Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
VCE Chemistry Answers

VCE Chemistry Answers

Ratings: (0)|Views: 1,666|Likes:
Published by Connect Education

More info:

Published by: Connect Education on Jun 13, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/30/2013

 
 
Gheengv Nf~gkvjhe ^ejv 7 QGN Gmnbjwvtz W~ccnwvnf Kewsntw 40;4 Nfsktf Gijaa Ghpztjcmv ª 40;4 Gheengv Nf~gkvjhe% Kii tjcmvw tnwntqnf%sss%gheengvnf~gkvjhe%ghb%k~
 
Wbktvnt QGN Ingv~tnwB~ivjpin"gmhjgn {~nwvjhew
 
[~nwvjhe
 
Kewsnt 
 
N}pikekvjhe
 ; D 7"gmihthmn}"4"nen4 G Jwhbntw? ;"gmihthd~vken) 4"gmihthd~vken) ;"gmihth"4"bnvmzipthpken) 4"gmihth"4"bnvmzipthpken " 6 jwhbntw%7 F Ghqkinev dhefw dnvsnne pmhwpmkvn kef w~ckt) mzfthcne dhefw dnvsnneghbpinbnevktz E"dkwnw6 D ;1. kfnejen kef ;1. vmzbjen% Vmntnahtn 1=. jw inavhqnt " mkia c~kejen)mkia gzvhwjen 2 76. c~kejen> F Kii wvkvnbnevw kdh~v pthvnje wvt~gv~tn ktn vt~n%1 K Ci~vkbjg kgjf mkw ke kgjfjg -phikt* wjfn gmkje%3 G Vmn wmkpn kef vntvjktz wvt~gv~tn ha vmn kgvjqn wjvn ktn kivntnf smnenezbnw ktn fnekv~tnf) wh JJ jw jeghttngv= F ] jw bnvmkehi kw ke nwvnt jw ahtbnf% Z jw kwpjtje: K Nvmzi Pthpkehkvn;0 K Bhing~ikt jhe pnkl mkw k wjecin phwjvjqn gmktcn;; K Eh dthkf H"M pnkl kv 7000) d~v mkw k G2H wvtnvgm kv ;100;4 G Jegtnkwnf ghegnevtkvjhe 2 jegtnkwnf pnkl mnjcmv kef ktnk% Tv wmh~if dnvmn wkbn kw ghefjvjhew ktn jfnevjgki;7 G g;Q;2g4q4 cjqnw g424%00B -fhe‚v ahtcnv vmkv Q423>bI kw zh~ mkqnkffnf skvnt+*;6 D 0%> } 400 } ;0
:
bc 2 ;00)000lc;> D -0%;>3(;4* } -;6(63* } ;1 2 0%0146c;1 G e2pQ(TV -fhe‚v ahtcnv vh gheqntv ptnww~tn kef vnbpntkv~tn ~ejvw*
 
 
Gheengv Nf~gkvjhe ^ejv 7 QGN Gmnbjwvtz W~ccnwvnf Kewsntw 40;4 Nfsktf Gijaa Ghpztjcmv ª 40;4 Gheengv Nf~gkvjhe% Kii tjcmvw tnwntqnf%sss%gheengvnf~gkvjhe%ghb%k~
 
Wbktvnt QGN Ingv~tnw
;3 F pM wvktvw kv ; " wvthec kgjf " kef n{~jqkinegn phjev jw kv 3;= G e-Dt* 2 =(;10 2 0%0> bhi 2 e-kilnen*B 2 b(e 2 4%;(0%0> 2 64 c(bhi% Mnegn G
7
M
1
 ;: D ,>40 F JH
7
jw tnf~gnf% Tnf~gvjhe jw ckje ha ningvthew) wh vmnz b~wv dn he IMW%
Wmhtv"kewsnt {~nwvjhew
[~nwvjhe ;kj
Ci~ghwn
[~nwvjhe ;kjj
4GH
4
-c* , 4GM
7
GM
4
HM -k{*
[~nwvjhe ;kjjj
G
4
M
6
-c* , M
4
H -i*
G
4
M
>
HM -i* -, kgjf gkvkizwv n%c% MGi*
[~nwvjhe ;dj
7 bnvmzi nwvntw) ; cizgnthi%
[~nwvjhe ;djj
Wvnktjg kgjf
[~nwvjhe ;djjj
G
;=
M
71
H
4
-
i
* , 41 H
4
-c*
;= GH
4
-c* , ;= M
4
H -c ht i*
 
[~nwvjhe 4k
Vzthwjen ‗ tnkf haa vkdin kef gmthbkvhctkb%
[~nwvjhe 4d
  Kikejen jw vmn ihsnt wphv je vmn bjffin ha vmn gmthbkvhctkb) kw jv wmktnw jvw T
qki~n jedhvm whiqnevw sjvm kehvmnt kbjeh kgjf%
[~nwvjhe 4g
Je whiqnev C) kikejen kef vmtnhejen mkqn vmn wkbn T
qki~n wh vmnjt wphvw sjii ehv dnwnpktkvnf ‗ kef vmjw tnw~ivw je 7 wphvw aht 6 kbjeh kgjfw he gmthbkvhctkb ;% Hegmthbkvhctkb 4) kii 6 kbjeh kgjfw sjii dn wnpktkvnf vh ahtb 6 fjwvjegv wphvw% Nqnevmh~cm kikejen kef ktcjejen mkqn vmn wkbn T
qki~n je whiqnev A) vmnz mkqn kitnkfzdnne wnpktkvnf je hen fjtngvjhe dz whiqnev C) wh vmnz sjii tnbkje fjwvjegv wphvw%
 
 
Gheengv Nf~gkvjhe ^ejv 7 QGN Gmnbjwvtz W~ccnwvnf Kewsntw 40;4 Nfsktf Gijaa Ghpztjcmv ª 40;4 Gheengv Nf~gkvjhe% Kii tjcmvw tnwntqnf%sss%gheengvnf~gkvjhe%ghb%k~
 
Wbktvnt QGN Ingv~tnw
[~nwvjhe 7k
 
M
4
E"-GM
4
*
1
"EM
4
-pthdkdiz sh~ife‚v m~tv vh n}pkef kbjeh cth~pw kw vmnz fjf sjvm gktdh}ziw he vmn hvmnt bhehbnt*
[~nwvjhe 7d
Ezihe ‗ kbjfnPthvnje ‗ kbjfn ht pnpvjfn
[~nwvjhe 7g
Vmn ezihe bhehbntw ktn k fjkbjen kef fjkgjf) bnkejec vmnz nkgm mkqn 4 ha vmn wkbna~egvjheki cth~p% Smne vmnz ijel vh ahtb ezihe) vmn kbjfn ijelw ktn vm~w je kivntekvjecfjtngvjhew% Nkgm kbjeh kgjf bhehbnt mkw
dhvm
ke kbjeh kef gktdh}zi cth~p) wh smnevmnz ahtb k pthvnje phizbnt) vmn kbjfn ijelw ktn kii htjnevnf je vmn wkbn fjtngvjhe%
[~nwvjhe 7f
 
[~nwvjhe 6k
Pthpke"
;"
hi kef pthpkehjg kgjf
[~nwvjhe 6d
GM
7
GM
4
HM -i* , GM
7
GM
4
GHHM -i*
 M 
4
WH
6
i
- *
 +  ++
GM
7
GM
4
GHHGM
4
GM
7
-i* , M
4
H -i*Dn gktna~i sjvm wvkvnw kef fhe‚v ahtcnv vmn gkvkizwv+
[~nwvjhe 6g
Wpijv vmn pthpke";"hi jevh vsh dnklntw%H}jfjwn mkia ha vmn pthpke";"hi ~wjec kgjfjajnf Gt 
4
H
34"
vh cjqn pthpkehjg kgjf Kff ahtbnf pthpkehjg kgjf vh hvmnt dnklnt ha pthpke";"hi sjvm M
4
WH
6
-i* gkvkizwv vhpthf~gn pthpzi pthpkehkvn -nwvntjajgkvjhe ghefnewkvjhe*N}vtkgv pthpzi pthpkehkvn athb vmn bj}v~tn ~wjec atkgvjheki fjwvjiikvjhe%Vmn ajeki wvnp jw jbphtvkev vh new~tn p~tjvz ha vmn ajeki wkbpin%

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->