Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Recruitment Agreement

Recruitment Agreement

Ratings: (0)|Views: 106|Likes:
Published by RocketLawyer
A Recruitment Agreement is an agreement between two parties where one party (the Recruiter or Recruiting Firm) is hired by the other party (the "Client" company) to identify and present qualified candidates to work with the Client. The Client pays the Recruiter a fee set by the parties.
A Recruitment Agreement is an agreement between two parties where one party (the Recruiter or Recruiting Firm) is hired by the other party (the "Client" company) to identify and present qualified candidates to work with the Client. The Client pays the Recruiter a fee set by the parties.

More info:

Published by: RocketLawyer on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

01/08/2013

 
Xcgxsavocmv Jixccocmv
 
V`aw Xcgxsavocmv Jixccocmv Jixccocmv! aw ojfc jw ne Ojq :9+ 84:8 v`c Ceecgvauc Fjvc! hq jmf
hcvyccm Tjxbcx Jcxnmjsvagw Gnotjmq+ Amg y`n aw kngjvcf jv Tjxbcx Jcxnmjsvagw Gnotjmq+ Tjkn
Jkvn+ Gjkaenxmaj+ 16773 (Gkacmv(!+ jmf Xnv`wg`akf Hxnbcxjic Eaxo+ Amg y`n aw kngjvcf jv
Xnv`wg`akf Hxnbcxjic Eaxo+ Wjm Exjmgawgn+ Gjkaenxmaj+ 16:47 Xcgxsavcx!-
AMENXOJVANM XCZSCWVCF
 
V`c Xcgxsavcx yakk txnuafc v`c Gkacmv yav` Txcwcmvcf Gjmfafjvcw stnm xcgcatv ne v`c enkknyamiamenxojvanm exno v`c Gkacmv enx cjg` xczscwv av ojbcw ne v`c Xcgxsavcx vn tcxenxo avw wcxuagcw`cxcamjevcx xcecxxcf vn jw v`c Gkacmvw Xczsaxcocmvw!-
V`c Xcgxsavcx yakk swc avw xcwnsxgcw+ fnojam bmnykcfic+ cptcxacmgc+ wbakk+ jmf avw hcwv ceenxvw vnxcgxsav+ afcmvaeq+ wgxccm+ vcwv+ jmf g`cgb gjmfafjvcw enx cjg` Gkacmv Xczscwv am jggnxfjmgc yav`
wvjmfjxf txc
/
cotknqocmv txjgvagcw enx afcmvaeqami zsjkaeacf gjmfafjvcw enx j tnwavanm- Jmq wtcgajkwgxccmami xczsaxcocmvw wsg` jw fxsi vcwvami+ gxaoamjk hjgbixnsmf g`cgbw+ gxcfav g`cgbw+wtcgajka|cf vcwvami+ jmf amfswvxq wtcgaeag g`cgbw jxc ojfc jv v`c xczscwv ne v`c Gkacmv-
GNOTCMWJVANM
 
Am gnmwafcxjvanm ne v`c tcxenxojmgc ne v`c wcxuagcw+ enx cjg` gjmfafjvc y`ag` Xcgxsavcxwsggcwweskkq xcgxsavw vn ynxb yav` Gkacmv v`c Txcwcmvcf Gjmfafjvc!+ Gkacmv w`jkk tjq Xcgxsavcx 84#ne wsg` Txcwcmvcf Gjmfafjvcw eaxwv qcjx isjxjmvccf gjw` gnotcmwjvanm- Wsg` tjqocmvw yakk hcojfc yav`am 74 fjqw ne v`c gnoocmgcocmv ne v`c Txcwcmvcf Gjmfafjvcw cotknqocmv jv Gkacmv-
Xcgxsavcx w`jkk mnv hc cmvavkcf vn jmq jffavanmjk gnotcmwjvanm am gnmmcgvanm yav` v`c txnuawanm ne wcxuagcw nm hc`jke ne Gkacmv+ nx am gnmmcgvanm yav` Gkacmv)w swc jmf.nx cptknavjvanm ne v`c xcwskvw jmftxngccfw ne wsg` wcxuagcw+ jmf v`c xai`vw ixjmvcf vn Gkacmv smfcx v`aw Jixccocmv-
TXCWCMVJVANM
 
V`c tjxvacw `cxchq esxv`cx jixcc v`jv mn gnotcmwjvanm w`jkk hc tjaf am gnmmcgvanm yav` v`c
txnuawanm ne wcxuagcw nm hc`jke ne Gkacmv smkcww j Txcwcmvcf Gjmfafjvc `jw hccm txcwcmvcf vn
Gkacmv hq Xcgxsavcx am yxavami jmf jm jsv`nxa|cf Gkacmv `axami ojmjicx `jw jgbmnykcficf am yxavami
uaj cojak `aw nx `cx amvcxcwv am v`c txcwcmvcf gjmfafjvc- Am v`c cucmv v`jv vyn nx onxc XcgxsavamiTjxvacw wshoav v`c wjoc gjmfafjvc+ Gkacmv w`jkk nmkq tjq v`c eaxwv Xcgxsavcx y`n xcgcaucw wsg`
yxavvcm jgbmnykcficocmv ne Gkacmv)w fcwaxc vn tsxwsc wsg` j gjmfafjvc+ jw fcvcxoamcf hq v`c fjvcwvjot ne v`c jgbmnykcficocmv-
GNMEAFCMVAJKAVQ
 
(Gnmeafcmvajk Amenxojvanm( ocjmw a! jmq amenxojvanm xcijxfami Gkacmv)w gsxxcmv cotknqccw+ wvjeeami
mccfw+ nx cotknqocmv tnkagacw+ aa! jmq amenxojvanm gnmgcxmami v`c cpawvami nx esvsxc txnfsgvw ne 
Gkacmv2 aaa! v`c vcxow ne v`aw Jixccocmv+ au! jmq wnevyjxc+ fngsocmvjvanm+ ojvcxajkw nx amenxojvanm
¡ V`aw aw jXngbcvKjyqcx-gnoKcijk Fngsocmv ¡
 
txnuafcf vn Xcgxsavcx hq Gkacmv am nxfcx vn jwwawv Xcgxsavcx am tcxenxoami v`c wcxuagcw2 jmf u! jmq
jffavanmjk fcwaimjvcf am yxavami jw (gnmeafcmvajk( hq Gkacmv- Gnmeafcmvajk Amenxojvanm yakk mnv amgksfc+
`nycucx+ jmq amenxojvanm fcwgxahcf jhnuc vn v`c cpvcmv jmq ne v`c enkknyami ojq hc amgksfcfv`cxcam< :! amenxojvanm v`jv hcgnocw bmnym vn v`c icmcxjk tshkag yav`nsv hxcjg` ne v`cmnmfawgknwsxc nhkaijvanmw ne v`aw Jixccocmv2 8! amenxojvanm v`jv aw nhvjamcf exno j v`axf tjxvq nxamfctcmfcmvkq fcuckntcf yav`nsv hxcjg` ne j mnmfawgknwsxc nhkaijvanm jmf yav`nsv xcwvxagvanm nmfawgknwsxc2 jmf 7! amenxojvanm v`jv aw xczsaxcf vn hc fawgknwcf am gnmmcgvanm yav` jmq wsav+ jgvanmnx nv`cx fawtsvc xckjvcf vn v`aw Jixccocmv-
Xcgxsavcx jixccw vn `nkf am gnmeafcmgc+ jmf mnv vn swc cpgctv jw cptxcwwkq jsv`nxa|cf am v`awJixccocmv+ jkk Gnmeafcmvajk Amenxojvanm jmf vn swc xcjwnmjhkc gjxc vn txcucmv v`c smjsv`nxa|cffawgknwsxc nx swc ne v`c nv`cx tjxvq)w Gnmeafcmvajk Amenxojvanm+ hnv` fsxami jmf jevcx v`c vcxo ne v`aw Jixccocmv-
VCXO JMF VCXOAMJVANM
 
V`c vcxo ne v`aw jixccocmv gnoocmgcw stnm v`c cpcgsvanm ne v`aw jixccocmv jmf cptaxcw stnm v`ccjxkacx ne :04 fjqw nx avw vcxoamjvanm jw fcwgxahcf `cxcam-
: + am avw wnkc fawgxcvanm+ ojq vcxoamjvc v`aw Jixccocmv stnm 74 fjqw txanx yxavvcm mnvagc vn v`cnv`cx tjxvq jv jmq vaoc+ txnuafcf v`jv Gkacmv)w nmkq xcojamami nhkaijvanm `cxcsmfcx w`jkk hc vn tjq
Xcgxsavcx gnotcmwjvanm jmf.nx xcaohsxwcocmv cptcmwcw+ jw jttkagjhkc v`cm fsc jmf jggxscf hsv
mnv qcv tjaf exno tcxenxocf wcxuagcw-
CZSJK NTTNXVSMAVQ COTKNQCX TNKAGQ
 
Hnv` v`c Gkacmv jmf Xcgxsavcx jxc Czsjk Nttnxvsmavq Cotknqcxw+ jmf cjg` ne v`c tjxvacw cmfcjunxwvn xcgxsav+ `axc+ jmf cmijic cotknqccw+ amfctcmfcmv gnmvxjgvnxw+ jmf jttkagjmvw enx cotknqocmvyav`nsv xcijxf vn xjgc+ gnknx+ xckaianm+ jic+ wcp+ ojxavjk wvjvsw+ wcpsjk txcecxcmgc+ mjvanmjk nxaiam+t`qwagjk nx ocmvjk fawjhakavq+ nx ucvcxjm wvjvsw-
AMFCOMAEAGJVANM
 
Cjg` tjxvq jixccw vn amfcomaeq jmf `nkf v`c nv`cx `jxokcww yav` xcwtcgv vn jmq jmf jkk knwwcw+fjojicw nx cptcmwcw amgksfami xcjwnmjhkc jvvnxmcq)w eccw! y`ag` cav`cx tjxvq w`jkk wswvjam jw j
xcwskv ne v`c nv`cx)w mcikaicmv jgvw+ cxxnxw nx noawwanmw am gjxxqami nsv v`c xcwtnmwahakavacw am v`awJixccocmv- V`c amfcomaeacf Tjxvq w`jkk txnuafc v`c amfcomaeqami Tjxvq yav` txnotv yxavvcm mnvagcne jmq wsg` amfcomaeagjvanm gkjao- V`c amfcomaeqami Tjxvq w`jkk `juc wnkc gnmvxnk jmf jsv`nxavq yav`
xcwtcgv vn v`c fcecmwc jmf wcvvkcocmv ne jmq wsg` gkjao- V`c amfcomaeacf Tjxvq w`jkk gnntcxjvc eskkqyav` v`c amfcomaeqami Tjxvq+ jv v`c amfcomaeqami Tjxvq)w wnkc gnwv jmf cptcmwcw+ am v`c fcecmwc ne 
jmq wsg` gkjao- V`c amfcomaeqami Tjxvq w`jkk mnv jixcc vn wcvvkc jmq wsg` gkjao v`jv fncw mnv amgksfc
j gnotkcvc xckcjwc ne v`c amfcomaeacf Tjxvq exno jkk kajhakavq yav` xcwtcgv v`cxcvn nx v`jv aotnwcw
jmq kajhakavq+ nhkaijvanm nx xcwvxagvanm nm v`c amfcomaeacf Tjxvq yav`nsv v`c txanx yxavvcm gnmwcmv ne v`c amfcomaeacf Tjxvq- V`c amfcomaeacf Tjxvq ojq tjxvagatjvc am v`c fcecmwc ne jmq gkjao v`xnsi` avw
nym gnsmwck+ jmf jv avw nym cptcmwc-
¡ V`aw aw jXngbcvKjyqcx-gnoKcijk Fngsocmv ¡
 
ICMCXJK VCXOW
Xcgxsavcx aw jm amfctcmfcmv gnmvxjgvnx+ jmf mnv`ami am v`aw Jixccocmv yakk hc fccocf vn tkjgc v`ctjxvacw am v`c xckjvanmw`at ne cotknqcx
/
cotknqcc+ txamgatjk
/
jicmv+ tjxvmcxw nx lnamv ucmvsxcxw-
Xcgxsavcx yakk hc xcwtnmwahkc enx jkk vjp yav``nkfamiw-
Fawtsvc Xcwnksvanm
- Jmq gnmvxnucxwq nx fawtsvc hcvyccm v`c tjxvacw w`jkk hc xcwnkucf hq
jxhavxjvanm smfcx v`c Ecfcxjk Jxhavxjvanm Jgv jmf hcenxc v`c Jocxagjm Jxhavxjvanm JwwngajvanmJJJ! am jggnxfjmgc yav` JJJ)w v`cm inucxmami Gnoocxgajk Jxhavxjvanm Xskcw- V`c jxhavxjvanmtxngccfami w`jkk hc `ckf am RGavq+ Wvjvc_ nx jv j kngjvanm osvsjkkq jixccf vn hq v`c tjxvacw am yxavami-V`c jfoamawvxjvauc gnwv ne v`c jxhavxjvanm jmf v`c jxhavxjvnx)w ecc w`jkk hc w`jxcf czsjkkq hq v`ctjxvacw- V`c jxhavxjvnx am wsg` jm amwvjmgc w`jkk `juc mn jsv`nxavq vn onfaeq v`c vcxow ne v`awJixccocmv- Jkk fcgawanmw ne wsg` jxhavxjvnx w`jkk hc eamjk jmf hamfami stnm hnv` tjxvacw- Hnv`tjxvacw jxc xcwtnmwahkc enx v`cax nym jvvnxmcq)w eccw jmf gnwvw amgsxxcf am gnmmcgvanm yav` wsg`jxhavxjvanm-
Mnm
/
Wnkagavjvanm-
 
Fsxami v`c vcxo ne v`aw jixccocmv jmf enx j tcxanf ne nmc qcjx jevcx vcxoamjvanm+ Xcgxsavcx w`jkk mnv
gnmvjgv+ mnx w`jkk Xcgxsavcx gjswc vn hc gnmvjgvcf enx tsxtnwcw ne xcgxsavami+ jmq gsxxcmv nx
txnwtcgvauc cotknqcc ne Gkacmv-
Inucxmami Kjy- V`aw Jixccocmv yakk hc inucxmcf hq jmf amvcxtxcvcf smfcx v`c kjyw ne v`c Wvjvc
ne Gjkaenxmaj+ yav`nsv iauami ceecgv vn jttkagjhkc gnmekagvw ne kjy txamgatkcw-
Wsxuaujk-
 
V`c txnuawanmw ne v`c Txcwcmvjvanm+ Gnmeafcmvajkavq+ jmf Icmcxjk Vcxow wcgvanmw w`jkk wsxuauc v`ccptaxjvanm nx vcxoamjvanm ne v`aw Jixccocmv-
Jwwaimocmv
- Xcgxsavcx `cxchq axxcungjhkq jwwaimw amenxojvanm icmcxjvcf am v`c gnsxwc ne v`aw
Jixccocmv vn Gkacmv- Wsg` amenxojvanm amgksfcw+ yav`nsv kaoavjvanm+ xcwsocw+ gnmvjgv amenxojvanm+
jmf gjkk.txnwtcgvami `awvnxacw+ nx nv`cx yxavvcm nx xcgnxfcf gnoosmagjvanmw yav` txnwtcgvauccotknqccw ne Gkacmv- Am v`c cucmv v`jv wsg` amenxojvanm gjmmnv hc jwwaimcf+ Xcgxsavcx ixjmvw vn
Gkacmv j eskkq
/
tjaf+ vxjmwecxjhkc+ jwwaimjhkc+ ynxkfyafc+ cpgkswauc+ tcxtcvsjk kagcmwc vn wsg`
amenxojvanm-
V`c enxcinami aw jixccf vn hq v`c smfcxwaimcf jw ne v`c fjvc eaxwv yxavvcm jhnuc-
 
Xnv`wg`akf Hxnbcxjic Eaxo+ Amg<
Hq Waim! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mjoc< Tcvcx X- Nkwcm
Vavkc< Uagc Txcwafcmv ne Ntcxjvanmw
Tjxbcx Jcxnmjsvagw Gnotjmq+ Amg<
Hq Waim! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
¡ V`aw aw jXngbcvKjyqcx-gnoKcijk Fngsocmv ¡

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->