Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Monterey, CA Unions Suffer Big Defeat In Wisconsin Governor Recall Election : Implications In California For Governor Brown? View From A Private Duty Caregiver Serving Carmel, Carmel Valley, Carmel-by-the-Sea, Gilroy, Gonzalez, Greenfield, Hollister, King City, Marina, Monterey, Pacific Grove, Pebble Beach, Salinas, San Juan Bautista, Seaside And Soledad California

Monterey, CA Unions Suffer Big Defeat In Wisconsin Governor Recall Election : Implications In California For Governor Brown? View From A Private Duty Caregiver Serving Carmel, Carmel Valley, Carmel-by-the-Sea, Gilroy, Gonzalez, Greenfield, Hollister, King City, Marina, Monterey, Pacific Grove, Pebble Beach, Salinas, San Juan Bautista, Seaside And Soledad California

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Richard Kuehn
Monterey, CA Unions Suffer Big Defeat In Wisconsin Governor Recall Election : Implications In California For Governor Brown? View From A Private Duty Caregiver
Monterey, CA Unions Suffer Big Defeat In Wisconsin Governor Recall Election : Implications In California For Governor Brown? View From A Private Duty Caregiver

More info:

Published by: Richard Kuehn on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2012

pdf

text

original

 
Hnmvkrkq, JC [manmz Z{ggkr Oab Fkgkcv Am Razjnmzam Bnwkrmnr _kjcll Klkjvanm 9 Ahtlajcvanmz Am JclagnrmacGnr Bnwkrmnr Ornm> Wak Grnh C Trawcvk F{vq Jcrkbawkr Zkrwamb Jcrhkl, Jcrhkl Wcllkq, Jcrhkloqv`kZkc, Balrnq, Bnmyclky, Brkkmgaklf, @nllazvkr, Eamb Javq, Hcramc, Hnmvkrkq, Tcjagaj Brnwk, TkoolkOkcj`, Zclamcz, Zcm I{cm Oc{vazvc, Zkczafk Cmf Znlkfcf JclagnrmacTnlavajcl cmclqzvz `cwk jcllkf v`k klkjvanm lczv V{kzfcq `aj` cvvkhtvkf vn rkjcll v`k _kt{olajcm Bnwkrmnr ng Razjnmzam, Zjnvv Rclekr, v`k zkjnmf hnzv ahtnrvcmv tnlavajcl rcjk am v`k jn{mvrq v`az qkcrok`amf nmlq v`k Trkzafkmvacl klkjvanmz am Mnwkhokr- R`n jcrkz con{v v`k tnvkmvacl rkjcll ng v`k Bnwkrmnrng Razjnmzam ag qn{ lawk n{v ng zvcvk, qn{ hab`v cze> Av zkkhz laek kwkrq zvcvk am v`k jn{mvrq z`n{lf ok
amvkrkzvkf- Av„z kll emnm v`cv hcmq zvcvkz `cwk okkm nm v`k orame ng fkgc{lv cgvkr v`k rkjkzzanm, cmf
nmk jnhhnm v`khk `cz okkm hczzawk tkmzanm tcqn{vz vn bnwkrmhkmv nrekrz `aj` crkm
„v z{zvcamcolk
nwkr v`k lnmbvkrh- Kwkm v`k [-Z- tnzv nggajk cz clhnzv frawkm {mfkr f{k vn lcrbk tkmzanm nolabcvanmz,`aj` hcmq `cwk lamekf vn zvrnmb {manmz- Gnr v`k garzv vahk am `azvnrq c zavvamb Bnwkrmnr z{rwawkf c rkjcllklkjvanm- V`az cz c `{bk oln vn nrbcmaykf lconr cmf, zamjk Fkhnjrcvz vqtajcllq gcwnr {manmz, tnlavajclt{mfavz crk zcqamb av jn{lf ok c oab oln vn Trkzafkmv Ocrcje Nochc cmf nv`kr Fkhnjrcvz {mlkzz v`kqfkjrkczk v`kar z{ttnrv gnr {manmz- Hcmq crk ztkj{lcvamb v`cv nv`kr zvcvk lkcfkrz, kwkm Fkhnjrcvz(tkr`ctz n{r nm Bnwkrmnr Ikrrq Ornm! hcq zvcrv vn gab`v `crfkr cbcamzv {manmz nwkr okmkgavz am nrfkr vnbkv v`k zvcvk o{fbkv ocje nm vrcje- Gnr 3; hnmv`z, {manm hkhokrz cmf hcmq Fkhnjrcvz `cwk okkmtrnvkzvamb c lc zabmkf oq Bnwkrmnr Rclekr am Hcrj` ng ?433 `aj` rkhnwkf hnzv jnllkjvawkocrbcamambrab`vz grnh t{olaj khtlnqkkz- &7: hallanm am tnlavajcl cfwkrvazamb cz ztkmv nm v`k rkjcll klkjvanm, h{j` ngav jnhamb grnh n{v ng zvcvk- Gnrhkr Trkzafkmv Oall Jlamvnm zcaf c Rclekr wajvnrq n{lf g{kl g{rv`kr hnwkz
cbcamzv nrbcmaykf lconr- “Cll v`kzk tkntlk `n tn{rkf cll ng v`cv hnmkq amvn v`az jnmvkzv all zcq, zkk kbnv ”kh mn- Rk„rk bnamb vn orkce kwkrq {manm am Chkrajc-‘ Clv`n{b` v`cv zkkhz vn hk vn ok c oav ng cm
nwkrzvcvkhkmv, A fn v`ame v`cv okjc{zk ng n{r gazjcl jrazaz k mkkf vn rklnne cv v`k cq rkvarkhkmv okmkgavzcrk okamb zvr{jv{rkf am bnwkrmhkmv inoz waz c waz v`k trawcvk zkjvnr- Jlkcrlq, v`k trawcvk zkjvnr `czhabrcvkf hnrk vncrfz 643E hcvj`amb cmf ccq grnh tkntlk nreamb gnr ?4 qkcrz nr zn cmf v`km t{llambam c oab tkmzanm gnr lagk- V`k trawcvk zkjvnr `cz fnmk av vn ok hnrk jnhtkvavawk av` blnocl hcrekvz, cmfv`k t{olaj zkjvnr all mkkf vn fn znhkv`amb zahalcr nr gcjk oab lcqnggz okjc{zk bnwkrmhkmv g{mfz crkgcllamb z`nrv- Zvcvk tkmzanmz mn nk hnrk v`cm &3 vrallanm vn t{olaj tkmzanm cmf hkfajcl jcrk g{mfzcjjnrfamb vn v`k Tk _kzkcrj` Jkmvkr-
V`k onvvnh lamk az v`cv bnamb av` v`k zvcv{z s{n okjc{zk v`cv„zv`k cq av„z clcqz okkm fnmk i{zv nm„v nre- _kb{lcr r 
kcfkrz ng hq olnb emn v`cv A vrcwkllkf vnZcjrchkmvn c m{hokr ng vahkz vn lnooq cbcamzv vn oallz, CO 001 cmf ZO 633, v`k lcvvkr ng `aj` cz{manm ztnmznrkf- ZO633 cvvkhtvkf vn rkhnwk kpkhtvanmz v`cv jnhtcmakz laek Gchalq am@nhkJcrkbawamb `cwk `cf gnr
qkcrz `aj` fnkzm„v gnrjk
v`kh vn tcq nwkrvahk vn jcrkbawkrz- V`k kpkhtvanmcz nrabamcllq azz{kf okjc{zk lkbazlcvnrz rkclaykf v`cv zkmanrz cmvamb vn rkhcam cv `nhk cmf
amfktkmfkmv fnm„v cmv c tcrcfk ng tkntlk jnhamb n{v
- V`kq n{lf trkgkr vn `cwk c lawk am `n az tcaf cglcv rcvk laek c zclcrq, nr c jn{tlk ng tkntlk z`cramb v`k ino- O{v ag v`kzk oallz tczzkf, v`k amf{zvrq n{lf`cwk vn habrcvk vncrfz 0 `n{r z`agvz okjc{zk trawcvk f{vq jcrkbawamb jnhtcmakz n{lf mn lnmbkr ok colkvn tcq am`nhk nrekrz z`agv tcq nr c zclcrq- V`krk crk nv`kr jlc{zkz am v`k oall `aj` n{lf rks{ark v`kjcrkbawkr vn lkcwk v`k zkmanr clnmk vn vcek rks{arkf orkcez, z`namb i{zv `n lavvlk v`k ztnmznrz ng v`koallz emn con{v v`az amf{zvrq- V`k hcam t{rtnzk ng `aramb c jcrkbawkr az zn v`cv v`krk az znhknmk v`krk cllng v`k vahk gnr v`k jlakmv- Av i{zv n{lf mnv ok cjjktvcolk gnr v`k jcrkbawkr vn lkcwk cmf vcek c l{mj` orkce-V`k tnamv az, hcmq {manmz vkmf vn lnne cv v`ambz v`rn{b` c orncf lkmzk cmf mnv cmclqyk `cv fnkz cmf
fnkzm„v hcek zkmzk nwkr v`k lnmb vkrh- V`az hcq j`cmbk cgvkr Rclekr z{jjkzzg{llq fkgkmfamb `az
tnzavanm cz v`k Bnwkrmnr ng Razjnmzam- Lnjcllq, k `cwk clrkcfq zkkm c j`cmbk- Wnvkrz am mkcroq Zcm Inzk cz kll cz Zcm Fakbn nwkr`klhamblq wnvkf nm V{kzfcq gnr ocllnv amavacvawkz `aj` j{v v`k tkmzanmokmkgavz ng javq nrekrz, cmf mnv i{zv g{v{rk `arkz o{v kwkm j{rrkmv javq nrekrz- [manmz am onv` javakz`cwk wnkf vn vcek v`az vn jn{rv, zn v`krk all ok hnrk con{v v`az am v`k mkz- O{v av fnkz z`n v`cv hcmq
Jclagnrmacmz crk zn{ramb nm lcrbk tkmzanm tcqhkmvz- “A n{lf zcq v`cv v`k Zcm Inzk wnvk az c `croambkr ng v`ambz vn jnhk,‘ Clajac H{mmkll, farkjvnr ng v`k Jkmvkr gnr _kvarkhkmv _kzkcrj` vnlf v`k Mk Qnre Vahkz-
Z`k zcaf bnwkrmhkmvz mkkf hnrk glkpaoalavq vn znlwk v`kar tkmzanm g{mfamb trnolkhz, cmf gab`vamb v`k{manm nm okmkgavz hcq ok nmk cq vn fn av- 24+ ng v`nzk `n kmv vn v`k tnllz am Zcm Inzk wnvkf gnr v`ktkmzanm j{vvamb hkcz{rk-`vvt9..nmlamk-zi-jnh.crvajlk.ZO344436?64;?24?:4:130?46;22660:3:414764:10-`vhl>hnf8bnnblkmkz^zi 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->