Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vạn Thiện Đồng Quy Tập

Vạn Thiện Đồng Quy Tập

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Thiền Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Thiền Sư Vĩnh Minh Diên Thọ

More info:

Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2013

pdf

text

original

 
 
V
N THI
N

NG QUY T
P
THI
N S
Ư 
DIÊN TH
 Chùa V
 ĩ 
nh Minh (904-975)
ư 
ng Liên Tông L
c T
Hàng Châu V
 ĩ 
nh Minh Diên Th
 

i S
ư
.
 
2 -
V
n Thi
n
Đ
ng Quy T
p-Quy
n Th
ư
ng
 
T
hi
n S
ư
Diên Th
, t
là Xung Huy
n, ng
ư 
i
 
i T
ng, con nhà h
 V
ươ 
ng
 
Ti
n
ư 
ng. Lúc thi
u th
 
i, Ngài thích t
ng kinh Pháp Hoa,c
m

n b
y dê qu
m
p nghe kinh.L
 
n lên, Xung Huy
n
ư 
c V
ă
n M
c V
ươ 
ng tuy
n d
ng, cho làm quantrông nom v
thu
v
. Nhi
u l
n Ngài l
y ti
n công qu
 

n Tây H
 mua cá tr
nh phóng sanh. Vi
c phát giác ra, b
pháp ty th
N
m

nh, x
 Ngài vào t
i t
hình. Lúc s
p
em
i chém, V
ă
n M
c V
ươ 
ng cho ng
ư 
irình xem, n
u th
y Ngài nhan s
c th
n nhiên, không t
v
bu
n r
u los
 
thì ph
i
em v
trình l
i. Th
y Ngài tr
ư 
c sau v
n an nhiên
i
mt
 ĩ 
nh, s
gi
trao s
c ch
cho quan giám tr
m, r
i d
n v
di
n ki
n vua.Khi nhà vua h
i duyên c
 
Ngài
áp: “Tôi d
ng c
a công, th
t
áng t
ich
t. Nh
ư
ng toàn s
ti
n
ó tôi dùng

mua c
u
ư 
c muôn
c sanhm
ng, thì dù thân này có ch
t c
ũ
ng
ư 
c vãng sanh v
cõi Liên Bang,th
nên tôi không lo s
 
”.V
ă
n M
c V
ươ 
ng nghe qua c
m

ng, r
ơ 
i l
tha b
ng. Ngài xin xu
t gia,nhà vua b
ng lòng.N
ă
m ba m
ươ 
i tu
i, Ngài n
ươ 
ng theo Thi
n s
ư
Thúy Nham
 
chùa LongSách xu
t gia. Sau
ó tham h
c v
 
i Qu
c s
ư
 

c Thi
u
 
núi ThiênThai, ban

u tu t
p thi
n

nh, t
ng
tâm y
u,
ư 
c Qu
c s
ư
 
n kh
.Ngài t
ng tu Pháp Hoa Sám
 
chùa Qu
c Thanh, trong lúc thi
n quánth
y B
Tát Quán Th
Âm r
ư 
i n
ư 
c cam l
vào mi
ng, t
 
ó
ư 
cbi
n tài vô ng
i.Sau
ó, Ngài
 
núi Tuy
t

u t
i Minh Châu, pháp h
i r
t h
ư
ng th
nh,

ng th
 
i ph
c h
ư
ng chùa Linh
n
 
Hàng Châu. Ngoài gi
 
giáo hóa,

i s
ư
th
ư 
ng
 
bên dòng thác ng
i t
ng kinh, t
a thi
n, tr
m m
c.

is
ư
m
c y ph
c thì thô s
ơ 
, dùng th
c
ă
n r
t

m b
c.N
ă
m Ki
n Long th
2 (961)
 
i T
ng, Trung Ý V
ươ 
ng th
nh Ngài tr
 trì chùa V
 ĩ 
nh Minh, giáo hóa

i chúng, cho nên ng
ư 
i
 
i g
i

is
ư
V
 ĩ 
nh Minh. S
ư
 

x
ư 
ng tinh th
n viên dung t
t c
pháp, l
y tâmlàm tông, b
n chúng khâm ph
c.
chùa V
 ĩ 
nh Minh m
ư 
i l
ă
m n
ă
m,

 
ư 
c 1,700 v
T
ă
ng.

i s
ư
l
p công khóa m
i ngày
êm hành trì 108
i
u. Hai
i
u

c bi
t trong
ó là: t
ng m
t b
kinh Pháp Hoa, ni
mm
ư 
i muôn câu Ph
t hi
u. Tr
n
 
i Ngài t
ng
ư 
c m
t muôn ba ngànb
kinh Pháp Hoa.

i s
ư
th
ư 
ng truy
n gi
 
i B
Tát, mua chim cáphóng sanh, thí th
c cho qu
th
n, t
t c
công

c

u h
i h
ư 
ng T
nh

. Ngài có tr
ư 
c tác b
Tông C
nh L
c 100 quy
n, dung h
i ch
thú d
 

ng c
a ba tông:* Hoa Nghiêm.
 
V
n Thi
n
Đ
ng Quy T
p-Quy
n Th
ư
ng-
3
 
* Pháp Hoa.* Duy Th
c.

i v
 
i s
phân chia tông ch
gi
a các tông phái
ươ 
ng th
 
i, Ngài gi
 thái

 
i
u hòa.Vua n
ư 
c Cao Ly th
y
ư 
c b
sách này, bèn sai s
th
n sang bày t
l
 ngh
 ĩ 
a c
a ng
ư 
i

t
,

ng th
 
i phái ba m
ươ 
i sáu v
T
ă
ng trong n
ư 
c

n Trung Hoa h
c pháp v
 
i Ngài. Do
ó, Thi
n c
a tông Pháp Nhãnl
i
ư 
c th
nh hành
 
H
i
ông.

i s
ư
còn so
n thu
t t
p V
n Thi
n

ng Quy. Giáo ngh
 ĩ 
a trong
ây viên dung vô ng
i,

ng quy v
nh
ttâm, b
o r
ng: “Tám v
n pháp môn

u
ư
a

n gi
i thoát, m
t ni
mlành nh
c
ũ
ng d
n t
 
i Chân nh
ư
”, l
 
i l
ch
d
y v
T
nh

r
t thi
ty
u.Ngoài ra

i s
ư
còn tr
ư 
c tác Th
n Thê An D
ư 
ng Phú 1 quy
n, DuyTâm Quy
t 1 quy
n,

nh Hu
T
ươ 
ng T
ư
Ca 1 quy
n v.v…t
t c
h
ơ 
n60 b
.Niên hi
u Khai b
o n
ă
m th
8 (975), ngày 26 tháng 2, vào bu
i sángs
 
m

i s
ư
lên chánh
i
n

t h
ươ 
ng l
Ph
t. L
xong, Ngài h
p

ichúng l
i d
n dò khuyên b
o, r
i ng
i ki
t già trên pháp tòa mà th
t
ch,th
72 tu
i. Trung Ý V
ươ 
ng ban tôn hi
u là “Thi
n S
ư
Trí Giác”.

is
ư
là T
th
ba c
a tông Pháp Nhãn,

ng th
 
i c
ũ
ng
ư 
c tôn x
ư
ng làT
th
sáu c
a tông T
nh

.(Theo M
y
i
u Sen Thanh, T
ng Cao T
ă
ng Truy
n, Ph
t Quang

iT
 
i
n).
L
 
I T
 
A
B
n bi
n r
ng l
 
n, n
u không do tích t
các dòng thì không

y; b
ư 
clên Th
p

a tôn quý, n
u không do tích l
ũ
y
i
u lành thì ch
ng

. Th
 nên sâu xa ch
ng th
dò là do dung n
p lâu dài, ch
linh di
u không th
 l
ư 
ng là nh
 
s
ra công tu t
p c
n m
n mà

t

n. Hu
ng chi b
c Di
uGiác ch
d
y, hàng Thông Huy
n l
p giáo b
o r
ng, d
u cho m
t vi
clành nh
c
ũ
ng có th
giúp
 
n
ơ 
i ba cõi mà v
ư 
t kh
i tr
n lao.Ph
i nên lúc th
c khi ng
th
ư 
ng an tr
n
ơ 
i l
th
t, nêu cao con
ư 
nggiác ng
. Th
m
 
i mong mài d
ũ
a d
n d
n tr
 
thành thu
n th
c, luônchuyên tâm nghiên t
m tinh t
n ti
n lên.Song mà, v
n ch
ng ph
i Thánh c
ũ
ng ch
ng ph
i phàm, ch
do n
ơ 
i và ng
. Mu
n ti
n sâu vào cõi Thánh c
n ph
i nhanh chóng s
a

i tâm

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->