Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Критериуми за оценување - II одд

Критериуми за оценување - II одд

Ratings: (0)|Views: 885|Likes:
Published by Biljana Ilioska

More info:

Published by: Biljana Ilioska on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
Kритериуми за оценување на учениците воII одделение
Предмет: Македонски јазик
ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ
Основно ниво
Набљудува предмети во училницата, училиштето и непосредната околина;
Го усвоил поимот за реченица;
Го усвоил поимот за збор (како дел од реченицата и како име за предмети);
Го усвоил поимот за глас како дел од зборот;
Ги препознава буквите и ги поврзува во зборови;
Пишува зборови и кратки реченици;
 Чита зборови и кратки реченици и ги разбира;
Средно ниво
Набљудува предмети, ги забележува нивните битни карактеристики и гиопишува;
Го воочува гласот во различни позиции во зборот;
 Чита кратки текстови и ја разбира содржината;
Правилно употребува голема буква на почетокот на реченицата и кајсопствените имиња;
Ги препознава интерпункциските знаци и ја знае нивната функција;
Дополнува испуштени букви во зборот и збор во реченица;
 Високо ниво
Одговара на прашања со цели реченици и поставува прашања;
Ја разбира функцијата и содржината на реченицата;
Ги препознава интерпункциските знаци и правилно ги применува причитањето;
 Чита во себе различни текстови и умее да даде основни објаснувања воврска со прочитаното;
Самостојно составува и пишува зборови и реченици по дадени слики,предмети и сл.
ЈАЗИК
Основно ниво
Разликува глас и шум;
Именува лица, предмети, суштества и појави;
Средно ниво
Правилно составува реченица;
Разликува расказна, прашална и извична реченица;
Правилно ги изговара и пишува броевите до 20;
Ги дели зборовите на слогови;
 Високо ниво Валентина Тодорова – Професор по одделенска настава
 
Правилно ги подредува зборовите во реченицата;
Разликува расказна, прашална и извична реченица и правилно гиупотребува;
Го усвоил поимот за именки;
Ги применува интерпункциските знаци при пишувањето.
ЛИТЕРАТУРА
Основно ниво
Воочува и препознава наслов на литературен текст;
 Чита поезија и ги препознава строфите во песната.
Средно ниво
Разликува текст, илустрација и автор на текст;
Ги воочува настаните и ликовите во текст;
 Високо ниво
Разликува видови текстови;
 Чита по улоги и ја воочува темата и пораката на текстот;
Самостојно ја чита содржината на лектирите и одговара на прашања воврска со содржината.
ИЗРАЗУВАЊЕ И ТВОРЕЊЕ
Основно ниво
Слуша говор и учествува во разговор на определена тема;
Умее да пренесе едноставна порака.
Средно ниво
Прераскажува обработени куси содржини (преку прашања и слободно);
Изразно рецитира песна;
Писмено прераскажува краток текст, по зададени прашања и по даден план;
Пишува честитки по повод одредени празници, родендени...
 Високо ниво
Раскажува по низа слики, зададени зборови и по доживеан настан;
Опишува карактеристики преку набљуд. на растенија, предмети и животни;
Писмено раскажува некој доживеан настан;
Писмено опишува лица, предмети, растенија и животни;
Правилно ги пишува буквите за карактеристичните согласки во зборовите.
МЕДИУМСКА КУЛТУРА
Основно ниво
Разликува радио и ТВ емисии
Средно ниво
Селективно следи телевизиски содржини;
Прави разлика меѓу куклена и театарска претстава;
Пројавува интерес за следење детски печат;
Правилно разговара преку телефон.
 Високо ниво
Ги воочува основните разлики меѓу театарска претс. и литературното дело;
Позајмува книги од библиотека и правилно се однесува кон нив.
 Валентина Тодорова – Професор по одделенска настава
 
Предмет: Математика
ФОРМИ ВО ПРОСТОРОТ, ФОРМИ ВО РАМНИНАТА И ОДНОСИТЕ МЕЃУНИВ
Основно ниво
Покажува и именува предмети во форма на геометриски тела;
Препознава и именува права, крива, отворене и затворена линија;
Средно ниво
Именува и црта со помош на шаблон: триаголник, круг, квадрат иправоаголник;
Црта со помош на линијар прави линии.
 Високо ниво
Ги одредува и графички ги претставува меѓусебните односи на предметите;
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМСКИ СИТУАЦИИ
Основно ниво
Ја утврдува логичката поврзаност на настаните;
Претставува множества со Венов дијаграм;
Средно ниво
Се движи во просторот според нацртана шема;
Проценува неверојатен, можен и секогаш можен настан во познатиситуации;
Класифицира предмети по еден и два признаци;
Воочува и искажува разлики на предмет гледан однапред, одназад, иотстрана.
 Високо ниво
Пронаоѓа логичност во редоследот на подреденоста на геометрискитефигури;
Решава проблемски ситуации: пронаоѓа дел што недостасува или соодветенпар;
Формира унија од две и три множества;
Прави фигури по дадена шема.
БРОЕВИ ДО 20. СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО 20
Основно ниво
Ги чита, пишува и споредува броевите до 20;
Собира и одзема броеви до 20 без премин;
Ги применува редните броеви до 10.
Средно ниво
Ги чита и пишува симболите >, <, =, +, -;
Ја одредува бројната вредност на бројните изрази со и без загради;
 Валентина Тодорова – Професор по одделенска настава

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Elena Jovanova liked this
Julija Jovevska liked this
velika077 liked this
Gordana Barbaska liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->