Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Fernando Doménech Rico, « "Los negocios son los negocios" »

Fernando Doménech Rico, « "Los negocios son los negocios" »

Ratings: (0)|Views: 122 |Likes:
Published by Oktavas
Reseña de la comedia de Octave Mirbeau, "Los negocios son los negocios"
Reseña de la comedia de Octave Mirbeau, "Los negocios son los negocios"

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Oktavas on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Ibuh|d Ncqadht*
Jir mdoibcir rim jirmdoibcir
Htuiq edj jcaqi 6 Ncqadht* Ibuh|d- 'Uqhetbbcòm s decbcòm ed FhtndNdjdmeqdr#Nheqce6 [tajcbhbcimdr ed jh HED* 1;;;- 'Rdqcd6 Jcudqhutqh Eqhnèucbh* m¶57#- 831 {èor-Htmxtd jdr {hqdvbh h trudedr ndmucqh* gtai tm nindmui dm xtddj udhuqi rd ibt{hah ed jh qdhjcehe ribchj* s mi {hqh detjbiqhqjh* rcmi{hqh uqhvhq ed djjh tm qduqhui gcqcdmud h ltdq ed |dqehedqi- Uiei druiibtqqîh dm jh Lqhmbch ed lcmhjdr edj WCW0 dj ajhmbi dqh dj bh{cuhjcrnirhj|hfd s jh drudjh ed biqqt{bcòm xtd cah edfhmei h rt {hri0 dj htuiq* tm{dqciecruh s drbqcuiq ed mi|djhr ed uiei uc{i jjhnhei Ibuh|d Ncqadht-Bini qdbtdqeh dm rt jöbcei {qòjioi Fhtnd Ndjdmeqdr* dr ãruh jh ã{ibhed htod edj Mhutqhjcrni* s Ncqadht ltd tmi ed rtr nèr bimr{cbtirqd{qdrdmuhmudr dm hxtdjjir ir ed edahud drucbi d cediocbinhqbheir {iq dj ‚hllhcqd Eqdsltrr„- Rcm dnahqoi* h {drhq ed jh lhnh edmi|djhr bini
Jd Fitqmhj ed tmd ldnnd ed bghnaqd
* h{dmhr rd bimibdmheh edj udhuqi ed Ncqadht- Bim hbdqheh cqimîh rdøhjh FhtndNdjdmeqdr hjotmhr qhvimdr {hqh drud ij|cei 'xtd mi dr ròji dr{høij#6Mc
Jir mdoibcir rim jir mdoibcir
mc rt htuiq lcotqhm dm dj {ieciedj udhuqi mhutqhjcruh* ibt{hei {iq Ruqcmeadqo 'xtd mtmbh ji ltdqdhjndmud#* Cardm s Bgdfi|6 rt minaqd mc rcxtcdqh h{hqdbd dm jh
Gcruiqch edj udhuqi
ed \cui [hmeijlc- ¹[iq xtã9 Jh qdr{tdruh dr rdmbcjjh6h Ncqadht jd gh ibtqqcei ji ncrni xtd h Odiqodr A- Rghw6 rt rdmuceiedj gtniq s rt bh{hbcehe {hqh edr|djhq bqtehndmud jir ndbhmcrnired jh ribcdehe bh{cuhjcruh ji dbjtsdqim ed tmh ãjcud xtd ntbgirbimrcedqhahm* s bimrcedqhm uieh|îh* bini dj qdcmi ed jh {rcbijioîh 'sed ji rdqci# s mi bini hxtdjji xtd qdhjndmud dr6 dj ed jh ribcijioîh-°
Jir mdoibcir rim jir mdoibcir
dr* dm dldbui* tm uqhuhei edribcijioîh- Dm dj aqd|d jh{ri ed jir uqdr hbuir 'bim tmcehe ed ucdn{i*ndmir ed |dcmucbthuqi giqhr# bin{qiahnir bòni rd gh {qietbcei dj
 
bhnaci ed bjhrdr ecqcodmudr dm jh ribcdehe lqhmbdrh- Jh miajdvh ghudmcei xtd bh{cutjhq hmud dj dn{tfd ed jh mtd|h bjhrd qdbuiqh* tmhatqotdrîh hoqdrc|h* ldqivndmud {qietbuc|h* qdbuiqh ed jh nèxtcmh edj{qioqdri cmetruqchj* qd{qdrdmuheh nhomîlcbhndmud {iq dj nhomhud rcmdrbqö{tjir Crceiqd Jdbghu- Drud Jdbghu rd {dqncud dj jtfi ed udmdq binicmudmedmud h tm |cvbimed hqqtcmhei rijhndmud {iq ehqrd dj otruhvi edgtncjjhqji bimruhmudndmud s* dm tmh ed jhr drbdmhr bjh|d ed jh iaqh*rindud hj iqotjjiri nhqxtãr ed [iqbdjjdu* hj xtd druè h {tmui ed ghbdqrt bimrtdoqi {iq mdoibcir-Jdbghu dr uiei tm {dqrimhfd6 druhlheiq* |dmhj* ucqèmcbi bim jirrtsir* ed tm iqotjji edrndecei s rcm mcmoöm uc{i ed drbqö{tjir mc dm ji{dqrimhj* mc dm ji {ijîucbi mc dm jir mdoibcir- S* rcm dnahqoi* dr tmèotcjh dm jir mdoibcir* dr ed tmh cmudjcodmbch rt{cmh {hqh uqhuhq bimuiei uc{i ed dr{dbtjheiqdr s* dm druir nindmuir* {irdd tmh riadqachnhomîlcbh- Dj {huãucbi lcmhj ed jh iaqh* nts edj otrui ndjieqhnèucbi edhxtdjjir høir ed lcm ed rcoji* mir ntdruqh h tm Jdbghu h{hqdmudndmudedqqiuhei {iq dj lqhbhri ed uieir jir {jhmdr xtd udmîh {hqh rt lhncjch*tm Jdbghu xtd gh {dqecei h rtr gcfir* xtd gh hjbhmvhei jir öjucnir{djehøir ed jh edroqhbch- S* dm hxtdj nindmui* dm tm hqqhmxtdednijdeiq* höm dr bh{hv ed riaqd{imdqrd tm cmruhmud {hqh hudmedq rtrmdoibcir d cn{imdq tmhr bimecbcimdr jdimcmhr h jir eir ‚ribcir„ xtd{qdudmeîhm rhbhq {hqucei ed jh rcuthbcòm-Dj eqhnh ocqh dm uiqmi h eir {dqrimhfdr* Jdbghu s rt gcfhOdqnhcmd* bimuqhlcotqh ed rt {heqd- Druh ntbghbgh hmodjcbhj* dm xtcdm{iednir |dq tm {qdbdedmud ed uieh jh odmdqhbcòm ed nhsi edj <7*qdadjed bimuqh rt {heqd {iqxtd bin{qdmed ednhrchei acdm jh{ieqdetnaqd xtd rd drbimed uqhr rt |ceh ed ãcuir* dr xtcvèr gis jinèr ljifi ed jh iaqh- Dm rt ucdn{i* mir qdbtdqeh Ndjdmeqdr* rd jhbimrcedqò tm {dqrimhfd cmlhnd* tmh ntfdq ‚iecirh* ehei xtd* rdh binirdh dj {heqd* dj ieci ed rtr gcfir rdqè rcdn{qd tm rdmucncdmui bimuqhmhutqh-„ Gis eîh {hqdbd nèr cn{qiahajd xtd iuqh birh* tmh {cheirhdmbhqmhbcòm edj edrdi edj htuiq ed xtd jh mtd|h odmdqhbcòm mi ltdrduhm qhruqdqh bini jh ed rtr {heqdr- Rcm dnahqoi* bim uiei drd {qtqcuied niqhjcehe* qdrtjuh tm {dqrimhfd ltdqud* dj ömcbi bh{hv ed ehq jhqã{jcbh h rt {heqd s ehq rdmucei h uieh jh uqhnh ed druh htuãmucbhuqhodech edj bh{cuhjcrni-Jh iaqh ed Ncqadht ut|i tm ãcui bjhniqiri h {hqucq ed rtdruqdmi dm 83;2- Nts {qimui rd druqdmò dm Jimeqdr s dm Mtd|h Siq`* smi edacò ed rdq edrbimibceh dm Dr{h6 dm Nheqce rd rdotîh

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->