Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Do an Cong Nghe Che Tao May

Do an Cong Nghe Che Tao May

Ratings:
(0)
|Views: 39|Likes:
Published by chaubinhkhang110686

More info:

Published by: chaubinhkhang110686 on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
 YÙ KIEÁN GIAÙO VIEÂN
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1
 
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
MUÏC LUÏC
Chöông 1 : PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG ................................... 31.1 . Phaân tích tính coâng ngheä cuûa keát caáu chi tieát ............31.2 . Xaùc ñònh khoái löôïng chi tieát .............................................. 31.3 . Xaùc ñònh daïng saûn xuaát .................................................. 31.4. Vaät lieäu .................................................................................. 5Chöông 2 : CHOÏN DAÏNG PHOÂI VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏOPHOÂI.................................................................................................. 62.1. Choïn phoâi............................................................................... 62.2.Phöông phaùp cheá taïo phoâi................................................... 6Chöông 3 : THIEÁT KEÁ QUY TRÌNH COÂNG NGH............................ 93.1 .Ñaùnh soá caùc beà maët gia coâng ........................................ 9......................................................................................................... 93.2 Trình töï gia coâng theo phöông aùn ñaõ choïn: phöông aùn 1 ....................................................................................................... 10Chöông 4 : XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG DÖ GIA COÂNG CÔ ........................ 164.1. Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp tính toaùn ..........164.2. Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp tra baûng ............18Chöông 5 : XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT ......................................... 195.1. Xaùc ñònh cheá ñoä caét theo phöông phaùp tính toaùn ......195.2. Xaùc ñònh cheá ñoä caét theo phöông phaùp tra baûng .......22Chöông 6 : XAÙC ÑÒNH THÔØI GIAN GIA COÂNG ............................. 32Chöông 7 :THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ ...................................................... 357.1 Taùc duïng cuûa ñoà gaù ......................................................... 357.2 Keát caáu ñoà gaù ................................................................... 357.3 Tính löïc keïp caàn thieát ......................................................... 367.4 Tính vaø choïn buloâng ............................................................ 377.5 Sai soá ñoà gaù ........................................................................ 377.6 Ñieàu kieän kyõ thuaät cuûa ñoà gaù .....................................38Chöông 8 : KEÁT LUAÄN .................................................................... 39 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO .................................................................. 40SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 2
 
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Chöông 1 : PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIACOÂNG
1.1 . Phaân tích tính coâng ngheä cuûa keát caáu chi tieát 
Chi tieát thuoâïc nhoùm chi tieùt daïng hoäp Treân chi tieát coù heä loã
8 coù theå gia coâng baèng maùykhoan nhieàu truïcBeà maët laøm vieäc laø maët phaúng vaø loä coù ren tronghình thangBeà maët laøm vieäc cuûa chi tieát duû lôùn coù theå choïnlaøm chuaån ñeå gia coâng caùc beà maët coøn laïiChi tieát duøng ñeå keïp chaët khi gia coâng caét goït vaø chòuneùnCaùc loã baäc
18 vaø
12 duøng baét buloâng neân khoângcaàn caáp ñoä boùng caoCaùc loã neân vuoâng goùc vôùi beà maët beân laø toát nhaátCoù theå cheá taïo phoâi baèng phöông phaùp ñuùc
1.2 . Xaùc ñònh khoái löôïng chi tieát 
Vaät lieäu : Gang xaùm 15 – 32 coù
γ 
= ( 6,8 – 7,4 ) kg/dm
3
. Tính gaàn ñuùng theå tích chi tieát : V = 0.6 dm
3
.Khoái löôïng chi tieát : m
ct
= V.
γ 
= 0,64 . 7 = 4,5 kg
1.3 . Xaùc ñònh daïng saûn xuaát 
Saûn löôïng chi tieát caàn cheá taïotrong moät naêm ñöôïc tínhtheo coâng thöùc:
     ++=
1001.
β α 
m N  N 
o
 Trong ñoùN
o
= 20000 chieác/naêm : soá saûn phaåm ñöôïc aûnxuaát trong moät naêmm = 1: Soá löôïng chi tieát nhö nhau trong moät saûnphaåm.
α
=(3 – 6 )%: Soá phaàn traêm chi tieát pheá phaåm
β
= ( 5 – 7 )%: Soá phaàn traêm chi tieát döï tröõ
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->