
completdrile
ulterioare.
(2)
Procedurile
de
managementicontrolinternprevdzutelaalineatul
(l)
sunt
cuprinse
inanexi
care face
parteintegrantd
din
prezenta
dispozilie.
Art.Z.
Incepdnd
cu
data
intrdrii
in
vigoare
a
prevederilor
prezentei
dispozifii,
se
abrogi
prevederile
altor
dispozitli
de
aprobare
a
Codului controlului intern,
cuprinzdnd
standardele
dt
management/control
intern
la
entitdlilepublice
qi
pentrudezvoltarea sistemelor
de
control
managerial.
Art.3.
Cu
ducerea
la
indeplinire
a
prevederilor
prezentei
dispozilii
se
incredin{eazi
Compartimentul
Financiar
contabil din
cadrul
Primariei
comunei
Ruginoasa.
Art.4.
Prezenta
dispozilie
se
comunicdQmpartimentului
;fi{anciar
contabil
din
cadru
plimariei
comunei
Ruginoasa
si
Institutiei.trr{ectului\udetului
ly-/
P
Aviz
SECRETAR
AL
CON{IJNE
HALIGA MARIETA
LIDII
IONEL
 
Anexa
nrDispozitia
nr.l6ll20l
PROCEDURI DE
MANAGEMENT/CONTROL
INTERN
prevazute
de
OrdinulMinistrului
Finantelor
Publice
nr.94612005
,
cu
modificarile
si
completarile
ulterioare
Primarulcomunei
Ruginoasa
,
dispune,
tinand cont
de
particularitatile
cadruluilegal
d
organizare
si
functionare
alePrimariei
comunei
Ruginosa
precum
si
de
standardele
prevazute
i
Ordinul MFP
nr.
94612005-
privind
aprobarea
Coduluicontrolului
intern,
masurile
necesare
pentr
elaborarea
si/sau
dezvoltarea
sistemului
de
control
interr/managerial,
inclusiv
a
procedurilo
formalizate
pe
activitati.Obiectivele,actiunile, responsabilitatile.
termenele,
precum
si
alte
componente
ale
masurilorespectivese
cuprind
in
prezentulprogramde dezvoltare
a
sistemuluide
control
intern/tnanageriaelaborat si actualizat
la
nivelul
fiecarei
entitati
publice.
in
contextul
principiilor
generale
de
bunf,
practica
care
compunacquis-ul
comunitat
controlului
i
se
asociazd
o
accepfiune
mult
mai
larg6,
acesta
fiindprivit
ca
o
funclie
manageriala
gi
n
ca
o
operaliune de
verificare.
Prin funclia
de
control,
managementulconstatd abaterile
rezultatelor
d
la
obiective,
anahzeazd
cauzele
care
le-audeterminat
gidispune
mdsurile corective
sau
preventive
c
se
impun.
Obiectivele Primdriei
comunei
Ruginoasa
pot
fi
grupate
in trei
categorii:
l)
Eficacitatea
qi
eficien{a
funcfionirii,
aceasti
categorie
cuprindeobiectivele
legate
d
scopurile
entitalii
publice
gi
de
utilizarea eficientd
a
resurselor.
De
asemenea,
suntincluse
I
obiectivele
privind
protejarearesurselor
ConsiliuluiLocal
Ruginoasa
de
utilizare
inadecvatd sau
d
pierderi.
caqi
identificarea
gi gestionarea
pasivelor.
2)Fiabilitatea
informafiilor
interne
qi
externe,
aceastd
categorie
include obiectivele
legat
de
linereaunei
contabilitali
adecvate,ca
gide
fiabilitatea
informaliilor
utilizate
in
cadrul ConsiliulrLocal
Ruginoasa
sau
difuzate
cdtre
terti.
De
asemenea,
in
aceastd
categoriesunt
incluse
qi
obiectivel
privind
protejareadocumentelor
impotriva
a
doua categorii
de
fraude:
disimularea
fraudei
idi
storsionarea
rezultatelor.
3) Conformitateacu
legile, regulamentelegi
politicile
interne,
aceastd
categorie
cuprind
obiectivelegate
de
asigurarea
cd
activitalile Primariei
comunei
Ruginoasa
se
desfrqoara i
couformitate
cu obligatiile
impuse
de lege
qi
de
regulamente,
precum
gicu
respectarea
politicilc
interne.
Controlul
esteprezent
pe
toate
structurile
ierarhice
ale ConsiliuluiLocal
Ruginoasa
Ei
s
mani{'esta
sub forma:autocontrolului. controlului
in
lanl
(pefaze aleprocesului)
qia
controlulr
ierarhic.
Din
punctul
de
vedere
al momentului
in
care
se
exercitd,
controlul
este
concomitent
(operativex-ante
{feed-forward}
gi
ex-post(feed-back).
Printre
activitilile
de
control
curente
se
regdsesc: observarea, compararea,
aprobarer
rapoftarea.coordonarea.
verificarea,analiza,
autorizarca. supervizarea,examinarea,
separare
funcjiunilor$i
rnonitoizaret
in
afara
activitAlilor
de
control
integrate
in
linia
de management.
pot
fi
organizate
controalspecializate,
efectuatede
componentestructurate
anume
constituite(comisii,
compartimente
de contrc
etc),
a
cdror
activitate
se
desfrgoard
inbaza
unuiplan
conceput
prin
luarea
in
considerare
a
riscurilor
Controlul
intern
reprezintd ansamblul
politicilor
gi
procedurilor
conceputegiimplementate
d
c[tre
sistemul
de
management,
in
vederea
furnizirii
unei
asigurdrt
rezonabile
pentru:
atingere
obiectiveiorConsiliului
Local
Ruginoasa
intr-un
mod
economic
gi
eficient cu
respectarea
regulilo
externei
a
politicilor
qi
regulilor
managementului;protejarea
bunurilor
qia
informaliilor;
prevenirea
q
depistarea fraucielor gi
gregelilor;
calitateadocumentelor de
contabilitate
gi producerea
in
timp
util
d
informatii
de
incredere,referitoare
la
segmentul
financiar
qide
managemenr
La
elaborareastandardelor
interne
ale
Primdriei
comunei Ruginoasa
s-a
linut
cont
d
 
experienla
in
domeniu
a
Comisiei
Europene,
INTOSAI,
ComitetuluiEntitafilorpublice
dt
Sponsorizare
a
Comisiei
Treadway,
Institutului
Canadian
al
ContabililorAutorizati.
Standardele sunt
grupate
in
cadrul
a
cinci
elemente-cheie
ale
controlului
managerial:
l.
Mediul
de
control,
acesta
grupeazd
problemele legate
de
organizare,
managementu
resurselor
umane,
eticd, deontologie
gi
integritate.
2.Performan{a
qi
managementul
riscurilor,
acestelement
subsumeazd
problernatici
managementului
legatd
de
fixarea obiectivelor,planificare(planificareamultianuald),
programar(
(planul
de
management)
gi
performanla(monitortzarea performan{ei).
3.
Informarea
qicomunicarea,
in
aceasta
secliune suntgrupate
problemele
ce
lin
de
crearei
unui
sistem
informa{ionaladecvat
qi
a
unui
sistem
de
rapoarte
privind
execulia
planului
d,
management, a
bugetului,a
utilizdrii
resurselor,
semnalarea
abaterilor.
De
asemenea,
conservarea
$
arhivarea documentelortrebuie
avutd
in
vedere.
4.Activititi
de control,
astfel
standardele
subsumate
acestui element-cheie
al
controlulumanagerial
se
focalize
azd
asupra:
documentdriiprocedurilor;
continuitdliioperaliunilor;
inregistrdri
excepliilor
(abaterilor
de
proceduri);
separdrii
atribufiilor;
supravegherii
(monitorizdrii)
etc
5.
Auditarea
qi
evaluarea,
aceastd
problematicdprivegtedezvoltarea
capacitdlii
de
evaluare
controlului
managerial.
in
scopul
asigurdrii
continuitdlii
procesului
de
perfeclionare
a
acestuia.
Fiecare
standard este
structurat
pe3
componente:
a)
Descrierea
standardului
- prezintdtrdsdturile
definitorii
ale
domeniului
de management
I
care
se
referd standardul,domeniu
fixat
prin
titlul
acestuia;
b)
Cerin{e
generale-
anun!6
direcliile
determinante
in
care
trebuie aclionat,
in
vederea
respectdriistandardului;
c)
Referinfe
principale
-
listeazdactele
normativereprezentative.
care
cuprindprevederi
aplicabile
standardului.
LISTA
STANDARDELOR
-
Mediul
de
control
Standardul
I
-
ETICA. INTEGRITATEA
Standardul 2-
ATRIBUTII,
FLINCTII, SARCINI
Standardul
3
-COMPETENTA,
PERFORMANTA
Standardul4 -
FUNCTII
SENSIBILE
Standardul
5
-
DELEGAREA
Standardul6
-ST'RUCTURA
ORGANIZATORICA
-
Performanle
qi
managementul
riscului
Standardul
7
-
OBIECTIVE
Standardul
8
-
PLANIFICAREA
Standardul9
-
COORDONAREA
Standardul
10
-
MONITORIZAREA
PERFORMANTELOR
Standardul
11
-
MANAGEMENTUL
RISCULUI
Standardul
15
-
IPOTEZE,
REEVALUARI
-
Informarea
gi
comunicareaStandardul
12
-
INFORMAREA
Standardul
13
-
COMLINICAREA
Standardul
14
-CORESPONDENTA
Standardul
16
-
SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
-
Activitati
de
control
Standardul
17
-
PROCEDIJRI
Standardul
l8
-SEPARAREA
ATRIBUTIILOR
Standarclul
l9
-SUPRAVEGHEREA
Standardul20
-
GESTIONAREA
ABATERILOR
Standardul
2l
-
CONTINUITATEA
ACTIVITATII
Standardul22 -
STRATEGII
DE CONTROLStandardul23
-
ACCESUL
LA
RESURSE-
Auditarea
gievaluarea

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->