Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mach Dao Dong Dien Tu Hay

Mach Dao Dong Dien Tu Hay

Ratings:
(0)
|Views: 246|Likes:
Published by Hoang Kiet

More info:

Published by: Hoang Kiet on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2015

pdf

text

original

 
M
CH DAO ĐNG
Câu 1:
M
ch dao đng của máy thu vô tuyến có cuộn cm L, tđin có đin dung C
0
c
định mc ni
ti
ếp vi tC có điện dung biến thi
ên t
10pF đến 450pF do đó mạch thu đưc di sóng có bưc sóng t
1
λ
đến
21
5
λ = λ
. Đin dung C
0
b
ng
:A. 10 pFB. 490 pFC. 49 pFD.540pF
Câu 3:
M
ch dao động gồm mt cuộn dây thuần cm có đtự cảm L = 6mH v
à m
t tđin có đin
dung C = 6.10
-6
F, l
yπ
2
= 10. Kho
ng thời gian ngn nht ktlúc ng ng từ tng trong cundây đt cực đi đến lúc năng ng ttng bng ba ln năng ng đin tng l
à:A.12.10
-4
s.B.6.10
-4
s.C.10
-4
s.D.3.10
-4
s.
Câu 4:
Cho m
ch dao đng đin tLC lý tưng, U
0
, u ; Q
0
, q ; I
0
, i tươngng l
à giá tr
ị cc đi v
à giátr
ị tc thi ti thi đim t bt k
 ì c
a đin áp, đin tích của mt bn tđin, ng đd
òng
điện trong
m
ch, gi W
t
, W tươngng là năng lưng ttng, năng lưng đin ttrong mch. Xác định biu
th
c
sai:
A.
22202220
 I iqQ q i
=
B.
22t020
W()W
C U u LI 
=
C.
2220
q()
 LC I i
=
D.
2220
i()
C U u
=
Câu 5.
M
ch dao đng đin tlí tưng gm cun dây thun cm có đtcảm L = 1mH, mt cundây đin dung C = 9μF. Gọi W
0
là năng lưng đin tcủa mch. Trong mi chu k
 ì, kho
ng thi gianng ng ttrưng gtrị không t q
0
W2
là :A.3.10
-4
sB.1,5.10
-4
sC.10
-4
sD.2,67.10
-4
s
Câu 6.
M
t mch dao đng lí tưng gm cuộn cảm thun có đtcảm L v
à t
đin có điện dung Cđang có dao động đin ttdo. thi đim t = 0, ng đd
òng
đin trong mạch đang có giá trị cựcđi I
0
. Phát bi
u nào sau đây là
sai?
A.
Năng lưng đin trưng cc đi
trong t
đin l
à
20
2
 LI 
B.
Đin áp giữa hai bản tgiá trị bằng giá trị hiu dng lần thứ nht ti thời điểm
4
t LC 
 
=
C.
Năng lưng ttrưng bng ba ln năng lưng đin trưng ln thnht thi đim
3
t LC 
 
=
D.
Năng lưng đin trưng ca mch thi đim
2
t LC 
 
=
20
2
 LI 
Câu 7.
M
ch dao đng gồm cuộn dây độ tcảm L = 30
µ
H m
t tđiện có C = 3nF. Điện trở thun
c
a mch dao động l
à 1
. Để duy tr
 ì dao
độngđin ttrong mch phi cung cấp cho mạch một nglưng đin có công suất 1,8mW. Điện áp cc đi gia hai bản tl
à :A.3VB. 3
2
VC. 4,24D. 6V
Câu 8:
M
t mch dao đng điện ttdo LC d
òng
đin cc đạ
i trong m
ch l
à I
0
, t
i thời đim mà đin
tích trên t
đin gtrị q, cưng độ d
òng
điện trong mạch có giá trị i th
 ì t
n sgóc
ω
tho
m
ãn bi
u thc
A.
ω
2
=
2 202
I iq
B.
ω
2
=
2 20
I iq
C.
ω
2
=
2 202
I iq
+
D.
ω
2
=
2 20
I iq
+
Câu 9:
B
n khung dao đng đin tcác cun cm giống hệt nhau, c
òn các t
đin th
 ì khác nhau.
Điện
dung c
a tđin trong khung thứ nht l
à C
1
, c
a khung thhai l
à C
2
< C
1
, c
a khung thba l
à b
tđin
g
m C
1
, C
2
ghép n
i ti
ếp, ca khung thtư là btđin gm C
1
, C
2
ghép song song. T
n sdao đng
 
riêng c
a khung thba l
à
3
=5MHz, c
a khung thtư là
4
= 2,4MHz. H
i khung thnht v
à th
hai có thể
b
t đưc c sóng bưc sóng ln lưt l
à
λ
1
λ
2
b
ng bao nhi
êu? Cho c = 3.10
8
m/s.
A.
λ
1
= 75m; λ
2
= 100m.
B.
λ
1
= 100m; λ
2
= 75m.
C.
B. λ
1
= 750m; λ
2
= 1000m.
D.
λ
1
= 1000m; λ
2
= 750m.
Câu 10:
M
ch chn sóng ca mt máy thu vô tuyến đin gm mt cuộn thun cm L = 25
µ
H và m
t t
xoay. L
y
π
2
= 10. Đy thu bắt đưc các sóng ngn trong phm vi t15m đến 45m th
 ì
đin dung ca t
ph
i có giá trị trong khoảng:
A.
t
25pF đến 225pF
B.
1nF đến 9nF
C.
t
2,5pF đến 22,5pF
D.
t
1,5nF đến 13,5nF
Câu 11:
M
c mch dao đng LC v
ào m
t ngun đin
ngoài, ngu
n n
ày có hi
u điện thế
bi
ến thi
ên theo th
i gian
u = U 
0
cos
ω
. Nh
n xét nào sau đây về d
òng
đin trong mạch LClà đúng:
A.
Dòng
đin trong mạch LC biến thi
ên theo t
n số
0
1
 LC 
 
=
.
B.
Biên độ d
òng
đin trong mch chỉ phthuộc bi
ê
n đđin áp
u
đin trở thuần ca mch.
C.
Biên độ d
òng
đin trong mạch LC đạt cc đi nếu LC = 1/ω
2
.D.
Dao đng đin ttrong mch LC l
à m
t dao động đin tduy tr
 ì c
a mt htdao đng
Câu 12:
Cho m
t cun cm thun L v
à hai t
đin C
1
, C
2
(v
i C
1
> C
2
). Khi m
ch dao động gồm cun cm
v
i C
1
và C
2
m
c ni tiếp th
 ì t
n sdao đng ca mch l
à
50
 MHz
, khi m
ch gm cun cm vi C
1
và C
2
m
c song song th
 ì t
n sdao đng của mch l
à
24
 MHz
. Khi m
ch dao động gồm cuộn cảm vi C
1
thì t
n
s
dao đng ca mch l
à
A.
40 MHz.
B.
30 MHz.
C.
25 MHz.
D.
35 MHz.
Câu 13:
M
ch dao đng của mt máy phát ng tuyến gm cuộn cm v
à m
t tđin phng m
à kho
ng
cách gi
a hai bản tththay đổi. Khi khong ch gia hai bản
t
l
à
4,8
mm
thì máy phát ra sóng có
bưc sóng
300
m
, đmáy phát ra sóng c sóng
240
m
thì kho
ng cách gia hai bn phi tăng th
êm
A.
6,0
mm
.
B.
2,7
mm
.
C.
1,2
mm
.
D.
7,5
mm
.
Câu 14:
M
t tđin C đin dung thay đi, nối tiếp vi điện trở R =
310
và cu
n dây thuần cm cóđtcm
)( / 2,0
 L
 
=
trong m
ch đin xoay chiu có tn scủa d
òng
đin 50Hz.Để cho đin áp hiu
d
ng của đoạn mạch R nối tiếp C l
à U
RC
đt cc đi th
 ì
điện dung C phải có giá trị sao cho dung kháng
b
ng
A.
20
B.
30
C.
40
D.
35
Câu 15:
M
t mch dao đng LC gồm tđin có điện dung C = 25pF v
à cu
n dây thun cm có đt
c
m L = 10
-4
H. T
i thi đim ban đu ng đd
òng
đin trong mch đạt gtrị cực đi bng 40mA
thì
điện tích tr
ên các b
n cực tđin thay đổi theo thi gian theo biu thức
A.
q = 2cos(2.10
7
t)(nC)
B.
q = 2.10
-6
sin(2.10
7
t)(C)
C.
q = 2.10
-8
cos(2.10
7
t)(C)
D.
q = 2sin(2.10
7
t)(nC)
Câu 16:
M
t mch dao đng lí ng gm cun cm thun có đtcm
,
 L
t
đin có điện dung
.
Khi m
ch dao động đin áp gia hai bn tụ pơng tr
 ình
).(10cos2
6
u
 
=
thi đim
1
đin ápnày đang giảm v
à có giá tr
ị bng
.1
thi đim
s
)10.5(
712
+=
thì
đ
i
n áp giữa hai bản tgiá trị
A.
.3
B.
.2
C.
.1
D.
.3
Câu 17:
Trong m
ch dao đng LC ng đang dao đng đin ttự do. Thời gian ngắn nhất đnăng lưng đin tng gim t
giá tr
ị cc đi xung c
òn m
t na giá trị cc đi l
à 1,5.10
-4
s. Th
i gian
ng
n nht để tụ phóng điện từ giá trị cực đi đến khi phóng điện hết l
à:
A.
6.10
-4
s.
B.
1,5.10
-4
s.
C.
12.10
-4
s.
D.
3.10
-4
s.
Câu 18:
Lúc đin tích tr
ên t
đin nhận gtrị q
1
= 10
-5
C, cưng đd
òng
đin chạy qua mạch dao đngLC tưng bng i
1
=2mA. Sau đó một khong thi gian, giá trị mi ca cng lần lưt l
à q
2
= 3.10
-5
Cvà i
2
=
2
mA. T
n sc ca dao đng đin ttrong mạch l
à:
A.
40 rad/s.
B.
50 rad/s.
C.
80 rad/s.
D.
100 rad/s.
~
u
L C
 
Câu 19:
M
ch chn sóng ca máy thu tuyến gm txoay C v
à cu
n thun cm L. Txoay điện
dung C t
ỉ lệ theo h
àm s
bc nht đi vi c xoayφ. Banđu khi chưa xoay tth
 ì m
ch thu đưc
sóng có t
n s
0
. Khi xoay t
mt g
óc
φ
1
thì m
ch thu đưc sóng tn số
1
= 0,5f 
0
. Khi xoay t
mt
góc
φ
2
thì m
ch thu đưc sóng có tn s
2
= f 
0
 /3. T
ỉ số gia hai c xoay l
à:
A.
2 1
 / 3/8
 
=
B.
21
 /1/3
 
=
C.
21
 /3
 
=
D.
2 1
 / 8/3
 
=
Câu 20:
Trong m
ch dao động LC ng đang dao động đin từ tự do. Thi gian ngn nht gia
hai l
n li
ên ti
ếp năng lưng ttrưng bng ba ln năng lưng đin trưng l
à 10
-4
s. Th
i gian gia ba
l
n li
ên ti
ếp d
òng
đin tr
ên m
ch
giá tr
ị ln nht l
à
A.
3.10
-4
s.
B.
9.10
-4
s.
C.
6.10
-4
s.
D.
2.10
-4
s.
Câu 21:
Chom
t cun cảm thun L v
à hai t
đin C
1
, C
2
(v
i C
1
<C
2
). Khi m
ch dao động gồm cun
c
m vi C
1
và C
2
m
c nối tiếp th
 ì t
n sdao đng ca mch l
à
100
 MHz
,khi m
ch gm cun cm vi C
1
C
2
m
c song song th
 ì t
n sdao đng ca mch l
à
48
 MHz
. Khi m
ch dao động gm cuộn cm với C
1
thìt
n sdao đng ca mch l
à
A.
60MHz.
B.
80 MHz.
C.
30 MHz.
D.
120MHz.
Câu 22:
Trongm
ch dao động LC ng đang dao động đin từ tdo
. Dòng
đin cực đại trong
m
ch l
à I
0
, hi
u đin thế cc đi tr
ên t
l
à U
0
. Khi dòng
đin tc thời i ng từ
0
I2
đến I
0
thì
đln hiuđin thế tc thi u
A.
tăng từ
0
U2
đến U
0
B.
tăng từ
0
U32
đến U
0
C.
gi
m t
0
U2
đến 0
D.
gi
m t
0
U32
đến 0
Câu 23:
Ch
n câu
sai
. Ký hi
u i, I
o
là cưng đd
òng
đin tc thi, cưng đd
òng
đin cc đi chy
qua cu
n cảm; u, U
o
là điện áp
t
c thi, điện áp cc đi giữa hai bản ttrong mạch dao đng LC lýtưng. Khi
A.
32
o
u
= −
thì
12
o
i
= ±
.
B.
22
o
u
= ±
thì
22
o
i
= ±
.
C.
12
o
u
=
thì
32
o
i
= ±
.
D.
u = U
o
thì i =-I
o
.
Câu 24:
M
t mch dao động điện tLC lí tưng đang dao động, điện tích cực đi tr
ên b
n tl
à Q
o
. C
sau nh
ng khoảng thời gian bằng nhau v
à b
ng 10
-6
s thì n
ăng lưng ttrưng li có đln bng
2
4
o
Q
.T
n sdao đng ca mch bng
A.
10
-6
Hz.
B.
10
6
Hz.
C.
2,5.10
5
Hz.
D.
2,5.10
-5
Hz.
Câu 25:
Trong m
ch dao động dao động đin từ tdo với điện tích cực đi của mt bản tụ l
à q
o
.Khi dòng
điện có giá trị l
à i thì
đin tích mt bn ca tl
à q, t
n số c dao động ri
êng c
a mch l
à :
A.
qqi
=
02
2
 
B.
qqi
=
02
 
C.
iqq
202
=
 
D.
iqq
2
202
=
 
Câu 26:
Cho m
t mch dao động lý tưng LC. D
ùng ngu
n điện mt chiu có sut điện đng 10 V
cung c
p c
ho m
ch mt năng lưng 25
µ
J b
ng cách np đin cho tụ. Sau đó cho tphóng đin, d
òng
đin tc thời trong mạch cứ sau khong thi gian
π
 /4000 s l
i bng không. Độ tcảm cun dây l
à
A.
L = 0,25 (H)
B.
L = 0,125 (H)
C.
L = 1 (H)
D.
L = 0,5 (H)
Câu 27:
Trong m
ch dao đng LC ng đang dao đng đin ttự do. Thời gian ngắn nhất đnăng lưng điện tng gim giá trị tcc đi xung c
òn m
t na giá trị cc đi l
à
4
1,5.10
.Th
i gian
ng
n nhất đđin tích tr
ên t
gim tgiá trị ccđi xung c
òn m
t na gtrị đó l
à:
4
.2.10
 A s
4
.3.10
 B s
4
.1,5.10
C s
4
.4.10
 D s

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
pinksun0105 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->