Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MPGaprilie2012 v4

MPGaprilie2012 v4

Ratings: (0)|Views: 144|Likes:
Published by zirimia

More info:

Published by: zirimia on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
Forum
2
2
Gazele naturale – cea mai e
cient
ă
surs
ă
de energie primar 
ă
– 
 Dr.ing. Gheorghe RADU, Dr.ing. Valentin SANDU 
6
6
Odorizarea gazelor naturale – 
 Dr.ing. Ion Irimia ZECHERU 
14
14
Studiu asupra unor capcane nestructurale din platforma moesic
ă
– 
 Dr.geolog Auric
ă
DAMIAN 
25
25
Surse energetice fosile, între probabile
ş
i posibile;
Ş
isturile bituminoase din România – 
 Ing. Constantin
 Ă 
 PRARU 
LEX 
35
Ordinul nr. 9 din 23 martie 2012 pentru modi
carea Ordinului ministrului economiei, comer 
ţ
ului
ş
imediului de afaceri, al pre
ş
edintelui Autorit
ăţ
ii Na
ţ
ionale de Reglementare în Domeniul Energiei
ş
i al pre
ş
edintelui Agen
ţ
iei Na
ţ
ionale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valori
careacantit
ăţ
ilor de gaze naturale pe pia
ţ
a intern
ă
 
ş
i unele m
ă
suri pentru înt
ă
rirea disciplinei în sectorul ga-zelor naturale
36
Ordinul nr. 118 din 15 martie 2012 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de ac-tivitati de explorare privind concursul public de oferta - Runda nr. 77/2012
Evenimente – Via
ţ 
a
ş
tiin
ţ 
fi 
ă
41
41
Forumul Întreprinderilor Mici
ş
i Mijlocii (IMM)
 – 
 Ing. Mihai OLTENEANU 
42
42
E
cien
ţ
a energetic
ă
– condi
ţ
ie esen
ţ
ial
ă
pentru dezvoltarea durabil
ă
 
 – 
 Ing. Mihai OLTENEANU 
43
43
Planul na
ţ
ional de ac
ţ
iune pentru e
cien
ţă
energetic
ă
 
 – 
 Ing. Mihai OLTENEAN
44
44
Pia
ţ
a de energie regenerabil
ă
din România
 – 
 Ing. Mihai OLTENEAN
45
45
Premiile de excelen
ţă
pentru sectorul energetic din România – Romanian Energy Awards
 – 
 Ing. Mihai OLTENEANU 
46
46
Fondurile europene – un motor de cre
ş
tere în 2012
 – 
 Ing. Mihai OLTENEANU 
Personalit 
ăţ 
47
47
IN MEMORIAM: Academician GHEORGHE MURGEANU
 – 
 Dr.ing. Florin A. R
 Ă 
 DULESCU 
Info
49
49
Prospec
ţ
iunea seismic
ă
de refrac
ţ
ie – 
 Ing. Constantin
 Ă 
 PRAR
53
53
Momente ale evolu
ţ
iei prospec
ţ
iunilor seismice pentru hidro-carburi – 
 Ing. Constantin C 
 Ă 
 PRARU 
59
59
Austeritatea nu stimuleaz
ă
încrederea – 
 Dr.ing. Mircea H 
 Ă 
 L
 Ă 
CIUG
 Ă 
60
60
România a atras în cinci ani numai 6,3% din suma pus
ă
 la dispozi
ţ
ie de Uniunea European
ă
– 
 Dr.ing. Mircea H 
 Ă 
 L
 Ă 
CIUG
 Ă 
63
63
Evolu
ţ
ia cota
ţ
iilor în 2008-2010 la principalele produse petroliere
64
64
Cursul leului
ş
i rata dobânzii în 2008-2010.Pre
ţ
urile produselor petroliere la distribu
ţ
ie.Pre
ţ
urile principalelor produse alimentare în Bucure
ş
ti.
Revist
ă
editat
ă
de Asocia
ţ 
ia„Societatea Inginerilor de Petrol
ş
i Gaze“
Redac 
ţ 
ia
CP 200 OP 22 Bucurestitel. 0372.160.5990741.08.64.00fax 0318.174.420e-mail:
violeta.dumitriu@petrom.comDirector fondator Director executiv 
Gheorghe BULIGA Violeta
Ş
UFAN-DUMITRIU
Tehnoredactare:
 Alexandru FLOAREA
www.est-cardinal.ro
Tipar:
S.C. COPERTEX S.R.L.ISSN 1583 - 0322
 NOTA REDAC 
Ţ 
 IEI: Responsabilitatea materialelor publicate apar 
 ţ 
ine în exclusivitate autorilor.Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceast 
ă
publica
 ţ 
ie nu poate
  fi
reprodus
ă
 , utilizat 
ă
 , stocat 
ă
în diferite sisteme sau transmis
ă
electronic,mecanic etc., f 
ă
ă
permisiunea prealabil 
ă
scris
ă
a SIPG, proprietarul dreptului de copyright.
CUPRINS
 
2
Forum
Energia este un produs indispensabil, cuo mare valoare economic
ă
, social
ă
, strategic
ă
 
ş
i politic
ă
. Sectorul energetic este unul cuo constant
ă
iner
ţ
ial
ă
mare de timp, de cca4-15 ani, între decizie
ş
i realizare practic
ă
. Totodat
ă
, acest sector este principalulcontributor la poluarea ambiental
ă
 
ş
i laschimb
ă
rile climatice. România, de curândstat membru al Uniunii Europene, se g
ă
se
ş
teîntr-o situa
ţ
ie cu totul deosebit
ă
: pe de o parte,standardele ridicate ale UE privind energia
ş
iimpactul acesteia asupra mediului, iar, pede alt
ă
parte, având de corectat de
cien
ţ
emari în sectorul energetic, rezultate dintr-unproces cumulativ. Ca priorit
ăţ
i ale industrieienergiei în România trebuie, în primul rând,men
ţ
ionate: e
cien
ţ
a energetic
ă
, cogenerarea
ş
i alimentarea centralizat
ă
cu agent termic.Gazele naturale
ş
i petrolul reprezint
ă
 circa 62% din resursele de energie primar
ă
 în balan
ţ
a energetic
ă
a României. În acela
ş
itimp, acestea sunt într-un proces avansat deexploatare, rezervele cunoscute epuizându-seîn circa 14-15 ani (raportat la nivelulconsumului prezent). Gazele naturale sunt,totodat
ă
, principalul combustibil folositpentru înc
ă
lzire în energetica urban
ă
.Importul de gaze naturale reprezint
ă
circa30% din consumul total
ş
i va cre
ş
tesubstan
ţ
ial în viitor. Pe de alt
ă
parte,
ţ
aranoastr
ă
are o economie energointensiv
ă
 
ş
icu o e
cien
ţă
energetic
ă
sc
ă
zut
ă
, datorit
ă
 tehnologiilor învechite, cu randamentemodeste
ş
i a pierderilor mari de energie prinsisteme (transport, distribu
ţ
ie).În acest context, odat
ă
cu cre
ş
tereaimportului
ş
i liberalizarea pie
ţ
ei
ş
i, implicit,m
ă
rirea pre
ţ
ului gazelor naturale, se impuneo politic
ă
sus
ţ
inut
ă
în acest domeniu,urm
ă
rindu-se simultan sc
ă
derea pierderilorenergetice în utilizarea gazelor naturale,reducerea dependen
ţ
ei de o singur
ă
surs
ă
 a importului de gaze naturale
ş
i a facturiiaferente, cre
ş
terea suportabilit
ăţ
ii facturilorîn sectorul industrial
ş
i reziden
ţ
ial. Obiectivulgeneral al dezvolt
ă
rii sectorului din România,în perioada 2010-2020, îl constituie acoperireaintegral
ă
a consumului intern de energie încondi
ţ
ii de cre
ş
tere a securit
ăţ
ii energetice, dedezvoltare durabil
ă
, cu asigurarea unui nivelcorespunz
ă
tor de competitivitate. Printreprincipalele direc
ţ
ii de ac
ţ
iune ale strategieienergetice a României, convergente cu celeale politicii energetice a Uniunii Europene,se num
ă
r
ă
 
ş
i cre
ş
terea e
cien
ţ
ei energetice
Abstract:
 Analyzing the experience and mechanisms of effective energy and gas use in UNECE regionand major tendencies of energy markets development during the last few years the expertsagreed that providing security of the energy supply to end customers will be one of the major tasks of the energy sector in the 21st century. According to the opinion of the contributing  specialists, the future gas demand will exceed the existing forecasts, which increases the need not only in more ef 
  fi
cient energy saving, but also in taking of concrete measures to increaseenergy security.
Gazele naturale – cea mai eficient
ă
surs
ă
 
Gazele naturale – cea mai eficient
ă
surs
ă
 
de energie primar
ă
 
de energie primar
ă
 
Dr.ing. Gheorghe RADU
 Director Romgaz S.A.
Dr.ing. Valentin SANDU
 Romgaz S.A.Cadru didactic asociatU.L.B. Sibiu
 
Monitorul de petrol 
ş
i gaze
 
4(122) Aprilie 2012 
Forum
3
pe tot lan
ţ
ul – resurse, producere, transport,distribu
ţ
ie, consum.În aceast
ă
conjunctur
ă
, modernizareasistemelor de m
ă
surare a gazelor naturaleprin implementarea sistemelor inteligentede monitorizare (
smart grids 
), achizi
ţ
ie adatelor de proces de operare
ş
i comand
ă
învederea lu
ă
rii unor decizii în timp real, atâtla transportator cât
ş
i la produc
ă
tor, devinreglement
ă
ri strategice la nivel na
ţ
ional
ş
ieuropean impuse pe o pia
ţă
a gazelor naturalecare tinde spre o globalizare rapid
ă
.Pia
ţ
a de gaze naturale a Uniunii Europeneeste matur
ă
, dar totu
ş
i în continu
ă
extindere,având cca 2,5% cre
ş
tere anual
ă
; importul degaze naturale al Uniunii Europene se va m
ă
ri,crescând astfel rolul politic
ş
i geo-strategical pie
ţ
elor regionale. În România, pia
ţ
agazelor naturale este format
ă
din segmentul
concuren 
ţ 
ial 
– care cuprinde comercializareagazelor naturale între furnizori
ş
i consumatorieligibili – 
ş
i sistemul
reglementat 
– careînglobeaz
ă
activit
ăţ
ile desf 
ăş
urate în bazacontractelor cadru (transport, înmagazinare,distribu
ţ
ie)
ş
i furnizarea c
ă
tre utilizatorii
nali la pre
ţ
reglementat.În sistemul concuren
ţ
ial pre
ţ
urile seformeaz
ă
liber, pe baza cererii
ş
i a ofertei, carezultat al mecanismelor concuren
ţ
iale. Însegmentul reglementat al pie
ţ
ei, sistemele depre
ţ
uri
ş
i tarife se stabilesc de c
ă
tre Autoritateade Reglementare, pe baza metodologiilorproprii elaborate în acest sens. În intervalul2003-2007, num
ă
rul produc
ă
torilor s-adublat, iar cel al furnizorilor a crescut cupeste 6,5%. Cel mai mare furnizor pe pia
ţ
aliber
ă
este ROMGAZ, cu aproximativ 36%din pia
ţă
. Deschis
ă
gradual începând cuanul 2001, pia
ţ
a gazelor naturale este, dela 1 iulie 2007, deschis
ă
integral pentru to
ţ
iconsumatorii, ace
ş
tia având libertatea dea alege un furnizor de gaze naturale dintrecei licen
ţ
ia
ţ
i de ANRGN
ş
i de a negocia directclauzele
ş
i pre
ţ
ul pentru furnizarea gazelornaturale.Reabilitarea, exploatarea/operarea
ş
idispecerizarea sistemului de transport agazelor naturale, implementarea sistemelorde comand
ă
 
ş
i achizi
ţ
ie în timp real, atâtla transportator cât
ş
i la produc
ă
tor, suntm
ă
suri strategice impuse pe o pia
ţă
a gazelornaturale care tinde spre globalizare.Implementarea unui sistem modern dem
ă
surare (SCADA) poate însemna reducereacheltuielilor de operare, între
ţ
inere
ş
i,automat, mic
ş
orarea pre
ţ
ului la gazelenaturale, identi
carea
ş
i localizarea în timpreal a tuturor problemelor/evenimentelorlegate de eventuale defecte, pierderi,echilibrare a întregului lan
ţ
, cu prec
ă
dere aSNT etc. Acest sistem ofer
ă
bene
ciarului unacces rapid la informa
ţ
ie
ş
i, în consecin
ţă
, laluarea deciziilor la momentul oportun, fapt cedetermin
ă
optimizarea produc
ţ
iei, reducereapierderilor, evitarea emisiilor în atmosfer
ă
– mediu.Pierderile de gaze naturale în cazulinterven
ţ
iilor pe conductele de transport gazenaturale constituie, la rândul lor, o problem
ă
 deosebit de important
ă
 
ţ
inând seama denivelul ridicat al consumului în cursul unuian, de criza energetic
ă
 
ş
i de pre
ţ
ul ridicat
Producerea energiei electrice în func 
ţ 
ie de sursa primar 
ă 
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->