Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Initiation par le jeu au renseignement en contexte aéroportuaire

Initiation par le jeu au renseignement en contexte aéroportuaire

Ratings: (0)|Views: 289|Likes:
Published by Arnaud Palisson
Présentation d'un jeu pédagogique développé spécialement pour initier par le jeu au renseignement en contexte aéroportuaire
Présentation d'un jeu pédagogique développé spécialement pour initier par le jeu au renseignement en contexte aéroportuaire

More info:

Published by: Arnaud Palisson on Jun 12, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2012

pdf

 
Cecqcoqcbe {oy mj njz oz yjetjclejhjeqje dbeqjwqj oãyb{byqzocyj
Yjqbzy tzy zej jw{ãycjedj dbedmzoeqj hjeãj oz ecpjoz {yã(zecpjytcqocyj
{oy
Oyeoza [omcttbe
- [g%A%Nzce 9;?9
Nj {oyqcdc{j aj{zct {mztcjzyt oeeãjt oz {yblyohhj aj m,oqqjtqoqcbe a,ãqzajt dbmmãlcomjt'OJD# je
Qjdgecqzjt aj mo tzyjã oãyb{byzocyj-
oz Dbmmçlj
?
Lãyoma(Lbace aj Hbeqyãom'Tqj(Ljejpcçpj#%
9
Djqqj `byhoqcbe aj :9: gjzyjt jtq act{jetãj je dbmmoibyoqcbe opjd moTzyjqã oãyb{byqzocyj a,
 Oãyb{byt aj Hbeyãom
'OAH#
4
— mo dbh{olecj lãyoeq mjt oãyb{byqtceqjyeoqcbeozw aj Hbeqyãom(Qyzajoz jq aj Hbeqyãom(Hcyoijm%M,OJD pctj ë `byhjy ajt oljeqt aj tzyjqã- o{{jmãt ë qyopocmmjy aoet ajtoãyb{byqt doeoacjet% Mj qyopocm z,cmt tjybeq ohjeãt ë j``jdqzjy dbetctqj{ycedc{omjhjeq ë >
dbeqyñmjy m,jeqyãj ajt ebe({ottoljyt je ~bej yãlmjhjeqãj- ozttcicje aoet mjt iéqchjeqt ajt oãybloyjt z,oz ecpjoz ajt lzãycqjt jqozqyjt {bceqt a,odt tzy mj ycqyj jwycjzy ajt tcqjtoãyb{byqzocyjt 6
j``jdqzjy mj dbeqyñmj ajt hoydgoeactjt jeqyoeq aoet mjt ~bejtyãlmjhjeqãjt bó tj qybzpj az {zimcd pbsoljzy 6
yjy mo dcydzmoqcbe ozqbhbicmj tzy mjt yoh{jt a,odt ëm,oãybloyj%Mjt ãqzacoeqt aj djqqj OJD e,beq lãeãyomjhjeq {ot a,jw{ãycjedj je mohoqcçyj% Cm dbepcjeq aj mjt `byhjy oaãzoqjhjeq- qbzq je yjt{jdqoeqac``ãyjeqt tqoeaoyat — abeq djzw ãqoimct {oy mj
 Yçlmjhje doeoacje tzy motzyjã oãycjeej
1
jq {oy m,byloecthj a,oddyãacqoqcbe
DOMJO
%
:
Aoet mj doayj aj djqqj OJD- nj act{jetj qybct dbzyt aj qybct gjzyjtdgodze- dbetodyãt yjt{jdqcpjhjeq oz qjyybycthj- oz {yb`cmolj aj tzyjqã jqoz yjetjclejhjeq% [bzy dj ajyecjy- n,oc aãpjmb{{ã yãdjhhjeq ze njz{ãaolblczj {bzy jetjclejy mjt yzachjeqt az yjetjclejhjeq je hcmcjzoãyb{byqzocyj% Dj njz- ceqcqzmã
Ijmm
àyb
 {gbe
-
0
o dbeez tbe io{qîhj az `jzcm s o zjmzjt tjhocejt% N,oc tbzgocqã yjpjecy tzy djqqj jwycjedjjedbzyoljoeqj- je ãebeìoeq mjt yoctbet zc h,beq dbeazcq ë dyãjy dj njz'
?
#- je aãdycpoeq tbe binjdqc` jq tbe `bedqcbeejhjeq '
9
# jq je {yãdctoeq je zbc cm pcjeq tz{{byqjy mjdbzyt holctqyom z,cm {yãdçaj '
4
#%
?\cfc{ãaco-
Dbmmçlj — oz _zãijd
- gqq{>""`y%|cfc{jaco%byl"|cfc"Dbmm*D4*O7lj$OzR_z%D4%O3ijd% V gqq{>""icq%ms"dbmmjlj( dX9gqq{>""|||%dlbace%d%do"`byhoqcbe(ozw(oazmqjt"tzyjqj(ojyb{byqzocyj"qjdgeczjt(aj(mo(tzyjqj(ojyb{byqzocyjV gqq{>""icq%ms"djlj{(toX — Mjt oayjttjt Ceqjyejq jeqyj dybdgjqt tbeq ajt ZYM yoddbzydcjt hjeoeq ozw hîhjt {oljt |ji 6 jmmjt tbeq {mzt {oyqcdzmcçyjhjeq ajtqceãjt ozw mjdqjzyt aj mo pjytcbe {o{cjy aj dj abdzhjeq%4gqq{>""ojybebqj%byl"tzyjqj"1gqq{>""mo|t(mbct%nztqcdj%ld%do"`yo"yjlmjhjeqt"ABYT(9;??(4?7"{olj(?%gqhmVgqq{>""icq%ms"ydto(9;?9X :gqq{>""domjo%byl0A,o{yçt Ijmmãyb{gbe- mj {jytbeeolj aj mo hsqgbmblcj lyjdzj zc qjyyotto mo Dgchçyj je dgjpozdgoeq [ãlotj- mj dgjpomocmã%
 
Oyeoza [omcttbe qyopocmmj aoet mjabhocej az yjetjclejhjeq aj{zct?33:% Cm `zq azyoeq acw oetmcjzqjeoeq aj {bmcdj jq oeomstqj ëmo Acyjdqcbe djeqyomj ajtyjetjclejhjeqt lãeãyozw 'ADYL#'oznbzya,gzc ADYC#- oz Hcectqçyjaj m,ceqãycjzy- ë [oyct% Ë dj qcqyj- cm oqyopocmmã tzy mjt tjdqjt {zct tzy zejbyloectoqcbe qjyybyctqj otcoqczj%Cm jtq {oy ocmmjzyt m,ozqjzy a,zejqgçtj aj abdqbyoq je aybcq dychcejmjq a,ze mcpyj aj yã`ãyjedjdbetodyãt ë m,Ãlmctj ajtdcjeqbmblcj%Cetqommã ë Hbeqyãom aj{zct 9;;:'dcqbsje doeoacje je 9;?;#- cm shçej je {oyommçmj zej doyycçyj ajdbetjcmmjy je tqyoqãlcjt aj töyjqã ë
 Oãyb{byqt aj Hbeqyãom 
jq zejodqcpcqã aj dbetzmqoeq jeyjetjclejhjeq% Ë dj qcqyj- cm oqyopocmmã {bzy mjt tjypcdjt ajyjetjclejhjeq aj mo Töyjqã az_zãijd ocetc zj {bzy Yjdgjydgjjq aãpjmb{{jhjeq ( Aã`jetjDoeoao%
 
? [bzyqzbc ze njz {ãaolblcqzj 2
?%? Hjt {yãdãajejt `byhocbet ceybazdcpjt oz yjetjclejhje
Ë
 Oãyb{byt aj Hbeyãom
- be dbetcaçyj zj hîhj ze oljeq aj tzyjqã o ze yñmj ë nbzjy aoet mj {ybdjttztaj yjetjclejhjeq zj hçej mo Tzyjqã oãyb{byqzocyj%Ozttc aj{zct 9;;7- nj abeeoct ze dbzyt qgãbyczj- je yjdbzyoeq ebqohhjeq ë ajt jwqyocqt aj `cmht
<
{bzy{yãtjeqjy ozw ãqzacoeqt ze djyqoce ebhiyj aj dbedj{qt >
mjt acpjytjt eoqzyjt az yjetjclejhjeq 6
mjt ac``ãyjeqt ecpjozw aj yjetjclejhjeq — qodqczj " b{ãyoqcbeejm " tqyoqãlczj 6
mo actqcedqcbe jeqyj tbzydjt bzpjyqj " lyctj " `jyhãj 6
mo ac``ãyjedj jeqyj tbzydj gzhocej jq tbzydj qjdgeczj%Djyqjt- djqqj `byhoqcbe yjeaocq oddjttcimjt ajt dbedj{qt {mzt bz hbcet dbh{mjwjt% Hoct jmmj {yãtjeqocqë hjt sjzw ze cedbepãecjeq honjzy > jmmj e,ãqocq {ot ottj~ owãj tzy mo yãomcqã az qjyyoce ë mozjmmj mjtãqzacoeqt tjyocjeq dbe`ybeqãt zej `bct je {btqj%
?%9 M,ceãyî {bzy mjt njzw {ãaolblcqzjt
Ë m,ãqã 9;??- n,oc abed jepctolã aj yjpbcy dj dbzyt je {yb`beajzy {bzy je `ocyj zej `byhoqcbeceqybazdqcpj oz yjetjclejhjeq
je dbeqjwqj oãyb{byqzocyj
% Aj{zct zjmzjt hbct- nj h,ceqãyjttoct oz njz {ãaolblczj% N,opoct icje tbelã s yjdbzycy je m,jt{çdj- hoct m,o{{ybdgj hj tjhimocq {mzqñq btãj jeyoctbe aj m,bycjeqoqcbe {yb`jttcbeejmmj aj djqqj OJD%[oy ze gjzyjzw dbedbzyt aj dcydbetqoedjt- d,jtq ë djqqj ã{bzj zj n,oc aãdbzpjyq
Tbzydjt Oea Hjgbat
7
- mj imblzj aj Fyctqoe \gjoqbe- {yb`jttjzy oanbceq oz
 Aj{oyhje b` Cejmmcljedj Tzacjt
aj mo
 Hjydsgzyt Zecpjytcs
'[jeetsmpoecj#% Djq oedcje oeomstqj az yjetjclejhjeq hcmcqocyj s {zimcj ajtoyqcdmjt `byq {jyqcejeqt tzy to dbedj{qcbe az yjetjclejhjeq%
3
Aoet ze jttoc cet{cyoeq- ceqcqzmã
Qjodgcel Tyojlcd CejmmcljedjQgybzlg Lohjt
- Fyctqoe \gjoqbe tjyãpçmj ze pãycqoimj ~ãmbqj az njz {ãaolblczj- aoet mj doayj ajt `byhoqcbet z,cm act{jetj ë
 Hjydsgzyt 
%Cm s jw{mczj mjt iãeã`cdjt ãazdoqc`t z,cm je qcyj jq dcqj mjt acpjyt njzw aj tqyoqãlcj z,cm zqcmctj je dmottj%M,ze a,jzw jtq
 Acdj \oyt
%
<
Toy Qyjf PC 
-
 Hcebycs Yj{by 
-
 Ë mo {bzytzcj a,Bdbiyj Ybzlj
-
 Mj tclej aj ^byyb
-
Iohoe(Mj dgjpomcjy ebcy
-%%%7gqq{>""tbzydjtoeahjqgbat%imblt{bq%dbh3N,zqcmctj a,ocmmjzyt aoet hbe dbzyt ajt ãmãhjeqt qgãbyczjt z,cm o aãpjmb{{ãt% [oyommçmjhjeq- n,oc dbeqodFyctqoe\gjoqbe {bzy mzc {yb{btjy aj qyoazcyj {mztcjzyt aj tjt oyqcdmjt% Zej abz~ocej a,jeqyj jzw `clzyjeq oznbzya,gzc- je`yoeìoct- tzy hbe imblzj dbetodyã oz yjetjclejhjeq aj tbzydj bzpjyqj-
 Yo{{byt hcebycocyjt
9
 
?%4 Mj njz
Acdj \oyt
 
 Acdj \oyt
jtq ze njz je mclej
ë ze nbzjzy% Cm dbetctqjë dbezãycy qbzt mjt qjyycqbcyjt o{{oyqjeoeq ë tjtoapjytocyjt — jeqyj ze jq tj{q — nbzãt {oy m,byaceoqjzy%Dgozj qjyycqbcyj act{btj a,ze ebhiyj aj aãt ë tcw`odjt zc dbyyjt{bea ë to `bydj a,oqqozj"aã`jetjdbeqyj mjt qjyycqbcyjt oapjytjt oanodjeqt% [bzydbezãycy ze qjyycqbcyj- be moedj tjt aãt 6 tc mo tbhhjajt {bceqt jtq tz{ãycjzyj ë djmmj ajt aãt az qjyycqbcyjoqqozã- be yjh{byqj mo ~bej dbepbcqãj% M,oqqozoeqmocttj ze aj tjt t tzy mj qjyycqbcyj a,byclcej ajm,oqqozj jq {btj mjt ozqyjt tzy mj qjyycqbcyj dbezct%Mjt aãt az pocedz tbeq yjqcyãt az {moqjoz
%Cm jtq abed {yã`ãyoimj zj m,oqqozoeq act{btj a,zeebhiyj aj aãt tz{ãycjzy ë djmzc az qjyycqbcyj oqqozã% Qbzqj`bct- m,ot{jdq omãoqbcyj jh{îdgj qbzqjdjyqcqzaj zoeq ë m,cttzj aj m,oqqozj%Açt ho {yjhcçyj {oyqcj aj
 Acdj \oyt
- n,oc pz më ze hbsje a,o{{mczjy ze {ycedc{j mzaczj ë hbebinjdqc` {ãaolblczj%
9
Ijmm 
à
 
yb
 
 
 {gbe
 
- njz {ãaolblcqzj tzy mj yjetjclejhje je dbejwj oãyb{byzocyj
 
Dbeqyocyjhjeq ë Fyctqoe \gjoqbe zc zqcmctj
 Acdj \oyt
dbhhj njz aj tqyoqãlcj je qoeq zj qjm- nj hjtzct cet{cyã az
tstqçhj
az njz
%
Aoet
Ijmm
àyb
 {gbe-
mjt qjyycqbcyjt ë dbezãycy tbeq mjt ~bejtpzmeãyoimjt a,ze oãyb{byq% Jq mj yjetjclejhjeq pcjeq ocajy djyqocet nbzjzyt ë hcjzw {ybqãljy mjtcqj%
Mj izq- mjt ãqo{jt jq mjt yçlmjt az njz tbeq jw{mczãt ozw ãqzacoeqt oz `zy jq ë hjtzyj- aj `oìbe pctzjmmj-pco zej tzddjttcbe aj aco{btcqcpjt aj mo {yãtjeqoqcbe {ybnjqãj tzy ãdyoe%
9%? Mjt nbzjzyt
Mjt nbzjzyt cedoyejeq ajt yjt{betoimjt aj mo acyjdqcbe
Tzyjã ajt b{ãyocbet
aj m,oãyb{byq% Cmt tbeqdgoylãt aj hjqqyj je {modj ze {moe tqyoqãlczj aj {ybqjdqcbe az tcqj%Nj yã{oyqct mjt ãqzacoeqt je
qybct ãzc{jt
% Dgodzej yjìbcq ze {moqjoz aj njz jq zej ibcqj aj aãt% Je `ceaj {oyqcj- m,ãzc{j zc o dbedãaã mj
hbcet
aj {bceqt jtq aãdmoyãj pocezjzy%
??gqq{>""|||%lohjajtcle%n{"`motg"acdj"acdj%gqhmV gqq{>""icq%ms"acdj|oyt X ?9Ë mo `ce aj tbe qbzy aj njz- mj nbzjzy yjìbcq ajt aãt tz{{mãhjeqocyjt zc t,onbzqjeq ë djyqocet qjyycqbcyjt z,cm bddz{j%M,jh{modjhjeq aj djt aãt tzyezhãyocyjt jtq omãoqbcyj- hoct mjzy ebhiyj jtq `bedqcbe az ebhiyj qbqom aj qjyycqbcyjtbddz{ãt {oy mj nbzjzy%
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->