Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Insertion Order

Insertion Order

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by RocketLawyer
An Insertion Order is an order form that outlines the details of an advertising campaign. An insertion order may be used in a variety of situations, including internet advertising and newsletter publications.
An Insertion Order is an order form that outlines the details of an advertising campaign. An insertion order may be used in a variety of situations, including internet advertising and newsletter publications.

More info:

Published by: RocketLawyer on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

12/11/2013

 
Tlzowgoafj X~dfawontw& Aig
 
::8 Clizklcntq Wz)Wmi Etmigawgl& Gmfaeltiam 1:=87
/:=>! :;5#=15;/:=>! ;>7#88;5
{{{)tlzowgoafjx~dfawontw)glc
AIWNTZALI LTJNT
 
Mjuntzawnt Glizmgz Aieltcmzali
 
Glcxmiq Imcn0 B{nnpq Gmijq GlcxmiqMjjtnww0 =47 Cmai Wz)
Gazq& Wzmzn mij Pax Gljn0 Caff Umffnq& Gmfaeltiam 1:1:=
Glizmgz Imcn0 Tld Cmgbmdnn& Xtnwajniz
Xolin0 /:=>! ::7
#
=47: Em0 /:=>! ;=7
#
=858 Ncmaf Mjjtnww0 tcmgbmdnnHkcmaf)glc
[ndwazn0 {{{)b{nnpq)glc
Ltjnt Jmzn0 Cmq 8:& 48=4
Mjuntzawncniz Aieltcmzali
 
B{nnpq Gmijq Glcxmiq aw tnwxliwadfn elt jnfauntaik zon mjuntzawncniz glizniz) Zoaw
mjuntzawncniz {aff dn x~dfawonj ai Cmtai Gl~izq Jaknwz)
#
Gmcxmaki Fm~igo Jmzn0 M~k~wz 8=& 48=4
#
Gmcxmaki Nij Jmzn0 @mi~mtq 8=& 48=7
#
Mjuntzawncniz Wxngaeagmzaliw0 \\\\\\\\\\\\\\\\\
#
Zlzmf Xtagn0 *=>&888)88
Xmqcniz Aieltcmzali
 
Mjuntzawnt womff xmq X~dfawont ai mjumign elt mff mcl~izw j~n ~ijnt zoaw aiwntzali ltjnt) Xmqcniz
{aff dn cmjn uam0
#
Gongb) Xfnmwn cmbn gongbw xmqmdfn zl Tlzowgoafj X~dfawontw& Aig& ::8 Clizklcntq Wz)&Wmi Etmigawgl& Gmfaeltiam 1:=87
¡ Zoaw aw mTlgbnzFm{qnt)glcFnkmf Jlg~cniz ¡
 
Zntcw mij Glijazaliw
 
Nizatn Mktnncniz)
Zoaw jlg~cniz glizmaiw zon nizatn mktnncniz dnz{nni Mjuntzawnt mij
X~dfawont /$Mktnncniz$!) Mjuntzawnt cmq ilz ztmiwent lt mwwaki miq le azw takozw ~ijnt zoaw
Mktnncniz) Zoaw Mktnncniz cmq dn cljaeanj lifq dq m {tazzni jlg~cniz wakinj dq dlzo xmtzanw)
Tnxtnwnizmzaliw mij [mttmizanw,Aijnciazq)
Mjuntzawnt tnxtnwnizw mij {mttmizw zomz0 /m! az omw
e~ff xl{nt mij m~zoltazq zl niznt aizl zoaw Mktnncniz mij xnteltc azw ldfakmzaliw ontn~ijnt2 /d! azl{iw /lt omw zon takoz zl ~wn! mff glizniz& aigf~jaik mff ztmjncmtbw mij glxqtakoznj cmzntamf&
xtluajnj zl X~dfawont lt lzont{awn ~wnj dq Mjuntzawnt x~tw~miz zl zoaw Mktnncniz2 /g! zon
Mjuntzawaik mij miq lzont glizniz x~dfawonj lt jawxfmqnj x~tw~miz zl zoaw Mktnncniz {aff ilz
ualfmzn lt aietaikn miq fm{& t~fn& tnk~fmzali lt takoz le miq zoatj xmtzq2 /j! az {aff e~feaff mff
tnxtnwnizmzaliw mij glccazcnizw cmjn ai miq Mjuntzawaik2 mij& /n! az {aff mgz mz mff zacnw aimggltjmign {azo mff mxxfagmdfn fm{w& t~fnw mij tnk~fmzaliw) Mjuntzawnt womff aijnciaeq& jnenij mij
olfj omtcfnww X~dfawont& azw meeafamznj glcxmianw& mij nmgo le zonat leeagntw& jatngzltw& womtnolfjntw&ncxflqnnw& tnxtnwnizmzaunw mij gliztmgzltw& etlc nuntq gfmac& famdafazq& nxniwn lt ai`~tq tnfmznj zlmiq mffnkmzali tnkmtjaik0 zon dtnmgo le miq tnxtnwnizm zali lt {mttmizq cmjn& lt emaf~tn zl xnteltcmiq ldfakmzali ~ijntzmbni& dq Mjuntzawnt x~tw~miz zl zoaw Mktnncniz2 Mjuntzawnt+w xntwli&xtlxntzq lt mwwnzw2 zon glizniz le& lt tnxtnwnizmzaliw cmjn ai& miq Mjuntzawaik lt li Mjuntzawnt+w[nd wazn2 mij& miq lzont glizniz& cmzntamf lt aieltcmzali xtluajnj& gtnmznj lt ~wnj dq Mjuntzawnt)
X~dfawont {aff omun zon takoz zl gliztlf zon jneniwn le miq gfmac aiulfuaik X~dfawont)
Facazmzali le Famdafazq)
AI IL NUNIZ WOMFF X^DFAWONT DN FAMDFN ZL
MJUNTZAWNT ELT MIQ AIJATNGZ& AIGAJNIZMF& GLIWN]^NIZAMF& WXNGAMF LTN_NCXFMTQ JMCMKNW& AIGF^JAIK FLWZ XTLEAZW& NUNI AE W^GO JMCMKNW
MTN ELTNWNNMDFN MIJ TNKMTJFNWW LE [ONZONT X^DFAWONT OMW DNNI
MJUAWNJ LE ZON XLWWADAFAZQ LE W^GO JMCMKNW) AI IL NUNIZ WOMFF
X^DFAWONT DN FAMDFN ZL MJUNTZAWNT ELT MIQ MCL^IZ KTNMZNT ZOMI ZONMCL^IZ XMAJ DQ MJUNTZAWNT ZL X^DFAWONT ^IJNT ZOAW MKTNNCNIZ ELTZON CLWZ TNGNIZ ZOTNN
#
CLIZO XNTALJ XTALT ZL MIQ MFFNKNJ GFMAC DQ
MJUNTZAWNT) X^DFAWONT N_XTNWWFQ JAWGFMACW MFF [MTTMIZANW
TNKMTJAIK X^DFAWONT WNTUAGNW LT MIQ XLTZALI ZONTNLE& AIGF^JAIKMIQ ACXFANJ [MTTMIZQ LE CNTGOMIZ MDAFAZQ LT EAZINWW ELT MXMTZAG^FMT X^TXLWN& MIQ ACXFANJ [MTTMIZANW MTAWAIK ETLC GL^TWN LEJNMFAIK LT GL^TWN LE XNTELTCMIGN& MIJ MIQ [MTTMIZQ TNKMTJAIK/M! ZON I^CDNT LE XNTWLIW [OL [AFF MGGNWW ZON MJUNTZAWNCNIZ2 /D!MIQ DNINEAZ MJUNTZAWNT CAKOZ LDZMAI ETLC MIQ MJUNTZAWAIK2 MIJ /G!ZON WXNNJ& MGGNWWADAFAZQ& LXNTMZALI LT E^IGZALIMFAZQ LE MIQ
MJUNTZAWAIK ZL DN JAWXFMQNJ)
Zntcaimzali)
 
X~dfawont cmq zntcaimzn zoaw Mktnncniz accnjamznfq ae Mjuntzawnt emafw zl cmbn miq
xmqcniz tn}~atnj ontnai& lt ae Mjuntzawnt dtnmgonw miq lzont xltzali le zoaw Mktnncniz) ^xli
zntcaimzali& mff mcl~izw j~n ~ijnt zoaw Mktnncniz womff accnjamznfq dnglcn j~n mij xmqmdfn)
Eltgn Cm`n~tn)
Ngnxz elt xmqcniz ldfakmzaliw& inazont xmtzq womff dn jnncnj ai jnem~fz le zoaw
¡ Zoaw aw mTlgbnzFm{qnt)glcFnkmf Jlg~cniz ¡
 
Mktnncniz& ilt womff az olfj zon lzont xmtzq tnwxliwadfn elt& miq gnwwmzali& aizntt~xzali lt jnfmq aizon xnteltcmign le azw ldfakmzaliw ontn~ijnt j~n zl nmtzo}~mbn& efllj& eatn& wzltc& imz~tmf jawmwznt&mgz le Klj& {mt& mtcnj gliefagz& fmdlt wztabn& flgbl~z& lt dlqglzz& xtluajnj zomz zon Xmtzq tnfqaik
~xli zoaw wngzali /a! womff omun kauni zon lzont Xmtzq xtlcxz {tazzni ilzagn zontnle mij& ai miq
nuniz& {azoai eaun />! jmqw le jawgluntq zontnle mij /aa! womff zmbn mff wznxw tnmwlimdfq ingnwwmtq~ijnt zon gatg~cwzmignw zl cazakmzn zon neengzw le zon eltgn cm`n~tn nuniz ~xli {oago w~go ilzagnaw dmwnj2 xtluajnj e~tzont& zomz ai zon nuniz m eltgn cm`n~tn nuniz jnwgtadnj ai zoaw wngzali nznijw
elt m xntalj ai ngnww le zoatzq /78! jmqw ai zon mkktnkmzn& nazont Xmtzq cmq accnjamznfq zntcaimznzoaw Mktnncniz)
Kluntiaik Fm{)
Zoaw Mktnncniz mij zon umfajazq zontnle womff dn gliwzt~nj& aizntxtnznj mijnieltgnj x~tw~miz zl mij ai mggltjmign {azo zon w~dwzmizaun fm{ /ngf~jaik golagn le fm{xtluawaliw! le zon Wzmzn le Gmfaeltiam) Zon Xmtzanw mktnn zomz miq mgzali tnfmznj zl zoaw Mktnncniz
lt azw zntcw cmq dn dtl~koz lifq ai m enjntmf lt wzmzn gl~tz wazzaik ai Gmfaeltiam)
¡ Zoaw aw mTlgbnzFm{qnt)glcFnkmf Jlg~cniz ¡

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->