Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vihreä Talous

Vihreä Talous

Ratings: (0)|Views: 191|Likes:
Published by kattimattinen

More info:

Published by: kattimattinen on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2012

pdf

text

original

 
Joku nostojostain tärkeästäjutusta tms.
Keskustan puheenjohtajaehdokas Juha Sipilä:
Virtuaalimaalimukaanetäopetukseen
Koko Suomi elinvoimaiseksi
Sivu 4
 
Sivu 8Sivu 4
VIHREÄTALOUS
 
Asiaa Suomen tulevaisuuden mahdollisuuksista - www.vihreatalous.f - painosmäärä 3000 kpl - kesäkuu
2012
Olkijätteestä
öljyn korvaajaKohti kokeilevaa
yhteiskuntaa
Missä viivytte
sähköautot?
Sivu 6Sivu 8Sivu 16
 
www.digimediafnland.f
MAINOSTAJANPAALUPAIKKA
- MYÖS KUNNALLISVAALEISSA -VARMISTA PAIKKASI! Soita 0500 517 277
 VA LOMAINO S TAU LU T TAMPEREEN, OU LUN ja KUOPIONNE L JÄ L LÄ PÄÄ SI SÄÄN TU LO VÄ Y LÄ L LÄ
 
Suomeen tarvitaan puuyliopisto
Bioenergian osuus 25 %Suomi sitoutunut tavoitteisiin
Bioenergian
asema markkinoilla on parantunut merkit-tävästi viime vuosina. Sen osuus Suomen energiankulutuk-sesta on runsaat 25 prosenttia sisältäen puun, turpeen jakierrätyspolttoaineet (90 TWh).Bioenergiaa eli biopolttoaineita saadaan metsissä, soil-la ja pelloilla kasvavista biomassoista sekä yhdyskuntien,maatalouden ja teollisuuden energian tuotantoon soveltu-vista orgaanisista kiinteistä, nestemäisistä ja kaasumaisistabiojätteistä.
Suomi
on allekirjoittanut kansainvälisen ilmastosopimuk-sen, jossa sitoudutaan vähentämään hiilidioksidin ja mui-den kasvihuonekaasujen päästöjä. Tavoitteiden saavutta-misessa bioenergialla ja muilla uusiutuvilla energialähteilläon keskeinen merkitys. Uusiutuvia energialähteitä hyödyn-tämällä voidaan vähentää hiilidioksidin ohella myös muitapäästöjä, kuten typen oksideja ja rikkiyhdisteitä.Energiamarkkinoiden vapauduttua myös kuluttajat voivatentistä selkeämmin valita, millä energia tuotetaan.
Pss ss,jst v sd100 000 klh.
HeLSinKiT Spl
3
Lähde: www.fnbioenergy.f Lähde: www.fnbioenergy.f 
Timo Sipilä 
meTSämme
kasvavat vuo-dessa noin 105 miljoonaakiintokuutiometriä. Jos met-siemme vuosikasvu katkot-taisiin kolmen metrin mittai-siksi pätkiksi ja siitä tehtäi-siin metrin korkuinen pino,se yltäisi maapallon ympäri.Suomalainen puu kasvaa joka vuosi uuden, maapallonympäri yltävän pinon.– Osaammeko hyödyntäämahtavan luonnonvaram-me oikein? Suomalaisestapuusta tehdään sellua ja sii-tä edelleen paperia. Puu onmyös laajasti hyödynnettyrakentamisessa sekä puu-tuoteteollisuudessa. Siitätehdään parkettia, huoneka-luja, leikkikaluja, puuhaket-ta, biodieseliä, pellettiä taivaikkapa kampanjapinssejä.Puusta voidaan tehdä paljonmuutakin, kansanedustajaJuha Sipilä luettelee.
Puun
uusia mahdollisuuk-sia on Suomessakin tutkittu.Puussa on aineosia, joi-ta käytetään muun muassasyöpälääkkeinä. Siitä teh-dään vanilliinia, viskoosia(kankaiden raaka-aine), bio-hajoavia muoveja, liimoja,hajusteita, palosuojapinnot-teita, hartseja tai vaikkapabiohajoavia lasten vaippoja.– Näiden hyödyntämiseenomat metsäteollisuusyrityk-semme ovat ehkä liian suu-ria. Laajamittaiseen hyödyn-tämiseen tarvitaan nyt myöspieniä ja keskisuuria yrityk-siä, Keskustan puheenjoh-tajuutta tavoitteleva Sipiläavaa.– Yhtiöt, jotka hyödyn-tävät puuta uusilla tavoilla,ovat keskeisessä osassahajautetun yhteiskunnanvisiota. Näille yrittäjille onluonnollista toimia lähelläluonnonvaroja ja hyödyntääalueiden pysyvää ja moti-voitunutta työvoimaa, hän jatkaa.Hajauttamisen malli takaamyös alueiden kilpailukyvyn.– Kun alueiden elinvoimarakennetaan luontaisten kil-pailuetujen perustalle, myösalueiden kehittyminen pit-källä tähtäimellä on turvattu,Sipilä vakuuttaa.
PuuSSa
on ainesosia, jois-ta voi saada jopa sadantu-hannen euron kilohinnan.–Tarvitsemme kokonaanuutta ajattelua, kun puhu-taan puun tulevaisuudenmahdollisuuksista. Ehkänäemme vielä ajan, jolloinmetsänomistaja myy taimi-koiden kasvunajan hiilinie-luksi saksalaiselle volkkari-kuskille, varttuneempi met-sä hyödynnetään retkeily-,marjastus- sekä sienestys-tarkoituksiin, harvennus- javiimein päätehakkuussa puuhyödynnetään tarkasti erilai-siin käyttötarkoituksiin, JuhaSipilä innostuu.
Hänen
mielestä Suomeentarvitaan puuyliopisto.– Suomessa on kaikkiedellytykset puun uuteentulemiseen. Meidän metsän-hoitoomme, korjuutekniik-kaamme, logistiikkaammesekä puun käsittelyyn liittyväkemian osaamisemme ovatmaailman ehdotonta huip-pua. Puuosaaminen on kui-tenkin hajallaan eri puolilllaSuomea, Sipilä toteaa.– Nyt tarvitaan kipeäs-ti osaamiskeskittymä, jokaryhtyy tutkimaan pelkästäänpuun uusia käyttömahdol-lisuuksia. Tarvitaan puuyli-opisto, mihin keskitetäänalan osaamista, hän esittää.Esimerkiksi Itä-Suomenyliopistolle tämä tehtävä so-pisi luonnollisesti.– Yliopisto sijaitsee kes-kellä vauraimpia metsäva-rojamme ja siellä tehdään jo alan tutkimustyötä. Puu-yliopisto ei ole siis mikäänuusi yliopisto, vaan joku ny-kyisistä ryhtyy keskitymäänerityisesti puun uusiin mah-dollisuuksiin.
Ksdstj Jh Spl k p s hdllsks pts ttk Sss kskttyst skks it-S ylpstss,ss thd j vlks plj l lttyv ttkstyt.
Ajoneuvoteippaukset - ToimialateippauksetKyltit ja opasteet - Laite- ja tuotetarratRaskaat ajoneuvot - VaroitustarratMainostarrat - Tarratekstit - BanderollitMainostelineet - Erikoistuotteet
SOITA 0207 301 800
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->