Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anna's statement in response to PMO's letter

Anna's statement in response to PMO's letter

Ratings: (0)|Views: 1,982|Likes:
Anna's statement in response PMO's allegations. Kindly note that the letter from PMO was received after this release was prepared. Anna has also announced the receipt of the letter in his Press Conference...
Anna's statement in response PMO's allegations. Kindly note that the letter from PMO was received after this release was prepared. Anna has also announced the receipt of the letter in his Press Conference...

More info:

Published by: Shivendra Singh Chauhan on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2012

pdf

text

original

 
Page
1
of 
5
 
 àog ZmoQ>
14
‘§{ÌJU Am¡a àYmZ ‘§ Ìr na hþE Amamonm| Ho$ ~mao ‘| Q>r>‘ AÊUm H$s Va’$ go àYmZ ‘§Ìr lr  ‘Z‘mohZ qgh Or H$mo {XZm§H$
26
‘B©
2012
H$mo EH$ nÌ ^oOm J¶m Wm& CgH$m Odm~ àYmZ ‘§Ìr  H$m¶m©b¶ go ‘wPo ^o Om J¶m Eogm ~Vm¶m OmVm Am¡ a Cg H$s àog ZmoQ> ^r àgm[aV H$r JB©, bo{H$Z A^r VH$ ‘w Po àYmZ ‘§Ìr H$m¶m©b¶ go nÌ Zht {‘bm h¡&
 
 àogZmoQ> H$s à{V{b{n Vmo {‘b nmB© h¡, bo{H$Z Cg à{V{b{n na {H$gr H$m ^r XñVIV Zht h¡& àog ‘| N>nr I~am| Ho$ AZwgma Q>r‘ AÊUm XoeÐmohr h¡, CZHo$ nrN>o {dXoer Vmµ  H$Vm| H$m hmW h¡& ¶h ~mV OZVm Ho$ ܶmZ ‘| AmB© hmoJr {H$ h‘mao Ûmam CR>mE ‘wÔo ¶m{Z {H$ ‘pÝÌJUm| na {H$¶o JE Amamon VWm ‘µ  O~yV OZbmo H$nmb {~b H$s ‘m±J, BZ na go OmZ ~yPH$a ܶmZ hQ>mZo H$m ¶h à¶mg h¡&^«îQ>mMma Ho$ {damoY ‘| AmdmO CR>mZo dmbo bmoJ ¶{X àYmZ ‘ÝÌr Or H$mo XoeÐmohr {XImB© Xo Vo hm|  oJo Vmo Bgo Xoe H$m Xþ^m©½¶ hr H$hZm hmoJm& Q>r>‘ AÊUm Ho$ nrN>o {dXoer VmµH$Vm| H$m hmW h¡, ¶{X àYmZ ‘ÝÌr Or H$mo Eogm bJVm Vmo H$m¡Z go Xo e H$s H$m¡Z gr VmµH$V| h¢, ¶h ~mV ^r ñnïVm nyd© H$> OZVm Ho$ gm‘Zo bmZm   Oê$ar h¡& Bg Xoe Ho$ gdm} ƒ ñWmZ na ~¡R>r hþB© ì¶{º$ {ZamYma dº$ì¶ H$ao ¶h ~mV R>r>H$ Vmo Zht h¡& Xoe H$s OZVm OmZVr h¡ {H$ gM ³¶m h¡& Bg Vah go àYmZ ‘ÝÌr Or Ho$ eãXm|o H$m dOZ H$‘ hmo ¶h ~mV Xoe H$s OZVm Ho$ {hV ‘| Zht h¡& gaH$ma H$s Amo a go ¶m| ^r H$hm J¶m h¡ {H$ CR>mE JE ‘wÔm| H$m narjU Ed§ H$ma©dmB© Ho$ {bE n¶m©á  H$mZyZr Ed§ gm§{d{YH$ T>m§Mm CnbãY h¡& àYmZ ‘ÝÌr Or ¶hr H$hVo hm| Vmo AmnHo$ ‘§Ìr ‘§ S>b Ho$ H$B© ‘§ Ìr  Omo ^« ï>mMma H$a Oob ‘| {^Odm¶o J¶oCÝh| ^« ï>mMma H$aZo go amoH$Zm ³¶m| gå^d Zht hþAm? Cgr Vah Xoe  ^a ‘| ~T>Vo Om aho ^«ï>mMma H$mo amoH$ nmZm ³¶m| Zht gå^d hmo nm ahm h¡? Xoe H$m ~ƒm-~ƒm ^r OmZVm {H$,  îQ>mMma amoH$Zo Ho$ {b¶o AmO Ho$ H$mZyZ gj‘ Zht h¢& O~ VH$ gj‘ H$mZyZ Zht ~Z| Jo, CZ H$mZyZ ‘| H$R>moa emgZ H$m àmdYmZ Zht hmoJm, Am¡a ì¶dñWm ‘| g‘w{MV n[adV©Z Zht hmoJm, V~ VH$ ^«ï>mMma na amoH$ Zht bJoJr& bo{H$Z BÀN>me{º$ H$m A^md hmoZo Ho$ H$maU àYmZ ‘ÝÌr Or H$mo bJVm {H$ ‘m¡OyXm H$mZyZ n¶m©á h¢& Am°{’${e¶b {gH«o$Q> E³Q> O¡goH$mZyZ Omo {H$ A§ J«o Om| Zo ~Zm¶o Wo dhr H$mZyZ bo H$a h‘ AmO ^r AmPmXr Ho$
65
gmb Ho$ ~mX ^r Mb aho h¢, Am¡a  CÝht H$mZyZm| H$m g‘W©Z H$a aho h¢ ¶h ~mV H$hm± VH$ C{MV h¡? nÌ ‘| {bIm {H$ bmoH$nmb Ho$ Abmdm ^«îQ>mMma H$mo amoH$Zo Ho$ {b¶o gaH$maZo d¡Ym{ZH$ Am¡a  H$m¶©H$mar Xmo Zm|o Vah Ho$ ~hþ  V go Aݶ H$X‘ ^r CR>mE h¢&
 OZVÝÌ ‘| H$mZyZ {dYmZ g^m, bmoH$ g^m  ‘| ~ZVo h¢ 
, Bg‘| Xmo am¶ hmoZo H$m H$maU Zht h¢, bo{H$Z OZVÝÌ ‘| OZVm H$s Anojm ¶h ^r ahoJr {H$ g‘mO, Xoe H$s ^bmB© Ho$ {bE Omo ^r H$mZyZ ~Z ahoh¢ CZ H$m ‘gm¡Xm (S´>mâQ>) OZ gh^m{JVm go hr  ~Zm¶m OmZm Mm{hE& {Og {df¶ H$m H$mZyZ ~ZmZm h¡ Cg joÌ Ho$ OmZH$ma bmoJm| H$s gh^m{JVm go ‘gm¡Xm  ~ZmZm Mm{hE, AݶWm bmo H$emhr, OZV§Ì, àOmV§Ì H$hbmZo H$m ‘Vb~ hr ³¶m h¡? {g’©$ gaH$ma Ho$ bmoJm| Zo hr ¶{X ‘gm¡Xm ~Zm¶m Vmo A§J«  oOm| H$s hþ  Hy$‘V Am¡a h‘mao OZVÝÌ ‘| ’$H©$$ hr ³¶m ahm?
 
Page
2
of 
5
 
 àYmZ ‘ÝÌr Or H$s ào g Zmo Q> ‘| {bIm h¡ {H$, ""g§gX ‘| gaH$ma Zo EH$ ‘O~yV bmo H$nmb {dYo ¶H$  àñVwV {H$¶m {Og‘| EogoàmdYmZ h¢ Omo g§gX ‘| Bggo nhbo àñVwV {H$¶o JE {H$gr ^r {dYo ¶H $goA{YH$ àJ{Verb h¢& Bg {dYo ¶H$ H$mo AmnHo$ Am¡a AmnHo$ gm{W¶m| Ho$ gmW {dñV¥V {dMma {d‘e© H$aZo Ho$ ~mX V¡¶ma {H$¶m J¶m h¡ Am¡a Bg‘§| AmnHo$ g^r gwPmd em{‘b h¢, Omo ì¶dhm[aH$ nmE JE h¢&'' Bg ~mV H$mo nT>H$a ‘w Po ~hþV Amü¶© hþAm& bmoH$nmb H$mZyZ H$m ‘gm¡Xm ~ZmZo Ho$ {bE  ¶wº$ g{‘{V H$m JR>Z hmo Bg{bE 
05
Aà¡b 
2011
H$mo ‘¢ Zo O§Va ‘§Va na AZeZ {H$¶m& Bg ‘m±J H$mo Xoe Ho$ g^r àmÝVm| ‘| go ì¶mnH$ OZ g‘W©Z {‘bZo Ho$ H$maU go gå^dV: gaH$ma H$mo g§¶wº$ g{‘{V ~ZmZo H$m  {ZU©¶ boZm nS>m& gaH$ma nj Ho$ nm§M (
5
) ‘§Ìr d {g{db gmogm¶Q>r Ho$ nm§ M bmoJm| H$mo bo H$a g§¶w º$ g{‘{V J{R>V hþB©& T>mB©‘hrZm| VH$ h‘mao‘gm¡Xo na MMm© Mbr Am¡a AMmZH$ g{‘{V ‘| gaH$ma Ho$ ‘§Ìr  nbQ> JE& ~Vm¶m J¶m {H$ h‘ Bg ~mao ‘| {ZU©¶ Zht bo gH$Vo& AmnH$m S´>mâQ> H¡${~ZoQ> Ho$ gm‘Zo AbJ go aI|Jo& bo{H$Z dhm± ^r YmoIm YS>r H$s JB©& gaH$mar ‘gm¡Xm Am¡a Q>r‘ AÊUm H$m ‘gm¡Xm XmoZm| V¡¶ma Wo& ¶h ^r V¶ hþAm Wm {H$ XmoZm|‘gm¡Xo H¡${~ZoQ> Ho$ gm‘Zo {dMmamW© aIoOmE§Jo& {’$a ^r {g’©$ gaH$mar ‘gm¡Xm  H¡${~ZoQ> ‘| aIm J¶m& ¶hr AJa H$aZm Wm VmoÁdmB§Q> H$‘oQ>r ~Zm H$a g‘¶ d YZ H$s BVZr ~a~mXr {H$g  dmñVo H$s JB©? àYmZ ‘ÝÌr Or Zoam‘{bbm ‘¡XmZ ‘| AZeZ Ho$ g‘¶ nÌ Ûmam g§gX Ho$ XmoZm| gXZm|‘| nm[aV  àñVmd H$m hdmbm XoVo hþE {b{IV nÌ {X¶m:-"".....O¡gm {H$ Amn OmZVo h¢ g§gX ‘| AmO bmoH$nmb gå~ÝYr ‘wÔm| na MMm© hþB©& AmnH$mo ¶h  OmZ H$a àgÞVm hmoJr {H$ g§gX Ho$ XmoZm| gXZm|Zo AmnHo$ Ûmam AnZo nÌ ‘| CR>m¶o JE VrZ {~ÝXþAm| na  EH$ aoµ  Omoë¶yeZ nmg {H$¶m h¡& Bg aoµ  Omoë¶y  eZ Ho$ AZwgma  gX {ZåZ VrZ {df¶m|na g¡ÕmpÝVH$ ê$n go  gh‘V h¡:-
(1)
 ZmJ[aH$ g§{hVm 
(2)
 Cn¶wº$ VÝÌ Ho$ O[a¶o {ZMbo ñVa Ho$ gaH$mar H$‘©Mm[a¶m| H$mo bmo H$nmb Ho$ AYrZ H$aZm 
(3)
 amÁ¶m| ‘| bmoH$m¶w º$ H$s ñWmnZm H$aZm''AmO VH$ Bg ~mao ‘| Hw$N> ^r Zht {H$¶m J¶m& ¶h ^r ~ma ~ma ~Vm¶m OmVm ahm h¡ {H$ g§gX gdm}n[a h¡& {’$a ^r g§gX Ho$ XmoZm| gXZm| Ûmam nm[aV Bg àñVmd na A‘b Z H$aZm H$hm± VH$ C{MV h¡? ‘wPo Amü¶© Bg {bE hþAm {H$ AmO àYmZ ‘ÝÌr Or H$hVo h¢, ""Bg {dYo¶H$ H$mo AmnHo$ Am¡a AmnHo$ gm{W¶m| Ho$ gmW {dñV¥ V {dMma {d‘e© H$aZo Ho$ ~mX V¡¶ma {H$¶m J¶m h¡''& ¶h Vmo OZVm H$mo Jw‘amh H$aZo H$m à¶mg hmo ahm h¡& gaH$ma Ho$ H$B© ‘§ {̶m| Zo Amamon bJm¶m h¡ {H$ Am§Xmo bZ ‘| Omo n¡gm BH$Ç>m hþAm Wm CZH$m {hgm~  Zht {X¶m J¶m& dmñV{dH$Vm ¶h {H$ Am§ XmobZ g‘má hmoVo hr g^r Am¶-춶 H$m {hgm~ MmQ>©S>©AH$mD§$Q>ÊQ> Ûmam Am°S>rQ> H$adm H$a do~gmB©Q> na aI {X¶m h¡& H$B© ~ma CgH$m Iw bmgm ^r {H$¶m J¶m, bo{H$Z OZVm H$mo ^«{‘V H$aZo Ho {b¶o ‘§{ÌJU ~ma ~ma ¶hr ‘wÔm CR>m aho h¢& Amn nyam {hgm~ do ~gmB©Q> na  XoI gH$Vo h¢& h‘Zo {Og àH$ma Am§ XmobZ Ho$ g^r {hgm~-{H$Vm~ OZVm H$mo àñVwV {H$¶o h¢, Cgr àH$ma 
 
Page
3
of 
5
 
Amn AnZr nmQ>u ‘| {H$VZm n¡gm Am¶m, H$hm± goAm¶m, ³¶m IMm©hþAm BgH$m {hgm~ OZVm H$mo ³¶m| Zht   XoVo? Xÿgam| H$m {hgm~ ‘m§ JVo g‘¶ AnZm {hgm~ gm’$ hmoZm Mm{h¶o Eo gm BZ ‘§{ÌJUm| H$mo ³¶m| Zht  bJVm? àog {dk{á Omar H$aVo g‘¶ lr Zmam¶U gm‘r Or H$hVo h¢ {H$ Q>r>‘ AÊUm H$s ^«ï>mMma Ho$ {damo ‘| bS>>Zo H$s BÀN>me{º$ Zht h¡& h‘mar BÀN>me{º$ h¡ ¶m Zht ¶h A^r ^r AJa g‘P ‘| Zht Am¶m hmo Vmo ³¶m {~Zm BÀN>me{º$ Ho$ Bg Xoe H$s OZVm Am§ XmobZ Ho$ {bE IS>r hmoJB©? ³¶m ‘§{̶m| H$mo Bg ~mV H$m  nVm hr Zht h¡?
14
‘§{̶m| na Omo Amamon bJo h¢ CgHo$ ~mao ‘|àYmZ ‘ÝÌr Or H$hVo h¢ {H$ BZ Amamonm|Ho$ g~y  V   Zht {X¶o J¶o h¢& Xoe Ho$ gdm}ƒ ñWmZ na H$m¶© H$aZo dmbo ‘§ Ìr Am¡a àYmZ ‘§Ìr OZVm H$mo Bg H$Xa Jw‘amh  H$aVoaho Vmo Xoe H$m ^{dî¶ ³¶m hmo Jm? àYmZ ‘ÝÌr Or H$mo Omo
14
’$mB©b| ^oOr JBª, CZ ’$mB©bm| ‘| g~yV ^r g§b¾ h¢& A^r ^r ha ’$mB©b nT> H$a XoI gH$Vo h¢ {H$ g~yV h¢ ¶m Zht? g~yV Ho$ AmYma na nyar  Om±M hmoZr Mm{hE& àYmZ ‘§Ìr H$hVo {H$ ""(XmJr) ^«ï> N>{d dmbo g§gX g‘ñ¶m| Ho$ ‘m‘bm| Ho$ {ZnQ>mao Ho$ ~mao ‘| gaH$ma d ݶm¶nm{bH$m XmoZm| hr {d{^Þ Ý¶m¶mb¶m|‘| Mb aho ‘m‘bm| H$s àJ{V H$s g‘rjm H$a  aho h¢&'' Bg‘| A{YH$ nmaX{e©Vm bmZo$Ho$ {bE {H$Z ^«ï> gm§gXm| na H$~ Amamon bJm Wm, H$m¡Z Om±  M H$a  aho h¢¡, {H$g VmarI go H$a aho h¢ BgH$s {dñV¥V OmZH$mar gaH$ma H$s Va’$ go AJa Xr JB©, Vmo OZVm Ho$ gm‘Zo gMmB©Am OmEJr& bå~m g‘¶ ~rV OmZona ^r Om±M ³¶m| ny  ar Zht hmonmVr BgH$m ^r nXm©’$me   hmo Zm Oê$ar h¡& àYmZ ‘§ÌrOr H$m H$mo ¶bm KmoQ>mbm grEOr H$s [anmoQ>©na AmYm[aV h¡, Cg‘| gmú¶ àñVwV Zht  {H$¶m J¶m, dJ¡ah H$h H$a brnmnmoVr H$m Omo à¶mg hmoahm h¡ dh OZVm H$mo ^«{‘V H$amZo dmbr ~mV h¡& bo{H$Z ¶h V϶ ^r OZVm Ho$ gm‘Zo Iwb J¶m {H$ àYmZ ‘§Ìr Ho$ H$mo¶bm ‘§Ìr ~ZZo go nhbo Xg gmb  ‘| Ho$db 
43
ãbm°H$ {X¶o JE Wo& àYmZ ‘§Ìr Ho$ ~mX H$mo¶bm ‘§Ìr ~Zo ‘§Ìr Or Zo Xmo gmb ‘| {g’©$ EH$(
1
) ãbm°H$ {X¶m h¡& Am¡a 
2006
go
2009
Bg àYmZ ‘§Ìr Or Ho$ H$mo¶bm ‘§Ìr Ho$ H$m¶©H$mb ‘| ‘mÌ VrZ  gmb ‘|
155
ãbm°H$ {X¶o J¶o h¢& H$mo ¶bm goH«o$Q>ar lr. nmarI Zo àYmZ ‘§Ìr Or go à˶j ‘wbmH$mV H$a Am¡a {b{IV nÌ ì¶dhma Ûmam ¶h V϶ COmJa {H$¶m Wm {H$, H$mo¶bm ãbm°H$ XoVo g‘¶ Zrbm‘r nÜX{V go H$mo¶bm XoZo na gaH$ma H$s {VOmo ar ‘| A{YH$  gm Am gH$Vm h¡, Omo {H$ Xoe Ho$ {dH$mg H$m¶©‘| bJ   gH$Vm h¡& Bg àñVmd ‘| àYmZ ‘§Ìr Or Zo é{M ^r {XImB© Wr& bo{H$Z H¡${~ZoQ> ‘| Bg àñVmd H$mo {H$Z Aݶ ‘pÝ̶m| VWm {H$Z Aݶ VmH$Vm| Ho$ {damoY Ho$ H$maU Zht ñdrH¥$V H$a nmE? lr nmarI H$hVo h¢ {H$""Cg dº$ H$m amOZ¡ {VH$ ZoV¥Ëd Am¡a ny§Orn{V, Xmo Zm| hr Zrbm‘r Zht MmhVo Wo& Om{ha h¡ {H$ AJa H$B©  H$amoS>m| H$m ‘mb H$m¡{S>¶m| ‘| {‘b ahm hmo Vmo H$m¡Z Zrbm‘r go IarXZm MmhoJm?'' Bg H$maU Xoe H$mo
2
  bmI hOma H$amoS> én¶m| H$m KmQ>m hþAm h¡& àYmZ ‘§Ìr nhbo AW©‘§Ìr ^r ah MwHo$ h¢& Xoe H$s AW© ì¶dñWm gwYmaZo Ho$ {b¶o ³¶m H$aZm Oê$ar h¡, BgH$s CZH$mo AÀN>r OmZH$mar hmo Vo hþE ^r àYmZ ‘§Ìr Or  Zo Zrbm‘r nÜX{V H$m ñdrH$ma Z H$aZo H$m H$maU g§XohmñnX h¡& AmO CZH$m H$hZm h¡ {H$ ¶h {~Zm g~y  V  Ho$ Amamo n h¢¡& H$mo ¶bm g{Md lr.nmarI gmh~ Zo àH$Q> gmjmËH$ma ‘| ‘r{S>¶m H$mo ~Vm¶m {H$ ""‘¢Zo

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ravi Pratap Maurya added this note
Ek Hindi me bahut hi famous kahavat hai "Binash Kaale, Vipreet Bddi". esa lag rha hai ki Congress ka Mansik, Natik & Vaicharik patan PMO & PM tak ho chuka hai. Anna ji ko is prakar se Desh Drohi Kahana, Anna ji ke peechhe koi bideshi takat ki bat karna, Congress ki boukhlahat, neech & girihui, khinouni harkat ko darshata hai, jiska hum sabh ek swar me Virodh karte hai,koi Bhartiy sahan nahi karega
vaibhavbhadade added this note
we are with you..Anna Jiii......Jai Hind...
Vikash Shukla added this note
Nice effort to reply the issue raised by PMO, Anna ji we are with you.
Balaajee Vr added this note
need an English version
aniprimoni liked this
Manoj Vats liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->