Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPPIX.2 baru

RPPIX.2 baru

Ratings:
(0)
|Views: 691|Likes:
Published by Elham

More info:

Published by: Elham on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

 
RENCANA PEMBELAJARAN 1
Satuan Pendidikan : SMP PLUS AL-MA’ARIFMata pelajaran : Bahasa SundaKelas / Semester : IX / 2Alokasi Waktu :180 menit ( 2 x pertemuan)
STANDAR KOMPETENSI
Mampu memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membacaartikel, bahasan dan puisi karangan sendiri, serta cerita drama
I.KOMPETENSI DASA
Membaca artikel
INDIKATOR 
Siswa membaca teks artikel dalam hati (ngilo) dengan baik 
Siswa menyebutkan/menyimpulkan bidang ilmu isi artikel
Siswa memahami isi dan bahasa artikel
Siswa menyimpulkan tema artikel
Siswa menanggapi berbagai aspek (isi, bahasa, mekanisme penulisan)
II.MATERI POKO
Artikel
III.KEGIATAN PEMBELAJARAN
 A.PERSIAPAN 
Memeriksa kesiapan siswa
Apersepsi
Motivasi
 B.KEGIATAN INTI 
Salah seorang siswa membacakan wacana jenis artikelBersama-sama menyimak wacana artikel yang dibacakan/diperdengarkanBertanya jawab tentang artikelBertanya jawab tentang isi artikel
Bertanya jawab tentang teknik penulisan artikel
C.PENUTU
Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang dipelajari
Siswa ditugaskan untuk mencari sebuah artikel dan ditempel pada kertasHVS disertai dengan ringkasan isinya.
IV.MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 
Buku pegangan
Majalah
Surat kabar 
V.PENILAIAN
A.Jenis tes : Lisan, tertulisB.Bentuk Tes : EsaiC.Soal Tes :1.Sebutkeun nu dimaksud artikel !2.Sebutkeun poko-poko tina eusi artikel !3.Tuliskeun struktus dina nulis artikel !Buntet Pesantren, Juli 2011Mengetahui Guru Bahasa SundaKepala Sekolah
JAJA JAWAHIR, S.HISRI RAHAYU, S.Ag
 
URAIAN MATERI PEMBELAJARAN
Baca wacana ieu di handap!MEMENIRAN Nagara urang nagara nu subur ma’mur. Loba tutuwuhan anu bisa dijadikeun ubar. Ngagunakeunubar tradisional, bisa disebut leuwih aman tina
efek sampingna
. Salahsahiji tutuwuhan obat tradisionalIndonesia diantarana
memeniran
. Kaasup tutuwuhan anu
mujarab
pikeun nyageurkeun kasakit
maag 
.Tangkal memeniran sering kapanggih lamun urang ulin ka
tegalan
, sisi kebon atawa
 pakarangan
kosong teu kaurus. Jangkung tangkalna teu leuwih ti dua jeungkal ramo panangand
é
wasa. Wangunna siga tangkal asem anu
dibonsay
. Rupa daunna h
é
 jo aya titik-titik di bag
é
anhandapna, watangna leutik sag
é
d
é
cinggir anu rupana h
é
 jo ngora. Biasana tumuwuhna di antara jukutanu ngajejembrung. Nurutkeun panalungtikan paraahli, ti taun 2000,
memeniran
resmi jadi ubar urang India.Sababaraha jenis tumuwuh subur di nagara-nagara Asia saperti Indonesia, China jeung Filiphina.Dina basa Inggris
memeniran
t
é
h disebut C
hild Pick a Back 
,
sedengkeun dina basa India disebutP
itirishi, Budhatri.
Kab
é
h bagian tina tangkal memeniran ieu, ti mimiti akar, watang jeung daun bisa dipak 
é
ubar.Salian ti maag kasakit anu bisa diubaranana rupa-rupa kayaning infeksi liver, h
é
 patitis, ngalancarkeunkahampangan, malaria jeung batu ginjel.Dina nyageurkeun panyakit maag, carana gampil pisan. Petik 5 lambar daun memeniran,kumbah sing beresih. Terus godog ku cai lobana kurang leuwih 2 gelaseun. Cai godogan terasdisaring, ditiiskeun. Dileueut sadinten 3 kali salila saminggu. Insya Alloh
manjur 
!Pikeun ngubaran panyakit s
é
 j
é
nna, memeniran kudu dicampuran ku tutuwuhan s
é
 j
é
n kayaning
 Kumis Ucing, Keji Beling, Daun Seureuh, jeung sajabana.
Tuh geuning, upama urang tenget kanu aya disakurilingeun urang mah, nanaon og
é
pasti ayamangpaatna. Tutuwuhan saliara teh katingalna mah ukur ngaganggu pamandangan di pakaranganwungkul, tapi geuning ari ditalungtik mah teu burung aya pa
é
dahna. Mungguhing Alloh, sagala rupiciptaana-Na pasti aya mangpaatna.(dicutat tina:
 Mangle
no. 2049 kaca 45)
LEMBAR PERBAIKAN / PENGAYAAN
 
Kabeungharan kecapEfek samping = akibat, balukarna tina hiji perkaraMujarab = manjur Maag = lambung, ngaran kasakit beuteung (salatri)Bonsay = tatangkalan anu dikabiri/dikerdilkeun (jadi hiasan)
 Ngajejembrung = bala, jukutna jarangkung teu kaurus Panalungtikan = penelitian (Ind.)Watang = gagang, dahantutuwuhan saliara = tutuwuhan/jujukutan nu jadi di kebon atawa pakarangan(lain pelak)
 PEDARAN 
Cik ku hidep tit
é
nan deui
é
ta bacaan sing telik. Kumaha basana, kecap-kecap nu dipilihna jeungeusina? Tangtu b
é
da jeung bacaan nu biasa dibaca nu mangrupa buku pangajaran. Basa nudigunakeun dina
é
ta bacaan mah rada populer. Pon kitu kekecapanana og
é
dipilih kalawan apik sangkan nu maca kataji tur panasaran.Bacaan saperti kitu sering kapanggih dina koran, tabloid atawa majalah. Dina kamus tulisananu dipidangkeun (dimuat) dina koran, tabloid atawa majalah disebutna
artikel 
.Eusi artikel lolobana ng
é
 br 
é
hkeun pamadegan, pandangan atawa hasil pananglungtikan panuliskana hiji pasualan/masalah. Upamana ba
é
masalah runtah, bajir, Kulawarga Berencana, kas
é
hatan,wajib belajar jeung sajabana.
Uji Kompetensi 1
Sabada nit
é
nan conto artikel di luhur, cing eusian ieu pananya !1.Naon t
é
ma
é
ta artikel ? __________________________________________________________________________ 2.Ditit
é
nan tina eusina, widang
é
lmu naon nu ditepikeun ku panulis dina
é
ta artikel ? __________________________________________________________________________ 3.Cing, tuliskeun bagian bubuka
é
ta artikel ! ______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ 4.Naon ba
é
nu dij
é
ntr 
é
keun dina bagian eusi artikel ? ______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________  __________________________________________________________ 5.Hal naon nu ditulis dina bagian panutup ? ______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________  __________________________________________________________________ 6.Cing tina
é
ta artikel tuliskeun rangkay tulisanana ! ______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________  __________________________________________________________ 7.Tuliskeun kecap-kecap nu dianggap popul
é
r dina
é
ta artikel ! ______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________  __________________________________________________________________ 8.Jieun kalimah tina kecap-kecap ieu di handap!
a.Tradisiona
 __________________________________________________________________________ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->