Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
SOBRE LA POLÍTICA BANCARIA DE HOLLANDE (Es) ON HOLLANDE'S BANKING POLICY (Es) HOLLANDEREN BANKU POLITIKAZ (Es)

SOBRE LA POLÍTICA BANCARIA DE HOLLANDE (Es) ON HOLLANDE'S BANKING POLICY (Es) HOLLANDEREN BANKU POLITIKAZ (Es)

Ratings: (0)|Views: 592|Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Categories:Types, Research
Published by: EKAI Center on Jun 10, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/19/2014

 
 Cq c \htfjkl ^c~ot- jp `hoqk°p toimoap ckz jkqpjpupjhkcm ~hqjpjhk ht h~jkjhk kojpbot hi OFCJ Aokpot-kht hi jpq q~hkqhtq ht qu~~htpjkl okpjpjoqOFCJ Aokpot qoofq ph `h duqjkoqq |jpb ahe~ckjoq ht lhyotkeokpq ahyoto` jk jpq to~htpq+ Toc`otq qbhum` do c|cto pbcp|o ecz bcyo c ahkimjap hi jkpotoqp pbcp ahum` ciioap pbo hdgoapjyjpz hi pbjq to~htp+ Jkyoqphtq qbhum` ahkqj`ot pbjq to~htpcq hkmz c qjklmo icapht jk ecfjkl pbojt jkyoqpeokp `oajqjhk+
 
LCTCJC JKKHYCPJHK AOKPOT- LHJT_ 3-C4 EHK@TCLHKPOM7 :014?>3>0 YJPHTJC%LCQPOJW 91:9030?<MOFOJPJH 9<?<>3<2? @_TCKLH 92223:?4> O%ECJM7 jkihNofcjaokpot+ou  qatjd`+ahe(OFCJAokpot
 
icaodhhf+ahe(OFCJAokpto
 
bpp~7((ofcjaokpot3+dmhlq~hp+ahe
 
bpp~7((jk`uqptjcm~hmjaz+dmhlq~hp+ahe
 
 
\htfjkl ^c~ot
 
3> `o Gukjh `o 4>34
 
QHDTO MC ^HMÅPJAC DCKACTJC@O BHMMCK@O 
HK BHMMCK@O 
‚ 
Q DCKFJKL ^HMJAZ BHMMCK@OTOK DCKF_ ^HMJPJFCW 
3+
Qj oq koaoqctjh- toapjijactoehq kuoqptcycmhtcajñk `o mcq ~hmåpjacq dckactjcq `om kuoyhlhdjotkh itckaêq+
4+
Om `åc 9 `o gukjh- om ejkjqpth `o oahkheåc-ijkckwcq z aheotajh orpotjht ~toqokpñ ok omAhkqogh `o Ejkjqpthq ukc aheukjacajñk qhdto
”ukc kuoyc ~hmåpjac `o ijkckajcajñk `o mcoahkheåc cm qotyjajh `om atoajejokph―+
 
1+
Cuksuo c÷k kh qo ahkhaok mhq `opcmmoq `o oqpcaheukjacajñk- om Lhdjotkh bc ptckqejpj`h suo qoeckpjoko ok mc måkoc `o mhq ahe~thejqhqcquej`hq ~ht Bhmmck`o ok qu ace~cóc omoaphtcm-cmto`o`ht `o ptoq måkocq `o ptcdcgh dãqjacq7% Atocajñk `o uk dckah ~÷dmjah `ojkyotqjñk% Toihtec `om cbhtth tolumc`h
 
 
Cq c \htfjkl ^c~ot- jp `hoqk°p toimoap ckz jkqpjpupjhkcm ~hqjpjhk ht h~jkjhk kojpbot hi OFCJ Aokpot-kht hi jpq q~hkqhtq ht qu~~htpjkl okpjpjoqOFCJ Aokpot qoofq ph `h duqjkoqq |jpb ahe~ckjoq ht lhyotkeokpq ahyoto` jk jpq to~htpq+ Toc`otq qbhum` do c|cto pbcp|o ecz bcyo c ahkimjap hi jkpotoqp pbcp ahum` ciioap pbo hdgoapjyjpz hi pbjq to~htp+ Jkyoqphtq qbhum` ahkqj`ot pbjq to~htpcq hkmz c qjklmo icapht jk ecfjkl pbojt jkyoqpeokp `oajqjhk+
 
LCTCJC JKKHYCPJHK AOKPOT- LHJT_ 3-C4 EHK@TCLHKPOM7 :014?>3>0 YJPHTJC%LCQPOJW 91:9030?<MOFOJPJH 9<?<>3<2? @_TCKLH 92223:?4> O%ECJM7 jkihNofcjaokpot+ou  qatjd`+ahe(OFCJAokpot
 
icaodhhf+ahe(OFCJAokpto
 
bpp~7((ofcjaokpot3+dmhlq~hp+ahe
 
bpp~7((jk`uqptjcm~hmjaz+dmhlq~hp+ahe
 
 
QHDTO MC ^HMÅPJAC DCKACTJC@O BHMMCK@O% Toihtec `om qjqpoec dckactjh
0+
Mc jkihtecajñk ~÷dmjaceokpo ptckqejpj`c`oq`o om Ahkqogh `o Ejkjqpthq qñmh bcaotoiotokajc cm ahkpokj`h `om ~tjeoth `o mhq ptoqahe~thejqhq7 Mc atocajñk `o uk dckah ~÷dmjah`o jkyotqjñk+ Mc ~htpcyhw `om lhdjotkh bcptckqejpj`h suo om hdgopjyh `om ejkjqpth oq suooqpo dckah ~÷dmjah qoc h~otcpjyh ~ctc okoth `o4>31+
?+
^ht om eheokph- ~ht mh pckph- c oioaphq `oycmhtct mc ~hqjdmo ahkatoajñk `o mcq ~hmåpjacqdckactjcq `om kuoyh lhdjotkh- qñmh `jq~hkoehq`o oqpc jkihtecajñk qhdto mc aheukjacajñk `omEjkjqpth ok auckph c mc atocajñk `o uk dckah~÷dmjah `o jkyotqjñk z `om ahkpokj`h `om~thltcec omoaphtcm `o Bhmmck`o+
9+
¸Qjlkjijac oqpc khpc `o ~tokqc suo om kuoyhlhdjotkh yc c eckpokot quq ahe~thejqhq `otooqptuaputct om qoapht dckactjh8 Aheh boehq~uoqph `o tomjoyo `utckpo mcq ÷mpjecq qoeckcq- mcor~otjokajc `o mhq ~hqjajhkcejokphq `o Bhmmck`o-`oq`o om `åc qjlujokpo c mc cqukajñk `o mc^toqj`okajc- oq ajotpceokpo kolcpjyc7 quq~hqjajhkoq bck qj`h ahkpjkucq z thpuk`cq c icyht`o ph`cq z ac`c ukc `o mcq eo`j`cq `o toqacpodckactjh+
<+
Oyj`okpoeokpo- Itckajc ahkpjk÷c ok ace~cócomoaphtcm bcqpc mcq omoaajhkoq moljqmcpjycq+ Kh oq omeoght eheokph ~ctc jkpot~topct mc ato`jdjmj`c``o ukhq u hpthq ~hqjajhkcejokphq+ Qotã koaoqctjhoq~otct ukhq eoqoq ckpoq `o bcaot ukcycmhtcajñk lmhdcm `om ~hqjajhkcejokph ~hmåpjah `oBhmmck`o z `om kuoyh lhdjotkh ok tomcajñk ahk mc~hmåpjac dckactjc+
2+
Mc auoqpjñk `o ihk`h oq ok suê eo`j`c oqahe~cpjdmo om toq~oph `o mhq ahe~thejqhqomoaphtcmoq cquej`hq ok tomcajñk ahk mc ~hmåpjac`o tooqptuaputcajñk `om qoapht dckactjh z om~hqjajhkcejokph thpuk`h z to~opj`h c icyht `o mc`optcaajñk `o toautqhq ~÷dmjahq ~ctc om toqacpodckactjh+
:+
Aheh oq qcdj`h- ukh `o mhq ~jmctoq dãqjahq `omc tooqptuaputcajñk dckactjc oq- ~thdcdmoeokpo-om cjqmcejokph `o mcq capjyj`c`oq dckactjcq suoqhk eotoao`htcq `o ~thpoaajñk ~÷dmjac
 ‑
`o~ñqjphq z atê`jph% `om toqph `o capjyj`c`oq- suoqhk mcq suo bck mmoyc`h c mc dckac haaj`okpcm c~hqjajhkoq `o cmph tjoqlh- z suo kh `odotåck qothdgoph `o ~thpoaajñk+
3>+
Qj tocmeokpo Bhmmck`o ~topok`o qot ijom c oqpoahe~thejqh- ¸añeh oq ~hqjdmo suo qo bczcahkyotpj`h ok om ~tjeot cmjc`h `o mc dckacouth~oc ok qu muabc ~ht mc `optcaajñk `o toautqhq~÷dmjahq ~ctc mhq ecqjyhq toqacpoq capucmeokpook autqh8
33+
_kc ~tjeotc or~mjacajñk oq suo aucmsujotc `omhq `hq ~hqjajhkcejokphq hdo`owac eotceokpo cu
k ~hqjajhkcejokph ”omoaphtcm― ckpo mcq
omoaajhkoq moljqmcpjycq z suo mc yot`c`otc ~hmåpjac`o Bhmmck`o qo amctjijsuo c ~ctpjt `o okphkaoq+
34+
Mh ajotph oq suo- qj tocmeokpo Bhmmck`o atoook suo kh `odotåc qot hdgoph `o ~thpoaajñk~÷dmjac om ahkgukph `o mc capjyj`c` dckactjc- mhqcapucmoq toqacpoq ~mckpoc`hq c icyht `o mc dckacoq~cóhmc- h mhq ahkpjkuc`hq ~hqjajhkcejokphq `oBhmmck`o `utckpo oqpcq qoeckcq ~ctc `oqpjkct cmtoqacpo dckactjh mhq ihk`hq outh~ohq- mhqouthdhkhq- ukc kuoyc ~hmåpjac or~ckqjyc `omDckah Aokptcm Outh~oh- opa+ actoaok `o qokpj`h+
 
 
Cq c \htfjkl ^c~ot- jp `hoqk°p toimoap ckz jkqpjpupjhkcm ~hqjpjhk ht h~jkjhk kojpbot hi OFCJ Aokpot-kht hi jpq q~hkqhtq ht qu~~htpjkl okpjpjoqOFCJ Aokpot qoofq ph `h duqjkoqq |jpb ahe~ckjoq ht lhyotkeokpq ahyoto` jk jpq to~htpq+ Toc`otq qbhum` do c|cto pbcp|o ecz bcyo c ahkimjap hi jkpotoqp pbcp ahum` ciioap pbo hdgoapjyjpz hi pbjq to~htp+ Jkyoqphtq qbhum` ahkqj`ot pbjq to~htpcq hkmz c qjklmo icapht jk ecfjkl pbojt jkyoqpeokp `oajqjhk+
 
LCTCJC JKKHYCPJHK AOKPOT- LHJT_ 3-C4 EHK@TCLHKPOM7 :014?>3>0 YJPHTJC%LCQPOJW 91:9030?<MOFOJPJH 9<?<>3<2? @_TCKLH 92223:?4> O%ECJM7 jkihNofcjaokpot+ou  qatjd`+ahe(OFCJAokpot
 
icaodhhf+ahe(OFCJAokpto
 
bpp~7((ofcjaokpot3+dmhlq~hp+ahe
 
bpp~7((jk`uqptjcm~hmjaz+dmhlq~hp+ahe
 
 
QHDTO MC ^HMÅPJAC DCKACTJC@O BHMMCK@O
31+
 
Ok tjlht- qñmh qotåck ”toqacpcdmoq―- aheh OFCJ
Aokpot bc yokj`h `oiok`jok`h- mcq capjyj`c`oq `o`o~ñqjph z atê`jph z kh mcq okpj`c`oq dckactjcqaheh pcmoq+ H- qj qo ~toijoto- mcq okpj`c`oqdckactjcq qñmh ok mc eo`j`c ok suo zc bczckto~otaupj`h quq ~hqjdmoq ~êt`j`cq qhdtocaajhkjqpcq z catoo`htoq `om eotac`h `oac~jpcmoq+
30+
^oth mhq ÷mpjehq ~hqjajhkcejokphq `oBhmmck`o kh bck boabh kjklukc toiotokajc coqphq tosujqjphq `o ~tu`okajc dãqjac z- cmahkptctjh- bck qoluj`h ijomeokpo mhq jkpotoqoq kh`o mhq `o~hqjpckpoq qjkh `o mcq ~th~jcq okpj`c`oqdckactjcq c icyht `om toqacpo jk`jqatjejkc`h `omcq ejqecq+
3?+
Oqph oq mh suo `jaok mcq `oajqjhkoq tocmeokpoc`h~pc`cq ~ht Bhmmck`o `oq`o qu caaoqh c mc^toqj`okajc+
39+
Mh ajotph oq suo oqphq ~hqjajhkcejokphq `oBhmmck`o bck cmpotc`h tc`jacmeokpo om osujmjdtjhouth~oh c icyht `o mc ltck dckac+ Mc ~toqjñkqhdto mhq ~cåqoq jk`uqptjcmoq cyckwc`hq ~ctc suocao~pok qot `oqckltc`hq c icyht `om toqacpodckactjh qo oqpã yhmyjok`h- ltcajcq c Bhmmck`o-jkqh~htpcdmo+ Ok acqh `o ahkpjkuct ok oqpcptczoaphtjc- Bhmmck`o ~uo`o euz djok ahkyotpjtqook om clokpo `oqptuapht `om ~thzoaph outh~oh+
3<+
¸Añeh oq ~hqjdmo oqpo kjyom `oahkptc`jaajñk8 _kc ~tjeotc or~mjacajñk oq mc~hqjdjmj`c` `o suo Bhmmck`o- ok mc c~mjacajñk `oqu ~thltcec omoaphtcm `o toihtec dckactjc-qje~moeokpo ~topok`c
”q
cmjtqo
~ht mc pcklokpo―+
Oqph oq- `o ukc ihtec u hptc- cm oqpjmh `o mctoihtec @h``%Itckf ok _QC h `om JkihteoYjafotq ok _F- oyjpct ~toeo`jpc`ceokpo mhq~thdmoecq `o ihk`h h
 ‑
aheh om acqh `o _F%~hqpotlct mhq oioaphq `o mc toihtec c mcijkcmjwcajñk `o mc atjqjq+
32+
Om jkihteo Yjafotq- ptcq ukc jkpotoqckpo`oqatj~ajñk z ckãmjqjq `o mhq ~thdmoecq `o ihk`h`om qoapht dckactjh- oqpcdmoao mc koaoqj`c` `oukc ~hmåpjac `o cjqmcejokph
 ‑”tjkl
%
iokajkl―
% `o mcqcapjyj`c`oq ~thpolj`cq `om qoapht dckactjh+ Z mcqht~tok`okpo ahkamuqjñk `o suo oqpcq ~hmåpjacq
`odok c~mjactqo … c ~ctpjt `om cóh 4>3:+
 
3:+
Oq oyj`okpoeokpo je~htpckpo oqpcdmoaot mcqtoihtecq koaoqctjcq ~ctc suo mh suo bc hauttj`hahk om qjqpoec ehkopctjh z dckactjh haaj`okpcm
”kh yuomyc c ~cqct―+
 ^oth mh iuk`ceokpcm kh oq ok oqpo eheokphañeh oyjpct atjqjq iuputcq- qjkh añeh qu~otct mccapucm+ Mc `omjejpcajñk `o suê capjyj`c`oqdckactjcq `odok ~thpolotqo z auãmoq kh oqoqokajcm kh `okpth `o 3> cóhq- qjkh bhz ejqeh-ecóckc ejqeh+ ^htsuo oq uk omoeokph oqokajcm~ctc okihact z `omjejpct mcq tomcajhkoq okpto mhqlhdjotkhq z mcq okpj`c`oq ijkckajotcq z- okahkatoph- ~ctc okihact mcq ~hmåpjacq `o toqacpodckactjh+
4>+
Mc hptc or~mjacajñk `o mc capjpu` `o Bhmmck`oqotåc mc `o suo qu thpuk`h ~hqjajhkcejokph cicyht `o mhq toqacpoq dckactjhq hdo`oao c ukc
~hmåpjac dcqc`c ok om ”kcajhkcmjqeh itckaêq―- ~ht
okpok`ot suo %cuksuo oqpcq ~hmåpjacq qockjkguqpcq z ~thdcdmoeokpo jk÷pjmoq% mc dckacitckaoqc yc c qot ukh `o mhq dokoijajc`hq `o mcqejqecq+
43+
@o ukc ihtec u hptc- `oiok`ot ok om~thltcec omoaphtcm aheh uk cq~oaph oqokajcm `oqu ~hmåpjac oahkñejac om cjqmcejokph `o mcqcapjyj`c`oq dckactjcq ahk `otoabh c ~thpoaajñk

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->