Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Private Placement Memorandum

Private Placement Memorandum

Ratings: (0)|Views: 578|Likes:
Published by RocketLawyer
The Private Placement Memorandum is a document that outlines the terms upon which securities are offered to potential private investors.
The Private Placement Memorandum is a document that outlines the terms upon which securities are offered to potential private investors.

More info:

Published by: RocketLawyer on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

09/13/2013

 
NAMGEDJMTEHC RPEWHTJ RCHNJIJMT IJIAPHMDZI
 
PC Jcjntpamen~# Emn
Zr ta :#222 ^lhpj~ ag Naiiam ^tank ht $87-:5 rjp ~lhpj
 
 Ih|eizi Aggjpemf
)
8#222 ^lhpj~
 
 Iemeizi Aggjpemf
)
82 ^lhpj~
 
 Iemeizi Rzpnlh~j Rjp Emwj~tap
)
0:2 ^lhpj~
 QQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Tle~ Namgedjmtehc Rpewhtj Rchnjijmt Ijiaphmdzi ,tlj "Ijiaphmdzi"% lh~ `jjm rpjrhpjd emnammjnteam vetl hm aggjpemf ,tlj "Aggjpemf"% ag zr ta :#222 ~lhpj~ ag Naiiam ^tank# $87-:5 rhp
whczj ,tlj "^lhpj~"% ag PC Jcjntpamen~# Emn ,tlj "Nairhmu"%- Tlj iemeizi aggjpemf hiazmt e~ 82,"Iemeizi Aggjpemf Hiazmt"%# hmd tlj ih|eizi aggjpemf hiazmt e~ 8#222 ,"Ih|eizi Aggjpemf
Hiazmt"%- Tlj iemeizi rzpnlh~j rjp emwj~tap e~ 0:2 ~lhpj~# ap $4#846-:2- Aggenjp~ hmd depjntap~
ag tlj Nairhmu vecc ihkj aggjp~ hmd ~hcj~ ag tlj ^lhpj~; lavjwjp# tlj Nairhmu pjthem~ tlj pefltta ztecej hmu `pakjp
)
djhcjp~ pjfe~tjpjd vetl tlj Mhteamhc H~~anehteam ag ^jnzpetej~ Djhcjp~# Emn-,"MH^D"% hmd hrrcenh`cj ~thtj ~jnzpetej~ hztlapetej~ ta ~jcc hcc ap hmu rapteam ag tlj ^lhpj~- Eg tlj
Nairhmu ~a jcjnt~# et ihu rhu ~znl `pakjp
)
djhcjp~ h naiie~~eam em tlj hiazmt ag zr ta 82* hmdh mam
)
hnnazmth`cj j|rjm~j hccavhmnj ag zr ta >* ag tlj rpanjjd~ tlju lhwj ~acd- Aggjp~ hmd
~hcj~ ag tlj ^lhpj~ vecc `j ihdj amcu ta "Hnnpjdetjd Emwj~tap~" h~ ~znl tjpi e~ djgemjd em Pzcj :28ag Pjfzchteam D rpaizcfhtjd zmdjp tlj ^jnzpetej~ Hnt ag 85>># h~ hijmdjd ,tlj "Hnt"%# vlenlemnczdj~ tlj Nairhmu&~ aggenjp~# depjntap~ hmd hggecehtj~-
Tlj Aggjpemf e~ ~nljdzcjd ta tjpiemhtj am Ozmj 28# 0280- Tlj Nairhmu pj~jpwj~ tlj peflt#lavjwjp# ta j|tjmd tlj tjpi ag tle~ Aggjpemf gap h rjpead ag zr ta >2 dhu~- ^jj "Tlj Aggjpemf-"Tle~ Ijiaphmdzi ihu mat `j pjrpadznjd em vlacj ap em rhpt vetlazt tlj j|rpj~~ rpeap vpettjm
nam~jmt ag tlj Nairhmu-
Tlj dhtj ag tle~ Namgedjmtehc Rpewhtj Rchnjijmt Ijiaphmdzi e~ Ihu 82# 0280-
TLE^ IJIAPHMDZI E^ GAP NAMGEDJMTEHC Z^J HMD IHU MAT @J
PJRPADZNJD- DE^TPE@ZTEAM TLHT E^ MAT HRRPAWJD @U TLJ NAIRHMUIHU PJ^ZCT EM H WEACHTEAM AG GJDJPHC HMD ^THTJ ^JNZPETEJ^
PJFZCHTEAM^- TLE^ IJIAPHMDZI HMD HCC HNNAIRHMUEMF
IHTJPEHC^ ^LHCC @J PJTZPMJD TA HM HZTLAPE_JD AGGENJP AG TLJ
Mhij ag Aggjpjj
Naru Mzi`jp
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
¥ Tle~ e~ hPankjtChvujp-naiCjfhc Danzijmt ¥
 
NAIRHMU ZRAM PJXZJ^T-
 
TLJ ^JNZPETEJ^ LHWJ MAT @JJM PJFE^TJPJD AP XZHCEGEJD ZMDJP TLJ^JNZPETEJ^ HNT AG 85>> ,TLJ "HNT"% AP TLJ ^JNZPETEJ^ CHV^ AG HMU ^THTJ#
EM PJCEHMNJ ZRAM AMJ AP IAPJ ^RJNEGEN J\JIRTEAM^ GPAI
PJFE^TPHTEAM AP XZHCEGENHTEAM PJXZEPJIJMT^- ^ZNL J\JIRTEAM^ CEIETTLJ MZI@JP HMD TURJ^ AG EMWJ^TAP^ TA VLENL TLJ AGGJPEMF VECC @JIHDJ- H^ H PJ^ZCT# TLJ ^JNZPETEJ^ AGGJPJD LJPJ@U HPJ AGGJPJD AMCUTA "HNNPJDETJD EMWJ^TAP^" H^ ^ZNL TJPI E^ DJGEMJD EM PZCJ :28 AGPJFZCHTEAM D AG TLJ ^JNZPETEJ^ HNT AG 85>># H^ HIJMDJD-
TLJ ^JNZPETEJ^ AGGJPJD LJPJ@U HPJ LEFLCU ^RJNZCHTEWJ HMD EMWACWJ HLEFL DJFPJJ AG PE^K# HMD ^LAZCD MAT @J RZPNLH^JD @U HMUAMJ VLANHMMAT HGGAPD TLJ CA^^ AG LE^ AP LJP JMTEPJ EMWJ^TIJMT- MJETLJP TLJ^JNZPETEJ^ HMD J\NLHMFJ NAIIE^^EAM MAP HMU ^THTJ ^JNZPETEJ^
NAIIE^^EAM LH^ HRRPAWJD AP DE^HRRPAWJD AG TLJ^J ^JNZPETEJ^ AP
DJTJPIEMJD EG TLE^ IJIAPHMDZI E^ TPZTLGZC AP NAIRCJTJ- HMUPJRPJ^JMTHTEAM TA TLJ NAMTPHPU E^ H NPEIEMHC AGGJM^J-
TLJ^J ^JNZPETEJ^ HPJ ^Z@OJNT TA PJ^TPENTEAM^ AM TPHM^GJPH@ECETU HMDPJ^HCJ HMD IHU MAT @J TPHM^GJPPJD AP PJ^ACD J\NJRT H^ RJPIETTJDZMDJP GJDJPHC HMD HRRCENH@CJ ^THTJ ^JNZPETEJ^ CHV^- TLJPJ E^NZPPJMTCU MA RZ@CEN IHPKJT GAP TLJ ^JNZPETEJ^# HMD EMWJ^TAP^^LAZCD @J HVHPJ TLHT TLJU IHU @J PJXZEPJD TA @JHP TLJ GEMHMNEHC
PE^K^ AG TLE^ EMWJ^TIJMT GAP HM EMDJGEMETJ RJPEAD AG TEIJ-
TLJ ^THTJIJMT^ NAMTHEMJD LJPJEM HPJ @H^JD AM EMGAPIHTEAM@JCEJWJD @U TLJ NAIRHMU TA @J PJCEH@CJ- MA VHPPHMTU NHM @J IHDJTLHT NEPNZI^THMNJ^ LHWJ MAT NLHMFJD ^EMNJ TLJ DHTJ ^ZNLEMGAPIHTEAM VH^ ^ZRRCEJD- TLJPJ NHM @J MA H^^ZPHMNJ TLHT TLJNAIRHMU VECC @J H@CJ TA ^ZNNJ^^GZCCU EIRCJIJMT HMU AG ET^ RCHM^#AP TLHT HNTZHC GZTZPJ RCHM^ HMD RJPGAPIHMNJ VECC MAT @JIHTJPEHCCU DEGGJPJMT GPAI TLJ NAIRHMU&^ RPJ^JMT J\RJNTHTEAM^-
HMU EMGAPIHTEAM AP PJRPJ^JMTHTEAM^ NAMTHEMJD EM TLJ NAIRHMU&^
RPAIATEAMHC AP IHPKJTEMF ^AZPNJ^ ATLJP TLHM TLE^ IJIAPHMDZIIHU MAT @J H^ NZPPJMT AP HNNZPHTJ H^ EMGAPIHTEAM APPJRPJ^JMTHTEAM^ NAMTHEMJD EM TLE^ IJIAPHMDZI# HMD TLJEPNAMTJMT^ HPJ J\NCZDJD GPAI TLE^ IJIAPHMDZI-
TLE^ AGGJPEMF E^ ^Z@OJNT TA VETLDPHVHC# NHMNJCCHTEAM AP
IADEGENHTEAM @U TLJ NAIRHMU VETLAZT MATENJ- TLJ NAIRHMU
PJ^JPWJ^ TLJ PEFLT# EM ET^ ^ACJ DE^NPJTEAM# TA PJOJNT HMU ^Z@^NPERTEAMEM VLACJ AP EM RHPT GAP HMU PJH^AM AP TA HCCAT TA HMU ^Z@^NPE@JPCJ^^ TLHM TLJ MZI@JP AG ^LHPJ^ ^Z@^NPE@JD GAP AP TA VHEWJNAMDETEAM^ TA TLJ RZPNLH^J AG TLJ ^LHPJ^-
¥ Tle~ e~ hPankjtChvujp-naiCjfhc Danzijmt ¥
 
RPA^RJNTEWJ EMWJ^TAP^ HPJ MAT TA NAM^TPZJ TLJ NAMTJMT^ AG TLE^
IJIAPHMDZI H^ CJFHC# EMWJ^TIJMT AP TH\ HDWENJ- EM IHKEMF HMEMWJ^TIJMT DJNE^EAM# EMWJ^TAP^ IZ^T PJCU AM TLJEP AVMJ\HIEMHTEAM AG TLJ NAIRHMU HMD TLJ TJPI^ AG TLJ AGGJPEMF#EMNCZDEMF TLJ IJPET^ HMD PE^K^ EMWACWJD-
TLE^ IJIAPHMDZI DAJ^ MAT NAM^TETZTJ HM AGGJP TA ^JCC AP TLJ^ACENETHTEAM AG HM AGGJP TA @ZU HMU ^JNZPETU ATLJP TLHM TLJ^JNZPETEJ^ AGGJPJD LJPJ@U# MAP DAJ^ ET NAM^TETZTJ HM AGGJP TA ^JCC
AP H ^ACENETHTEAM AG HM AGGJP TA @ZU ^ZNL ^JNZPETEJ^ @U HMUAMJ EM
HMU OZPE^DENTEAM EM VLENL ^ZNL AGGJP AG ^ACENETHTEAM E^ MAT
HZTLAPE_JD# AP EM VLENL TLJ RJP^AM IHKEMF ^ZNL AGGJP AP
^ACENETHTEAM E^ MAT XZHCEGEJD TA DA ^A- EM HDDETEAM# TLJ AGGJPEMF
IHTJPEHC^ NAM^TETZTJ HM AGGJP AMCU EG H MHIJ HMD EDJMTEGENHTEAMMZI@JP HRRJHP EM TLJ HRRPARPEHTJ ^RHNJ^ RPAWEDJD AM TLJ NAWJP
RHFJ HMD NAM^TETZTJ HM AGGJP AMCU TA TLJ RJP^AM VLA^J MHIJHRRJHP^ EM TLA^J ^RHNJ^-
J\JNZTEWJ ^ZIIHPU
 
PC Jcjntpamen~# Emn# ,ljpjemhgtjp "tlj @z~emj~~"% e~ h napraphteam canhtjd ht 442 Iamtfaijpu ^t-#
^hm Gphmne~na# Nhcegapmeh# 5482>-
Tlj Nairhmu vh~ gazmdjd em 0227 `u Dapehm I- Patl~nlecd-
Et nzppjmtcu lh~ h ~thgg ag <0: rjarcj# hmd e~ ~chtjd ta j|rhmd gzptljp-
Tlj Nairhmu vh~ emetehccu nhrethcejd `u hm emwj~tijmt ag $4:#222-22 ag vlenl h ~zi ag 
$4:#222-22 e~ gpai Dapehm I- Patl~nlecd- Tlj @z~emj~~&~ gep~t rpadznt vh~ emtpadznjd ta tljihpkjt em 0226 hmd lh~ `jjm ihpkjtjd ~znnj~~gzccu tecc dhtj- Tlj `pjhk
)
jwjm raemt vh~ pjhnljd em
Gj`pzhpu ag 022<# hmd h rpaget ag $0:#222#222-22 e~ rpaojntjd gap tlj nzppjmt ujhp-
Tlj Nairhmu e~ hc~a djwjcaremf emmawhtewj rhnkhfj~ mjhpemf `jth tj~t ~thfj# vlenl nhm `jj|rjntjd ta rpadznj pjwjmzj `jgapj tlj jmd ag tlj gemhmnemf rjpead- Tlj Nairhmu e~ hc~a fjhpemfzr gap emtpadznteam ag et~ rpadznt~ emta emtjpmhteamhc ihpkjt-
8- TLJ AGGJPEMF
 
Tlj Nairhmu emtjmd~ ta phe~j h iemeizi ag $87:-52 hmd h ih|eizi ag $87#:52-22 em tle~Aggjpemf ta gzmd tlj namtemzjd fpavtl ag azp `z~emj~~- Tlj Naiiam ^tank vecc `j aggjpjd em hrpewhtj rchnjijmt aggjpemf rzp~zhmt ta hm j|jirteam gpai pjfe~tphteam zmdjp Pzcj :27 ag Pjfzchteam
D rpaizcfhtjd zmdjp tlj ^jnzpetej~ Hnt ag 85>># h~ hijmdjd# zmdjp j|jirteam~ zmdjp hrrcenh`cj
~thtj ~jnzpetej~ chv~# hmd em pjcehmnj zram tlj pjrpj~jmthteam~ hmd vhpphmtej~ ag jhnl ag tljrzpnlh~jp~ tlht tlju hpj rzpnlh~emf tlj Naiiam ^tank gap emwj~tijmt rzpra~j~ hmd mat vetl h
¥ Tle~ e~ hPankjtChvujp-naiCjfhc Danzijmt ¥

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nyarsakwa liked this
Vishal Patel liked this
Vipul Desai liked this
Jack Carney liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->