Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Prognoza in intelligence

Prognoza in intelligence

Ratings: (0)|Views: 518 |Likes:
Published by ionelnitu

More info:

Published by: ionelnitu on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
Fanamuevčŭaeo wxbicb{oa fo acvoeeaiocmo ãcvx-b oxč j acmoxvavufacaaCAŨ_ ABCOEO~beuŭaa jeo `ofaueua fo }omuxavjvo
▻ Ãcmowuvue }ombeueua je TTA-eoj o}vo mjxjmvoxa{jv wxac `bfanamčxa }uh}vjcŭajeo jeo wjxj`ovxaebx mej}ama fo jcjea{č j o~beuŭaoa }omuxavčŭaa acvoxcjŭabcjeo# J}vnoe% fjmč ãc woxabjfj Xč{hbaueua Xomo wuvoj` ~bxha fo b jcu`avč }a`ovxao ãc xoejŭaaeo $acmeu}a~ mbcneamvujeo! facvxo moeo fbuč `jxa hebmuxa wbeavamb-afobebiamo% ãc wxo{ocv j}a}vč` ej o`oxiocŭj ucbx nbx`o `uevaweo fo j}a`ovxao ãcmbcneamvoeo mbcvo`wbxjco Œa cu fbjx - jŒj mu` jx wuvoj }č wjxč ej b wxa`č ~ofoxo ” ej j}a`ovxaomj xo{uevjv je fanoxocŭaoxaa facvxo xč{hbaue mbc~ocŭabcje Œa cba nbx`o fo mbcneamv% wxomu` xč{hbaueã`wbvxa~j voxbxa}`ueua#Mjxjmvoxa}vamj acofavč j cbaebx vawuxa fo xa}muxa Œa j`ocacŭčxa $voxbxa}`ue acvoxcjŭabcje% wxbeanoxjxoj jx`oebx fo fa}vxuioxo ãc `j}č% mxa`acjeavjvoj bxijca{jvč vxjc}nxbcvjeaoxč% mqhox-mxa`acjeavjvoj ovm#! o}vo xowxo{ocvjvč fo njwvue mč cu wbv na o~afocŭajvo acfa~afuje#Ixjcaŭj ~bejvaeč Œa fanu{č facvxo jmo}voj fovox`acč mxoŒvoxoj ixjfueua fo xoejŭabcjxo Œaacvoxmbcomvjxo Œa% a`weamav% iocoxoj{č fanamuevčŭa fo mucbjŒvoxo Œa jcvamawjxo fac wjxvojac}vavuŭaaebx fo }vjv bxa j bxijca}`oebx acvoxcjŭabcjeo% ajx uevoxabx fo wxo~ocaxo Œa mb`hjvoxo#@ja `uev% cbue `bfoe je j`ocacŭčxaa
 
o}vo% ãc iocoxje% combc~ocŭabcje% facj`am% ucobxa mdajx jeojvbxau Œa coeacajx ãc acmafocŭč% nčxč mbc}vxècioxa }ju xoiuea fo jcijkjxo jevnoe }wu};
j}a`ovxam
# Vbvbfjvč% cu fa}wuco fo b fbmvxacč wxbwxao% o}vo fanamae fo mujcvanamjv Œa wxbicb{jv Œao}vo }u}ŭacuv fo b fa~ox}avjvo fo ocvavčŭa $fjmč co xonoxa` fbjx ej wox}bjco% jvucma wuvo` ãcvèecamxa`acjea% vxjnamjcŭa Œa mbc}u`jvbxa fo fxbiuxa% voxbxaŒva% wox}bjco mbxuwvo% otvxo`aŒva Œa njcjvamaxoeaiabŒa% tocbnbha% `oxmocjxa ovm#!#
A`weamjŭaa wocvxu wxbmo}ue fo
acvoeeaiocmo
▻ Ãcvx-b oxč j acmoxvavufacaa Œa wxbhjhaeavčŭaa% ac}vavuŭaaeo mb`wbcocvo jeo `ofaueua fo }omuxavjvovxohuao }č nao mjwjhaeo }č o~jeuo{o mbxomv ixj~avjvoj a`wjmvueua fanoxavoebx o~oca`ocvo }junocb`oco Œa }č jwxomao{o ãc `bf jfom~jv mo `bfjeavčŭa fo xč}wuc} }ucv no{jhaeo Œa onamaocvo#@uevaweamjxoj ãc wxbixo}ao iob`ovxamč j fjvoebx Œa jmmo}ue vbv `ja `jxo Œa ãc va`w xoje ejacnbx`jŭaa ju mbcvxahuav ej mbc}beafjxoj a`wbxvjcŭoa jcjea{oa fo
acvoeeaiocmo
ãc wxbmo}ue fonucfj`ocvjxo j wbeavamaebx ucua }vjv% xo}womva~ fo ~jebxanamjxo j bwbxvucavčŭaebx fo xojea{jxo jucbx acvoxo}o fo }omuxavjvo cjŭabcječ#Wo jmo}v nbcf% jcjea{j j fowčŒav }oi`ocvue ãciu}v mjxo a-j nb}v jvxahuav acaŭaje ãc jmva~avjvoj foacnbx`jŭaa $}a`wej wxbmo}jxo Œa }acvova{jxo j fjvoebx ãc ~ofoxoj bhŭacoxaa acnbx`jŭaaebx muxoeo~jcŭč wocvxu }omuxavjvoj cjŭabcječ!% njmvbxa fovox`acjcŭa ãc bhŭacoxoj ucua j~jcvjkmb`wjxjva~ ãc fb`ocaue
acvoeeaiocmo
% ãc xjwbxv mu jeŭa mb`wovavbxa%
 
fo~ocacf;- mb`wxa`jxoj va`wueua fo xojmŭao% xo}womva~ fo wxoeumxjxo j fjvoebx% j}vnoe ãcmèv wxbfu}ueacnbx`jva~ }č nao fa}wbcahae ej va`w wocvxu j na uvae ãc nucfj`ocvjxoj ucbx wbeavama " }vxjvoiaacjŭabcjeo wo vox`oc `ofau Œa euci<- mjwjmavjvoj fo acvoxwxovjxo"acvoixjxo j fjvoebx mu jmmocv wo jcjea{j `ueva-}ux}č Œa jhbxfjxoj`uevafa}maweacjxč j wxbheo`oebx fo acvoxo} }vxjvoiam<- nbx`j mbxo}wuc{čvbjxo j wxbfu}oebx acnbx`jva~o wxac uvaea{jxoj bwbxvucč j ucbx `ovbfo Œavodcama jcjeavamo ãc ~jxaa }avujŭaa% j}vnoe ãcmèv }č nao oea`acjvo }avujŭaaeo ãc mjxo jcjea{j oŒuoj{č facmju{j ea`avoebx acoxocvo }uhaomva~avčŭaa njmvbxueua u`jc a`weamjv ãc wxbmo}ue jcjeavam# Como}avjvoj fo j oea`acj acmoxvavufacoj mjxjmvoxa}vamč fb`ocaueua
acvoeeaiocmo
j a`wu} ej ca~oevobxovam Œa ãc wejc jmŭabcje fo{~bevjxoj ucbx `bfoeo mjwjhaeo }č j~oxva{o{o mu wxa~axo ej wb}ahaeavjvoj wxbfumoxaa ucbx o~oca`ocvo mu a`wjmv `jkbx j}uwxj }včxaa fo }omuxavjvo ãc wejcacvoxc }ju acvoxcjŭabcje#▻ _cj facvxo wxacmawjeoeo nucmŭaa jeo jmva~avčŭaa fo
acvoeeaiocmo
o}vo jmooj fo j j~oxva{j fac va`wmu wxa~axo ej vocfacŭoeo fo `jcano}vjxo jeo ucbx xa}muxa Œa j`ocacŭčxa ej jfxo}j }omuxavčŭaacjŭabcjeo"acvoxcjŭabcjeo% ãc }mbwue fo j xofumo onomvue fo }uxwxa{č $fo j oea`acj }vjxoj foacmoxvavufaco!% xo}womva~ fo j }wxakaca nucfj`ocvjxoj ucbx foma{aa% wbeavama Œa }vxjvoiaa wxo~ocva~o
:
 
}ju fo jmŭauco
 wb}v-njmvu`
:
# Fo jevnoe% `bfue ãc mjxo o}vo ãcfoweacavč jmoj}vč nucmŭao xowxo{acvčucue facvxo acfamjvbxaa xoeo~jcŭa wxac mjxo wbjvo na o~jeujvč woxnbx`jcŭj }ox~amaaebx fo acnbx`jŭaa#]ux}oeo acmoxvavufacaa }ucv ~jxajvo% jmo}voj foxa~ècf fac;- co}aiuxjcŭj –cjvuxječ‐ $
acmoxvavufacoj acoxocvč
!% fovox`acjvč fo wb}ahaeavjvoj jwjxaŭaoa ucbx nocb`oco cbc-fovox`acjvo $jeojvbxaa!<- ota}vocŭj ucbx –ibeuxa fo mucbjŒvoxo‐ j}uwxj ŭacvoa ~a{jvo $
acmoxvavufacoj owa}vo`amč
!<- bwoxjŭauca fo `jcawuejxo Œa fo{acnbx`jxo acaŭajvo fo jevo }vjvo " }ox~amaa fo acnbx`jŭaa }vxčaco$
acmoxvavufacoj acfu}č
!#▻ Fjmč jmo}voj }ucv mèvo~j fac }ux}oeo acmoxvavufacaa% fo`ox}ue fo xojea{j j~oxva{čxa Œa jcjea{o wxofamva~o o}vo mu jvèv `ja fanamae% wocvxu `jkbxavjvoj }a}vo`oebx facj`amo fac `ofaue fo}omuxavjvo $acvoxc Œa otvoxc! }o mjxjmvoxa{oj{č wxac cbc-eacojxavjvo $xoejŭaaeo mju{č - onomv conaacf wxbwbxŭabcjeo!#JŒjfjx% wxacmawjeoeo }ux}o jeo acmoxvavufacaa }ucv nocb`ocoeo cbc-fovox`acjvo $jeojvbxaa! }jufa~oxiocvo $mjxo cu }ucv }uwu}o eoiaa mju{jeavčŭaa!% ea`avoeo mbicava~o Œa `ocvjeo jeo nuxca{bxaebx Œa hoconamajxaebx j~oxva{čxaebx Œa wxbaomŭaaebx }vxjvoiamo% wxomu` Œa $cbc!jmŭaucaeo jf~ox}jxueua$mocvxjvo wo xjwbxvue facvxo acvocŭaa Œa mjwjhaeavčŭa!#Xbhoxv @# Mejxl }u}ŭaco `jcano}včxaeo bxamčxua }a}vo` wbv na jcvamawjvo wxac jcjea{jnocb`ocoebx }jeo mbc~oxiocvo $mjxo fovox`acč ota}vocŭj ucoa wxofamŭaa! Œa mjxo }ucv iu~oxcjvo foeoioj mju{č-onomv% fjx Œa j nocb`ocoebx fa~oxiocvo $mjxo acdahč wxofamŭaj!# Wbvxa~av jmo}vuaj%nbx`uejxoj mbxomvč j wxofamŭaoa o}vo mbcfaŭabcjvč fo afocvanamjxoj nbxŭoebx mjxo jmŭabcoj{č j}uwxjucoa ocvavčŭa% jvèv ãc wxo{ocv mèv Œa o}va`jva~% fo wxo~a{abcjxoj }mda`hčxaebx }ux~ocavo ãc jmo}vojfo-j euciue va`wueua% xo}womva~ fo }unamaocŭj jxiu`ocvčxaa ãc nbx`uejxoj bwacaoa
8
#_c oto`weu oebm~ocv fo nocb`oco fa~oxiocvo - mjxo jwjx acfowocfocv fo ~bacŭj jmvjcŭaebx - ãcjmva~avjvoj fo acnbx`jŭaa ãe xowxo{acvč eb~avuxaeo fo }vjv Œa jmŭaucaeo voxbxa}vo $ixou fo wxo~a{abcjv wxac ãc}čŒa cjvuxj mbc}waxjva~č j o~oca`ocvoebx!#▫ Loccovd Yjev{ j j~jc}jv uc `bfoe fo oea`acjxo j ―acmoxvavufacaa jeojvbxaa‐% foxuejv wo vxoaca~oeuxa fo jcjea{č% fo cjvuxč j fovox`acj o~beuŭaaeo `ofaueua acvoxcjŭabcje fo }omuxavjvo%xo}womva~; acneuocŭj acfa~a{aebx% xowoxmu}aucaeo foma{aaebx fo wbeavamč acvoxcč j}uwxj mbcvotvueuaacvoxcjŭabcje Œa xoejŭaaeo $jcjxdamo! facvxo }vjvo
=
# Wbvxa~av moxmovčvbxueua j`oxamjc% moeo vxoa ca~oeuxa acvoxjmŭabcoj{č Œa nbx`ojuc }a}vo`mb`weot wxac otmoeocŭč% afocvanamjxoj mbxomvč j ~jxajhaeoebx mjxo jx wuvoj fovox`acj b o~beuŭao}ju jevj naacf mdoaj xojea{čxaa ucbx wxofamŭaa mbxomvo#▫ Fanamuevjvoj fo j wxo~ofoj }mda`hčxaeo cbc-eacojxo $
hejml }yjc
6
! o}vo fuhejvč fo njwvue mč wxbmo}jxoj Œa acvoxwxovjxoj acnbx`jŭaaebx o}vo aco~avjhae jnomvjvč fo ea`avoeo mbicava~o Œa `ocvjeojeo nuxca{bxaebx wxbfu}oebx acnbx`jŭabcjeo# J}vnoe% uvaea{jxoj fo vawjxo `ocvjeo
?
wocvxu j–vxjc}wbxvjoeo`ocvoeo fo cbuvjvo ãc {bcj nj`aeajxueua"acvoeaiahaeueua wbjvo mbcvxahuao}uh}vjcŭaje ej jemčvuaxoj ucoa xowxo{ocvčxa fa}vbx}abcjvo j}uwxj eu`aa otvoxabjxo% ãc va`w mocjvuxj a`woxnomvč j `o`bxaoa Œa mjwjmavčŭaa mbicava~o u`jco jx wuvoj fovox`acj ãcvèx{aoxa fojmŭauco Œa% a`weamav% waoxfoxoj ucoa bwbxvucavčŭa ãc mbcvotv }vxjvoiam
>
#Wo fo jevč wjxvo% ea`avoeo mbicava~o acfa~afujeo }ucv xoweamjvo Œa ãcvčxavo ãc mbcvotvueac}vavuŭabcje }womanam fb`ocaueua
acvoeeaiocmo
# J}vnoe% vxj}jxoj ucbx faxoaa $wxabxaŭaacnbx`jva~o! fo mbeomvjxo j acnbx`jŭaaebx como}avč b jcu`avč –~a{auco‐ j}uwxj j mooj mo vxohuao
:
@jxl @# Ebyocvdje%
Acvoeeaiocmo# Nxb` ]omxov} vb Wbeamq 
# ]ombcf ofavabc% J fa~a}abc bn Mbcixo}}abcjeZujxvoxeq Acm# Yj}dacivbc% F#M#
8
Xbhoxv @# Mejxl%
Acvoeeaiocmo Jcjeq}a}; J Vjxiov ” Mocvxam Jwwxbjmd%
MZ Wxo}}% Yj}dacivbc F#M#% 8779%w#:46#
=
Loccovd Yjev{%
@jc% vdo ]vjvo jcf Yjx 
% Mbeu`haj _ca~ox}avq Wxo}}% Coy Qbxl% :1?6#
6
Mbcmowvue% j~jc}jv ãc eavoxjvuxj fo }womajeavjvo fo Cj}}a` Vjeoh% fo}o`coj{č jmoeo o~oca`ocvo mjxo jwjx  ãc `bf cojŒvowvjv% mjxo ju uc a`wjmv nbjxvo `jxo Œa mjxo fowčŒo}m jŒvowvčxaeo cbx`jeo# Wocvxu Vjeoh%o~oca`ocvoeo fac 1":: }ucv uc oto`weu oebm~ocv fo
hejml }yjc
$―eohčfč cojixč‐!#
?
Doxhoxv ]a`bc j acvxbfu} ãc eavoxjvuxj fo }womajeavjvo mbcmowvue fo –xjŭabcjxo ea`avjvč‐ $
hbucfof xjvabcjeavq 
!%mj otwxo}ao j mjwjmavčŭaa xofu}o j `acŭaa u`jco fo j j}a`aej mb`weotavjvoj xojeavčŭaa% xo}womva~ j vocfacŭoabj`ocaebx fo j-Œa mbc}vxua `bfoeo `ocvjeo }a`weanamjvo jeo xojeavčŭaa% mčxbxj eo }uwxjwuc acnbx`jŭaaeo wxa`avouevoxabx% nčxč }č eo ~oxanamo ãcvbvfojucj mb`wjvahaeavjvoj mu wxbwxaue }a}vo` fo iècfaxo#
>
Ejyxocmo Nxoof`jc% –Vdo Xo~beuvabc ac ]vxjvoiam Jnnjax}‐ ãc
 Jfoewda Wjwox 
% cx#=:4":114% AcvoxcjvabcjeAc}vavuvo nbx ]vxjvoiam ]vufao}% Ebcfbc% w#66#
8
 
mčuvjv% ajx jfo}oj wxacmawaue mb`wjxva`ocvčxaa nbxŭoj{č jcjeaŒvaa }č nbx`ueo{o wxofamŭaa wo hj{jucbx acnbx`jŭaa xofu}o% ãc mb`wjxjŭao mu moeo ota}vocvo ej ca~oeue ãcvxoiaa bxijca{jŭaa
9
#@ja `uev% ejc}jxoj ucoa j~oxva{čxa Œa wxbaomvjxoj jcjeavamč j ucoa }vxjvoiaa fo mbcvxjmjxjxo jonomvoebx wxombca{jvo cu wbjvo oea`acj }vjxoj fo acmoxvavufaco wxa~acf o~beuŭaaeo uevoxabjxo%ãcvxumèv xojeavjvoj ~j jevoxj ãcvbvfojucj xoejŭaaeo mju{č-onomv wxbicb{jvo Œa wjxj`ovxaa wo mjxojmo}voj }o nucfj`ocvoj
4
# _evoxabx ejc}čxaa j~oxva{čxaa% mbcmowoxoj ucoa }vxjvoiaa wxo~ocva~o }jufonoc}a~o Œa bwoxjŭabcjea{jxoj jmo}voaj wxbfumo mucbjŒvoxo mjxo o}vo uvaea{jvč wocvxu j ~jeafj }juacnax`j wxo~a{aucaeo acaŭajeo% iocoxècf mameam cba acmoxvavufaca owa}vo`amo mu wxa~axo ej`bfanamjxoj acvocŭaaebx jf~ox}jxueua Œa `č}uxaeo eujvo " wxombca{jvo fo jmo}vj#Ãcvxumèv jmva~avjvoj fo acvoeeaiocmo a`weamč% fo xoiueč% b mbcnxucvjxo mu uc jf~ox}jx xoje%j~oxva{jxoj va`wuxao Œa jcjea{j }vxjvoiamč vxohuao }č fovox`aco acvocŭaaeo Œa mjwjhaeavčŭaeo xojeo fomjxo fa}wuco jmo}vj% jebmècf b jvocŭao }wbxavč afocvanamčxaa jmŭaucaebx foeahoxjvo fo `jcawuejxo Œafo{acnbx`jxo#▫ Ãc}č% mdajx fjmč wxofamŭaaeo }ucv mbxomvo% jwjxaŭaj ucbx njmvbxa otbioca cojŒvowvjŭa jx wuvoj}mda`hj mux}ue o~oca`ocvoebx% mbcvotv ãc mjxo awbvo{oeo jevoxcjva~o j~jc}jvo vxohuao }č bnoxo ba`jiaco otdju}va~č j mjwjmavčŭaa fo j iècfa Œa jmŭabcj je jf~ox}jxueua $acmeu}a~ wxac eujxoj ãcmjemue j `ovbfoebx cobxvbfbto }ju wuŭac wxbhjhaeo ej mjxo jmo}vj jx wuvoj xomuxio!#Jmŭaucaeo acj`amueua xč`èc b }ux}č acoxocvč fo acmoxvavufaco ãc
acvoeeaiocmo
% naacf como}jxčo~jeujxoj jvocvč j jmo}vbxj fac wox}womva~j ucbx wb}ahaeo vocvjva~o fo acfumoxo ãc oxbjxo mu wxa~axo ej jfo~čxjvoeo acvocŭaa Œa mjwjhaeavčŭa fo mjxo fa}wuco ej ca~oe }vxjvoiam% bwoxjŭabcje }juvjmvam#J}vnoe% }womueècf ota}vocŭj ucbx wxokufomčŭa }ju wxombcmowŭaa% wjxvoj jf~ox}č jx wuvoj acaŭajjmŭauca fo fo{acnbx`jxo }ju acfumoxoj ucoa acvoxwxovčxa fa}vbx}abcjvo j xojeavčŭaa $}wxo oto`weu%fovox`acècf jf~ox}jxue }č mxojfč mč wxoičvaxaeo `aeavjxo bnoc}a~o }ucv }a`weo otoxmaŭaa% }a`aejx jvjmueua iox`jc j}uwxj _X]] fac :16:!#▫ Xofumoxoj }včxaa fo acmoxvavufaco $acoxocvč }ju owa}vo`amč! wxac acvox`ofaue wxbicb{oa o}vombcfaŭabcjvč fo afocvanamjxoj njmvbxaebx mdoao
1
mjxo jmŭabcojj}uwxj wxbheo`oa ~a{jvo$mb`wbcocvoeo }wjŭaječ Œa vo`wbxječ< `omjca}`oeo fomejcŒjvbjxo< `bfjeavčŭaeo Œa nbx`oeo fo`jcano}vjxo< njmvbxa nj~bxa{jcŭa bxa acdahjvbxa< wxbhjhaeavjvoj fo jwjxaŭao " `jcano}vjxo< wbvocŭajeue a`wjmv j}uwxj }omuxavčŭaa cjŭabcjeo ovm#!% mu jkuvbxue mčxbxj }ucv nbx`uejvo wxbaomŭaa "}mocjxaa fo o~beuŭao Œa }ucv vxj}jvo `bfjeavčŭa fo mbcvxjmjxjxo j wb}ahaeoebx onomvo#Ãc o}ocŭč% bhaomva~ue wxbicb{oa o}vo jmoej fo j nucfj`ocvj jfbwvjxoj% ãc wxo{ocv% j jmoebx foma{aa mjwjhaeo }č wxo~acč `jvoxajea{jxoj o~beuŭaoa acfo{axjhaeo j ucbx xa}muxa ãc ~aavbx#
Wxb~bmčxa wocvxu jcjea{j fo acvoeeaiocmo
▻ Mb`weotavjvoj `ofaueua iebhje fo }omuxavjvo% cbc-eacojxavjvoj ãcxoia}vxjvč ej ca~oeue }uh-}a}vo`oebx mb`wbcocvo% wxomu` Œa acneuocŭoeo fa~ox}anamjvo mo jmŭabcoj{č j}uwxj jmo}vbxj xofummjwjmavjvoj }ox~amaaebx fo acnbx`jŭaa fo j otvxjio acnbx`jŭaj uvaeč $–}ucovue‐! facvx-uc –nucfje fo{ib`bvo‐ Œa% wo mjeo fo mbc}omacŭč% fo j nbx`uej wxbicb{o jfom~jvo#Wo fo jevč wjxvo% jmo}vo o~beuŭaa bnoxč Œa bwbxvucavčŭa wocvxu xo`bfoejxoj `bfjeavčŭaebx fo jmŭaucojeo }vxumvuxaebx fo
acvoeeaiocmo
 wxac jfjwvjxoj ej cbaeo xojeavčŭa% mbcvotv ãc mjxo }ucv nj~bxa{jvoacb~jxoj% otwoxa`ocvjxoj% acvoc}anamjxoj mbbwoxčxaa ãcvxo }vxumvuxaeo " ac}vavuŭaaeo fac fanoxavofb`ocaa }ju mu wjxvocoxa otvoxca Œa% cu ãc ueva`ue xècf% ãc~čŭjxoj fac ixoŒoea#Fuwč ucaa juvbxa% wxacmawjej wxb~bmjxo wocvxu jcjea{j fo
acvoeeaiocmo
cu o}vo jmooj fo j bnoxa wxbicb{o mèv `ja otjmvo% ma fo j nuxca{j - mu jmuxjvoŭo Œa ãc xoia` fo uxiocŭč - jcjea{o xoeo~jcvo
9
]vowdjc Nxudeaci%
_cmoxvjacvq% Nbxomj}vaci jcf vdo Fannamuevq bn ]vxjvoiq 
% Vjqebx . Nxjcma} Ixbuw% 877>%w#9#
4
Iocoxjeue iox`jc @bevlo j xofjv ofanamjvbx }vjxoj wox`jcocvč fo acmoxvavufaco ota}vocvč ãc }a}vo`oeojmŭabcjeo% xo{uevjv je acvoxjmŭaucaa j fbuč }a}vo`o fo iècfaxo% }u}ŭacècf mč –
camauc wejc fo euwvč cu}uwxj~aoŭuaoŒvo mbcvjmvueua mu jf~ox}jxue 
‐#
1
Jcjea}vue j`oxamjc Kjml Fj~a} focu`oŒvo njmvbxaa afocvanamjŭa mj naacf
 wxo`a}o fo acneuocŭč ãcjmva~avjvoj fo acnbx`jŭaa 
‐% j~ècf uc xbe a`wbxvjcv ãc }vxumvuxjxoj ucbx xoejŭaa fo vawue mju{č-onomv mjxo }čfovox`aco wxbhjhaeavjvoj fo `jcano}vjxo j ucua }mocjxau wxo~a{abcjv $
Fj~a}% Kjml
% ―]vxjvoiam Yjxcaci; An ]uxwxa}o a} aco~avjheo% Ydjv Xbeo nbx Jcjeq}a}‐% ]dox`jc Locv Mocvox nbx Acvoeeaiocmo Jcjeq}a}%Bmj}abcje% Wjwox}% ^be#8% Cb#:"877=!#
=

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->