Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cau Hoi on Tap Mon HTTT

Cau Hoi on Tap Mon HTTT

Ratings: (0)|Views: 83|Likes:
Published by Mibu KyoShiro

More info:

Published by: Mibu KyoShiro on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

 
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝC1.1.Thế nào là một tổ chức? Trình bày chu trình của các hoạt động quản lý trong tổchức.2.Định nghĩa & thảo luận về chuỗi giá trị.3.Phân loại các quyết định trong tổ chức. cho ví dụ.C2.4.Định nghĩa và nêu những hiểu biết về thuật ngữ Hệ thống thông tin (IS)?5.Giải nghĩa về các yếu tố : con người (people) và các thành phần trong hệ thốngthông tin.*
Gợi ý
:-Kỹ thuật (technology) là một phần của hệ thống thông tin, là phần cứng, phần mềm và mạng viễn thông.-Con người (people) : y dựng, quản lý, sử dụng, nghiên cứu hệ thốngthông tin Những hệ thống thông tin hiện cụ thể trong tổ chức : thành phần của tổ chức(organizational components)6.Trình bày các bước xác định hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin dùng trongquản lý.7.Liên quan giữa tổ chức, HTTT & qui trình kinh doanh là gì? C3.8.Lập Mô hình các thành phần của hệ thống công việc9.Vẽ lưu đồ chức năng chéo (Cross Funtional Flowchart) cho quy trình nghiệp vụ củahệ thống công việc trên.10.Định nghĩa & thảo luận việc sử dụng các qui trình kinh doanh chức năng chéotrong công ty.C4.11.Mô tả những loại hệ thống thông tin theo cấp bậc quản lý.GY: - Các loại hệ thống phục vụ các cấp quản lý.- Kể tên các loại hệ thống, nêu ngắn gọn mục đích, đặc điểm, đối tượng sử dụng.- Vẽ hình 4.5.12.Chỉ ra & thảo luận về 4 loại HT chính trong 1 doanh nghiệp & quan hệ của chúngvới nhau.GY: TPS, MIS, DSS, ESS13.Mô tả sự khác nhau giữa việc xử lý trực tuyến và xử lý theo lô. Cho ví dụ?14.Ba phương pháp nào sử dụng để nhập dữ liệu cho hệ thống xử lý giao dịch? Cho vídụ mỗi phương pháp?15.Kể ra ba dạng báo cáo và thông tin của mỗi dạng báo cáo thường được sử dụng ở đâu và sử dụng như thế nào?16.Hệ thông tin quản lý (MIS) khác với Hệ xử lý giao dịch (TPS) như thế nào về mụcđích, người sử dụng, chức năng …? (Vẽ hình 4.10 và trình bày ngắn gọn)17.Các HTTT mức chiến lược hỗ trợ cho các hoạt động lập kế hoạch dài hạn của cácnhà quản lý cấp cao được nói là có yêu cầu thân thiện với người dùng, nhưng khảnăng đồ họa & độ phức tạp cao có thể không cần cho các loại HT khác. Bạn cóđồng ý với điều này ko? Hãy giải thích.18.Giải thích mục đích mô hình bên trong của hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS).GY: Trình bày mô hình phân tích What-If. Ví dụ và liệt kê một số mô hình DSStrong các lĩnh vực Kế toán, Hợp tác KD, Tài chính, tiếp thị, nhân sự, sản xuất…
 
19.Trình bày và phân tích sự khác nhau giữa hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) và hệchuyên gia (ES).
Đc đimDSSES
Mc tiêuHtrngưi RQĐ bngcách trả lời truy vấn củangười RQĐ
 Thay theá vaø laëp laïilôøi khuyeân cuûa caùcchuyeân gia.
Ai khuyên /RQĐCon ngưi và/hay HT
Heä thoáng
Sự định hướng chính
RQÑTruyeàn ñaït chuyeânmoân (ngöôøi-maùy-ngöôøi) vaø cho lôøikhuyeânHöôùng hoûiNgöôøi hoûi maùyMaùy hoûi ngöôøi
Bản chất hỗ trợ 
Caù nhaân, nhoùm,toå chöùcCaù nhaân (chuû yeáu),vaø nhoùmPhöông phaùp xöûlyù chínhSoáKyù hieäuÑaëc tính cuûa lónhvöïc vaán ñeàPhöùc taïp, toånghôïpPhaïm vi heïpLoaïi vaán
 
ñeà
Đặc biệt, tình huống, duynhất
Laëp laïi
Cơ sdliuDkin (skin và s)Dkin& thtc
Khaû naêng suyluaänKhoângCoù, giôùi haïnKhaû naêng giaûithíchGiôùi haïnCoù
C520.Mô tả các HTTT hỗ trợ cho các chức năng kinh doanh chính: Bán hàng & tiếp thị,Sản xuất, tài chánh kế toán, & quản trị nguồn nhân lực.21.Cho một vài ví dụ về những hệ thống thông tin theo chức năng trong một tổ chức.C622.Mô tả hệ thống toàn doanh nghiệp (Enterprise system). Những lợi thế và bất lợi gìkhi tiến hành phát triển hệ thống này.23.Theo ý kiến của bạn, có ít nhất 3 yếu tố nào góp phần vào khó khăn của việc tíchhợp HT ở các chức năng & mức độ tổ chức khác nhau trong tổ chức? Hãy giảithích.24.Chỉ ra & mô tả ngắn gọn 3 ứng dụng chủ yếu thuộc Enterprise application.25.ERP là gi? phần mềm ERP là gì?26.Lợi ích của ERP là gì? Các thử thách của HT ERP là gì?27.Chỉ ra 5 lợi ích của HT CRM.28.HT CRM tốt có thể làm gia tăng lợi nhuận cho công ty như thế nào?29.Trình bày về HT SCM & nó được sử dụng trong các doanh nghiệp như thế nào?30.Trình bày và phân tích sự khác nhau giữa quản lý quan hệ khách hàng (CRM) vớiquản lý chuỗi cung ứng (SCM).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->