Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPP1.12009 baru

RPP1.12009 baru

Ratings:
(0)
|Views: 624|Likes:
Published by Elham

More info:

Published by: Elham on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN( RPP 1)
Satuan Pendidikan : SMP/MTsMata pelajaran : Bahasa SundaKelas / Semester : VII / 1Alokasi Waktu : 160 menit ( 2 x pertemuan)
A.Standar Kompetensi
Mampu menyimak, memahami dan menanggapi berbagai wacana percakapan, dongeng dan pupujian
B.Kompetensi Dasar
Menyimak penggalan-penggalan percakapan (rekaman; dibacakan)
C.Tujuan Pembelajaran
1.Siswa dapat menyimak dengan sikap yang baik 2.Siswa dapat menyimpulkan topik percakapan3.Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian isi percakapan4.Siswa dapat menafsirkan maksud percakapan
D.Materi Poko
Percakapan (Paguneman)
E.Metode Pembelajaran
1.Pendekatan : Komunikatif, alamiah2.Metode : Langsung3.Teknik : Ceramah, Diskusi, Latihan, Pemberian Tugas
F.Kegiatan PembelajaranPertemuanKegiatanWaktu
1
Pendahuluan
10 menit
Memeriksa kesiapan siswa
Apersepsi
Motivasi
Kegiatan Inti
60 menit
Salah seorang siswa membacakan wacana percakapan/memutar kaset rekaman
Bersama-sama menyimak wacana percakapan yangdibacakan/diperdengarkan
Bertanya jawab tentang topik percakapan yang disimak 
Bertanya jawab tentang isi percakapan
Dengan bimbingan guru menafsirkan kalimat-kalimat kuncidan maksud percakapan
Penutup
10 menit
Bersama guru, siswa menyimpulkan isi wacana percakapan
Siswa ditugaskan untuk menulis naskah percakapan secarakelompok (2 orang)2
Pendahuluan
10 menit
Memeriksa kesiapan siswa
Apersepsi
Motivasi
 
Kegiatan Inti
60 menit
Salah seorang siswa membacakan wacana percakapan hasilkarangannya
Bersama-sama menyimak wacana percakapan yangdibacakan/diperdengarkan
Bertanya jawab tentang topik percakapan yang disimak 
Bertanya jawab tentang isi percakapan
Dengan bimbingan guru mengoreksi hasil karangan siswa
Penutup
10 menit
Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telahdipelajari
Siswa ditugaskan untuk mencari wacana percakapan sertamenelaah isinya
G. Alat/ Bahan / Sumber
Wacana percakapan
Buku pegangan
Majalah
Surat kabar 
Kaset
H. PenilaianIndikatorTeknikBentukInstrumenKunciJawaban
1. Dapat menyimak dengan sikap yang baik  Non tesUnjuk Kerja(proses)1. Regepkeun ku hidep eta paguneman kalawanhade !-2. Dapat menyimpulkantopik percakapanLisanUraian2. Perkara naon nu keudipagunemkeun ku etadua palaku ?3. Dapat menyebutkan bagian-bagian isi percakapanLisanUraian3. Kumaha watek/pasipatan palaku kahiji dina etawacana ?4. Ari pasipatan palaku anukadua kumaha ?4. Dapat menafsirkanmaksud percakapanLisanUraian5. Basa ragam naon nudipake dina eta paguneman ?6. Caritakeun ku hidepmaksud eta paguneman!Cingambul, Juli 2009Mengetahui Guru Mata Pelajaran,Kepala Sekolah,
Drs. Abdus Shomad Drs. M. Yusuf Syaefudin, M.Pd.
 NIP. 130616649NIP. 132163727 
 
LAMPIRAN 1
BAHAN AJAR 
1.PAGUNEMA
Dina pangajaran ayeuna hidep kudu bisa ngaregepkeun wacana paguneman kalawan hadé !Hal-hal nu kudu dipigawé ku hidep dina ngaregepkeun nyaéta :1.Sikep, kudu bener-bener daria sangkan eusi guneman kacangkem kalawan hadé;2.Pikiran kudu museur kana paguneman;Lamun hidep geus bisa ngalakukeun hal saperti di luhur, hidep bakal bisa nangtukeun topik  paguneman, nyebutkeun bagian-bagian eusi paguneman, maksud paguneman, jeung bisanapsirkeun nu paguneman.Basa nu digunakeun dina paguneman bisa dititénan tina palakuna. Paguneman antara guru jeung murid, basa nu digunakeunana basa lemes keur ka saluhureun jeung basa loma/lemes; paguneman jalma nu geus wawuh pisan, basa nu digunakeunnana basa loma; paguneman jalma nuanyar pinanggih, basana lemes; sedengkeun paguneman jalma nu keur ambek tangtu basa nudigunakeunana téh basa kasar.Regepkeun paguneman di handap kalawan daria !
Paguneman 1
Siswa : “Assalamu’alaikum !”Guru : “Wa’alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh. Badé ka saha, Erma ?Siswa : “Hapunten ngaganggu, Pa ! Dupi Ibu Iis parantos sumping ?”Guru :“Bu Iis h can sumping. Aya naon kitu ?”Siswa:“Parantos waktosna jam pelajaran Matematika, Pa!”Guru: “Antosan wheula atuh, sakedap deui ogé sumping!”Siswa:“Permios atuh Pa, badé ngantos di kelas waé!”Guru:“Mangga atuh, kadé ulah raribut. Baca baé heula bukuna!Siswa : “Sumuhun ! Assalamu’alaikum !”Guru : “Wa’alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh.
Paguneman 2
Isah: “Rat, PR Basa Sunda h tos ngteu acan ?Ratih: “PR nu mana téa nya ?Isah: “Eta geuning ngadamel sisindiran !Ratih: “Oh, éta. Nu mawi abdi mah teu acan. Dupi Isah, PR-na tos bérés kitu ?Isah: “Parantos, kaleresan dirorompok aya Aa, pinter ngadamel sisindiran .”Ratih: “Euleuh resep atuh nya ari aya nu ngabantosan mah!Abdi mah teu aya pisan nu tiasa diajak badanten. Janten sakalieun aya PR nu sesah téhsok binggung.”Isah: “Ah, tong bingung-bingung atuh. Sumping ka rorompok pan caket. Urang sasarengandiajar. Pun lanceuk sareng pun Biang mah pasti bingaheun geura.”Ratih: “Insya Alloh ka payun mah.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nurman Purnama Gumilar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->