Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
9.1 Könyvtárak: Tájékoztató intézmények, információs központok

9.1 Könyvtárak: Tájékoztató intézmények, információs központok

Ratings: (0)|Views: 518 |Likes:
Published by Csongor Miklós
Google Drive link:
https://docs.google.com/document/d/1b5ojR-GYOaSxFi4vZjw4uYiCnQIMqBYT-vrBRnL_s20/edit?usp=sharing
Google Drive link:
https://docs.google.com/document/d/1b5ojR-GYOaSxFi4vZjw4uYiCnQIMqBYT-vrBRnL_s20/edit?usp=sharing

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Csongor Miklós on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Könyvtárak: Tájékoztató intézmények,információs központok
1. A könyvtárak története
Mai értelemben a könyvtár olyan intézmény, amely a könyveket, folyóiratokat, a vizuális,audiovizuális és más anyagokat gyűjti, rendszerezi és az olvasók rendelkezésére bocsátja. Ama ismert könyvtárak már régen a civilizációnk részének tekinthetők. Az információ hosszútávú tárolására és a nemzedékek közti továbbörökítésére már az ókorban is fölmerült az igény,így erre az időszakra tehető az első könyvtárak megjelenése. Időrendi sorrendben a fontosabbmérföldkövek a következők:
Eblai könyvtár 
 A legrégebbi agyagtábla-könyvtár az Észak-szíriai Ebla városában jött létre
Kr. e. 2500-2250
között. Királyi levéltár, könyvtár volt. 16000 agyagtáblát találtak benne a régészek, ezek közül5-6000 agyagtábla épen megmaradt. könyvtár anyagának 90%-a gazdasági és adminisztratívdokumentum, a többi 10%-ot pedig tudományos anyag: lexikális és irodalmi szövegek.
Ninivei könyvtár 
 A ninivei könyvtárat Kr. e. 650 körül Assurbanapli asszír uralkodó hozta létre. Körülbelül 10000 agyagtábla alkotta. A táblák fele levéltári anyagnak minősül, amelyek a korabeli életrőlszóltak. A táblák másik fele irodalmi szöveg, amely rendkívül sokrétű. Tartalmaznak politikai,vallási szövegeket, orvosi, csillagászati, matematikai leírásokat. Kiemelkedő alkotásai a niniveikönyvtárnak aGilgames-eposz, valamintEnúma elisneka világ teremtéséről szóló verse. A táblákat komoly rendszerező elvek szerint rendezték, a könyvtár katalógussal is rendelkezett.
 Alexandriai könyvtár: Kr.e. 3.sz.
Egyes fennmaradt híresztelések szerint a könyvtár az ókor teljes irodalmát (600.000 papirusztekercs) magába foglalta. Sajnos a könyvtár nem maradt fönn, 640 körül arab hódítók leégették.
Görög-római kultúra
Elterjedtek a városi közkönyvtárak. Rengeteg tudományos és irodalmi klasszikus keletkezett.Hatalmas új információmennyiség.
Középkor 
 A templomokban és kolostorokban megőrzött kódexek, lexikonok bővítették az ókoriműveltséget. Jelentős a kódexmásoló szerzetesek sokszorosító munkája.
Könyvnyomtatás
 A könyvtárak történetében talán a legnagyobb fejlődést jelentette. A könyvek sokszorosításafelgyorsult és egyszerűsödött, olcsóbbá vált. Megjelenhettek a kisebb könyvtárak, az információgyorsabban terjedhetett.
A könyvtárak magyarországi története
Bencés főapátsági könyvtár 
 Az első magyarországi könyvtárat az 1001-ben Pannonhalmán alapított Bencés apátságban
 
hozták létre. A 16. századra a könyvtár már több 100 eredeti kódexszel és kézirattalrendelkezett. Ma kb. 38000 kötetük és 14 eredeti kódexük van.
Corvinák 
Mátyás saját könyvtára középkori mércével is jelentős gyűjteménynek számított. Mára kb 200kötet maradt fenn, ebből 52 darabot őriznek az OSZK-ban.
Debreceni református kollégium
 A 16. századi alapítása óta 39 kódex és több mint 600 000 kötet gyűlt össze a könyvtárban.
OSZK 
Elődjét Széchényi alapította 1802-ben. Nemzeti könyvtár, így kiemelt szerepe van. Minden, azországhoz köthető, nagyobb példányszámban megjelent műből tartalmaz példányokat. Ma azország messze legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező könyvtára.
Könyvtárak fejlődése
Ókor 
 Az agyagtáblákat az ókori könyvtárakban, falfülkékben, ládákban, edényekben, kosarakbantárolták. A táblákon tulajdonbélyegző, „ex libris” jelezte, kinek a tulajdonai. Az alexandriai könyvtárat uralkodók alapították időszámításunk előtti 3. században. A kor teljesirodalmát gyűjtötte. A könyvtárnak volt már katalógusa. 5-6000 papirusztekercset őriztek abecslések szerint. A könyvtár később tűzvész áldozata lett. A görög, római könyvtárak gyűjteménye már százezres nagyságrendű volt. A 4. században megjelentek az első kódexek is.
Középkor 
 A középkorban visszaesés mutatkozott. Kolostorokban, később a híres egyetemekkönyvtáraiban egy szűk réteg juthatott a műveltség hordozóihoz. A kódexforma általánossá vált.Megjelentek az első természettudományos kiadványok is.
Reneszánsz 
 A reneszánsz idején nagyhírű gyűjtemények jöttek létre, (Mediciek), a polgárság egyre inkábbigényelte az ezekhez való hozzájutást.
Reformáció
 A reformáció elterjedésével megerősödnek a városi és iskolai könyvtárak.
18-19. század 
 A 18-19. századra egyre több nyilvános könyvtár alakul. Új könyvtártípusok jönnek létre:nemzeti, tudományos, szak-, iskolai és közművelődési könyvtárak.
Ma
 A mai könyvtárak áttérnek a számítógépes információs rendszerek használatára. Internetenkeresztül kapcsolatba kerülhetünk a világ bármely részének könyvtáraival. A számítógépesrendszerekkel kereshetünk a könyvtárak anyagában, vagy a digitalizált műveket virtuálisan megis tekinthetjük.
Felépítés
 
 A különféle könyvtárak felépítése és belső rendje eltér. Meghatározza ezt az állomány méreteés összetétele. Ez alapján beszélünk zárt raktáras és szabadpolcos rendszerről
rt rakras:
 A zárt raktári rendszerű könyvtárakban az olvasó és a dokumentumközött a kapocs a katalógus, a számítógépes rendszer és a segítő, tájékoztatókönyvtáros. Itt a dokumentumok nagy része zárt raktárban van, ahova az olvasók nemmehetnek be.
Szabadpolcos:
 A kisebb gyűjteményben a könyvtári anyag szabadon hozzáférhető azolvasói termekben. Ennek legnagyobb előnye, hogy az olvasók közvetlen kapcsolatbakerülnek a dokumentumokkal, korlátozás nélkül kereshetnek a szakrendben elhelyezettkönyvespolcok között.
Vegyes:
Nem ritka az sem, hogy a könyvtárak a vegyes rendszert választják. Ekkor vanegy jelentős szabadpolcos rendszer, de a ritkábban használt, vagy védendő értékesebbállományt zárt raktárban tartják. 
Gyűjtő kör 
: az a szűkebb-tágabb terület, amelynek irodalmát a könyvtár rendszeresenbeszerzi. A könyvtár profilját adja meg, azt, hogy milyen típusú könyveket és anyagokat gyűjt akönyvtár. 
Felhasználói kör 
: a könyvtár látogatói rétegét adja meg, azt, hogy a felhasználói kör milyenkönyvekben és anyagokban érdekelt. 
2. A magyar könyvtári rendszer 
 A könyvtárakat főként gyűjtő- és felhasználói körük alapján csoportosíthatjuk. A magyar könyvtári rendszer alapvetően négyes tagoltságú:országos hatókörű nagykönyvtárak speciális szakmai feladatokkal (nemzeti könyvtár,országos szakkönyvtárak)felsőoktasi nyvtárakmegyei könyvtárak regionális feladatokkal (közművelődési könyvtárak)lokális vagy helyi szakmai könyvtárak (iskolai könyvtárak)
Nemzeti könyvtár 
  A nemzeti könyvtárak egy-egy ország leggazdagabb könyvtári gyűjteményei. Az adott országravonatkozó publikációk legfőbb gyűjtői, feltáró és megőrző helyei. Felelősek az ország egyébkönyvtárainak hatékony és egymást segítő működéséért. Napjainkban a világon kb. 160nemzeti könyvtárat tartanak számon.Magyarország nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár, melynek alapjait gróf Széchényi Ferenc rakta le 1802-ben, amikor jelentős gyűjteményét a nemzetnek ajándékozta.Jelenleg a Budavári Palota F. épületében működik az OSZK.Feladata a magyar és magyar vonatkozású írott kulturális örökség gyűjtése, feldolgozásamegőrzése és hozzáférhetővé tétele a kéziratos kódexektől a nyomtatott dokumentumokonkeresztül az elektronikus kiadványokig. Gyűjtőkörébe tartozik:minden Magyarországon megjelent, bármilyen nyelven íródott mű,minden magyar nyelven megjelent mű,minden nem magyar nyelven és nem Magyarországon, de magyar író által írt,

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->