Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPPVIII.2 baru

RPPVIII.2 baru

Ratings:
(0)
|Views: 624|Likes:
Published by Elham

More info:

Published by: Elham on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
RENCANA PEMBELAJARAN 1
Satuan Pendidikan : SMP PLUS AL-MA’ARIFMata pelajaran : Bahasa SundaKelas / Semester : VIII / 2Alokasi Waktu : 90 menit ( 1 x pertemuan)
STANDAR KOMPETENSI
Mampu menyimak, memahami dan menanggapi pembacaan berbagai wacana lirik (rumpaka)lagu, biografi dan pembacaan bahasan.
KOMPETENSI DASAR 
Menyimak bahasan tentang jenis-jenis kesenian daerah
III. INDIKATOR 
.
Dapat memahami isi wacana
Dapat menyimpulkan jejer wacana
Dapat mendeskripsikan kembali jenis-jenis kesenian daerah
Dapat menanggapi berbagai aspek bahasan.
IV. MATERI POKOK 
Bahasan tentang jenis kesenian
V.KEGIATAN PEMBELAJARAN
A.PERSIAPAN
Memeriksa kesiapan siswa
Apersepsi
Motivasi
 B. KEGIATAN INT
Siswa menyimak bahasan tentang jenis kesenian
Bertanya jawab tentang isi bahasan
C. PENUTUP 
Bersama guru, siswa menyimpulkan isi bahasan
VI.MEDIA DAN SUMBER BELAJA
Wacana bahasan tentang jenis-jenis kesenian
Majalah
Koran
Tabloid
Buku pegangan
VII. PENILAIAN
A.Jenis tes : Lisan, tertulisB.Bentuk Tes : EsaiC.Soal Tes :1.Naon tema tina eta bahasan ?2.Kasenian naon bae nu dipedar dina eta wacana ?3.Cing hidep neangan conto wacana bahasan tina koran atawa majalah ?Cingambul, Januari 2011Mengetahui Guru Bahasa SundaKepala Sekolah
JAJA JAWAHIR, S.HI SRI RAHAYU, S.Ag
 NIP.19530527 197803 1 00219530527 197803 1 002 NIP. 19690512 199702 1 001
 
URAIAN MATERI PEMBELAJARAN
KAMEKARAN SENI SUNDA
Kumaha kamekaran seni Sunda kiwari ?Pasualan
é
ta geus remen jadi bahan padungdengan. Pangna kitu t
é
h lantaran kahirupan urangSunda kiwari geus loba kapangaruhan ku adat jeung kabiasaan nu jolna di deungeun. Eta hal t
é
h ged
é
 pangaruhna kana hirup huripna Seni Sunda. Karasa pisan, seni Sunda anu sakitu euyeubna t
é
h nungtutanlaleungitan. Sok sanajan kitu, henteu kab
é
h matak pikasalempangeun, sabab aya k 
é
n
é
h seni Sunda anuhirup, mekar, sarta tetep dipikaresep.Kasenian Sunda nyampak tur mekar di unggal wewengkon, upamana ba
é
wayang gol
é
k, calung,kendang penca, jeung degung. Ari anu hirup sarta mekar di hiji atawa sawatara wewengkon nya
é
tasampyong di Kabupaten Majalengka jeung sabudeureunana, Sisingaan di Kabupaten Subang, Kuda
é
nggong di Kabupaten Sumedang, Tarling di Kabupaten Indramayu, B
é
njang di Kabupaten Bandung,Surak Ibra jeung Dodombaan di Kabupaten Garut.Seni nu husus hirup di Kabupaten Majalengka jeung Kuningan nya
é
ta Gembyung jeungSampyong. Hanjakal kamekaranana geus loba kad
é
s
é
h ku ku seni mod
é
ren, anu antukna jadi kurangdipikawanoh ku masarakat.Kasenian Sunda lianna anu masih k 
é
n
é
h pada mikaresep sarta sering dipintonkeun boh dinaacara Agustusan, di nu kariaan, malah dina siaran televisi nya
é
ta calung, r 
é
og, degung, jaipongan jeungwayang gol
é
k.Alesan pangna kasenian calung, r 
é
og, degung, jaipongan jeung wayang gol
é
k masih bisa hiruplantaran dianggap mampuh nuturkeun parobahan jaman. Calung ayeuna geus loba pisan robahna lamundibandingkeun jeung calung baheula, pangpangna dina lebah nabeuh jeung lalaguanana. Baheula mah nudisebut calung teh
é
nt
é
ng, lantaran waditrana ngajajar ditalian sina ngar 
é
nt
é
ng. Tungtung tali nu hijiditalikeun kana tihang, ari nu hiji deui ditalikeun kana awak anu nabeuhna. Atuh nabeuhna g
é
bari diuk.Kiwari nabeuh calung t
é
h dijingjing sabab waditrana henteu dir 
é
nt
é
ngkeun mak 
é
tali, tapidir 
é
nt
é
ngkeun mak 
é
awi pikeun ngajingjingna. Ku kituna dina magelarkeunana leuwih gampang. Nunabeuh bisa gerak kalawan b
é
 bas. Malah sangkan leuwih dipikaresep, pintonanana dieuyeuban ku humor.UJI KOMPETENSI 1P
é
k ku hidep jawab atawa terangkeun !
 
1.Naon sababna kahirupan seni Sunda remen jadi bahan padungdengan ? _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2.Seni naon ba
é
anu kiwari geus kad
é
s
é
h ku parobahan jaman ? _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.Tuliskeun rupa-rupa seni Sunda nu hirup di wewengkon hidep ! _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4.Naon nu jadi alesan pangna seni calung masih dianggap hirup jeung mekar ? _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5.Kumaha b
é
dana dina prakprakan nabeuh calung baheula jeung ayeuna ? _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6.Seni Sunda naon ba
é
nu ayeuna tetep mekar di tatar Sunda ? _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 7.Naon fungsi gerak jeung humor dina pintonan calung kiwari ? _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 8.Seni naon ba
é
nu mekarna di hiji wewengkon ? _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 9.Media naon ba
é
nu bisa digunakeun pikeun mekarkeun seni Sunda ? _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 10.Kumaha ta
é
kahna sangkan seni Sunda tetep hirup tur mekar ?
 ___________________________________________________________________  ___________________________________________________________________  ____________ LEMBAR PERBAIKAN / PENGAYAAN

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bintan Aditya Warman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->