Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10.Proiectul Constiintei Globale

10.Proiectul Constiintei Globale

Ratings: (0)|Views: 4,958|Likes:
Published by Muresanu Cristian

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Muresanu Cristian on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2014

pdf

text

original

 
1
PPRROOIIEECCTTUULLCCOONN
ŞŞ
TTIIIINN
ŢŢ
EEIIGGLLOOBBAALLEE
1100..11IINNTTRROODDUUCCEERREE
De ce am introdus acest capitol? Cu siguran
ţă
mul
ţ
i dintre dumneavoastr 
ă
ave
ţ
i anumite idei ce legate de sfera religiei saua esoterismului. Cred c
ă
parcurgând paginile acestei c
ă
ţ
i v-a
ţ
i pus eterna întrebare: „Unde anume se afl
ă
Dumnezeu în toateacestea?”. Exist
ă
oare cu adev
ă
rat o putere a min
ţ
ii care poate influen
ţ
a materia? Dac
ă
da, atunci cât de mare este aceast
ă
influen
ţă
? Oare ce poate face omul prin for 
ţ
ele psihice
ş
i pân
ă
unde au ajuns acestea s
ă
se manifeste? Care este situa
ţ
iaactual
ă
a rezultatului gândurilor 
ş
i ac
ţ
iunilor umanit
ăţ
ii?„Proiectul Con
ş
tiin
ţ
ei Globale” este primul experiment
ş
i eveniment
ş
tiin
ţ
ific la scar 
ă
mare, care demonstreaz
ă
prinmijloace riguros
ş
tiin
ţ
ifice identificabile, repetabile
ş
i reproductibile c
ă
mintea uman
ă
poate influen
ţ
a materia. În continuare, estereprodus un material redactat pentru media de c
ă
tre Adrian P
ă
tru
ţ
, coordonatorul sec
ţ
iunii române a Proiectului Con
ş
tiin
ţ
eiGlobale.
1100..22OOBBIIEECCTTIIVVUULLPPRROOIIEECCTTUULLUUII
Proiectul Con
ş
tiin
ţ
ei Globale* (The Global Consciousness Project) este cel mai important proiect interna
ţ
ional de cercetarea unor posibile ac
ţ
iuni neconven
ţ
ionale ale min
ţ
ii umane. Originea sa se g
ă
se
ş
te în numeroase discu
ţ
ii purtate în anii 1990, încadrul unor grupuri de avangard
ă
, formate din oameni de
ş
tiin
ţă
cu vederi largi
ş
i reprezentan
ţ
i ai unor curente spirituale,preocupate de ideea tulbur 
ă
toare potrivit c
ă
reia mintea uman
ă
ar putea influen
ţ
a nemijlocit realitatea fizic
ă
.Afirma
ţ
iile ce consider 
ă
gîndul uman o for 
ţă
redutabil
ă
, care poate modela direct realitatea, au o tradi
ţ
ie milenar 
ă
 
ş
i au jucat un rol esen
ţ
ial în majoritatea curentelor esoterice
ş
i doctrinelor spirituale ce s-au succedat de-a lungul istoriei.Aceast
ă
idee tradi
ţ
ional
ă
a fost
ş
i este îns
ă
infirmat
ă
categoric de c
ă
tre comunitatea
ş
tiin
ţ
ific
ă
, deoarece pare s
ă
contrazic
ă
nu doar setul de legi bine cunoscute ale fizicii, ci înse
ş
i principiile restrictive fundamentale ale
ş
tiin
ţ
ei.Proiectul Con
ş
tiin
ţ
ei Globale consider 
ă
c
ă
de fapt contradic
ţ
ia este doar una temporar 
ă
 
ş
i aparent
ă
 
ş
i încearc
ă
s
ă
demonstreze acest fapt prin metode de investiga
ţ
ie moderne strict
ş
tiin
ţ
ifice. Principalul s
ă
u artizan
ş
i totodat
ă
directorul deproiect este dr. Roger D. Nelson, psiholog
ş
i cercet
ă
tor recunoscut al fenomenelor neconven
ţ
ionale în cadrul laboratoarelor depe lîng
ă
Universitatea Princeton din New Jersey (S.U.A.).Principalele obiective urm
ă
rite de Proiectul Con
ş
tiin
ţ
ei Globale sunt urm
ă
toarele:- s
ă
eviden
ţ
ieze prin metode
ş
tiin
ţ
ifice o posibil
ă
ac
ţ
iune a min
ţ
ii asupra materiei, adic
ă
o ac
ţ
iune nemijlocit
ă
a con
ş
tiin
ţ
eiumane în realitatea fizic
ă
;- s
ă
verifice o posibil
ă
sincronizare a unui num
ă
r ridicat de min
ţ
i umane, care pot ac
ţ
iona corent
ş
i simultan asupra lumiifizice, determinînd modific
ă
ri
ş
i efecte m
ă
surabile;- s
ă
evalueze ipoteza existen
ţ
ei unei con
ş
tiin
ţ
e de grup sau chiar a unei con
ş
tiin
ţ
e globale, care ar reprezenta un fel desuperminte planetar 
ă
.Proiectul Con
ş
tiin
ţ
ei Globale a debutat în august 1998 cu dou
ă
sisteme electronice la Princeton
ş
i s-a extins treptat înS.U.A.
ş
i apoi în întreaga lume. În prezent, el cuprinde o re
ţ
ea format
ă
din 55 sisteme electronice interconectate, r 
ă
spîndite dinAlaska pîn
ă
în Noua Zeeland
ă
(Fig. 1).Fiecare astfel de sistem, denumit
ş
i egg, este format dintr-un generator de numere aleatoare cuplat la un calculator.Generatorul de numere aleatoare (random number generator) este denumit astfel deoarece genereaz
ă
200 numere pe secund
ă
, în esen
ţă
secven
ţ
e de cifre 0
ş
i 1. În mod normal, se genereaz
ă
un num
ă
r egal de 0-uri
ş
i 1-uri, deci o propor 
ţ
ie de 50%-50%.Se spune c
ă
secven
ţ
ele de cifre nu sunt structurate, tinzînd spre dezordine maxim
ă
, ceea ce e în acord cu legile cunoscute alefizicii.Toate cele 55 sisteme electronice din lume sunt sincronizate în Timp Universal (UTC)
ş
i transmit în fiecare secund
ă
datele în timp real, prin Internet, la computerul central de la Princeton.
 
2
Fig. 1. Distribu
ţ 
ia geografic 
ă
a celor 55 sisteme electronice (egg-uri) ale re
ţ 
elei.
Unul dintre cele 55 sisteme generator de numere aleatoare-calculator, primul din Europa de est, se afl
ă
la Cluj-Napoca, caurmare a particip
ă
rii active a Colectivului de cercet
ă
ri neconven
ţ
ionale al Institutului de cercet
ă
ri experimentale interdisciplinaredin cadrul Universit
ăţ
ii Babe
ş
-Bolyai la Proiectul Con
ş
tiin
ţ
ei Globale. Din luna iunie 2002, sistemul electronic de la Cluj-Napoca,denumit egg.bellatrix.ro 1025, este conectat prin Internet la computerul central de la Princeton
ş
i transmite în timp real secven
ţ
enumerice de cîte 200 cifre pe secund
ă
, func
ţ
ionînd neîntrerupt 24 ore din 24.Ipoteza de lucru a proiectului este urm
ă
toarea: mintea, con
ş
tiin
ţ
a, gîndul uman poate influen
ţ
a direct evenimente,fenomene
ş
i sisteme fizice. Sistemul fizic ales pentru a verifica ipoteza este tocmai generatorul de numere aleatoare men
ţ
ionat.Cu alte cuvinte, potrivit ipotezei de lucru, mintea uman
ă
, gîndul ar putea influen
ţ
a secven
ţ
ele de cifre, în sensul structur 
ă
rii
ş
i ordon
ă
rii lor. Dar, deoarece efectul este mic, se urm
ă
re
ş
te amplificarea sa. Pentru aceasta, se aleg intervale de timp în careun num
ă
r cît mai ridicat de persoane, deci de min
ţ
i
ş
i gînduri umane, se sincronizeaz
ă
 
ş
i se interconecteaz
ă
, deoarece seconcentreaz
ă
asupra unui eveniment major foarte recent, capabil s
ă
determine o reactie emo
ţ
ional
ă
colectiv
ă
.Astfel de evenimente sunt:- conflicte majore (r 
ă
zboaie, revolu
ţ
ii, revolte populare, lovituri de stat, conflicte religioase);- catastrofe naturale (cutremure, erup
ţ
ii vulcanice, alunec
ă
ri de teren, inunda
ţ
ii etc.);- accidente teribile (pe p
ă
mînt, în ap
ă
, în aer sau chiar în spa
ţ
iul cosmic);- atentate importante;- festivit
ăţ
i
ş
i ceremonii tradi
ţ
ionale (Anul Nou Kumbh Mala etc.);- evenimente colective (medita
ţ
ii pentru pace, vizite ale unor personalit
ăţ
i etc.)- evenimente astronomice (eclipse de Soare
ş
i Lun
ă
, alinieri sau opozi
ţ
ii ale planetelor etc.).Analiza datelor, care se efectueaz
ă
simultan la Princeton
ş
i Amsterdam, arat
ă
c
ă
, în minutele
ş
i orele care urmeaz
ă
producerii
ş
i mediatiz
ă
rii unor astfel de evenimente majore, se constat
ă
într-adev
ă
r o modificare a secven
ţ
elor numericegenerate de dispozitivele electronice, în sensul structur 
ă
rii, deci al ordon
ă
rii lor.Vom men
ţ
iona cîteva astfel de evenimente mai cunoscute, unele foarte recente, de exemplu accidentul navetei spa
ţ
ialeColumbia (01.02.2003), începutul bombardamentelor aeriene în Irak (20.03.2003), sfîr 
ş
itul r 
ă
zboiului în Irak (cu d
ă
rîmareascenic
ă
a statuii lui Saddam Hussein) (09.04.2003), atentatele teroriste ulterioare de la Riyadh (Arabia Saudit
ă
) (12.05.2003)
ş
ide la sediul O.N.U. din Bagdad (19.08.2003), primul atentat terorist de la Istanbul (15.11.2003), cutremurul devastator din Iran(26.12.2003). Dintre evenimentele anterioare bine cunoscute amintim: seria de atentate teroriste de pe teritoriul S.U.A.(11.09.2001), accidentul Concorde (25.07.2000), accidentul submarinului nuclear Kursk (12.08.2000), cutremurul din Turcia(12.11.1999) etc. În principal, se observ
ă
dou
ă
tipuri de efecte asupra secven
ţ
elor numerice produse de generatoarele de numere aleatoare.Primul efect const
ă
într-o ordonare preferen
ţ
ial
ă
a secven
ţ
elor de cifre, astfel încît s
ă
se genereze un num
ă
r semnificativ mairidicat de 0-uri sau de 1-uri (în locul producerii unui num
ă
r practic egal de 0
ş
i 1). Acest efect poate fi observat atît individual, lanivelul fiec
ă
rui sistem electronic, cît
ş
i însumat, la nivelul tuturor sistemelor.Vom exemplifica acest efect printr-un caz reprezentativ,
ş
i anume pr 
ă
bu
ş
irea avionului supersonic Concorde lîng
ă
Paris.Accidentul, soldat cu 113 victime, s-a petrecut la 25 iulie 2000, orele 15:02 UTC.
Fig. 6. Reprezentarea grafic 
ă
a devia
ţ 
iei cumulative în cazul accidentului Concorde.
Graficul al
ă
turat indic
ă
a
ş
a-numita devia
ţ
ie cumulativ
ă
, adic
ă
o abatere a secven
ţ
elor numerice spre mai multe 0-uri sau 1-uri, însumat
ă
pe toate sistemele re
ţ
elei, în cele 4 ore care au urmat producerii accidentului (Fig. 6). În mod normal, valorile sesitueaz
ă
în partea inferioar 
ă
a graficului, oscilînd în jurul liniei orizontale de zero (dreapta neagr 
ă
). Se observ
ă
c
ă
, la doar cîteva
 
3
minute de la accident, curba valorilor înregistrate (curba ro
ş
ie) cre
ş
te, atingînd un maxim la ceva mai mult de dou
ă
ore dup
ă
accident, pentru a descre
ş
te apoi încet spre valorile normale.Se consider 
ă
c
ă
rezultatele sunt semnificative atunci cînd curba valorilor înregistrate (curba ro
ş
ie) se situeaz
ă
deasupracurbei notate cu p=0,05 (curba albastr 
ă
). Din punct de vedere statistic, aceasta înseamn
ă
c
ă
, în cazul analizat, este foarteprobabil (peste 95 %) ca abaterile înregistrate s
ă
nu se datoreze unor fluctua
ţ
ii întîmpl
ă
toare ale secven
ţ
elor numerice, ci unuifactor extern, care determin
ă
ordonarea lor preferen
ţ
ial
ă
. Practic, în cazul accidentului Concorde, curba ro
ş
ie se situeaz
ă
pestecurba albastr 
ă
în intervalul de timp dintre orele 15:15
ş
i 17:40. Astfel, influen
ţ
a factorului extern asupra sistemelor electronice a început la mai pu
ţ
in de 15 minute de la accident, cînd acesta începuse deja s
ă
fie mediatizat intens,
ş
i s-a men
ţ
inut la valoriridicate timp de peste dou
ă
ore
ş
i jum
ă
tate.Cercet
ă
torii implica
ţ
i în Proiectul Con
ş
tiin
ţ
ei Globale sus
ţ
in c
ă
acest factor extern este reprezentat de un num
ă
r ridicat demin
ţ
i umane interconectate
ş
i sincronizate, datorit
ă
unui efect emo
ţ
ional intens generat, în cazul analizat, de vestea accidentuluiConcorde. Imaginea metaforic
ă
este aceea a unor min
ţ
i individuale, reprezentate sub forma unor insule izolate într-un ocean, între care în momente deosebite, de tipul evenimentelor men
ţ
ionate, se a
ş
tern pun
ţ
i care le interconecteaz
ă
. Iar aceste min
ţ
iumane interconectate în num
ă
r ridicat ac
ţ
ioneaz
ă
coerent
ş
i simultan asupra realit
ăţ
ii fizice. Unul dintre numeroasele rezultateale acestei ac
ţ
iuni este influen
ţ
area preferen
ţ
ial
ă
a secven
ţ
elor numerice produse de generatoarele de numere aleatoare aleegg-urile re
ţ
elei r 
ă
spîndit în lume, care sunt par 
ţ
ial ecranate fa
ţă
de posibile influen
ţ
e fizice conven
ţ
ionale.
Fig. 7. Reprezentarea grafic 
ă
a varian
ţ 
ei medii în cazul s
ă
rb
ă
toririi Anului Nou 2004.
Al doilea tip de efect observat este modificarea dispersiei, adic
ă
a împr 
ăş
tierii valorilor numerice generate simultan dediferitele egg-uri, evaluat
ă
prin a
ş
a-numita varian
ţă
medie. Orice abatere major 
ă
de la dispersia aleatoare a
ş
teptat
ă
(carecorespunde dezordinii maxime), fie în sensul reducerii sale (care corespunde unei sincroniz
ă
ri a egg-urilor), fie în sensul cre
ş
teriiacesteia (care corespunde unei desincroniz
ă
ri exagerate a egg-urilor) este semnificativ
ă
statistic
ş
i exprim
ă
un efect deordonare.De obicei, se constat
ă
o reducere important
ă
a dispersiei, în sensul apropierii valorilor numerice datorit
ă
sincroniz
ă
rii egg-urilor re
ţ
elei. Adic
ă
, la un moment dat, sistemele tind s
ă
nu mai genereze secven
ţ
e numerice întîmpl
ă
toare care se deosebescsemnificativ de la un egg la altul, ci secven
ţ
e numerice asem
ă
n
ă
toare. Acest efect poate fi eviden
ţ
iat doar prin comparareavalorilor generate de toate sistemele.Evenimentul model analizat în cadrul Proiectului Con
ş
tiin
ţ
ei Globale este s
ă
rb
ă
torirea Anului Nou. Acest eveniment areparticularit
ăţ
i unice deoarece reune
ş
te, pe parcursul a doar 24 ore, 37 evenimente succesive.
Ş
i aceasta, deoarece Anul Noueste s
ă
rb
ă
torit la 37 momente de timp diferite de c
ă
tre popula
ţ
ia globului r 
ă
spîndit
ă
pe 37 zone orare (23 la ore întregi
ş
i 14 la jum
ă
t
ăţ
i de ore). În cazul ideal, reprezentarea grafic
ă
a devia
ţ
iei cumulative, extins
ă
pe 24 ore, prezint
ă
37 maxime, corespunzîndmomentelor în care grupuri mai mari sau mai mici de persoane din fiecare zon
ă
serbeaz
ă
Anul Nou. Dar ceea ce vom analizaeste reprezentarea grafic
ă
a varian
ţ
ei medii în cazul foarte recent al s
ă
rb
ă
toririi Anului Nou 2004 (Fig. 7).Curba reprezentativ
ă
(curba ro
ş
ie) indic
ă
împr 
ăş
tierea sau diferen
ţ
ierea valorilor secven
ţ
elor numerice generate de egg-urile re
ţ
elei, timp de 30 minute în jurul Anului Nou (15 minute înainte
ş
i 15 minute dup
ă
), mediat
ă
pe toate cele 37 fuse orare. Seobserv
ă
c
ă
valorile de pe curb
ă
scad dramatic spre momentul zero, ceea ce înseamn
ă
c
ă
secven
ţ
ele numerice generate de egg-urile re
ţ
elei se ordoneaz
ă
 
ş
i se sincronizeaz
ă
semnificativ în jurul miezului nop
ţ
ii. În cazului Anului Nou 2004, rezultatele ob
ţ
inutearat
ă
c
ă
sincronizarea maxim
ă
, ce corespunde punctului de minim al curbei figurate, s-a produs în medie cu circa un minut înainte de miezul nop
ţ
ii.Acest tip de structurare elimin
ă
practic orice posibile efecte locale
ş
i demonstreaz
ă
c
ă
, în anumite interval de timp asociatecu producerea unor evenimente de tipul celor men
ţ
ionate, toate egg-urile re
ţ
elei r 
ă
spîndite în lume sunt influen
ţ
ate de unul
ş
i

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ana Simionov added this note
Multumim
klim777 liked this
daniluz8888706 liked this
aumakua liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->