Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
co

co

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:
Published by hoangthiha

More info:

Published by: hoangthiha on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2012

pdf

text

original

 
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY GVHD : HOAØNG LANH1.
Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp I – NguyeãnÑaéc Loäc – Leâ Vaên Tieán – Ninh Ñöùc Toán – Traàn XuaânVieät. NXB KH-KT-HN 1999
2.
Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp II – NguyeãnÑaéc Loäc – Leâ Vaên Tieán – Ninh Ñöùc Toán – Traàn XuaânVieät. NXB KH-KT-HN 2001
3.
Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp III – NguyeãnÑaéc Loäc – Leâ Vaên Tieán – Ninh Ñöùc Toán – Traàn XuaânVieät. NXB KH-KT-HN 20014. Höôùng daãn thieát keá ñoà aùn moân hoïc coâng ngheächeá taïo maùy - Leâ Trung Thöïc, Ñaëng Vaên Nghìn - Ñaïi hoïcbaùch khoa – 1992 .5. Dung sai laép gheùp vaø ño löôøng kyõ thuaät – HoaøngXuaân Nguyeân – Nhaø xuaát baûn giaùo duïc6. Coâng ngheä cheá taïo maùy 1 & 2 - Nhoùm taùc giaûtröôøng ñaïi hoïc Baùch Khoa Haø Noäi - Nhaø xuaát baûn khoahoïc kyõ thuaät – 20037. Soå tay gia coâng cô - Traàn Vaên Ñòch vaø nhoùm taùcgiaû - Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät8. Soå tay vaø Atlas ñoà gaù - Traàn Vaên Ñòch - Nhaø xuaátbaûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät -20009. Thieát keá ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy – PGS-PTS Traàn Vaên Dòch. NXB KH-KT-HN 200110. Cô sôû thieát keá maùy – Nguyeãn Höõu Loäc – Nhaø xuaátbaûn Ñaïi hoïc quoác gia TP. HCM -200411. Kyõ thuaät ño löôøng kim tra trong cheá taïo cô khí -Nguyeãn Tieán Thoï ,Nguyeãn Thò Xuaân Baûy ,Nguyeãn ThòCaåm Tuù. Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät Haø Noäi-200112.
Đồ gá gia công cơ khí tiện – phay – bào – mài , Hồ Viết Bình , Lê ĐăngHoành , Nguyễn Ngọc Đào – Nhà xuất bản Đà Nẵng
 
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY GVHD : HOAØNG LANH
MUÏC LUÏCLÔØI NOÙI ÑAÀU3
Phaàn1 : XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT 11.1. Saûn löôïng cheá taïo41.2. Khi ôïng cuûa chi tit41.3. Daïng saûn xuaát4Phaàn 2 : PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG 52.1. Phaïm vi söû duïng 52.2. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät 62.3. Vaät lieäu 62.4. Tính coâng ngheä cuûa gx 15-32 6Phaàn 3 : CHOÏN PHOÂI VAØ XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG DÖ GIACOÂNG 73.1. Choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi3.2. Tra löôïng dö gia coâng cô cho caùc beà maëtcuûa phoâi3.3. Choïn maët phaân khuoân khi ñuùc3.4. Hình thaønh baûn veõ phoâi vaø xaùc ñònh khoáilöôïng phoâiPhaàn 4 : CHOÏN TIEÁN TRÌNH GIA COÂNG CAÙC BEÀ MAËT114.1. Caùc phöông phaùp gia coâng beà maët phoâi4.2. Choïn chuaån coâng ngheä4.3. Trình töï caùc nguyeân coângPhaàn 5 : THIEÁT KEÁ NGUYEÂN COÂNG145.1 Nguyeân coâng 15.2 Nguyeân coâng 25.3 Nguyeân coâng 35.4. Nguyeân coâng 45.5. Nguyeân coâng 55.6. Nguyeân coâng 65.7. Nguyeân coâng 75.8. Nguyeân coâng 85.9. Nguyeân coâng 95.10. Nguyeân coâng 10Phaàn 6 : TÍNH TOAÙN LÖÔÏNG DÖ
 
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY GVHD : HOAØNG LANH
6.1. Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp phaântíchcho loã 176.2. Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp trabaûngPhaàn 7 : TÍNH TOAÙN CHEÁ ÑOÄ CAÉT(LOÃ 10)317.1. Tính toaùn cheá ñoä caétbaèng phöông phaùp phaân tích317.2. Tra baûng cheá ñoä caétPhaàn 8 : TÍNH TOAÙN ÑOÀ GAÙCHO NGUYEÂN COÂNG (10)418.1. Nguyeân lyù.418.2.Tính löïc keïp418.3. Tính toaùn cô caáu keïp458.4. Sai soá ñoà gaù 45LÔØI KEÁT47 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO48

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->