Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamil Lord Shiva Books San_tiruvarut_payan

Tamil Lord Shiva Books San_tiruvarut_payan

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by scribdmaverick
http://shaivam.org -
books on shaivam.
http://shaivam.org -
books on shaivam.

More info:

Published by: scribdmaverick on Jun 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2014

pdf

text

original

 
www.shaivam.org¯Á¡À¾¢ º¢Å¡º¡Ã¢Â¡÷ «ÕǢ ¾¢ÕÅÕðÀÂý
tiruvarutpayan of umApati civAccAriyAr
«ýÀ÷¸§Ç,¨ºÅ º¢ò¾¡ó¾ì ¸ÕòÐì¸¨Ç ±Ç¢¾¢ø Áì¸û ¯½Õõ Ũ¸Â¢ø ¯Á¡À¾¢ º¢Åõ«ÕǢ á§Ä ÌÈû ¦ÅñÀ¡Å¡ø
ÂýÈ "¾¢ÕÅÕðÀÂý" ±Ûõ
óáÄ¡Ìõ.¨ºÅ ¦ÀÕÁì¸Ç¡ø ¦ÀâÐõ À¢ÄôÀÎõ áü¸Ç¢ø
Ð×õ ´ýÈ¡Ìõ.
¾üÌÀñ§¼ ÀÄ ¯¨Ã¸û §¾¡ýÈ¢ÔûÇÉ,
ýÚõ §¾¡ýÈ¢ì ¦¸¡ñÊÕ¸¢ýÈÉ.
íÌãÄò¨¾ Á¡ò¾¢Ãõ ¾Õ¸¢ý§Èý. ÀòÐô Àò¾¡¸ ¦Á¡ò¾õ 100 ÌÈû¸û.«ýÀý ¸¢.§Ä¡¸¿¡¾ý
¸½À¾¢ Žì¸õ
¿üÌïºÃì ¸ýÚ ¿ñ½¢ø ¸¨Ä»¡Éõ¸üÌï ºÃì¸ýÚ ¸¡ñ.
1. À¾¢ÓÐ ¿¢¨Ä
«¸Ã ¯Â¢÷§À¡ø «È¢Å¡¸¢ ±íÌõ¿¢¸Ã¢ø
¨È ¿¢üÌõ ¿¢¨ÈóÐ. 1¾ý ¿¢¨Ä¨Á Áý ¯Â¢÷¸û º¡Ãò ¾Õõºò¾¢À¢ýÉõ
Ä¡ý ±í¸û À¢Ã¡ý. 2¦ÁÕ¨ÁìÌõ Ññ¨ÁìÌõ §À÷«ÕðÌõ §ÀüÈ¢ý«Õ¨ÁìÌõ ´ôÒ
ý¨Á ¡ý. 3¬ì¸¢±¨ÅÔõ «Ç¢òÐ ¬Í¼ý «¼í¸ô§À¡ìÌ «Åý §À¡¸¡ô Ò¸ø. 4«ÕÅõ ¯ÕÅõ «È¢»÷ìÌ «È¢Å¡õ¯ÕÅõ ¯¨¼Â¡ý ¯Çý. 5Àø¬÷ ¯Â¢÷ ¯½Õõ À¡ý¨Á±É §Áø´ÕÅý
øÄ¡¾¡ý ±í¸û
¨È. 6¬É¡ «È¢Å¡ö «¸Ä¡ý «ÊÂÅ÷ìÌÅ¡ý¿¡¼÷ ¸¡½¡¾ Áý. 7
 
 ±íÌõ ±¨ÅÔõ ±Ã¢ ¯Ú ¿£÷§À¡ø ²¸õ¾íÌõ«Åý ¾¡§É ¾É¢. 8¿Äõ
Äý ¿ñ½¡÷ìÌ ¿ñ½¢É÷ìÌ ¿øÄýºÄõ
Äý §À÷ ºí¸Ãý. 9¯ýÛõ¯ÇÐ ³Âõ
ÄÐ ¯½÷Å¡ö
μ
Å¡ÐÁýÛÀÅõ ¾£÷ìÌõ ÁÕóÐ. 10
¾¢ÕÅÕðÀÂý -
Ãñ¼¡õ ÀòÐ
 
2. ¯Â¢Ã¨Å ¿¢¨Ä
À¢È󾿡û §ÁÖõ À¢ÈìÌõ¿¡û §À¡ÖõÐÈ󧾡÷ ÐÈô§À¡÷ ¦¾¡¨¸. 11¾¢Ã¢ÁÄò¾¡÷ ´ýÚ«¾É¢ø ¦ºýÈ¡÷¸û «ýÈ¢´ÕÁÄò¾¡÷ ¬Ôõ ¯Ç÷. 12ãýÚ¾¢ÈòÐ ¯ûÇ¡Õõ ãÄÁÄòÐ ¯ûÇ¡÷¸û§¾¡ýÈÄ÷¦¾¡òÐ ¯ûÇ¡÷ Ш½. 13¸ñ¼Åü¨È ¿¡Ùõ ¸ÉÅ¢ø ¸Äí¸¢Â¢Îõ¾¢ñ¾¢ÈÖìÌ ±ý§É¡ ¦ºÂø . 14¦À¡È¢
ýÈ¢ ´ýÚõ ҽ᧾ Òó¾¢ìÌ«È¢×±ýÈ §À÷¿ýÚ «È. 15´Ç¢Ôõ
ÕÙõ ¯ÄÌõ «Ä÷¸ñ¦¾Ç¢×
ø±É¢ø ±ý¦ºÂ. 16ºòЫºò¨¾î º¡Ã¡Ð «ºòЫȢ¡Р«í¸ñ
¨Å¯öò¾ø ºòºò¾¡õ ¯Â¢÷. 17
ÕÇ¢ø
ÕÇ¡¸¢ ±ø
¼ò¾¢ø ±øÄ¡õ¦À¡Õû¸û
ħ¾¡ ÒÅ¢. 18°Áì¸ñ §À¡Ä ´Ç¢Ôõ Á¢¸
էǡõÁý¸ñ ¸¡½¡ ¾¨Å. 19«ýÚ«Ç×õ ¬üÚõ ¯Â¢÷ «ó§¾¡ «Õû¦¾Ã¢ÅбýÚ«Ç× ´ýÚ
øÄ¡
¼÷. 20
¾¢ÕÅÕðÀÂý - ãýÈ¡õ ÀòÐ
 
 
 
3.
ÕûÁÄ ¿¢¨Ä
ÐýÚõ ÀÅòÐÂÕõ
ýÒõ Ш½ô¦À¡ÕÙõ
ý¦ÈýÀÐ ±ùÅ¡Úõ
ø. 21
ÕÇ¡ÉÐ «ýÈ¢
Ħ¾¨ÅÔõ ²¸ô¦À¡ÕÇ¡¸¢ ¿¢üÌõ ¦À¡Õû. 22´Õ¦À¡ÕÙõ ¸¡ð¼¡Ð
ÕÙÕÅõ ¸¡ðÎõ
Õ¦À¡ÕÙõ ¸¡ð¼¡Ð
Ð. 23«ýÚ«ÇÅ¢ ¯ûÇÇ¢§Â¡Î ¬Å¢
¨¼«¼í¸¢
ýÈÇ×õ ¿¢ýÈÐ
Õû. 24ÀĨÃô Ò½÷óÐõ
ÕûÀ¡¨ÅìÌ ¯ñ¦¼ýÚõ¸½ÅüÌõ §¾¡ýÈ¡¾ ¸üÒ. 25Àý¦Á¡Æ¢¸û ±ý¯½Õõ À¡ý¨Á ¦¾Ã¢Â¡¾¾É¨Á
ÕÇ¡÷ ¾ó¾Ð. 26
Õû
ý§Èø ÐýÒ±ý ¯Â¢÷
Âø§Àø §À¡ìÌõ¦À¡Õû ¯ñ§¼ø ´ýÈ¡¸ô §À¡õ. 27¬Í¬¾¢§Âø «¨½Å ¸¡Ã½¦Áý Óò¾¢¿¢¨Ä§Àº¡Ð «¸×õ À¢½¢. 28´ýÚ Á¢¸¢Ûõ ´Ç¢¸Å᧾ø ¯ûÇõ±ýÚõ «¸Ä¡Ð
Õû. 29Å¢ÊÅ¡õ «Ç×õ Å¢Ç츨É Á¡¨ÂÅÊ׬¾¢ ¸ýÁòÐ ÅóÐ. 30
¾¢ÕÅÕðÀÂý - ¿¡ý¸¡õ ÀòÐ
 
4. «ÕÇÐ ¿¢¨Ä
«ÕÇ¢ø ¦ÀâÂÐ «¸¢Äò¾¢ø §ÅñÎõ¦À¡ÕÇ¢ø ¾¨Ä
ÄÐ §À¡ø. 31¦ÀÕì¸ ´Ç¢Â¢¨É §À¦Ã¡Ç¢Â¡ö ±íÌõ«Õ츦ÉÉ ¿¢üÌõ «Õû. 32°ÉȢ¡Р±ýÚõ ¯Â¢÷«È¢Â¡Ð ´ýÚÁ¢¨Å

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->