Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A practical decision framework for outsourcing product development services

A practical decision framework for outsourcing product development services

Ratings:
(0)
|Views: 94|Likes:
Published by Janne Korhonen
A M(Sc.) thesis done in Helsinki University of Technology (TKK) in 2009. Describes the decision-making required for a good new product development outsourcing decision, i.e. how to source the development of your products from someone else. Lots of checklists to help you out.

Grade 5/5. :)
A M(Sc.) thesis done in Helsinki University of Technology (TKK) in 2009. Describes the decision-making required for a good new product development outsourcing decision, i.e. how to source the development of your products from someone else. Lots of checklists to help you out.

Grade 5/5. :)

More info:

Published by: Janne Korhonen on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

 
HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGYFaculty of Engineering and ArchitectureDepartment of Engineering Design and Production
Janne M. Korhonen
A practical decision framework for sourcing product developmentservices
 
Thesis submitted in partial fulfilment of requirements for the degree of Master of Science in TechnologyEspoo, 10 March 2009Supervisor: Professor Kalevi EkmanInstructor: Roope Takala, M.Sc. (Tech.)
 
 
2
 
HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
ABSTRACT OF THE MASTER'S THESISAuthor: Janne M. KorhonenTitle of the thesis: A practical decision framework for sourcing productdevelopment servicesDate: 10.3.2009 Number of pages: 222 + 37Faculty: Faculty of Engineering and ArchitectureDepartment: Department of Engineering Design and ProductionProfessorship: Kon-41 Machine DesignSupervisor: Professor Kalevi EkmanInstructor: Roope Takala, M.Sc. (Tech.)
In recent years, firms have increasingly sourced some or all of their product development functionsfrom outside specialists. Although the phenomenon is well documented, research in the theoreticalaspects of new product development (NPD) sourcing has been limited. Existing sourcingframeworks and decision models are based on studies of functions such as manufacturing, logisticsand back-office services. This approach has biased the sourcing decision frameworks towards arms-length contracts and cost focus, which are rarely the key drivers in NPD outsourcing. At the sametime, it has ignored or downplayed the importance of interpersonal issues. As a result, there is adistinct lack of management toolkits for deciding how to properly outsource NPD-related functions.This study combines three research streams (outsourcing decision-making, new productdevelopment, and selection of service providers) and develops answers to two primary researchquestions, namely 1) what features make a product so essential to the firm that its developmentcannot be outsourced, and 2) how to determine what parts of the NPD process could be outsourcedto a specific service provider?The research method is primarily conceptual, with emphasis on literary review from a wide range of sources. The results emphasize he importance of trust and relationships in NPD outsourcing. Asystematic approach to sourcing is seen as a prerequisite to successful outsourcing. The studyidentifies three basic strategies followed by firms outsourcing their NPD services, and develops practical checklists to aid outsourcing decision-making. A framework that allows analysis of sourcing decisions is also produced, and practical implications discussed.The study also reports results from an industry survey featuring 60 respondents. The findingssuggest that NPD outsourcing in Finland follows pan-European NPD outsourcing practices.Keywords: make or buy, outsourcing, product development, product strategy, design management,decision model, trust, best practices
 
 
3
 
TEKNILLINEN KORKEAKOULU
DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄTekijä: Janne M. KorhonenTyön nimi: Käytännöllinen päätöksentekomalli tuotekehityspalvelujenulkoistamiseenPäivämäärä: 10.3.2009Sivumäärä: 222 + 37Tiedekunta: Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekuntaLaitos: Koneenrakennustekniikan laitosProfessuuri: Kon-41 KoneensuunnitteluTyön valvoja: Professori Kalevi EkmanTyön ohjaaja: Diplomi-insinööri Roope Takala
Kuluneina vuosina yritykset ovat enenevässä määrin hankkineet tuotekehitysosaamista ulkopuo-lisilta spesialisteilta, ulkoistaen tuotekehityksensä kokonaan tai osittain. Vaikkakin ilmiö on hyvindokumentoitu, on sen teoreettista taustaa tutkittu vain vähän. Olemassaolevat ulkoistamismallit ja päätöksenteon apuvälineet perustuvat suurelta osin valmistuksen ja logistiikan kaltaisten yrityksenfunktioiden tutkimukseen. Näiden tulosten soveltamista tuotekehityksen ulkoistamiseen rajoittaa se,että ko. tapauksissa ulkoistamisella pyritään usein pääasiassa kustannussäästöihin. Lisäksi aikai-sempi tutkimus jättää usein henkilökohtaisten suhteiden merkityksen vähemmälle huomiolle. Näistäsyistä olemassaolevat ulkoistamismallit sopivat heikosti tuotekehityksen ulkoistamiseen, muttakirjallisuudessa ei ole myöskään selkeitä “työkalupakkeja” liikkeenjohdon päätöksenteon tueksi.Tämä diplomityö yhdistää kolmen tutkimussuunnan (ulkoistamisen päätöksenteko, tuotekehitys, ja palveluntarjoajien valinta) löydöksiä ja kehittää vastauksia kahteen pääasialliseen tutkimus-kysymykseen: 1) milloin tuoteominaisuus on niin tärkeä yrityksen kilpailukyvylle, ettei sensuunnittelua tule missään tapauksessa ulkoistaa, ja 2) kuinka päättää mitä tuotekehitysprosessin osiavoidaan ulkoistaa tietylle palveluntarjoajalle?Tutkimusmetodi on pääasiassa konseptuaalisen teorian kehittämistä laajaan kirjallisuuskatsaukseen perustuen. Tutkimuksen tulokset korostavat luottamuksen ja henkilökohtaisten suhteiden merkitystätuotekehityksen ulkoistamisessa. Systemaattinen lähestymistapa nähdään vaatimuksenaonnistuneelle ulkoistamiselle. Yhtenä tuloksena tunnistetaan kolme perusstrategiaa, joita tuote-kehitystään ulkoistavat yritykset seuraavat. Tutkimuksen tuloksia pyritään jalkauttamaan yrityksiinkehittämällä käytännöllisiä tarkistuslistoja ja toimintamalleja, joiden avulla tuotekehityksen ulkois-tamista voidaan tarkastella järkiperäisesti. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan löydösten käytännönmerkityksiä eri toimijoiden kannalta.Työssä raportoidaan myös tulokset 60 teollisuusyritystä käsittävästä kyselytutkimuksesta.Tutkimuksen tulokset antavat syytä olettaa, että tuotekehityksen ulkoistaminen Suomessa noudat-telee yleisesti ottaen Euroopassa vallalla olevia käytäntöjä.Avainsanat: osta/tee-päätöksenteko, ulkoistaminen, tuotekehitys, tuotestrategia, design management, päätöksentekomallit, luottamus, parhaat käytännöt

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
windua liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->