Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Afghanistan Stakeholder Groups

Afghanistan Stakeholder Groups

Ratings: (0)|Views: 2,079|Likes:
Published by Robert Swope
A paper on Afghanistan stakeholder groups
A paper on Afghanistan stakeholder groups

More info:

Published by: Robert Swope on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2015

pdf

text

original

 
@ibf`kcqx`k Qx`enflghnt @k`gsqcqTldntx Qrlzn
^khntqx`khckb xfn blyntk`kan qx`enflghntq ck @ibf`kcqx`k ckylgynq ` hnbtnn li alozgnvcxs klxil~kh ck lxfnt al~kxtcnq a~ttnkxgs nkmlsckb zlgcxca`g qx`dcgcxs+ Ck `hhcxclk xl y`tcl~q @ibf`kqx`enflghnt btl~zq xfntn cq qcbkcica`kx ckylgynonkx ds onodntq li xfn ckxntk`xclk`g aloo~kcxsrfl ds xfnct `axclkq on`kckbi~ggs coz`ax @ibf`k blyntk`kan' ilt dnxxnt lt rltqn+ Xfcq z`zntqnneq xl l~xgckn xfn o`mlt qx`enflghnt btl~zq `q xfns tng`xn xl @ibf`k blyntk`kan `kh hlnq ql~qckb dtl`h a`xnbltcnq ~khnt rfcaf xfntn nvcqxq ` o~gxczgcacxs li `axltq rcxf y`tsckb hnbtnnq li ckylgynonkx' ckxntnqxq `kh ckig~nkan+ Lxfnt cozltx`kx `axltq nvcqx &q~af `q Z`ecqx`k `kh xfn@ibf`k acxc}nkts# d~x `tn locxxnh ck xfn ckxntnqx li dtnycxs `kh xl ila~q oltn ck/hnzxf lk zg`sntqrcxf oltn ckig~nkan lynt xfn gnyntq li blyntk`kan rcxfck xfn al~kxts+
Qx`enflghnt !0= K`xclk`g/Gnyng Blyntkonkx Liicac`gq
@q xfn `axlt rcxf tnqzlkqcdcgcxs ilt qxtnkbxfnkckb @ibf`k ckqxcx~xclkq `kh cozgnonkxckbblyntkonkx zlgcas' xfn @ibf`k k`xclk`g blyntkonkx cq xfn ztco`ts qx`enflghnt btl~z+ Rcxfl~xxfn q~zzltx `kh niiltxq li blyntkckb liicac`gq `kh gckn ockcqxtcnq `ks nvlbnkl~q blyntk`kantnilto niiltxq' kl o`xxnt flr bllh xfns `tn' rcgg ~gxco`xngs i`cg+ @ibf`k blyntkckb liicac`gqf`yn dnnk hnolat`xca`ggs ngnaxnh' rcxf xfn nvanzxclk li fcbf/gnyng zlgcxca`g `zzlckxnnq `kh acycgqnty`kxq+ H~n xl cqq~nq tng`xnh xl qna~tcxs `kh tnql~tan aloznxcxclk' &qznacica`ggs lynt mldq `khalkxt`axq#' xfnqn ngnaxclkq f`yn klx `gr`sq dnnk alozgnxngs itnn' i`ct' `kh lznk' lt rcxfl~x `hnbtnn li altt~zxclk+
0
 
 Klknxfngnqq @ibf`kcqx`k–q a~ttnkx qnx li ngnaxnh liican flghntq `tn
 
tnalbkc}nh ds xfn ckxntk`xclk`g aloo~kcxs `kh `x xfn k`xclk`g/gnyng rcgg dn ck zlrnt ~kxcg 4:08&Liican li xfn Ztnqchnkx# `kh 4:0> &Z`tgc`onkx#+
4
 A~ttnkx Ztnqchnkx F`och E`t}`c f`q dnnk ck liican qckan g`xn 4::0 `kh r`q tnngnaxnh ck4::3+ E`t}`c
alonq itlo @ibf`kcqx`k–q nx
fkca o`mltcxs li Z`qfx~kq `kh blyntkq ~qckb
‗`kckilto`g zlrnt qxt~ax~tn ankxntnh `tl~kh fcq aglqn nxfkca `ggcnq‟ `kh i`
ocgs onodntq' `kh f`q `ocvnh tnalth rfnk hn`gckb rcxf nxfkca ockltcxs btl~zq lt lxfnt zlgcxca`g i`axclk gn`hntq+
1
Fnf`q `aanzxnh o~af blyntk`kan fngz itlo xfn ckxntk`xclk`g aloo~kcxs' q~af `q lk cqq~nq tng`xnhxl altt~zxclk' d~x rfnk xfnqn ckqxcx~xclkq f`yn ckynqxcb`xnh xflqn aglqn xl fco fn f`q x`enk qxnzqxl xfr`tx xfnct niiltxq+
8
Dna`~qn li fcq zlrnt d`qn' tng`xclkqfczq rcxf xfn ckxntk`xclk`galoo~kcxs'
`kh xfn zlqcxclk fn flghq `q xfn al~kxts–q Nvna~xcyn
' fn f`q ` btn`x hnbtnn li alkxtlglynt `kh ckig~nkan lk blyntk`kan+ Fcq ckxntnqxq `tn xl qx`s ck zlrnt rfcgn qxtnkbxfnkckb fcq`ggcnq `kh zlgcxca`g `algsxnq ql xf`x rfnk fn nynkx~`ggs gn`ynq &alkqxcx~xclk`ggs fn cq d`ttnh itlo`klxfnt xnto# xfns tno`ck ck zlrnt `kh fn rcgg alkxck~n xl nvntx ckig~nkan+
@ibf`kcqx`k–q Z`tgc`
onkx zg`sq ` ens tlgn `kh cq xfntniltn `k cozltx`kx qx`enflghnt `x xfninhnt`g gnyng+ Cx f`q gnqq zlrnt xf`k E`t}`c' ck z`tx dna`~qn li xfn
af`odnt–q it`ax~tnh
alozlqcxclk tnztnqnkxckb xf
n al~kxts–q o`ks nxfkca' xtcd`g
`kh zlgcxca`g btl~zq' `kh xfn y`tcnhckxntnqxq li cxq onodntq
+ Z`tgc`onkx–q o`mlt tlgn &
xfnltnxca`ggs# cq ck nvztnqqckb xfn alggnaxcynrcgg li xfn znlzgn' lyntqcbfx lynt xfn Nvna~xcyn `kh M~hcac`ts' xfn z`qqckb li nk`dgckbgnbcqg`xclk' `kh `zztlztc`xckb i~khq+ Dna`~qn ckxntnqxq `kh zlrnt `tn hcii~qnh rcxf alkqnkq~qhciica~gx'
xfn Ztnqchnkx–q zlgcacnq a`k a`tts oltn rncbfx `kh
fn cq `dgn xl `ax `x xconq li z`tgc`onkx`ts btchglae+ Oltn cozltx`kxgs' qckan fn alkxtlgq xfn Nvna~xcyn dt`kaf' fn f`q oltncoonhc`xn `kh hctnax ckig~nkan lk xfn qsqxnoq `kh ztlanqqnq li xfn blyntkonkx+ Nynk ql'
 
z`tgc`onkx cq knanqq`ts xl z`qq xfn g`rq blyntkckb xfn ckqxcx~xclkq `hockcqxntnh ds xfn Ztnqchnkx'`kh oltn cozltx`kxgs' i~khckb xfno q~iicacnkxgs+
Qx`enflghnt !4= Q~dk`xclk`g Blyntkonkx Liicac`gq
Lkan xfn ckxntk`xclk`g aloo~kcxs lyntxftnr xfn X`gcd`k blyntkonkx ck g`xn 4::0 ` y`tcnxs li ckilto`g q~dk`xclk`g zlrnt d`qnq ilto`ggs alkqlgch`xnh xfnct zlrnt ds nodnhhckb xfnoqngynq ckxfn @ibf`k blyntkckb qxt~ax~tn+ Xfl~bf xnafkca`ggs xfn q~dk`xclk`g @ibf`k blyntkonkx`zz`t`x~q &ztlyckanq `kh hcqxtcaxq# cq q~zzlqnh xl dn q~dqntycnkx xl xfn inhnt`g blyntkonkx ckantx`ck o`xxntq &rfcgn ck lxfnt o`xxntq xfns tnx`ck ztco`as#' o`ks li xfnqn gla`g blyntkonkxqhnachn rfnxfnt lt klx xl cozgnonkx k`xclk`g/gnyng zlgcas d`qnh lk gla`g zlgcxca`g alkqchnt`xclkq+
>
 Xfns `tn `dgn xl alkxck~n hlckb ql dna`~qn xfns aloo`kh antx`ck q~dk`xclk`g tnynk~nq `khqna~tcxs zlrntq+
9
Xfn tnq~gx cq ck o`ks r`sq ` z`t`ggng qsqxno li `hockcqxt`xclk lk inhnt`gcqq~nq xf`x qlon atcxcaq q~bbnqxq cq ckniicacnkx rfcgn g`aeckb xt`kqz`tnkas `kh np~cx`dgnknqq &xfninhnt`g gnyng blyntkonkx cq klx coo~kn xl xfnqn q`on atcxcacqoq#+Q~dk`xclk`g blyntkonkxq ck @ibf`kcqx`k f`yn ck o`ks r`sq oltn zlrnt `kh ckig~nkanck xfnct bnlbt`zfca hlo`ckq xf`k hlnq xfn ankxt`g blyntkonkx ck E`d~g `kh gcen k`xclk`g/gnyngzlgcxcac`kq `kh d~tn`~at`xq xfns qnne xl tnx`ck `kh nvz`kh xfnct zlrnt `kh ckig~nkan+ Cx cq rchngsalkqchntnh xf`x ztlyckac`g `kh o~kcacz`g blyntkonkxq `tn oltn ~kqlzfcqxca`xnh `kh g`aeckb cka`z`acxs xf`k inhnt`g gnyng blyntkonkx liicanq+
2
Xfn qznacica ckxntnqxq li xfnqn q~dk`xclk`gblyntkonkx liicanq knanqq`tcgs y`tcnq d`qnh lk alkxnvx+ Cx cq agn`t' flrnynt' xf`x inhnt`g/gnyng
gnbcqg`xclk `kh zlgcacnq no`k`xckb itlo xfn Ztnqchnkx–q Liican `tn on`kckbgnqq ci xfntn cq kl d~s
/

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->