Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7-Stappenplan Wereldcontrole (2)

7-Stappenplan Wereldcontrole (2)

Ratings:
(0)
|Views: 31|Likes:
Published by Hubert Luns
De verwoesting van het gezin - Abortus als kinderoffers Eén despotische wereldheerser - Alle oppositie weggevaagd. Slechts weinigen beseffen dat het pad naar Utopia geplaveid zal worden met honderden miljoenen, mogelijk zelfs miljarden schedels. In dit vervolg kijken we beknopt naar de laatste 2 stappen die de Illuminati volgens ex-ingewijde Doc Marquis…
De verwoesting van het gezin - Abortus als kinderoffers Eén despotische wereldheerser - Alle oppositie weggevaagd. Slechts weinigen beseffen dat het pad naar Utopia geplaveid zal worden met honderden miljoenen, mogelijk zelfs miljarden schedels. In dit vervolg kijken we beknopt naar de laatste 2 stappen die de Illuminati volgens ex-ingewijde Doc Marquis…

More info:

Published by: Hubert Luns on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

 
'7-stappenplan totale wereldcontrole bijnavoltooid' (VERVOLG)
De verwoesting van het gezin - Abortus als kinderoffers -Eén despotische wereldheerser - Alle oppositie weggevaagd - Bent u al voldoende gemanipuleerd? 
Slechts weinigen beseffen dat het pad naar Utopia geplaveid zal worden met honderden miljoenen, mogelijk zelfs miljarden schedels.
In dit vervolg op het vorige week vrijdag geplaatste gelijknamigeartikel kijken we beknopt naar de laatste 2 stappen die de Illuminativolgens ex-ingewijde Doc Marquis hebben genomen om te komentot totale overheersing over de wereld, en zien we opnieuw dat demachtselite achter de schermen bijna gereed is om een één-wereldregering met één wereldleider op het toneel te doenverschijnen.
Stap6:Deverwoes/ngvanhetgezin
Inde'ProtocollenvandegeleerdeOudstenvanZion',diezoalswealvakeraantoonden,geenJoods/Zionis;schcomplotbeva@enmaar juisteenIllumina;-blauwdrukzijnomtotalecontroleoverdewereldteverkrijgen,isdeverwoes;ngvanhetgezinalsbasisvandesamenlevingeenessen;ëlenoodzaakomdemaatschappijklaartestomenvooreenglobalis;schenalomva@endnieuwwereldsysteem,waarinergeenplaatsmeerisvoorlandsgrenzenenonderscheidtussenvolken,rassenenreligies.'Wijzullenbijdekudde
(=het'gewonevolk')
hetbelangvanhetgezinenzijnopvoedkundigewaardevernie;gen,'stelthetIllumina;geschriG.Demethodesdiehiervoorwerdenenwordengebruiktzijndeintrodic;na;emetdeleugendaterteveelmensenopAardewonen,deondermijningvanhettradi;onelehuwelijktussenmanenvrouw-ongeveer1opiedere2nieuwgeslotenhuwelijkeneindigtineenscheiding-endeintroduc;evanwatMarquis'modernetempelsvanMoloch'noemt,diedepoli;ekcorrecteterm'abortusklinieken'hebbengekregen.VolgensMarquisisderedenwaaromdeIllumina;indejaren'70;entallenmiljoenendollarsstakeninpro-abortuscampagnes
 
slachtenvanmiljoenenongeborenbaby'salseenkrach;genzeerwaardevolofferaanLucifer(Satan)wordtgezien.Zelfsdemanierwaaropdagelijksduizendenbaby'swordengeaborteerdzouduidelijkeovereenkomstenvertonenmetdeabortus-enkinderofferprak;jkenzoalsdieindeoudheidindetempelsvanMolochwerdentoegepast.IetswatdoordeIllumina;-machtselitealseenofferaanSatanwordtgezienwordtinonzesamenlevingallange;jdvrijwelalgemeengeaccepteerdalseen'medischeingreep'.HetdoelvandeIllumina;isomdeloyaliteitaanhetgezintevervangendoorloyaliteitaan'destaat'.Zozijndeoverhedensteedsmeergaanbepalenwelklesmateriaalaanvaardbaarisomgebruikttewordeninscholen,enwelkezakeneruitmoetenwordengelaten.Opdezemanierwordenhelegenera;esopgevoedmetleugensoverhetontstaanvandewereld(darwinisme/deevolu;etheorie),overhetopheffenvanalleonderlingeverschillen(de'mul;culturelesamenleving','globalisme')enoverhetmilieu('globalwarming').
Stap7:Deoprich/ngvaneenNieuweWereldOrde
'Doormiddelvanintrigeszullenwijdekabine@envanallestatenlokkentothetsluitenvanpoli;ekeeneconomischeverdragenenhetaangaanvanbetaalverplich;ngen
(staatsschulden
).Omdittedoenslagenmoetenwedoormiddelvanlis;geonderhandelingenenovereenkomsteninheninfiltreren.WatbetreGdeofficieelgebezigdetaalmoetenwejuistdetegenovergesteldetac;ekgebruiken,zodatdemassagewilligmetonszalmeegaan.Opdezemanierlerenwijzoweldeburgersalsdeoverhedenalleennaarde
buitenkant 
vanwatergebeurttekijken.'Devolkeren,doelbewustges;muleerdtotjaloezie,haatenongebreideldebegeerte,zullenhetgedoemetvoortdurenderegeringswisselingendie-onzichtbaargeleiddoordeVrijmetselaars/Illumina;-alleenmaarhuneigenbelangenlijkennatestrevenzomoezijngeworden,datzebereidzullenzijnomtegenelkeprijs'vrede'teaccepteren,en'omonderonsallestewillenverdragen,zolangzemaarnietaldieellendeopnieuwhoevenmeetemaken.'Opdezemanierzullendemensenmurwgebeuktworden,totdatzeopeenbepaaldmomentwillooszijngemaaktenzichzonderverzetzullenover evenaaneenwereldre erin diezalbelovenomalles
 
weerinordetemakenenhetlevenpermanentteverbeteren.Echter,demensheidzalpasdánvredekrijgenals'iedereenopenlijkonzeinterna;onalesuperregeringerkenteneraanonderdanigwordt,'aldusdeIllumina;.Dezesuperregeringwordtopditmomentverhuldgevormddoorhetlangzaammaarzekersteedsmeermachtgevenaaninterna;onaleinstellingenenorganisa;eszoalsdeVNendeEU,enhetstapsgewijswegnemenvandesoevereiniteitvandenunog(inhetgevalvanEuropanogslechtsdeels)ona^ankelijkelanden.
Sluipendecontroleoverallelandenenoverheden
OmdeverschillendeoverhedenvandewereldsluipenderwijsondercontroletekrijgenhebbendeVrijmetselaars/Illumina;hun'agenten'-diedoelbewustvoorhetgrootstedeelinhetduisterwordengehoudenoverdewareplannenvanhunleiders-vanjongsafaanopgeleidenhenlangzaammaarzekerlateninfiltrereninpoli;ekepar;jen,regering,vakbonden,maatschappelijkeorganisa;es,etcetera.Eénvandebelangrijkstewapenendaarbijishetsocialisme,dattradi;oneelpleitvooreengroterolvandeoverheidinhetlevenvandeindividuelemensen.Hoe'linkser'depar;jen,destemeerwillenzijregulerenenbepalenwatwelenwatnietgoedisvoorhetvolk.Ookzijndezepar;jengrotevoorstandersvanglobalisering,de'herverdeling'vandewelvaartenhetopleggenvanhogena;onaleeninterna;onale(milieu-)belas;ngen-precieszakendiealin1922doordeIllumina;inde'protocollen'werdenvoorgesteld.Daarnaastzijndehuidige(wereld)leidersvolgensdeProtocollenmetzorguitgekozenophun'dienstbaarschap'.'Zezullengemakkelijkepionneninonsspelzijnenindehandenvan(ons)geleerdeengenialemannen,diehun'adviseurs'zullenzijn.'Eentamelijkopenlijkenerkendvoorbeeldhiervanis'adviseur'ZbigniewBrzezinski,degrotemanachterdeAmerikaansepresidentenJimmyCarterenBarackObama,diebeidekunnenwordenbeschouwdals'manchuriancandidates'vandeIllumina;omhetAmerikaansesysteemvanbinnenuittevernie;gen,zodathetlandkanwordenopgenomenineenwereldomva@endeenheidssysteem.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Past J. Geudens liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->