Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
109Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
May thuy binh

May thuy binh

Ratings:

4.6

(1)
|Views: 20,245|Likes:
Published by tiktiktak

More info:

Published by: tiktiktak on Jan 08, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2015

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng 5
Đ
O
ĐỘ
CAO5.1 KHÁI NI
M VÀ PHÂN LO
I
 
1. Khái ni
m
40
Độ
cao là m
t trong nh
ng y
ế
u t
 
để
xác
đị
nhv
trí không gian c
a m
t
đ
i
m trên m
t
đấ
t t
 nhiên. B
ở 
i v
y
đ
o cao là m
t d
ng
đ
o c
ơ 
b
n.Th
c ch
t c
a
đ
o cao là xác
đị
nh chênh cao(
Δ
h
)
i d
a vào
độ
cao c
a
đ
i
m
đ
ã bi
ế
t (H
A
)
để
 tính ra
độ
cao c
a
đ
i
m c
n tìm (H
B
)
B
 
Δ
h
là 1 s
 
đạ
i s
(+, 0, - )
2. Phân lo
ia. Phân theo
độ
chính xác
-
 
Đ
o
độ
cao v
ớ 
i
độ
chính xác cao khi s
trung ph
ươ 
ng trên m
i km
đườ 
ng
đ
o: m
h
= (0.5
÷
5.0)mm/1km-
Đ
o
độ
cao v
ớ 
i
độ
chính xác v
a khi: m
h
= (10-25)mm/1km-
Đ
o
độ
cao v
ớ 
i
độ
chính xác th
 p khi: m
h
>25mm/1km
b. Phân theo nguyên lí 
-
 
Đ
o cao hình h
c
D
a trên c
ơ 
s
ở 
tia ng
m n
m ngang
để
 xác
đị
nh
độ
chênh cao
Δ
h
 
Đ
o cao hình h
c
đạ
t
đượ 
c
độ
chínhxác m
h
= (1-50mm/1km). Th
ườ 
ng
đượ 
c ápd
ng trong l
ướ 
i kh
ng ch
ế
 
độ
cao, b
trícông trình, quan sát
độ
lún công trình.
 
-
 
Đ
o cao l
ượ 
ng giác
D
a trên c
ơ 
s
ở 
gi
i tam giác vuông cóc
nh huy
n là tia ng
m nghiêng
để
tính ra
độ
chênh cao gi
a 2
đ
i
m.
Đ
o cao l
ượ 
ng giác
đạ
t
đượ 
c
độ
chính xác m
h
= (100
÷
300)mm/1km. Th
ườ 
ng
đượ 
c áp d
ng khi
đ
o v
chi ti
ế
t b
n
đồ
.-
 
Đ
o cao th
y t
 ĩ 
nh
Đ
o cao th
y t
 ĩ 
nh d
a trên tính ch
t m
t thoáng c
a d
ch th
 
ở 
trong các bìnhthông nhau luôn
ở 
cùng m
t m
c
độ
cao nh
ư
nhau.
Đ
o cao th
y t
 ĩ 
nh
đạ
t
đượ 
c
độ
chính xác
±
2mm trên 16m dài. Ph
ươ 
ng phápnày th
ườ 
ng
đượ 
c áp d
ng khi l
 p
đặ
t các thi
ế
t b
, quan tr 
c bi
ế
n d
ng công trình.
 
-
 
Đ
o cao khí áp
H
B
= H
B
A
+
Δ
h
 
Δ
h
= S-T
 
Δ
h
= d.tgV
 
ABS
h
Δ
aTb
(hình 5-2)
 T i a  n g a   é m  n g  h i e   ân g
vd
(hình 5-3)
Δ
h
hình 5-1
BA
o
 
A
MTC
B
 
o
H
 
A
 
H
B
 
Δ
 
h
 
 
Càng lên cao thì áp su
t c
a khí quy
n càng gi
m. Dùng áp k 
ế
s
xác
đị
nh
đượ 
c áp su
t khí quy
n
ở 
gi
a các
đ
i
m. Sai s
xác
đị
nh
độ
cao c
a các
đ
i
m b
ng áp k 
ế
t
2 mét
đế
n 3 mét (hi
n nay có lo
i vi áp k 
ế
cho phép xác
đị
nh
độ
 cao các
đ
i
m v
ớ 
i
độ
chính xác 0,3 mét). Ph
ươ 
ng pháp này
đượ 
c áp d
ng
ở 
giai
đọ
an kh
o sát s
ơ 
b
công trình.-
 
Đ
o cao b
ng máy bay
Trên máy bay
đặ
t vô tuy
ế
n
đ
i
n
đ
o cao và máy vi áp k 
ế
 
để
xác
đị
nh chi
ucao c
a máy bay so v
ớ 
i m
t
đấ
t và s
thay
đổ
i c
a máy bay trong d
i bay. S
 d
ng
đồ
ng th
ờ 
i các s
li
u này s
xác
đị
nh
đượ 
c các
độ
chênh cao gi
a các
đ
i
mtrên m
t
đấ
t.Ph
ươ 
ng pháp này cho phép xác
đị
nh
độ
cao các
đ
i
m
đạ
t
đượ 
c sai s
t
5mét
đế
n 10 mét. Nó th
ườ 
ng
đượ 
c áp d
ng trong kh
o sát s
ơ 
b
 
đườ 
ng.-
 
Đ
o cao b
ng
nh l
p th
 
Đ
o mô hình th
c
đị
a do m
t
nh l
 p th
t
o ra, khi
đ
o v
b
n
đồ
b
ng ph
ươ 
ng pháp
nh.
5.2 MÁY MIA THU
CHU
N
 
D
ng c
t
o ra
đượ 
c tia ng
m n
m ngang tho
mãn nguyên lý
đ
o cao hìnhh
c là máy thu
chu
n, còn d
ng c
t
o ra
đượ 
c tr 
s
 
đọ
c sau (S) và tr 
s
 
đọ
ctr 
ướ 
c (T) là mia thu
chu
n.
1. Máy thu
chu
n
(Thu
bình, th
ă
ng b
ng, ni vô)
a. Khái quát chung:
nLnL1432
 
(hình 5-4)
1)
 
ng kính. nn: Tr 
c
ố 
ng kính.2)
 
ng thu
 ỷ
dài. LL: Tr 
c
ố 
ng th
 y dài3)
 
ng thu
 ỷ
tròn.4)
 
c cân và
đế 
máy.
- Máy thu
chu
n (hình 5-4) ch
y
ế
u dùng cho vi
c xác
đị
nh
độ
cao các
đ
i
m theo ph
ươ 
ng pháp
đ
o cao hình h
c (tia ng
m n
m ngang).- Quan h
hình h
c ch
y
ế
u c
a các c
m máy là tr 
c
ng kính, tr 
c quaymáy và tr 
c
ng b
t n
ướ 
c.-
Độ
chính xác c
a máy ph
thu
c vào giá tr 
góc c
a v
ch kh
c 2mm trên
ng thu
(
τ
= 2mm/R) và
độ
phóng
đạ
i c
a
ng kính.- Hi
n nay trong s
n xu
t th
ườ 
ng s
d
ng r 
ng rãi máy thu
chu
n t
 
độ
ng(có
đườ 
ng ng
m t
ch
nh b
ng).
Đố
i v
ớ 
i lo
i máy này
độ
chính xác không ph
 thu
c vào giá tr 
v
ch kh
c 2mm trên
ng thu
mà ch
ph
thu
c vào
độ
chínhxác c
a con l
c ch
nh b
ng.
b. Phân lo
i
-
Theo
độ
chính xác:
có 3 lo
i
 
41
 
Máy thu
chu
n chính xác có mh = (0,5
÷
1)mm/1km.Máy thu
chu
n chính xác v
a mh = (4
÷
8)mm/1km.Máy thu
chu
n chính xác th
 p mh = (15
÷
30)mm/1km.-
Theo cách
đư 
a tia ng
m v
v
trí n
m ngang:
có 3 lo
i
 
Máy thu
chu
n có
c kích nâng
.
 Máy thu
chu
n t
 
độ
ng.Máy thu
chu
n
đ
i
n t
(máy th
y chu
n s
).
2. Mia thu
chu
n
Mia thu
chu
n là lo
i mia 2 m
t dài 3-4m, m
t m
t
đ
en và m
t m
t
đỏ
.M
t
đ
en có c
u t
o nh
ư
mia 1 m
t (mia
đị
a hình) hai m
t
đỏ
c
a m
t c
 p miath
ườ 
ng có s
ghi
ở 
chân mia chênh nhau 100mm (4475 và 4575). Mia có g
n
ng b
t n
ướ 
c tròn
để
làm c
ă
n c
mia th
ng
đứ
ng.Khi
đ
o thu
chu
n v
ớ 
i
độ
chính xác cao nên dùng mia Invar là lo
i miachính xác. Gi
i InVar 
ở 
gi
a 2 thang chính ph
 
ở 
2 bên.Hi
n nay khi
đ
o b
ng máy thu
chu
n
đ
i
n t
ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng dùng mia cóc
u t
o d
ướ 
i d
ng mã v
ch.
5.3
 
CÁC PH
ƯƠ 
NG PHÁP
Đ
O
ĐỘ
CAO1.
Đ
o cao hình h
c
 
a. Nguyên lý
 
Th
c ch
t c
a
đ
o cao hình h
c là dùng tiang
m n
m ngang song song v
ớ 
i m
t th
y chu
n ph
i h
ợ 
 p v
ớ 
i mia th
ă
ng b
ng
để
tính ra
độ
 chênh cao gi
a 2
đ
i
m (hình 5-5).
42
 
Δ
h
= S-T
Δ
h
H
A
MTC
A
H
B
BbaST
hình 5-5
 
Δ
h
: Là
độ
chênh cao gi
a 2
đ
i
m.S: S
 
đọ
c theo ch
gi
a trên mia d
ng
ở 
 
đ
i
m
đ
ã bi
ế
t
độ
cao.T: S
 
đọ
c theo ch
gi
a trên mia d
ng
ở 
 
đ
i
m ch
ư
a bi
ế
t
độ
cao
.
Theo
độ
chính xác gi
m d
n mà chia ra 5 c
 p h
ng
đ
o cao hình h
c: h
ng I,II, III, IV và k 
thu
t. Trong xây d
ng c
ơ 
b
n th
ườ 
ng
đ
o h
ng IV và k 
thu
t.
b. Công tác chu
n b
t
i m
t tr
m
đ
o cao hình h
c
-
 
Cân b
ằ 
ng máy
:
Đố
i v
ớ 
i máy có
c kích nâng (và
ng th
y dài):Cân b
ng s
ơ 
b
máy: D
a vào
ng th
y tròn (v
n 3
c cân máy).Cân b
ng chính xác: D
a vào
ng th
y dài (v
n
c kích nâng).
Đố
i v
ớ 
i máy th
y chu
n t
 
độ
ng: Ch
c
n cân b
ng
ng th
y tròn là
đượ 
c.-
Tìm vòng dây ch
ữ 
th
 p rõ nét 
: ng
m
đ
i
m b
t m
c tiêu hoàn toàn gi
ng
ở 
 máy kinh v
 ĩ 
.
c. Ph
ươ 
ng pháp
đ
o cao hình h
c h
ng IV
Ph
ươ 
ng pháp này dùng máy có
độ
phóng
đạ
i V
X
>
25
x
 
độ
nh
y
ng th
y dài
τ
 
25
’’
/2mm và mia 2 m
t có g
n
ng th
y tròn, giá mia.Trình t
thao tác t
i m
i tr 
m
đ
o nh
ư
sau:

Activity (109)

You've already reviewed this. Edit your review.
Trương Sỏi added this note
Thank!
Trương Sỏi liked this
langtuqt256 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Vagabond Cảnh liked this
Cao Thế Cường liked this
Dore Pe liked this
Phu Le liked this
mrBinh28 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->