Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Duy Thức Tam Thập Tụng

Duy Thức Tam Thập Tụng

Ratings: (0)|Views: 263|Likes:
Bồ Tát Thế Thân Vasubandhu - Hòa Thượng Thuyền Ấn.
Bồ Tát Thế Thân Vasubandhu - Hòa Thượng Thuyền Ấn.

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

 
TriTriTriTriṃṃśikāśikāśikāśikā----VijñaptimVijñaptimVijñaptimVijñaptimātratāsiddhiātratāsiddhiātratāsiddhiātratāsiddhiḥTheTheTheThe Thirty Verses on ConsciousnessThirty Verses on ConsciousnessThirty Verses on ConsciousnessThirty Verses on Consciousness----onlyonlyonlyonlyDuy thDuy thDuy thDuy thứ ứ ức tam thc tam thc tam thc tam thậập tp tp tp tụụngngngng
唯 識識 三三 十十 頌
Tác gi
: B
tát Vasubandhu (Th
Thân,
世親世親世親世親
)D
ch gi
: Hòa Th
ư
ng Thích Thuy
n
 
n(Tài Li
u H
c T
p L
p Cao H
c Tri
t c
a

i H
c V
ă
n Khoa Vi
n

i H
c V
n H
nh, Niên Khóa: 1972-1973)
 
 L
I T
ATrimsika là lu
n v
ă
n cu
i cùng c
a B
tát Vasubandhu. B
lu
nn
y g
m có ba m
ươ
i bài t
ng, nên
ư
c d
ch sang ti
ng TrungHoa là "Tam Th
p T
ng",
ây chính là ngh
 ĩ 
a c
a Trimsika. NgàiHuy
n Trang Pháp s
ư
khi d
ch nó ra Hán v
ă
n có thêm vào haich
"Duy Th
c", g
i là "Duy Th
c Tam Th
p T
ng"; vì trong bam
ươ
i bài t
ng
y B
tát Vasubandhu
ã tóm thâu toàn v
n tinhba c
a Duy Th
c H
c.B
lu
n Trimsika
ã
ư
c d
ch ra ti
ng Pháp, Trung Hoa, TâyT
ng, Nh
t và c
ti
ng

c r
i. Nh
ư
ng t
tr
ư
c

n nay ch
ư
a aid
ch nó t
Sanskrit ra Anh v
ă
n c
. Vào n
ă
m 1971 có vài ng
ư
ib
n ngo
i qu
c mu
n h
c v
Duy Th
c H
c, nên tôi
ã d
chTrimsika t
nguyên b
n Sanskrit ra Anh v
ă
n

d
y. Niên khóa1972-1973, trong khi gi
ng d
y cho l
p Cao H
c Tri
t t
i Tr
ư
ng

i H
c V
ă
n Khoa c
a Vi
n

i H
c V
n H
nh, tôi
ã dùng b
 lu
n n
y làm m
t môn trong nh
ng môn gi
ng d
y, vì Duy Th
cH
c là m
t h
th
ng tri
t h
c c
a
ông Ph
ươ
ng, và c
a c
th
 gi
i hi
n

i. Nó xu
t hi
n s
m h
ơ
n và siêu vi
t h
ơ
n c
ch
 thuy
t Duy Tâm (Idealism) c
a Berkeley trong tri
t h
c Tâyph
ươ
ng.Khi gi
ng d
y,

sinh viên có s
so sánh

i chi
u cho b
n ýc
a lu
n v
ă
n
ư
c rõ, nên tôi
ã phiên âm l
i b
ng phiên âm m
ut
qu
c t
, t
nguyên b
n ch
Sanskrit c
a TRIMSIKA do SylvainLévi
n hành t
i Paris n
ă
m 1925, kèm v
i b
n d
ch Anh v
ă
n c
atôi. C
ng vào
ó, tôi ghi thêm b
n d
ch Hán v
ă
n "Duy Th
c TamTh
p T
ng" c
a Ngài Huy
n Trang
ã d
ch th
ng t
nguyên b
nSanskrit. K
ti
p tôi d
ch b
n Hán v
ă
n
y c
a Ngài Huy
n Trangra Vi
t v
ă
n,

sinh viên khi tham kh
o, ti
n vi
c so sánh

ichi
u. Thành th
b
n Anh v
ă
n trong
ây là tôi d
ch th
ng t
 
 
nguyên b
n Sanskrit c
a B
tát Vasubandhu; còn b
n Vi
t v
ă
n làtôi d
ch t
b
n d
ch Hán v
ă
n c
a Ngài Huy
n Trang.N
u

c

i chi
u gi
a nguyên b
n trong ti
ng Sanskrit c
aB
tát Vasubandhu, v
i b
n d
ch Hán v
ă
n c
a Ngài Huy
n Trang,chúng ta s
th
y có m
t vài ch
khác nhau. Hình nh
ư
nguyênnhân sinh ra s
ki
n
ó, là vì Ngài Huy
n Trang
ã ph
i d
ch rati
ng Trung Hoa b
ng k
v
ă
n (b
ng t
ng bài k
b
n câu, m
i câug
m n
ă
m ch
); t
 
ó gây nên có m
t vài ch
khác nhau.
ây là lýdo khi
n tôi
ã d
ch b
ng t
n v
ă
n, ch
không d
ch b
ng k
v
ă
n(v
n v
ă
n), trong khi d
ch b
lu
n n
y ra Anh v
ă
n và Vi
t v
ă
n. Tuynhiên

i v
i ý chính c
a B
tát Vasubandhu trong nguyên b
nSanskrit, Ngài Huy
n Trang khi d
ch ra Hán v
ă
n không h
làm sail
c m
t tí nào. V
y xin chân thành ghi m
y giòng n
y

quí v
l
ư
uý.Trân tr
ng.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->