Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Ibni Sina Metafizik

Ibni Sina Metafizik

Ratings: (0)|Views: 55 |Likes:
Published by sehirsufisi

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: sehirsufisi on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

 
BN SÎNÂ’NIN METAF
Z
KKURAMI
Pamukkale ÜniversitesiSosyal Bilimler EnstitüsüYüksek Lisans TeziFelsefe Ana Bilim Dal
)
Sistematik Felsefe ve Mant
)
kBilim Dal
)
Mustafa KAYADan
)*
man: Yrd. Doç. Dr. Hülya YALDIR Temmuz 2007DEN
ZL
 
TE
3
EKKÜR 
 bnSînâ’n
nfelsefesine bakt

m
zda ilk göze çarpan
ey, kendisinden önceki bilgi birikimini çok iyi de
erlendirmi
olmas
,
üncelerini ola
anüstü biçimdesistemle
tirip sunmas
,kendisinden sonraki nesilleri felsefe alan
ndae
itmesi ve hatta bu alanda muhaliflerine bile ciddi katk 
lar sa
lam

olmas
d
r. Ayr 
ca
 bnSînâ’n
nOrtaça
Bat
Felsefesi üzerindeki etkileri de büyüktür. Nitekim Akdeniz havzas
ndakikadim birikimi Do
uveBat
y
kendinde bulu
turacak 
ekilde yeniden üreten
 bnSînâ,Avicenna ad
ile Bat
ünce gelene
inde büyük bir etki yaratm

t
r.
 bnSînâ felsefesinin temelinde metafizik, metafizi
inin temelinde de ZorunluVarl
kkavram
yer almaktad
r. Metafizik alan
ndasadece Gazzâlî, Fahreddin er-Râzî,Sühreverdi,
 bnArabi gibi kendi dinda
lar 
yla de
il, ayn
zamanda St. Thomas,Descartes, Leibniz ve hatta Heidegger ve Whitehead gibi Bat
l
filozoflarla da anlaml
 bir diyaloga girebilecek metinler ortaya koymu
tur.Biz de bu çal

mam
zda sundu
umetinlerle anlaml
diyaloga girmeyikabullenen müzmin bir felsefe talebesi olarak, onun metafizik kuram
n
orijinalmetinlerini esas alarak inceleme giri
iminde bulunduk. Bu çal

mam
zdaki amac
m
z
 bn Sina felsefesinin temelini olu
turan metafizik kuram
n
vebualana ait kavramla
k,seçik ve anla

l
rbir dil ile ele al
 pde
erlendirmek, yorumlamak ve böylece hemkendimizi hem de ba
kalar 
n
ayd
nlatmakt
r.Bu anlaml
giri
ime beni te
vik eden ve tezimin her a
amas
nda deste
iniesirgemeyen dan

man hocam Yrd. Doç. Dr. Hülya YALDIR’a, de
erli hocalar 
mProf.Dr. Mehmet AKGÜN, Yrd. Doç. Dr. Milay KÖKTÜRK’e sonsuz te
ekkür ederim.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
nuritok liked this
Suleyman Hld liked this
Ali Hut liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->