Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
THỜI KHÓA TU TẬP THỜI ĐỨC PHẬT CÒN TẠI THẾ

THỜI KHÓA TU TẬP THỜI ĐỨC PHẬT CÒN TẠI THẾ

Ratings:
(0)
|Views: 23|Likes:
Theo Kinh Tạng Pali
Theo Kinh Tạng Pali

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2012

pdf

text

original

 
TH 
Ờ 
I KHÓA TU T 
 Ậ
P TRONG TH 
Ờ 
ĐỨ 
C PH 
 Ậ
1
TH
I KHÓA TU T
P TRONG TH
I Ð
C PH
T(TRONG T
NG KINH PALI)
 
L
I NÓI Ð
U
 
Trong kinh Nikaya thu
c t 
ng kinh Pali chúng tôi tìm th
đượ 
c m
t th
ờ 
i khóa bi 
u tu t 
 ptrong th
ờ 
i Ð
ứ 
c Ph
t còn t 
i th
ế
Ngài 
đ 
ã h
ướ 
ng d 
n chúng t 
ỳ 
kheo tu t 
 p.
 
Th
ờ 
i khóa bi 
u này có m
t giá tr 
 ị 
th
ự 
c hành c 
th
t l 
ớ 
n
đố
i v 
ớ 
i nh
ữ 
ng ng 
ườ 
i tu t 
 p theoPh
t Giáo hi 
n nay. ch
ỉ 
 
đị 
nh cho chúng ta nh
ữ 
ng pháp hành c 
th
rõ ràng 
đ 
úng chánh pháp c 
a Ð
ứ 
c Ph
"ng 
ă
n ác di 
t ác pháp" 
và n
ế
u nói v 
thi 
n
đị 
nh thì 
"ly d 
ụ 
c ly ác pháp" 
.
 
Ng 
ă
n ác di 
t ác pháp và ly d 
c ly ác pháp so sánh v 
ớ 
i nh
ữ 
ng t 
ừ 
trong th
ờ 
i khóa bi 
u này 
"t 
s
ch tâm t 
ư 
kh
i các ch
ướ 
ng ng 
i pháp" 
.
 Ch
c quí v 
 ị 
 
đ 
ã hi 
u ch
ướ 
ng ng 
i pháp là gì?Nó không khác d 
c và ác pháp nh
ư 
ng nó còn rõ ngh
ĩ 
a h
ơ 
n.
 
Ví d 
nh
ư 
quí v 
 ị 
ng 
i ki 
ế
t già hai chân
đ 
au,
đ 
ó là ch
ướ 
ng ng 
i pháp; sáng quí v 
 ị 
mu
n
ă
n,chi 
u quí v 
 ị 
mu
n u
ng s
ữ 
a,
đ 
ó c 
ũ
ng là ch
ướ 
ng ng 
i pháp; v.v...
 
 X 
ư 
a Ð
ứ 
c Ph
đ 
ã thành l 
 p th
ờ 
i khóa bi 
u này cho chúng T 
ỳ 
Kheo T 
ă
ng c 
ũ
ng nh
ư 
ỳ 
KheoNi tu t 
 p, chúng tôi xét th
y không có l 
i th
ờ 
i mà còn r 
t phù h
ợ 
 p vào th
ờ 
đạ
i c 
a chúng talúc m
i ng 
ườ 
đ 
ang h
ướ 
ng tâm v 
thi 
n
đị 
nh. Thi 
n
đị 
nh theo trong th
ờ 
i khóa bi 
u này là
 thi 
n
đị 
nh x 
tâm 
còn t 
t c 
các lo
i thi 
n
đị 
nh c 
a quí v 
 ị 
 
đ 
ang tu t 
 p là
thi 
n
đị 
nh
ứ 
c ch
ế 
 tâm.
 Ðó là thi 
n t 
ưở 
ng, thi 
n c 
a ngo
đạ
omà x 
ư 
a kia Ð
ứ 
c Ph
đ 
ã sáu n
ă
m kh
h
nh tu
 p không k 
ế
t qu
gi 
i thoát.
 
May m
n thay th
ờ 
i khóa bi 
u c 
a Ð
ứ 
c Ph
t ngày x 
ư 
a còn l 
ư 
u l 
i là m
t b
ng ch
ứ 
ng ch
ứ 
ng minh hùng h
n, c 
th
xác 
đị 
nh
đượ 
c pháp môn và s
ự 
tu t 
 p c 
a Ph
t Giáo chân th
t màkhông th
có m
t giáo pháp ngo
đạ
o nào m
o nh
n c 
a Ph
t Giáo
đượ 
c.
 
Chúng tôi biên so
n th
ờ 
i khóa bi 
u này ra
để
quí v 
 ị 
th
m xét l 
i con
đườ 
ng tu c 
a mình có
đ 
úng là c 
a Ð
o Ph
t hay không? Ðúng thì quí v 
 ị 
m
ớ 
i g 
i là tu theo Ph
t Giáo b
ng không thì quí v 
 ị 
 
đừ 
ng m
ượ 
n danh Ph
t Giáo mà bi 
ế
n Ph
t Giáo thành m
t tôn giáo l 
ừ 
a
đả
o thì th
đ 
au lòng.
 
Theo th
ờ 
i khóa bi 
u này, quy 
n tu hay không là
ở 
quí v 
 ị 
, còn riêng chúng tôi biên so
n ra
đ 
ây 
để
xét th
y cái 
đ 
úng cái sai hi 
n gi 
ờ 
trong Ph
t Giáo; cái tu
đượ 
c, cái tu không 
đượ 
c; cái 
đạ
o
đứ 
c, cái phi 
đạ
o
đứ 
c; cái không mê tín, cái mê tín; cái không tr 
ừ 
u t 
ượ 
ng, cái tr 
ừ 
u t 
ượ 
ng; cái không l 
ừ 
a
đả
o, cái l 
ừ 
a
đả
o; v.v...
để
quí v 
 ị 
suy ng 
m.
 
Cu
i cùng chúng tôi xin d 
ừ 
ng l 
i n
ơ 
đ 
ây, h
n g 
 p l 
i quí v 
 ị 
 
ở 
nh
ữ 
ng t 
 p sau:
"NH 
Ữ 
NG L
Ờ 
PH 
 Ậ
T D
 Ạ
Y" 
 
để
chúng ta s
n l 
ượ 
t vén lên nh
ữ 
ng l 
ớ 
 p b
i mù c 
a Bà La Môn Giáo và nh
ữ 
ng ki 
ế
n gi 
i c 
a các nhà h
c gi 
ư 
a và nay 
đ 
ang ph
m
ờ 
Ph
t Giáo.
 
Kính ghi,Thích Thông L
c.Tu Vi 
n Ch
ơ 
n Nh
ư 
 Ngày 15-2-2000.
 
 
TH 
Ờ 
I KHÓA TU T 
 Ậ
P TRONG TH 
Ờ 
ĐỨ 
C PH 
 Ậ
2
TH
I KHÓA TU T
P TRONG TH
I Ð
C PH
T
 
L
I PH
T D
 Y
 
NG
ƯỜ
I TU S
 Ĩ 
CÓ 9 ÐI
U C
N TU T
P H
NG NGÀY
 
1.- Ph
đầ
đủ 
oai nghi chánh h
nh.
 
2.- S 
ợ 
h
i trong các l 
i nh
nh
t.
 
3.- Ch
ấ 
 p nh
n gi 
ữ 
gìn gi 
ớ 
i lu 
t.
 
4.- Gi 
ữ 
gìn m
ắ 
t, tai, m
ũ 
i, mi 
ng, thân, ý không cho dính m
ắ 
c sáu tr 
n.
 
5.- 
 Ă
n u 
ng ph
i ti 
ế 
độ
, không nên
ă
n u 
ng phi th
ờ 
i.
 
6.- Ban ngày khi 
đ 
i kinh hành hay lúc ng 
i luôn luôn ph
i t 
y s
ch tâm t 
ư 
khòi các ch
ướ 
ng ng 
i pháp.
 
7.- Ban
đ 
êm canh
đầ
đ 
i kinh hành hay ng 
i, luôn luôn ph
i t 
y s
ch tâm t 
ư 
kh
i các ch
ướ 
ng ng 
i pháp.
 
8.- Ban
đ 
êm canh gi 
ữ 
a ph
i n
m nghiêng, chánh ni 
m t 
ỉ 
nh giác,luôn luôn ph
i ngh
ĩ 
 
đế 
n th
ứ 
c d 
y.
 
9.- Ban
đ 
êm canh cu 
i th
ứ 
c d 
đ 
i kinh hành hay ng 
i luôn luôn ph
i t 
y s
ch tâm t 
ư 
kh
i các ch
ướ 
ng ng 
i pháp.
 
PH
CHÚ
 
1.- PH 
 Ả
I Ð
 Ầ
Y Ð
Ủ 
OAI NGHI CHÁNH H 
 Ạ
NH 
t
c là
đ
i,
đứ
ng, n
m, ng
i, nói nín, th
ườ
ng ph
iquan sát m
i hành
độ
ng thân, mi
ng, ý c
a mình ph
i
đượ
c ôn t
n êm ái, nh
nhàng, khoanthai, t
t
n. Ðó m
i là oai nghi
đ
úng chánh h
nh trong ngh
 ĩ 
a t
nh th
c chánh ni
m c
a Ð
oPh
t.
 
2.- S 
Ợ 
 Ả
I TRONG CÁC L
Ỗ 
I NH 
Ỏ 
NH 
 Ặ
luôn luôn l
ư
u ý
đế
n nh
ng l
i l
m nh
nh
t màh
ng ngày chúng ta có th
vô tình l
m l
i. Nh
ng l
i nh
nh
t chúng ta vô tình xem th
ườ
ngthì s
tu t
p c
a chúng ta s
không có k
ế
t qu
.
 
Ví d
nh
ư
kh
i ni
m mu
n u
ng m
t ly s
a, m
t ly cà phê, m
t tô n
ướ
c chè, hút m
t
đ
i
ế
uthu
c lá, v.v...
đ
ó là ph
m vào nh
ng l
i nh
nh
t. N
ế
u chúng ta xem th
ườ
ng nh
ng l
i l
mnày trong ý thì ch
ng bao gi
tâm chúng ta ly d
c ly ác pháp
đượ
c, thì dù có tu ngàn ki
ế
pc
ũ
ng ch
ng
đ
i
đế
n
đ
âu
đượ
c.
 
Trong khi
đ
ang ng
i ch
ơ
i b
ng nh
 
đế
n m
t câu kinh Ph
t, m
t câu công án, m
t bài th
ơ
 
đườ
ng, m
t câu ca dao, m
t bài dân ca, m
t b
c tranh danh h
a, ho
c m
t ni
m nh
ngh
 ĩ 
v
 gia
đ
ình con cái, v.v...
đ
ó là chúng ta
đ
ã ph
m vào nh
ng l
i nh
nh
t c
a
đạ
o Ph
t trongcon
đườ
ng tu t
p gi
i thoát. N
ế
u chúng ta xem th
ườ
ng nó, không gi
tâm thanh th
n, an l
cvà vô s
thì dù tu muôn ki
ế
p c
ũ
ng ch
ng gi
i thoát
đượ
c gì.
 
 
TH 
Ờ 
I KHÓA TU T 
 Ậ
P TRONG TH 
Ờ 
ĐỨ 
C PH 
 Ậ
3
B
i l
i l
m tuy nh
vì còn trong ý, nh
ư
ng n
ế
u không th
y nó là m
t l
i l
m l
n trong s
tu t
pthì dù chúng ta có tu muôn ngàn ki
ế
p c
ũ
ng ch
ng
đ
i
đế
n
đ
âu c
, do v
y mà Ð
c Ph
t dã d
y
"s
ợ 
h
i trong các l 
i nh
nh
t".
 
3.- CH 
 Ấ
P NH 
 Ậ
N GI 
Ữ 
GÌN GI 
Ớ 
I LU 
 Ậ
T.
Gi
i lu
t là pháp môn c
a Ð
c Ph
t d
y
đạ
o
đứ
clàm ng
ườ
i, làm thánh. Mu
n gi
i thoát mà không s
ng
đ
úng
đạ
o
đứ
c làm ng
ườ
i làm thánhthì gi
i thoát cái gì?
 
Nói
đạ
o
đứ
c t
c là nói s
gi
i thoát cho mình cho ng
ườ
i, ngh
 ĩ 
a là ng
ườ
i có
đạ
o
đứ
c là ng
ườ
ikhông làm kh
mình kh
ng
ườ
i. Gi
i lu
t c
a Ph
t d
y ng
ườ
i tu hành gi
i thoát là d
y
đạ
o
đứ
c, ch
không có d
y ng
i thi
n, l
y Ph
t, t
ng kinh, cúng bái, sám h
i, làm ph
ướ
c, làmchuy
n mê tín, v.v... vì ng
i thi
n, ni
m Ph
t, t
ng kinh, sám h
i, làm chuy
n mê tín, b
thí,v.v...
đề
u còn trong ph
ướ
c h
u l
u, mà ph
ướ
c h
u l
u có thì còn làm kh
mình kh
ng
ườ
i.Dù ph
ướ
c h
u l
u giàu sang có t
t
đỉ
nh nh
ư
Th
ch Sùng, uy quy
n th
ế
l
c nh
ư
vua chúac
ũ
ng v
n còn làm kh
mình kh
ng
ườ
i. Ch
đạ
o
đứ
c gi
i lu
t c
a Ð
c Ph
t thì m
i khônglàm kh
mình kh
ng
ườ
i; không làm kh
mình kh
ng
ườ
i thì m
i gi
i thoát.
 
Do con
đườ
ng tu t
p c
a Ð
o Ph
t, gi
i lu
t là tri ki
ế
n gi
i thoát c
a ng
ườ
i tu s
 ĩ 
. Ngoài gi
ilu
t, ng
ườ
i tu s
 ĩ 
 
đ
i tìm tri ki
ế
n gi
i thoát thì không bao gi
có. Cho nên ng
ườ
i tu s
 ĩ 
Ð
o Ph
t
 
"ch
ấ 
 p nh
n gi 
ữ 
gìn gi 
ớ 
i lu 
t" 
t
c là tu t
p tri ki
ế
n gi
i thoát. Trong kinh Tr 
ườ
ng B
, Ð
cPh
t d
y
"Ng 
ườ 
i có gi 
ớ 
i h
nh nh
ấ 
đị 
nh có trí tu 
, ng 
ườ 
i có trí tu 
nh
ấ 
đị 
nh có gi 
ớ 
h
nh." 
Vì th
ế
, ng
ườ
i tu s
 ĩ 
có gi
i thoát nh
t
đị
nh có gi
i lu
t nghiêm ch
nh, ng
ườ
i tu s
 ĩ 
gi
i lu
t nghiêm ch
nh nh
t
đị
nh có gi
i thoát.
 
Thi
n
đị
nh c
a Ð
o Ph
t là m
t th
thi
n
đị
nh gi
i thoát vô l
u (Ð
nh Vô L
u) ch
không ph
ith
thi
n
đị
nh ng
i lim dim nh
ư
con cóc, nh
ư
g
c cây,
c ch
ế
thân tâm nh
ư
ai b
giò, b
 c
ng,
đầ
u c
ă
ng th
ng nh
ư
treo
đ
á, khó kh
vô cùng, v.v... Tu t
p kh
s
mà ch
ng
đượ
cnh
ng gì, ch
 
đượ
c ba t
c l
ưỡ
i l
a
đả
o ng
ườ
i có sách v
mà thôi, nhìn l
i ch
phí u
ng cu
c
đờ
i c
a mình, ch
ng ích l
i gì cho mình cho ng
ườ
i.
 
4.- GI 
Ữ 
GÌN M 
 Ắ
T, TAI, M 
Ũ 
I, MI 
Ệ 
NG, THÂN VÀ Ý KHÔNG CHO DÍNH M 
 Ắ
C SÁU TR 
 Ầ
N.
 Ng
ườ
i tu s
 ĩ 
Ð
o Ph
t mu
n tu hành gi
i thoát mà không phòng h
m
t, tai, m
ũ
i, mi
ng, thânvà ý thì c
ũ
ng nh
ư
ng
ườ
i quét nhà mu
n cho s
ch s
mà không ch
u
đ
óng c
a, c
 
để
gió b
itung vào nhà thì có quét muôn
đờ
i c
ũ
ng ch
ng s
ch
đượ
c. Cho nên nh
ng
đ
i
u phòng h
 m
t, tai, m
ũ
i, mi
ng, thân và ý c
a mình là m
t s
quan tr 
ng h
ế
t s
c cho
đườ
ng tu t
p theoPh
t Giáo. Nh
ng ai mu
n tìm
đườ
ng gi
i thoát c
a Ð
o Ph
t mà không bi
ế
t phòng h
sáuc
ă
n thì dù có tu muôn
đờ
i muôn ki
ế
p c
ũ
ng ch
ng có k
ế
t qu
gì. Mu
n phòng h
sáu c
ă
n duych
có m
t pháp môn
độ
c nh
t,
đ
ó là"
Ð
c c
ư
".
 
5.- 
 Ă
N U 
Ố 
NG PH 
 Ả
I TI 
Ế 
T Ð
Ộ 
, KHÔNG Ð
ƯỢ 
 Ă
N U 
Ố 
NG PHI TH 
Ờ 
I. 
 Ă
n là m
t trong ng
 d
c l
c (s
c, danh, l
i, th
c, thùy), ng
ườ
i tu s
 ĩ 
Ð
o Ph
t n
ế
u
ă
n u
ng không ti
ế
t
độ
và luônluôn
ă
n u
ng phi th
i thì dù có tu ngàn ki
ế
p c
ũ
ng ch
ng tìm th
y s
gi
i thoát, vì nguyênnhân s
 
đ
au kh
c
a con ng
ườ
i là D
C, mà
ă
n u
ng phi th
i là ch
y theo d
c. Ch
y theod
c thì làm sao có gi
i thoát
đượ
c. Ðây l
i r 
ă
n nh
c c
a Ð
c Ph
t:
 Ă
n u 
ng phài ti 
ế 
độ
, không 
đượ 
ă
n u 
ng phi th
ờ 
i".
Vì mu
n gi
i thoát ly d
c ly ác pháp thì
ă
n u
ng ph
i
đ
úng gi
i lu
t:
"Th
ừ 
a t 
ự 
pháp ch
ứ 
không th
ừ 
a t 
ự 
th
ự 
c ph
m".
 Ă
n u
ng
đ
úng gi
i lu
t làkhông
ă
n u
ng phi th
i, ch
ngày m
t b
a. Ng
ườ
i tu s
 ĩ 
nào
ă
n u
ng hai ba b
a là k
 
ă
n u
ngphi th
i, là ng
ườ
i th
a t
th
c ph
m ch
không ph
i th
a t
pháp; k
th
a t
th
c ph
mch
không ph
i là k
tu s
 ĩ 
Ð
o Ph
t, là trùng trong lông s
ư
t
s
gi
ế
t ch
ế
t Ð
o Ph
t. K
còntham
ă
n, tham u
ng nh
ư
ng
ườ
i th
ế
t
c thì làm sao tìm s
gi
i thoát trong Ð
o Ph
t
đượ
c.
 
6.- BAN NGÀY ÐI KINH HÀNH HAY TRONG LÚC NG 
Ồ 
I LUÔN LUÔN PH 
 Ả
I T 
 Ẩ
Y S 
 Ạ
CH TÂM T 
Ư 
KH 
Ỏ 
I CÁC CH 
ƯỚ 
NG NG 
 Ạ
I PHÁP.
Ban ngày tu t
p nh
ư
trong l
i d
y trên
đ
ây c
a Ð
c Ph
t, dù
đ
i kinh hành hay ng
i
đề
u ph
i tu t
p t
y tr 
d
c và ác pháp vì d
c và ác pháplàm cho tâm chúng ta ch
ướ
ng ng
i, kh
 
đ
au. Theo th
i thóa bi
u này,
ng d
ng vào cácpháp T
m X
, T
Chánh C
n và s
ng
đ
úng gi
i lu
t thì tu t
p m
i có hi
u qu
t
y tr 
 các ác pháp ch
không ph
i ng
i thi
n
c ch
ế
tâm ch
ng ni
m thi
n ni
m ác ho
c ni
m l
ct
Ph
t A Di Ðà, ho
c khán công án, tham tho
i
đầ
u mà t
y s
ch tâm t
ư
kh
i ch
ướ
ng ng
ipháp.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->