Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ikatlong Markahang Pagsusulit Sa Araling Panlipunan II

Ikatlong Markahang Pagsusulit Sa Araling Panlipunan II

Ratings: (0)|Views: 5,447|Likes:
Published by anj21

More info:

Published by: anj21 on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2015

pdf

text

original

 
Sta. Clara National High schoolSto. Tomas BatangasIkatlong Markahang PagsusulitAraling Panlipunan IIPangalan: ___________________________________ Iskor: _______________Year/Sec:____________________________________ Petsa:_______________Panuto: Basahin ang bawat tanong o pahayag at mula sa mga opsyong may letrang A, B, C, at D ay piliinang wastong sagot. Bilugan ang titik ng tamang sagot.1.
 
Naghahangad ang bawat lipinan na magkaroon ng isang uri ng pamahalaan na naaayon saadhikain ng mga mamamayan. Walang kabuluhan ang bansa kung sagabal ang pamahalaan itosa pagtatamo ng kanilang adhikain. Alin sa mga sumusunod ang adhikaing ito?a.
 
Maayos na pamahalaang magkaloob sa kanila ng katarungan at katapatan.b.
 
Nakapagbibigay ng pamahalaan ng serbisyo sa mga mamamayan nang buong katapatan.c.
 
Nangingibabaw ang kapangyarihan at kapakanan ng batas na kumikilala sa pagkakapantay-pantay ng mga taoo.d.
 
Lahat ng nabanggit.2.
 
Sa pamahalaang demokrasya, ang kagustuhan ng nakararami ang nasusunod. Ano angnaidudulot nito sa mamamayan?a.
 
Pamumuhay na malayab.
 
Pamumuhay na mapayapac.
 
Pagyaman ng mga mamamayand.
 
Pagtanggap sa mga dayuhan3.
 
Ang Pilipinas ay isang bansang demokratiko mula ng pinalaya ito ng amerika noong Hulyo 12,1898. Ano ang pangunahing balangkas ng pamahalaan ditto?a.
 
Ang pamahalaan ay binibuo ng tatlong magkakahiwalay at independenteng mga sangayb.
 
Ang kongreso ay binubuo ng mataas at mababang kapulungan.c.
 
Ang bansa ay nahahati sa iba’t ibang rehiyon na pinamumunuan ng pamahalaang local
 d.
 
Lahat ng nabanggit4.
 
Sa larangan ng sining, ano ang naiambag ni Hanai Mori na kilala sa buong Paris?a.
 
Fashion Designerb.
 
Manunulat at makatac.
 
Nagtataglay ng iba’t
-ibang pinipintad.
 
Modelo sa isang pampakinins na balat5.
 
Anong pamamaraan an ipinatutupad ng Malaysia upang maganyak ang mga mamamayan paramapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya niyo?a.
 
Hinimok ang mamamayan na gumawa ng sariling produkto upang di umasa sa ibang bansab.
 
Pinatatag ang pag-uugnay ng mga mayayamang bansa para matulungan ang ekonomiya ngbansa.c.
 
Nag-angkat ng karagdagang raw materials mula sa mga karatig bansad.
 
Ginawang puhunan ng mayayaman ang benipisyo galling buwis at protective tariff 6.
 
Ang pagyakap ng mga Pilipino sa relihiyong katolisismo ang bagay na nagpabago sa kanilangpananaw mula sa pagiging pagano. Dahil dito, paano nakatulong ang pagiging Kristiyano sakaramihang Pilipino?a.
 
Nagapatibay sa pananampalataya sa Dakilang Panginoon.b.
 
Nagpaunlad sa iba’t
-ibang pananaw at saloobin ng mga tao.c.
 
Napanatili ang kaayusan sa lipunand.
 
Nakapagpabago sa pag-uugali ng tao.7.
 
Ang pamilyang Tsino ay karaniwang extended family, na kung saan kasapi ay halos nakatira saisang bubong. Ano ang mahihinuha mo?a.
 
Tsino sa pagiging Liberal sa bawat isab.
 
Likas sa mga Tsino ang pagiging maawainc.
 
Mahigpit ang pagkakabigkis ng pamilyang Tsinod.
 
Wala sa nabanggit
 
8.
 
Maraming samahang panrehiyon at pandaigdig ang binuo dahil sa iba’t
-ibang kadahilanan.Anong pagpapahalaga ang ipinakikita ng pagsapi ng ilang bansa sa mga samahan o organisayon?1.
 
Pagkakaisa, pagkakapatiran at pagtatamo ng kaunlaran2.
 
Pagkakaroon ng kapayapaan at kaayusan3.
 
Paglinang ng kabayanihan at katapangan4.
 
Pagpapaligsahan at pagtatagisan ng talinoa.
 
1 at 2 b. 1 at 3 c. 2 at 3 d. 2 at 49.
 
Ang Hinduismo ay itinuturing na pinakamatandang organisadong relihiyon sa Asya. Ang mgaHindu ay naniniwalang ang kaluluwa ng bawat tao ay bahagi ni Brahman at hindi magiging lubosna maligaya ang tao kung ang kaluluwa niya ay hindi masasanib kay Brahman. Alin sa mgasumusunod ang impluwensya ng relihiyong ito sa kalagayan ng mga kababaihan?a.
 
Ang pagsasagawa ng Suttee o pagsuusunog ng biyuda sa sarili kasama ng namatay na asawab.
 
Ang pagsasagawa ng footbinding sa mga batang babaec.
 
Ang pagsusuot ng mga babae ng kimono at Obid.
 
Ang pagsusuot ng babae ng burka10.
 
Ang paniniwala sa reinkarnasyon o muling pagkabuhay sa panibagong kaanyuan ay mula sa mgaHindu. Ano naman ang paniniwala ng Budismo ayon sa kanilang pananampalataya?a.
 
Ang paniniwala sa isang Diyosb.
 
Ang pagsamba sa ating kalikasanc.
 
Ang pagdarasal ng limang beses sa isang arawd.
 
Ang pagkakaroon ng adhikain na matamo ang nirvana11.
 
Ano ang nagging dahilan kung bakit marami sa mga pamilyang Asyano ay nagnanais namagkaroon ng maliit na pamilya sa kasalukuyan?a.
 
Dahil naragdagan ang kaalaman tungkol sa family planningb.
 
Dahil humina ang bigkis ng pagkakabuklod ng mga pamilyac.
 
Dahil gusting tumalikos sa responsibilidadd.
 
Dahil nais sumunod sa uso ng lipunan12.
 
Ang pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga kababaihan ay isa sa mga pagbabago sa lipunanat puliika ng Asia. Anong karapatan ang higit na natama ng mga kababaihan sa asya?a.
 
Pagpili ng relihiyonb.
 
Paglahok sa mga gawaing pampulitikac.
 
Pagdesisyon sa pamilyad.
 
Pamumuno sa pamahalaan13.
 
Sa anong larangan nakilala sa buong mundo si Manny Pacqqiuaoa.
 
Sportsb.
 
Teatroc.
 
Pagsasayawd.
 
Pagmomodelo14.
 
Ang paniniwala ng India at Pakistan na sila ang nagmamay-ari ng teritoryong Kashmir aynakapigil sa pagtatamo ng kapayapaan ng dalawang bansa. Kung magpapatuloy ang ganitonghidwaan, ano ang posibleng maging epekto nito?a.
 
Pangamba sa seguridad ng mga mamamayan at rehiyonb.
 
Pagbagal sa pag-unlad ng ekonomiyac.
 
Paglaganap ng kriminalidadd.
 
Paghina ng turismo15.
 
Ang isang pamahalaang republika ay maaaring presidensyal o parliamentaryo ang sistemangpinaiiral sa bansa. Sa sistemang parliament, ito ay binubuo ng mga mambabatas atpinamumunuan ng punong ministro at gabinete. Ano naman ang komposisyon ng presidensyanasistema ng pamahalaan?a.
 
Ito ay kinabibilangan ng mga makapangyarihang tao sa lipunanb.
 
Ito ay binubuo ng mga taong itinalaga ng pangulo ng bansac.
 
Ito ay biinubuo ng tatlong magkahiwalay na sangay na may kanikaniyang tungkulin sapamahalaand.
 
Ito ay may tatlong sangay ng pamahalaan na kontrolado ng isang pangulo16.
 
Sa gulang na sampu ang mga babaeng indian ay hindi na masyadong naglalalabas ng bahay nangwalang mahalagang kadahilanan. Tinuturuan silang magsalita ng mahina, maging mahinhin atmaging masunurin. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tradisyon ng India?a.
 
Pagyukod ng mga kababaihan tanda ng paggalang
 
b.
 
Pagpapahuli sa paglakad ng mga kababaihan bilang tanda ng paggalang sa kanyang asawac.
 
Pagiging maaalalahanin sa kanyang mga anakd.
 
Ang kababaihan ay hindi pinapayagang makipagtalo sa kalalakihan habang ang mgamagulang ang nagsasaayos ng pagpapakasal17.
 
Si Mother Theresa ay isa sa mga santong nagmula sa Calcutta, India. Ano ang nagging ambagniya sa kabihasnang asyano bilang isang alagad ng simbahan?a.
 
Nag-ampon ng mga refugeesb.
 
Nagtayo ng maraming simbahan sa Indiac.
 
Lumikom ng salapi para sa kanyang ampunand.
 
Tumulong sa mga gawaing nauukol sa kawanggawa18.
 
Ang pag-unlad ng Singapore ay maiuugnay sa mga pagbabagong ginawa ni Lee Kwan Yew sakanyang panunungkulan. Sang-ayon sa pangungusap, saan nakabatay ang nangyayaring pag-unlad ng bansa?a.
 
Sa pagpapahalaga ng taob.
 
Sa pinagkukunang yamanc.
 
Sa tamang edukasyon ng taod.
 
Sa kakayanan ng namumuno19.
 
Ang monogamy o ang pagaasawa ng iisa ay karaniwang makikita sa pamilyang Asyano malibanlamang sa mga muslim. Sa pangkahalatan, ano ang nais ipakahulugan nito?a.
 
Ang mga mamamayan ay tapat sa asawab.
 
Ang mga mamamayan ay umiiwas sa responsibilidadc.
 
Ang pag-aasawa ng higit sa isa ay tanda ng nakaririwasang buhayd.
 
Ang pag-aasawa ng higit sa isa ay di-tanggap sa kulturang Asyano20.
 
Ang bawat miyembro ng pamilyang hapon ay labis na pagpapahalaga sa kanilang karangalan
kung kaya’t itinuturing na napakalaking pagkakasala ang pagbibigay ng kahihiyan sa pamilya.
Ano ang mahihinuha mo rito?a.
 
Ang mga hapon ay susunod-sunuran lamang sa nakakatandab.
 
Ang mga Hapon ay walang kakayahang ipahayag ang sarilic.
 
Ang mga Hapon ay may mataas na pagtingin sa pamilyad.
 
Ang mga hapon ay may malaking takot sa mga ama21.
 
Ang lahat ng ito ay partido at samahang naitatag ng mga kababaihang asyano na sumabak salarangan ng puliika. Alin sa mga ito ang partidong itinatag ni Ichikawa Fusae noong 1924?a.
 
Women’s Suffrage League
 b.
 
National League for Democracyc.
 
Women’s India Association
 d.
 
Bangladesh Nationalist Party22.
 
Sa kabila ng bagong tuklas sa pag aaral sa larangan ng agham, teknolohiya at medkal, umiiral parin ang kahirapan sa ilang bansa ng Asya, kabilang na dito ang Pilipinas. Ano ang maaaringdahilan ng suliraning ito?a.
 
Ang kawalang kakayahan ng ,ga tao na manghanapbuhayb.
 
Ang pagtanggi ng mga mamamayan sa pagbabagoc.
 
Ang kakulangan sa kasanayan ng mga manggagawad.
 
Ang paglaki ng populasyon sa bansa na halos di-makayanang paglingkuran ng pamahalaan23.
 
Ano ang mga kaisipang nagsisilbing gabay sa pagkilos na binubuo ng mga paniniwala ukol sapananaw sa sandaigdigan at programa para sa pulitika at panlipunanag pagbabago?a.
 
Ekonomiyab.
 
Ideolohiyac.
 
Relihiyond.
 
Liberalism24.
 
Bagama’t tumatanggap ng pagbatikos ang mga pinunong ito noon hanggang sa kasalukuyan,
may mga pinunong asyano na nag-ambag nang malaki sa pagpapalaya at pagpapa-unlad ngbansa. Sino ang kauna-unahang punong ministro ng Singapore mula ng ideklara ang kalayaannito mula sa mga mananakop?a.
 
Sukarnob.
 
Mahathir Mohammadc.
 
Lee Kwan Yewd.
 
Mao Zedong

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
Gina Barut Obra liked this
RichardArreza liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Jhonn Eisinhoward Daque added this note
wow booom
Ocehcap Arram liked this
brotonebrotonel liked this
Ocehcap Arram liked this
Genalyn Kiwang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->