Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
101102 Model Ctr Comodat Apartament

101102 Model Ctr Comodat Apartament

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Steffan Ch

More info:

Published by: Steffan Ch on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
CONTRACT DE COMODAT
nr. ____ / _____________
Incheiat intre:1. D
L
. / D-
NA
_____________________________________________
domiciliat(a) in ________________ ____________________________________________________________________________  _____, legitimat(a) cu _______ seria _______ nr. _______________ eliberat de ____________________ la data de ______________________, CNP ___________________________________, in calitate de
Comodant,
pe de oparte,si
2. D
L
. / D-
NA
_____________________________________________
domiciliat(a) in ________________ ____________________________________________________________________________  _____, legitimat(a) cu _______ seria _______ nr. _______________ eliberat de ____________________ la data de ______________________, CNP ___________________________________, in calitate de
Comodatar,
pe de altaparte.
I.OBIECTUL CONTRACTULUI
Prin prezentul contract comodantul se obliga sa acorde cu titlu gratuitcomodatarului imprumutul de folosinta al apartamentului nr. ______, situatla adresa _______________________ ______________________________________________________________, cu destinatiade adresa de rezidenta si sediu social pentru ______________________________________________________, imobilul fiindproprietatea comodantului.
II.DURATA CONTRACTULUI
Partile, de comun acord, stabilesc ca prezentul contract sa se incheiepe o perioada de ___________ ani, adica de la ______________________ pana la ________________________.
III.OBLIGATIILE PARTILORA) O
BLIGATIILE
C
OMODANTULUI
Pagina 1 din 3
 
sa predea bunul ce formeaza obiectul prezentului contract ladata semnarii prezentului contract ;
sa nu tulbure dreptul de folosinta al comodatarului pe duratadesfasurarii prezentului contract ;
sa-l despagubeasca pe comodatar in cazul in care acesta suferaunele prejudicii cauzate de viciile aparente sau ascunse ale lucruluifolosit conform destinatiei si in cazul in care folosinta bunului de catrecomodatar a fost stanjenita de catre un tert caruia proprietarul i-atransmis dreptul de proprietate.Comodantul are dreptul sa verifice periodic, dar fara a perturbaactivitatea comodatarului, starea in care se gaseste imobilul si modul incare este administrat si gospodarit de catre comodatar.
B) O
BLIGATIILE
C
OMODATARULUI
sa ingrijeasca bunul care formeaza obiectul contractului ca un bunproprietar, intelegand sa se serveasca de bun conform destinatieiacestuia ;
sa suporte toate cheltuielile necesare intretinerii bunului, inclusivcheltuielile comune ale blocului in care este situat apartamentul ;
sa efectueze toate lucrarile necesare pentru ca bunul sa poata fiutilizat conform scopului propus si sa intretina prin reparatii curenteaceasta destinatie ;
sa nu instraineze dreptul de folosinta asupra bunului in nici o forma(inchiriere, asociere in participatiune, etc.) fara acordul scris alproprietarului cu indicarea in scris a beneficiarului;
sa raspunda pentru orice deteriorare adusa bunului prin fapta sa sauprin fapta tertilor care au folosit bunul cu acordul sau fara acordulproprietarului, fara a putea opune proprietarului fapta tertului;
sa predea posesia bunului la data expirarii prezentului contract.
IV.DREPTUL DE PROPRIETATE
Dreptul de proprietate apartine comodantului, comodataruldobandind prin prezentul contract doar dreptul de folosinta temporara.
V.LITIGII
Partile convin ca orice litigiu care se va ivi sa fie solutionat pe caleamiabila ; daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiul se va solutiona deinstanta judecatoreasca din circumscriptia careia se afla domiciliulcomodantului.
VI.CONDITII DE INCETARE A CONTRACTULUI
Rezilierea contractului inainte de termen se poate face: de comunacord sau unilateral, cu conditia instiintarii celeilalte parti cu minim 30 zileinainte. In cazul neindeplinirii grave, nejustificate si repetate a obligatiilorcomodatarului, comodantul poate rezilia unilateral contractul cu preaviz de15 zile pentru eliberarea imobilului de catre comodatar.
VII.ALTE CLAUZE
Proprietarul preda folosinta acestui bun asa cum este acesta la datasemnarii prezentului contract si nu este raspunzator de modul defunctionare, design-ul, sau conformitatea lui pentru un alt scop decat celstabilit.
Pagina 2 din 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->