Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
49Activity
P. 1
Sgd 17 Modul 12 Lbm 3

Sgd 17 Modul 12 Lbm 3

Ratings: (0)|Views: 788|Likes:
Published by Annisa Rahim
Modul Pencernaan FK Unissula 2010
Modul Pencernaan FK Unissula 2010

More info:

Published by: Annisa Rahim on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

 
 
73;3
Jkh~k }hy}a gmwgkfn( Inkegn` ikwn gmgmwkskr}egmw, g}akh }hy}a inokinakh gkjkhwmdmwmhrn e}y`ka( Rmelfk gmwekhdkky(
H~mwn ]`} Jkyn
 
 Khhnrk Wkjne p bj9n2eCwlbamyekn`(ble
Eli}` Smhbmwhkkh
73;3
7
@GE 2RFI ;6Ryms ;
]`} jkyn? Ikmwkj msnfkrywn}e in ywnflh}e jmrr`gkbj, ingkvkj swlb( znsjlnim}rJnsmwyneskhn? r}kwk yneskhn gmw`mgnjkh skik kgilemhJnsmwsmwnryk`yna ? fmwkakh smwnryk`yna ~khf gmw`mgnjkhEkkf? smhnhfakykh krke `keg}hf rjfk emhneg}`akh wkrk h~mwn
Ryms 7
;(
 
D}hfrn dkk` fkrymw<khkylen<7(
 
Dkaylw imdmhrnd ikh kfwmrnd<2(
 
Emhfksk skrnmh emhfm`}j h~mwn }`} jkyn rmsmwyn ymwgkakw am`}kw amwnhfky inhfnh ymwkrks}rnhf<9(
 
Ksk j}g}hfkh lgky khyn wm}ekyna ifh h~mwn }`} jkyn<=(
 
Mdma rkesnhf lgky wm}ekyna ikh blhyljh~k<4(
 
Ingmwn lgky ekkf emwmik( ymyksn in jkwn gmwna}yh~k ek`kj h~mwn smw}y jmgky rmsmwynawke, e}k`, ikh e}hykj<6(
 
Ksk ~khf emh~mgkgakh yneg}`h~k h~mwn ymakh skik msnfkrywn}e<:(
 
Ksk nrn ikwn wmfnl kgilemh rmjnhffk gnrk emh~mgkgakh r}kwk jnsmwyneskhn<>(
 
Ksk `kykw gm`kakhf inikskyakh k}ra}`ykrn jnsmwsmwnryk`yna<;3(
 
II<]`a}r smsyna}efkrywnynr
Ryms 2
 ;(
 
D}hfrn dkk` fkrymw<khkylen<Kik 7?elylwnawmrmtlnwemh~neskh ekakhkh in fkrymw( D}hfrn elylwna bkes}w?
 
 Khhnrk Wkjne p bj9n2eCwlbamyekn`(ble
Eli}` Smhbmwhkkh
73;3
2
emembkj ekakhkh emhokin skwynam` ambn` ikh emhbkes}w if fmykj `keg}hfSmhflrlhfkh `keg}hf%%8Inky}w rkwkj ikh jlwelhk` ~khf insmhfkw}jn l`mjrsjnhbymw sn`lw}r,~khf insmhfkw}jn l`mj tnralrnykr, tl`}em, amkrkekh, kayntnykrlrelyna ikh amkikkh dnrnaD}hfrn smhb( Ikh rmawmrn? mene smsrnh, wmhnh, `nskrm `keg}hfKhkylen? gmwgmhy}a rmsmwyn j}w}d O( Ymwiksky w}fkm `nskykh7 ~khf gmwd}hfrn }hy}aemhrmawmrnakh am`mhokw( Ingkfn 2 gkfnkh? d}hi}r, blws}r, s~`lw}r( @myka in wmfnlmsnfkrywn}e j~slblhiwn}e rnhnrywk(7(
 
Dkaylw imdmhrnd ikh kfwmrnd<Imdmhrnd? dkaylw smwykjkhkh e}alrk( Gnrk em``?k( smegmhy}akh ikh rmawmrn e}blr? em`nhi}hfn `}emh inrk`}wkh smhb( Gkwnmwymwjkiks krke( Smwykjkhk ymwjkiks lwfkhnrem skylfmhg( Rmawmrn gnbkwglhky?rnryme g}ddmwb( k`nwkh ikwkj e}blrk? rgf smh~minkkh f`}alrk ikh larnfmhi( Emakhnrem smwemkgn`nykr nlh jniwlfmh?m( Wmfmhmwkrn msnym`?Swlrykf`khinh? gmwd}hfrn rgf fkrymwlswlymbylwKfwmrnd?2(
 
Emhfksk skrnmh emhfm`}j h~mwn }`} jkyn rmsmwyn ymwgkakw am`}kw amwnhfky inhfnh ikhymwkrk s}rnhf<H~wn }`} jkyn? kikh~k swlrmr nhd`kekrn rjfk ymwokin }`a}r ikh h~mwn(Smhfkw}j lgky khynwm}ekyna ~khf gmwmdma rkesnhf emhffkhff} amrmnegkhfkhy}g}j(H~mwn }`} jkynswlrykf`khinhlgky krkeh~k a}ky emwkhfrkhf swlrykf`khinh rjfkymwokin h~mwn skik }`} jkynAmwnhfky inhfnh?S}rnhf? rmwnhf e}hykj rjfk ynika iksky emhfkgrlwgrn if gkna

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
Andin Desyta liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Giri Yurista liked this
Wahyu Aji liked this
Meika Liliana liked this
Sri Yannika liked this
Wahyu Aji liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->