Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
EUROPAREN HARRAPAKETA BERRIZ ERE (Eus) LOOTING EUROPE, ONCE AGAIN (Basque) OTRA VEZ AL SAQUEO DE EUROPA (Eus)

EUROPAREN HARRAPAKETA BERRIZ ERE (Eus) LOOTING EUROPE, ONCE AGAIN (Basque) OTRA VEZ AL SAQUEO DE EUROPA (Eus)

Ratings: (0)|Views: 381 |Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Categories:Types, Research
Published by: EKAI Center on Jun 13, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/19/2014

 
 O{ o Qdzl`ma Rornz# `x hdn{m¸x znicnkx omp `m{x`x~x`dmoc rd{`x`dm dz dr`m`dm mn`xfnz di NLO@ Knmxnz#mdz di `x{ {rdm{dz{ dz {~rrdzx`ma nmx`x`n{NLO@ Knmxnz {nnl{ xd hd j~{`mn{{ q`xf kderom`n{ dz adynzmenmx{ kdynznh `m `x{ znrdzx{- Znohnz{ {fd~ch jn oqozn xfoxqn eop foyn o kdmic`kx di `mxnzn{x xfox kd~ch oiinkx xfn djgnkx`y`xp di xf`{ znrdzx- @myn{xdz{ {fd~ch kdm{`hnz xf`{ znrdzxo{ dmcp o {`macn iokxdz `m eol`ma xfn`z `myn{xenmx hnk`{`dm-
 
AOZO@O @MMDYOX@DM KNMXNZ# AD@Z^ ?#O: EDMHZOADMXNC7 08;:>2?28 Y@XDZ@O%AO[XN@W 9;098?8>1CNLN@X@D 91>12?16> H^ZOMAD 9666?0>:2 N%EO@C7 `midBnlo`knmxnz-n~  {kz`jh-kde$NLO@Knmxnz
 
ioknjddl-kde$NLO@Knmxzn
 
fxxr7$$nlo`knmxnz?-jcda{rdx-kde
 
fxxr7$$`mh~{xz`ocrdc`kp-jcda{rdx-kde
 
 
Qdzl`ma Rornz
 
:2?:ld Nlo`mol 9
 
N^ZDROZNM FOZZOROLNXO# JNZZ@W NZN 
CDDX@MA N^ZDRN# DMKN OAO@M DXZO YNW OC [O_^ND HN N^ZDRO
?-
NLO@ Knmxnz%nl dzo`m hnco ~zxn joxw~l gol`mozowxnm fo{` wnm i`momxwo enzlox~oznmrzn{`doznm dmhdz`dw# o~zznldmx~ r~jc`ldolnzoj`c`w# nzzn{loxn eo{`jdol fomh`x~w gdomadw`znco nxo {nlxdznoznm nxdzl`w~moz` j~z~w jnch~zzofomh`xwnm hdom fn`mnom anzd nxonzo{dxwo`cnoadol `womad h`znco- Nxo# md{l`# :226-~zxnom nl`m jnfoz `wom wnm joml~ {nlxdznoznmjnzzna`x~zoxwno cdzx~ jnfoz ho-
:-
Jnf`m nxo jnzz`w n{om h~a~ n~zdroz fnzz`ochnnl`mh~{xz`o hninmhoxwnld n{xzoxna`o eomxnmxwnldanzd nxo ozowd rdc`x`ld anf`oad `womad h`x~wxncoi`momxwo {`{xneoz` w~wnmnom o~zzn na`m joz`l-
;-
Dzo`m anzxoxwnm oz` hnmo xnmx{`doznm adzoloho{~rd{oxwnm h~- Adjnzm~nl neomholdjoc`oj`hnol nxo N~zdroz Joml~ Wnmxzocoljoml~nm ochn neomhold rdc`x`lo fnholdzzol nwh`zo mof`ld `wom nxo jnzow n~zdroz joml~{`{xneoznm jnznfocold cnfnzlnxo joxnm ozz`{l~omo~zl`xwnm aozo-
8-
Owlnm f`cojnxn nhd ~zxnnxom fowl~mhnocdzxwnld rdc`x`lo nzoa`mldzzn` j~z~w comh~ h`znmnwxojo`hol# wnmxw~ fdmnxom n~zdroz idmhdnm#n~zdjdmdnm# @mjnzx{`dnm N~zdroz Joml~oznm#nxoj%nm wnzna`mo# ochox~ na`m h`zo- O{xnjoxw~nxom# joml~ fomh`nm nzzn{loxn jnzz` joxnmochnld joc`oj`hnnm nzoj`cnzoznm ochn na`m h~xn-
 
 
O{ o Qdzl`ma Rornz# `x hdn{m¸x znicnkx omp `m{x`x~x`dmoc rd{`x`dm dz dr`m`dm mn`xfnz di NLO@ Knmxnz#mdz di `x{ {rdm{dz{ dz {~rrdzx`ma nmx`x`n{NLO@ Knmxnz {nnl{ xd hd j~{`mn{{ q`xf kderom`n{ dz adynzmenmx{ kdynznh `m `x{ znrdzx{- Znohnz{ {fd~ch jn oqozn xfoxqn eop foyn o kdmic`kx di `mxnzn{x xfox kd~ch oiinkx xfn djgnkx`y`xp di xf`{ znrdzx- @myn{xdz{ {fd~ch kdm{`hnz xf`{ znrdzxo{ dmcp o {`macn iokxdz `m eol`ma xfn`z `myn{xenmx hnk`{`dm-
 
AOZO@O @MMDYOX@DM KNMXNZ# AD@Z^ ?#O: EDMHZOADMXNC7 08;:>2?28 Y@XDZ@O%AO[XN@W 9;098?8>1CNLN@X@D 91>12?16> H^ZOMAD 9666?0>:2 N%EO@C7 `midBnlo`knmxnz-n~  {kz`jh-kde$NLO@Knmxnz
 
ioknjddl-kde$NLO@Knmxzn
 
fxxr7$$nlo`knmxnz?-jcda{rdx-kde
 
fxxr7$$`mh~{xz`ocrdc`kp-jcda{rdx-kde
 
 
N^ZDROZNM FOZZOROLNXO#JNZZ@W NZN
>-
Lnwloaozz`o ho# ldmxwnrx~wld `l~{r~mx~joxnx`l# a~zn oa`mxoz` rdc`x`ld nxo gol`mx{~nmozxnom wnzaox`l nw hnm wocomxwom gozz` nzol~mhnnhd joc`oj`hnnm fncj~z~o dzhnwlox~ jnfoz `womojoml~ nzzn{loxnzo w~wnmxwnld-
9-
J`{xom hnmnw# nw ho jnzh`mo n~zda~mnolowr`na`x~znmxwold jdmdol go~cl`xwno nhd hni`w`xr~jc`ldo i`momxwoxwnld n~zdjdmdol go~cl`xwnown`m joml~ol i`momxwoxwnld n~zdjdmdol go~cl`xwno- Nw ho jnzh`mo N~zdroz Joml~ Wnmxzocol gozh~nzo nldmde`ldo j~cxwoxwnld n{xzoxna`ofnholdzzo j~cxwoxwno nhd n~zdroz joml~oli`momxwoxwnld n{xzoxna`o fnholdzzo j~cxwoxwno- Nwho jnzh`mo n~zdroz idmhdol o~zznldmx~ nadnzowo`col ao`mh`xwnld jnfoz h~xnm adjnzm~n` neoxnonhd jnzz`w nzn joml~ rz`jox~ol {ocjoxwnldnzoj`cxwno-Foco nzn# Izomád`{ Fdccomhn nhd Eoz`omd Zogdpozh~zoh~m rdc`x`ldnm j`xozxnw joc`oj`hnnmfncj~z~nm ocholnxol na~m joxnx`l jn{xnzorzdrd{oxwnm h`zo# owocrnm joz`l# fnhoj`hn# gol`mx{~ nhd ozh~zoh~m rdc`x`ldnl ocholnxo fo~nmozzowd`ol wocomxwom gozz` joz`l-Jnzh`m wo`a~ joc`oj`hnnm fncj~z~o wn`m hnm
–n~zdjdmd―# nzzn{loxn idmhdol hn`xwnm joh`zo4
 
1-
 
N~zdroz –eolzd
%
nzzn{loxn― fo~ hninmhoxwnld
cnfnm ozzowd`o `lozoznmo ho- Wnmxw~ fdmnxomoh`j`hn oza` jox n{ro`m`oz n{xox~oznmo ho- O{xnjoxnxom coa~mxwoz`l jnfoz nw w~nco oh`nzowxnmw~nm# dmhdznm JOML@Oznm ochn ?0-222 e`cd` n~zdf`xwneoxnm w~nm# nxo owlnm`l n{ro`m`oz joml~nmnzzn{loxno cdzxwnld n{idzxw~ol na`m h`x~-
6-
Joml~ {nlxdznoznm nzzn{loxn r~jc`ldolfomh`x~ na`m h`zo mofo{r`co nadnzoznm dmhdz`d-
0-
Na`o n{om# aozox~ joz`l ho~hnm jdxnzndc`aozl`ldnm ldmxzdc ozowdol h`x~wxnmfnzz`ochnnxom# i`momxwo lz`{`ol jnmnxoldnldmde`oznm &ioe`c`o# nmrzn{o nxo adjnzm~)joc`oj`hnol joml~nxozo ro{ox~w ldmrdmh~ h`zo-Fnzz`ochnnm nldmde` nxo nzol~mhn%nzoa`mldzxo{~moznm fdmhoaozz` nxo j`hnaojnldo#jo`mo lz`{` joxw~nm
–`xv`nzo― cdzxwnld joc`d `wom
h~-
?2-
Jo`mo i`momxwo lz`{` fo~ nwjnzh`mo ho- Jnznxoeo`mo andazoi`ldo
 ‛
enmhnjochnld fnzz`ochna~wx`ol% nxo nzcox`jdo
 ‛
wdz fomh`nm eo`co hnconxo% nzzn{loxn rdc`x`lo j`hnaojnldo nxo`m{x`x~w`dmocl` mnaox`jdo `woxnow ao`m joml~nmozowdol ldmrdmxwnld nw ho mof`ldo# mof`w nxojnmnxold nldmde`o woroch~-
??-
Ofoc`l nxo oz`mnm lor`xoc enzlox~oz` jnznaocnznm cnrdzolnxoznm j`xozxnw joml~ {`{xneoznmna`x~zo jnzz`o j~z~x~ jnfoz ho- J`nm j`xozxnom#joml~ {`{xneoznm joc`oj`hnnm jnfozz`womoo{nnw`mo `womad ho-
?:-
N~zdroz fnzz` `mhozx{~nl dzo`m ozxn n~x{` na`mh~xn# jnx` `mh~{xz`o joml~ nzzn{loxn eo{`jdoznmo~zznom hninmhox~w- Jo`mo rzn{`dol adzo na`xnmh~- Dzo`m# N{ro`m`o nxo Izomxw`old adjnzm~jnzz`nl n{xzoxna`o fdmnm ochn adadx{~ gozz` h`zo-N{ro`m`oznm lo{~om nrn coj~zznom {dzx~ hnm `lozonadnzoznm dmhdz`d nxo cnfnmholoz`xwozo fnch~hnmnx`l Izomád`{ Fdccomhnznm lo{~omrd{`w`dmoenmh~ ocholnxo hnco nxo# fo~xn{l~mhn%lomro`mom n{om w~nmoznm o~zlo-
?;-
N{ro`m`o jnwocold fnzz`ochnnxom# joml~nzzn{loxnnm jozmn hn{ohd{xo{~mol a~wx`nmohd{xo{~m j`f~zx~ h`zo# nzzn{loxnoznm ld{x~o
–jn{xnnmaom― nzdzxwnm hnm edenmx~x`l-
Nzzn{loxnoznm ld{x~o nmrzn{o nxo fnzz`xozznm

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->